PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FEMALE CANDIDATES IN THE LOCAL MEDIA

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 04.08.2016

Öz

In our study, the gender gap which male and female candidates to be involved in the local newspapers was questioned on the assumption and gender apartheid in media was researched though the local newspapers. Placing the significance of the political communication in affecting the choices of the voters in this context, political communication and its methods have been investigated while the media touch in the political participation and representation of females have been highlighted accordingly. In the study, news with political content as well as announcements that appeared in local newspapers of Antalya and Isparta districts before and after General Elections 2007 have been examined through content analysis.

Kaynakça

 • ATKESON, L.R., KREBS, T., (2008). “Press Coverage of Mayorel Candidates: The Role of Gender in News Repoting and Campaign Issue Speech”, Political Reseearch Quarterly, 61(2): 239-252.
 • BRĠDGE, J., “Do Media Ġdentity a Leader with Stereotypes?: How We Define A Leader May Be Based on Race and Gender” , The Quill 82(9), 1994, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=0b873154-68cf-4c62-a839- 0ce5d141f090 (23.06.2011)
 • BOZKURT, H.,(2006), 2002 Genel Seçimlerinde Edirne Yerel Gazetelerinin Siyasal İletişimdeki Rolü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul.
 • ÇAĞLAR, N., (2011), 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Isparta.
 • DEVĠTT, J., (1999), Framing Gender on the Campaign Trail: Women’s Executive Leadership and The Press, Washington, DC: The Women‟s Leadership Found, 1999, http://198.65.255.167/v2/researchandreports/framinggender/Framing_Gender _Report.pdf (01.02.2011)
 • DOLAN, K., (2005), Do Women Candidates Play to Gender Stereotypes? Do Men Candidates Play to Women? Candidate Sex and Issue Priorities on Campaign Websites, Political Research Quarterly, 58(1):31-44.
 • FALK, E., (2008), Women For President, Media Bias Eiğht Campaign, Klewer Academic Publishers, Amerika.
 • HUDDY, L., TERKĠLDSEN, N., (1993),Gender Stereotypes anda The perception of Male and Female Candidates, American Journal of Politikal Science, 37(1):119-147.
 • KAHN, K.F., (1993). “Gender Differences in Campaign Messages:The Political Advertisements of Men and Women Candidates for U.S.Senate” Political Research Quarterly, 46(3): 481-502.
 • KAHN, K.F., (1994). “The Distorted Mirror: Press Coverage of Women Candidates for Statewide Office”, The Journal of Politics, 56(1): 154-173.
 • KAHN K.F., GOLDENBERG, E.N., (1991), “Women Candidates in The News: An Examination of gender Differences in U.S. Senate Campaıgn Coverage”, Public Opinion Quarterly: 180-199.
 • KAYPAKOĞLU, S., (2003), Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Naos Yay., Ġstanbul.
 • KONCAVAR, A., (2011), “Feminist Bir Derginin Medya Etiği ve Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadına BakıĢı:Amorgi Dergisi Özelinde”, Fırat Üniversitesi İletişim Fak., II. Medya ve Etik Sempozyumu, Medya Kültür İlişkisinde Etik, Elazığ:329-336.
 • MORA, N., “Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Toplumda Yansıması”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303- 5134, 2005, www.insanbilimleri.com.(1.04.2013)
 • SEĠB, P., (1994), Campaigns and Conscience: The Ethics of Political Journalism, Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.
 • PAYNE, L.,(2009), AStudy of Newspaper Treatment of Male And Female Political Candıdates, Missouri Üniversitesi YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Columbia.
 • SOLOMON, J.J., (2004), Women Candıdates ın the News: An Examınation of Gender Coverage Differences in Orange County Politics, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, California State University, California.
 • <BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı, Kadın ve Medya, 2008, Ankara.
 • www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/m edia.pdf.> (12.04.2013)
 • <http://www.haber7.com/haber/20110621/Bakin-yeni-donemde-nediyecekler.pdf.> (20.06.2011)
 • <http://www.objektifhaber.com/Dunya/43684-supermodel-degil-vekil-html>, (29.08.2010).
 • <www.aksam.com.tr/2010/07/10/.../tansu_ciller_mayolu-goruntulendi.html>, (29.08.2010).
 • <http://tr.wikipedia.org/wiki/Yuliya_TimoĢenko>,(14.04.2013).

