PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 83 - 106, 04.08.2016

Öz

21.yüzyılın dinamik çalışma koşulları, işgücünün pozitif tutum ve davranışlarının örgütsel verimlilik elde edilmesinde ve rekabet üstünlüğü sağlanmasında oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, araştırmacılar son yıllarda pozitif psikolojiden doğan pozitif örgütsel davranış yaklaşımına dikkat çekmektedir.Pozitif örgütsel davranışlar örgütün amaçlarına ve olumlu örgütsel çıktılar elde etmesine katkı sağlayan, olumlu davranışları ifade etmektedir.Bu çalışmanın amacı, günümüz çalışma yaşamında örgütler ve çalışanlar açısından önem taşıdığı düşünülen pozitif örgütsel davranışların teorik açıdan incelenmesi ve bu davranışların bireysel/örgütsel önemlerinin belirtilmesidir.Çalışmada, ulusal ve uluslararası yazında yaygın olarak pozitif örgütsel davranışlar kapsamında ele alınan işe adanma, proaktif davranışlar, prososyal davranışlar, örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme kavramlarına değinilmiştir

Kaynakça

 • AKÇAY, V.H. (2011), Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramı ve ĠĢletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünü Sağlamadaki Rolü, GaziÜniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/1, ss. 73-98.
 • ALARCON, G.M. ve J.M. EDWARDS. (2010), The Relationship of Engagement, Job Satisfaction and Turnover Intentions, Stress and Health, ss. 1-10.
 • ARMSTRONG, M. (2008), Strategic Human Resource Management, 4th Edition, Kogan Page Limited, USA.
 • ASLAN, ġ. (2008), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki ĠliĢkilerin AraĢtırılması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), ss. 163-178.
 • ASLAN, ġ. (2009). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ĠliĢkisi: “Kurumda ÇalıĢma Yılı” ve “Ücret” DeğiĢkenlerinin Rolü, Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), ss. 256-275.
 • ATTRIDGE, M. (2009). Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature, Journal of Workplace Behavioral Health, 24, ss. 383-398.
 • BAKKER, A.B. ve W.B. SCHAUFELI. (2008), Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations, Journal of Organizational Behavior, 29, ss. 147-154.
 • BAKKER, A.B. ve E. DEMEROUTI. (2008), Toward a Model of Work Engagement”, Career Development International, 13 (3), ss. 209-223.
 • BAKKER, A.B. ve E. DEMEROUTI. (2009). The Crossover of Work Engagement between Working Couples, A Closer Look at the Role of Empathy”, Journal of Managerial Psychology, 24 (3), ss. 220-236.
 • BAKKER, A.B., S.L. ALBRECHT ve M.P. LEITER. (2010), Key Questions Regarding Work Engagement, European Journal of Work and Organizational Psychology, ss. 1-25.
 • BAKKER, A.B. ve P.M. BAL. (2010), Weekly Work Engagement and Performance: A Study among Starting Teachers, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 189-206.
 • BARUCH, Y., M.F. O‟CREEVY, P. HIND, E. VIGODA-GADOT. (2004), Prosocial Behavior And Job Performance: Does the Need for Control and The Need for Achievement Make a Difference?, Social Behavior and Personality, 32 (4), ss.399-412.
 • BASIM, N., ve ġEġEN, H. (2006), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Ölçeği Uyarlama ve KarĢılaĢtırma ÇalıĢması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (4), ss. 83-101.
 • BELSCHAK, F.D. ve D.N.D. HARTOG. (2010), Pro-Self, Prosocial, and Pro-Organizational Foci of Proactive Behaviour: Differential Antecedents And Consequences, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 475-498.
 • BELSCHAK, F.D., D.N. DEN HARTOG ve D. FAY. (2010), Exploring Positive, Negative and Context-Dependent Aspects of Proactive Behaviours at Work, Journal Of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 267-273.
