PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISINDA CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 62 - 86, 03.08.2016

Öz

İnsan duygu ve düşünce yapısı itibariyle değişken niteliklere sahip bir şekillenmesinde cinsiyet faktörünün yeri sıklıkla tartışılmaktadır. Erkek ve Kadınların çevreleri ve karşılaştıkları problemleri algılamasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu durumun örgüt kültürü algısındaki yeri bir araştırma konusudur. Bu çalışmada “çeşitli demografik özelliklere sahip kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan örgüt içinde meydana gelen örgüt kültürü algısal anlamda cinsiyet faktörü değişkeninden nasıl etkilenmektedir?” sorusu tartışılacaktır. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesinde cinsiyet faktörünün örgüt kültürü algısı üzerindeki etkisi “Denison Ölçeği” ile test edilmiştir

Kaynakça

 • AKSU, N. (2008), Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi Ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa.
 • CHO, H. J. (2000), The validity and reliability of the organizational culture questionnaire, http://www.denisonculture.com/culture/culture_under.html, eriSim tarihi: 05.06.2011
 • DEMIR,C. ve ÖZTÜRK, U.C (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, ss.17-41.
 • DENISON, D. R. ve MISHRA, A.K. (1995), Towards a theory of organizational culture and effectiveness, Organization Science, 6(2); 204-223.
 • DOĞAN, B. (2007), Örgüt Kültürü, Beta Yayınları, Istanbul.
 • DURĞUN, S. (2006). “Örgüt Kültürü Ve Örgütsel IletiSim” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 112-132
 • ERDEM, F. (1996), ISletme Kültürü, Friedrich-Nauman – Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • EROĞLU, E. ve ÖZKAN, G. (2009), Örgüt Kültürü ve IletiSim Doyumu Ile Bireysel Özellikler Arasındaki IliSkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği, Selçuk IletiSim Dergisi, 5(4); 50-61.
 • GÜNEY, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • GÜNEI, H. (2011), Öğrencelerin Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları: Gazi Üniversitesi IIBF’de Bir AraStırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • HANÇERLIOĞLU, O. (1996), Felsefe Sözlüğü, Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • HOFSTEDE, G. (1980), Culture’s Consequences. Beverly Hills, CA: Sage.
 • JAQUES, E. (1951), The Changing Culture Of A Factory London: Tavistock Institute Press, London.
 • KÖSE, S.; TETIK, S. ve ERCAN, C. (2001), Örgüt Kültürünü OluSturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1); 219-242.
 • MALINOWSKI, B. (1990). Insan ve Kültür, Çeviren: GümüS, F., V Yayınları, Ankara.
 • MARSHALL, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • ÖZALP, E., KIREL. C. (2000). Örgütsel DavranıS, BeSinci Baskı, Anadolu Üniversitesi, ISletme Fakültesi Ders Kitapları, Yayın No:11, EskiSehir.
 • ÖZMUTAF, N.M. (2007), Liderliğin Örgüt Kültürü Içinde DeğiSimsel Boyutta Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6); 83-98.
 • ÖZTÜRK, U.C. (2011). Örgütsel Oratoryo: Meta Tiyatro Olarak Örgüt Kültürü. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Izmir.
 • PETERS, T. ve J., WATERMAN, R. H. (1995), Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli ArayıS (Çev: Selami Sargut), Altın Kitaplar, Istanbul.
 • SATIR, Ç. (1998), iletiSim Sistemi Olarak Örgüt Kültürü ve Metaforlarla Analizi. Doktora Tezi. EskiSehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAVAI, G.(2006), Örgüt Kültürü Ve Kütahya Altın Çini Seramik Sanayi A.I. Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • SCHEIN, E. (1988). Process Consultation:Its Role In Organization Development. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
 • SCHEIN, H. E.(1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management Review, 25(2); 3-16.
 • IIMIEK, I.; AKGEMCI, T. ve ÇELIK, A. (2001). DavranıS Bilimlerine GiriS ve Örgütlerde DavranıS, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • TAMIMI, Y. (2005), Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir ISletme Örneği), EskiSehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, EskiSehir.
 • TURAN, S. ve diğerleri, (2010), Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri Idari Ve Kültürel Değerler, yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd13/sbd-13-18.pdf, eriSim tarihi:12.05.2011.
 • VURAL Z. B. A. (2005), Kurum Kültürü, IletiSim Yayınları, Istanbul,
 • YAHYAGIL, M.Y. (2004), Denison Örgüt Kültürü Ölçme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıSması: Ampirik Bir Uygulama, I.Ü. ISletme Iktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Istanbul,47; 3-76.