YEREL MEDYADA KADIN ADAYLAR

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 04.08.2016

Öz

AraĢtırmamızda, kadın ve erkek adayların yerel gazetelerde yer alıĢında cinsiyet farkı sorgulanmıĢ, medyadaki cinsel ayrımcılık yerel gazeteler üzerinden incelenmiĢtir. Bu kapsamda seçmen tercihlerini etkilemede siyasal iletiĢimin öneminden yola çıkarak, kadının siyasal katılımı ve temsilinde medya etkisi irdelenmiĢtir. ÇalıĢmada 2007 Genel Seçimlerinde Antalya ve Isparta‟daki yerel gazetelerde kadın ve erkek adaylarla ilgili yayınlanan siyasi içerikli haberler içerik analizi ile incelenmiĢtir.

Kaynakça

 • ATKESON, L.R., KREBS, T., (2008). “Press Coverage of Mayorel Candidates: The Role of Gender in News Repoting and Campaign Issue Speech”, Political Reseearch Quarterly, 61(2): 239-252.
 • BRĠDGE, J., “Do Media Ġdentity a Leader with Stereotypes?: How We Define A Leader May Be Based on Race and Gender” , The Quill 82(9), 1994, http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=0b873154-68cf-4c62-a839- 0ce5d141f090 (23.06.2011)
 • BOZKURT, H.,(2006), 2002 Genel Seçimlerinde Edirne Yerel Gazetelerinin Siyasal İletişimdeki Rolü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul.
 • ÇAĞLAR, N., (2011), 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Isparta.
 • DEVĠTT, J., (1999), Framing Gender on the Campaign Trail: Women’s Executive Leadership and The Press, Washington, DC: The Women‟s Leadership Found, 1999, http://198.65.255.167/v2/researchandreports/framinggender/Framing_Gender _Report.pdf (01.02.2011)
 • DOLAN, K., (2005), Do Women Candidates Play to Gender Stereotypes? Do Men Candidates Play to Women? Candidate Sex and Issue Priorities on Campaign Websites, Political Research Quarterly, 58(1):31-44.
 • FALK, E., (2008), Women For President, Media Bias Eiğht Campaign, Klewer Academic Publishers, Amerika.
 • HUDDY, L., TERKĠLDSEN, N., (1993),Gender Stereotypes anda The perception of Male and Female Candidates, American Journal of Politikal Science, 37(1):119-147.
 • KAHN, K.F., (1993). “Gender Differences in Campaign Messages:The Political Advertisements of Men and Women Candidates for U.S.Senate” Political Research Quarterly, 46(3): 481-502.
 • KAHN, K.F., (1994). “The Distorted Mirror: Press Coverage of Women Candidates for Statewide Office”, The Journal of Politics, 56(1): 154-173.
 • KAHN K.F., GOLDENBERG, E.N., (1991), “Women Candidates in The News: An Examination of gender Differences in U.S. Senate Campaıgn Coverage”, Public Opinion Quarterly: 180-199.
 • KAYPAKOĞLU, S., (2003), Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Naos Yay., Ġstanbul.
 • KONCAVAR, A., (2011), “Feminist Bir Derginin Medya Etiği ve Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadına BakıĢı:Amorgi Dergisi Özelinde”, Fırat Üniversitesi İletişim Fak., II. Medya ve Etik Sempozyumu, Medya Kültür İlişkisinde Etik, Elazığ:329-336.
 • MORA, N., “Kitle ĠletiĢim Araçlarında Yeniden Üretilen Cinsiyetçilik ve Toplumda Yansıması”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303- 5134, 2005, www.insanbilimleri.com.(1.04.2013)
 • SEĠB, P., (1994), Campaigns and Conscience: The Ethics of Political Journalism, Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, Incorporated.
 • PAYNE, L.,(2009), AStudy of Newspaper Treatment of Male And Female Political Candıdates, Missouri Üniversitesi YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Columbia.
 • SOLOMON, J.J., (2004), Women Candıdates ın the News: An Examınation of Gender Coverage Differences in Orange County Politics, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, California State University, California.
 • <BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı, Kadın ve Medya, 2008, Ankara.
 • www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/m edia.pdf.> (12.04.2013)
 • <http://www.haber7.com/haber/20110621/Bakin-yeni-donemde-nediyecekler.pdf.> (20.06.2011)
 • <http://www.objektifhaber.com/Dunya/43684-supermodel-degil-vekil-html>, (29.08.2010).
 • <www.aksam.com.tr/2010/07/10/.../tansu_ciller_mayolu-goruntulendi.html>, (29.08.2010).
 • <http://tr.wikipedia.org/wiki/Yuliya_TimoĢenko>,(14.04.2013).

Ayrıntılar

Diğer ID JA57GS59HY
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nedret Çaglar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Çaglar, N. (2016). YEREL MEDYADA KADIN ADAYLAR . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246072

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838