 • BEZUIDENHOUT, A. ve F.V.N. CILLIERS. (2010), Burnout, Work Engagement and Sense of Coherence in Female Academics in HigherEducation Institutions in South Africa, SA Journal of Industrial Psychology, 36 (1), ss. 1-10.
 • BINDL, U.K. ve S.K. PARKER. (2011). Proactive Work Behavior: ForwardThinking and Change-Oriented Action in Organizations, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, United Kingdom, ss. 1-71.
 • BLANCERO, D. M. ve JOHNSON, S. A. (2001), A Process Model of Discretionary Service Behavior Integrating Psychological Conracts, Organizational Justice and Customer Feedback to Manage Service Agents, Journal of Quality Management, 6 (2), ss. 307-329.
 • BOLAT, O. Ġ., BOLAT, T., ve SEYMEN, O. A. (2009), Güçlendirici Lider DavranıĢları ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki ĠliĢkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle Ġncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), ss. 215- 239.
 • BOLINO, M., S. VALCEA ve J. HARVEY. (2010), Employee, Manage Thyself: The Potentially Negative Implications of Expecting Employees to Behave Proactively”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 325-345.
 • BOYLU, Y., E PELĠT ve E. GÜÇER. (2007), Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir AraĢtırma,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), ss. 55-74
 • BRIEF, A. P. ve MOTOWIDLO, S. J. (1986), Prosocial Organizational Behaviors, Academy of Management Review, 11 (4), ss. 710-725.
 • CHAOLUCK, P. ve MEDLIN, C.J. (2012), The Distinction between Helping Behaviour, Prosocial Behaviour and Altruism: Improving Service Quality, Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC), held in Adelaide, South Australia, Australia.
 • CHEUNG, M.F.Y. ve M.C.C. LAW. (2008), Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong, Asia Pacific Business Review, 14 (2), ss. 213-231.
 • CHUGHTAI, A.A. ve F. BUCKLEY. (2010), Assessing The Effects of Organizational Identification onIn-Role Job Performance and Learning Behaviour, Personnel Review, 39 (2), ss. 242-258.
 • CRANT, J.M. (2000), Proactive Behavior in Organizations”, Journal of Management, 26 (3), ss. 435-462.
 • DEMĠR, K. (2011), Pozitif Örgüt AraĢtırmaları, Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, 1 (2), ss. 1-8.
 • DEMĠREL, Y. ve S. GEÇGEL. (2011), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, YENĠÇERĠ, Ö ve Y. DEMĠREL (Editörler), Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı DavranıĢlar içinde, Ekin Yayınları, Bursa.
 • DOĞAN, S. ve KILIÇ, S. (2007), Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 29, ss. 37-61.
 • DURNA, U. ve V. EREN, (2005), Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss. 210-219.
 • EDWARDS, M.R. (2005), Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review”, International Journal of Management Reviews, 7 (4), s. 207-230.
 • EDWARDS, M.R. ve R. PECCEI, (2007), Organizational Identification: Development and Testing of a Conceptually Grounded Measure”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 16 (1), s. 25-57.
 • ERĠM, F.N.A. (2009), Individual Response to Organizational Change: Creating Facade of Conformity its Antecedants and Effects on Participating in Decision Making, Work Engagement, Job Involvement and Intent to Quit, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • ERSOY, S. ve S. BAYRAKTAROĞLU, (2010), Örgütsel Bağlılık, ÖZLER, N.D.E. (Editör), Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • ESEN, E. (2011), ÇalıĢanların Örgüte Cezbolması, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, ss. 377-390.
 • FULLER, J.B., L. MARLER, K. HESTER, L. FREY ve C. RELYEA. (2006), Construed External Image and Organizational Identification: A Test of the Moderating Influence of Need for Self-Esteem, The Journal of Social Psychology, 146 (6), s. 701-716.
 • FRITZ, C. ve S. SONNENTAG. (2009), Antecedents of Day-Level Proactive Behavior: A Look at Job Stressors and Positive Affect During the Workday, Journal of Management, 35 (1), ss. 94-111.