THE EFFECT OF GENDER FACTOR ON ORGANIZATIONAL CULTURE PERCEPTION AND AN APPLICATION

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 62 - 86, 03.08.2016

Öz

Human beings are socio-economic life form that have the qualifications of a changing As the structure of emotion and thought. Place of sex factor is often discussed in shaping the emotions and thoughts. Observed differences in the perception of men's and women'senvironment and the problems faced. This situation is the research object that in the perception oforganizational culture. Question of “In the organization; due to a combination of people with different demographic characteristics that ocur, organizational culture, how affected by gender variable factor in perceptual dimension way?” discussed in this study. Therefore, the effect of gender factor in the perception of organizational culture has been tested with "Denison Scale" in Suleyman Demirel University Research Hospital.

Kaynakça

 • AKSU, N. (2008), Örgüt Kültürü Bağlamında Farklılıkların Yönetimi Ve Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa.
 • CHO, H. J. (2000), The validity and reliability of the organizational culture questionnaire, http://www.denisonculture.com/culture/culture_under.html, eriSim tarihi: 05.06.2011
 • DEMIR,C. ve ÖZTÜRK, U.C (2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, ss.17-41.
 • DENISON, D. R. ve MISHRA, A.K. (1995), Towards a theory of organizational culture and effectiveness, Organization Science, 6(2); 204-223.
 • DOĞAN, B. (2007), Örgüt Kültürü, Beta Yayınları, Istanbul.
 • DURĞUN, S. (2006). “Örgüt Kültürü Ve Örgütsel IletiSim” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 112-132
 • ERDEM, F. (1996), ISletme Kültürü, Friedrich-Nauman – Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • EROĞLU, E. ve ÖZKAN, G. (2009), Örgüt Kültürü ve IletiSim Doyumu Ile Bireysel Özellikler Arasındaki IliSkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği, Selçuk IletiSim Dergisi, 5(4); 50-61.
 • GÜNEY, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • GÜNEI, H. (2011), Öğrencelerin Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları: Gazi Üniversitesi IIBF’de Bir AraStırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • HANÇERLIOĞLU, O. (1996), Felsefe Sözlüğü, Istanbul: Remzi Kitabevi.
 • HOFSTEDE, G. (1980), Culture’s Consequences. Beverly Hills, CA: Sage.
 • JAQUES, E. (1951), The Changing Culture Of A Factory London: Tavistock Institute Press, London.
 • KÖSE, S.; TETIK, S. ve ERCAN, C. (2001), Örgüt Kültürünü OluSturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7(1); 219-242.
 • MALINOWSKI, B. (1990). Insan ve Kültür, Çeviren: GümüS, F., V Yayınları, Ankara.
 • MARSHALL, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • ÖZALP, E., KIREL. C. (2000). Örgütsel DavranıS, BeSinci Baskı, Anadolu Üniversitesi, ISletme Fakültesi Ders Kitapları, Yayın No:11, EskiSehir.
 • ÖZMUTAF, N.M. (2007), Liderliğin Örgüt Kültürü Içinde DeğiSimsel Boyutta Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6); 83-98.
 • ÖZTÜRK, U.C. (2011). Örgütsel Oratoryo: Meta Tiyatro Olarak Örgüt Kültürü. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Izmir.
 • PETERS, T. ve J., WATERMAN, R. H. (1995), Yönetme ve Yükselme Sanatı: Mükemmeli ArayıS (Çev: Selami Sargut), Altın Kitaplar, Istanbul.
 • SATIR, Ç. (1998), iletiSim Sistemi Olarak Örgüt Kültürü ve Metaforlarla Analizi. Doktora Tezi. EskiSehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAVAI, G.(2006), Örgüt Kültürü Ve Kütahya Altın Çini Seramik Sanayi A.I. Uygulaması, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ISletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • SCHEIN, E. (1988). Process Consultation:Its Role In Organization Development. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
 • SCHEIN, H. E.(1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, Sloan Management Review, 25(2); 3-16.
 • IIMIEK, I.; AKGEMCI, T. ve ÇELIK, A. (2001). DavranıS Bilimlerine GiriS ve Örgütlerde DavranıS, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • TAMIMI, Y. (2005), Örgüt Kültürünün Metaforlarla Analizi (Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir ISletme Örneği), EskiSehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, EskiSehir.
 • TURAN, S. ve diğerleri, (2010), Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri Idari Ve Kültürel Değerler, yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd13/sbd-13-18.pdf, eriSim tarihi:12.05.2011.
 • VURAL Z. B. A. (2005), Kurum Kültürü, IletiSim Yayınları, Istanbul,
 • YAHYAGIL, M.Y. (2004), Denison Örgüt Kültürü Ölçme Aracının Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıSması: Ampirik Bir Uygulama, I.Ü. ISletme Iktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, Istanbul,47; 3-76.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57ET64EA
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Umut Can ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Öztürk, U. C. (2016). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISINDA CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (12) , 62-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23004/246028

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838