 • GRANT, A.M. ve S.J. ASHFORD. (2008), The Dynamics of Proactivity at Work”, Research in Organizational Behavior, 28, ss. 3-34.
 • GRANT, A.M., S. PARKER ve C. COLLINS. (2009). Getting Credit for Proactive Behavior: Supervisor Reactions Depend on What You Value and How You Feel, Personnel Psychology, 62, ss. 31-55.
 • GRIFFIN, R.W. ve G. MOORHEAD. (2007), Organizational Behavior: Managing People and Organizations, Ninth Edition, South Western, U.S.A
 • GÜLER, B.K. (2009), Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, BileĢenleri ve Yönetimi, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • GYGAX, M. ve FITZGERALD, S.P. (2011), Enriching the Positive Organizational Behavior Framework with Wisdom, International Journal of Business Research, 11 (2), ss. 23-41.
 • HALBESLEBEN, J.R.B. ve A.R. WHEELER. (2008), The Relative Roles of Engagement and Embeddedness in Predicting Job Performance and Intention to Leave, Work & Stress, 22 (3), ss. 242-256.
 • HANSEN, A.M. (2009), Employee Engagement: Interpersonal Leadership Predictors and Identification, Doktora Tezi, Colorado State University.
 • HASSAN, S. (2010), Optimism, Self-Confidence and Work Engagement of Workers in Accounts and Nursing Professions-Gender Differences”, Pakistan Business Review, s. 345-362.
 • HAZZI, O.A. ve MALDAON, I.S. (2012), Prosocial Organizational Behaviors: The Lifeline of Organizations, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 54 October, ss.106-113.
 • INOUE, A., N. KAWAKAMI, M. ISHIZAKI, A. SHIMAZU, M.
 • TSUCHIYA, M. TABATA, M. AKIYAMA, A. KITAZUME ve M.
 • KURODA. (2010), Organizational Justice, Psychological Distress, and Work Engagement in Japanese Workers”, Int Arch Occup Environ Health, 83, ss. 29-38.
 • ĠÇERLĠ, L., ve YILDIRIM, H. M. (2012), Örgütsel Sinizm ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasında ĠliĢki: Sağlık Sektörüne Yönelik Bir AraĢtırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), ss.167-176.
 • ĠġCAN, Ö.F. ve C.N. KARABEY. (2009), Örgütsel ÖzdeĢleĢme, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • KANTEN, S. (2006), Konaklama ĠĢletmelerinde Hizmet Kalitesi Açısından ĠĢgörenlerin Prososyal Hizmet DavranıĢlarının Sağlanmasında Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Rolü ve Bir AraĢtırma, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul.
 • KANTEN, S., TÜKELTÜRK, ġ. A., ve BARAN, M. (2008), Konaklama ĠĢletmelerinde ĠĢgörenlerin Prososyal Örgütsel DavranıĢları Arasındaki EtkileĢimi Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma, Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği Dergisi, 5 (3), ss. 30-38.
 • KESER, A. ve G. YILMAZ. (2009),ĠĢe Bağlanma (Engagement), KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • KMIEC, J.J. (2010), A Study of The Effectiveness of a Pilot Training Program in an Organizational Setting: An Intervention for Work Engagement, Doktora Tezi, The University of Southern Mississippi.
 • KOYS, D. J. (2003), How the Achievement of Human-resources Goals Drives Restaurant Performance, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 44 (1), ss. 17-24.
 • LOUISON, C.P. (2007), Convergent and Discriminant Validity of Employee Engagement, Doktora Tezi, Alliant International University. LUTHANS, F. ve AVOLIO, B.J. (2009), The „„Point‟‟ of Positive Organizational Behavior, Journal of Organizational Behavior, 30, ss. 291- 307.
 • LUTHANS, F., S.M. NORMAN, B.J. AVOLIO ve J.B. AVEY. (2008), The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-Employee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior, 29, ss. 219-238.
 • MARINOVA, S. V., MOON, H., ve VAN DYNE, L. (2010), Are All Good Soldier Behaviors The Same? Supporting Multidimensionality of Organizational Citizenship Behaviors Based on Rewards and Roles, Human Relations, 63(10), ss.1463-1485.
 • MEMARI, H., M. VALIKHANI, Z. AGHABABAEE ve M. MEHDI. (2013), The Effect of Positive Organizational Behavior of the Staff on Organizational Performance, Based on the Luthans Model in Public Organizations of Behbahan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9), ss. 568-583.
 • MILLER, V.D., M. ALLEN, M.K. CASEY ve J.R. JOHNSON. (2000), Reconsidering the Organizational Identification Questionnaire, Management Communication Quarterly, 13 (4), ss. 626-658.
 • MUSE, L., S.G. HARRIS, W.F. GILES ve H.S. FEILD, (2008), Work-Life Benefits and Positive Organizational Behavior: Is There A Connection?, Journal of Organizational Behavior, 29, ss.171–192.
 • PARKER, S.K., U.K. BINDL ve K.STRAUSS. (2010). Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation, Journal of Management, 36 (4), ss. 827-856.
 • ONYISHI, I.E. (2012), Abusive Supervision and Prosocial Organizational Behavior: A Study of Workers in the Banking Industry in Nigeria, The African Symposium: An Online Journal of the African Educational ResearchNetwork, 12 (2), ss.1-8.
 • ÖZ, E. (2009), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • ÖZLER, D.E. (2010), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi.
 • PARKER, S.K. ve C.G. COLLINS. (2010), Taking Stock: Integrating and Differentiating Multiple Proactive Behaviors”, Institute of Work Psychology University of Sheffield, Working Paper, ss. 1-50.
 • PELLED, L.H., CUMMINGS, T. G. ve KIZILOS, M. A. (2000), The Influence of Organizational Demography on Customer-Oriented Prosocial
 • Behavior: An Exploratory Investigation, Journal of Business Research, 47 (1), ss. 209-216.
 • PILLAI, R., SCHRIESHEIM, C.A., ve WILLIAMS, E. S. (1999), Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two- Sample Study, Journal of Management, 25 (6), ss. 897-933.
 • RAMLALL, S.J. (2008), Ehancing Employee Performance through Positive Organizational Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 38, 6, ss. 1580–1600.
 • REGO, A., RIBEIRO, N., ve CUNHA, M. P. (2010), Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Business Ethics, 93, ss. 215-235.
 • RICH, B.L. (2006), Job Engagement: Construct Validation and Relationships with Job Satisfaction, Job Involvement, and Intrinsic Motivation, Doktora Tezi, University of Florida.
 • Rousseau, D. M. (1998). Why Workers Still Identify with Organizations?. Journal of Organizational Behavior, 19 (3) , ss. 217–233.
 • ROTHMANN, S. ve J.H.M. JOUBERT. (2007), Job Demands, Job Resources, Burnout and Work Engagement of Managers at a Platinum Mine in the North West Province, South African Journal of Business Management, 38 (3), ss. 49-61.
 • SAKS, A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement”, Journal of Managerial Psychology, 21 (7), ss. 600-619.
 • SAKS, A.M., J.A. GRUMAN ve H. CHOOPER-THOMAS, (2011), The Neglected Role of Proactive Behavior and Outcomes in Newcomer Socialization, Journal of Vocational Behavior, YJVBE-02496, ss. 1-11.
 • SEARLE, T.P. (2011), Multilevel Examination of Proactive Work Behaviors: Contextual and Individual Differences as Antecedents, Doktora Tezi, The Graduate College at the University of Nebraska.
 • SEÇKĠN, Z. (2011), Örgütsel Bağlılık, YENĠÇERĠ, Ö ve Y. DEMĠREL (Editörler), Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı DavranıĢlar içinde, Ekin Yayınları, Bursa.
 • SEZĠCĠ, E. (2010), Örgütsel ÖzdeĢleĢme, ÖZLER, N.D.E. (Editör), Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi, Bursa. SELIGMAN, M.E.P. ve CSIKSZENTMIHALYI, M. (2000), Positive Psychology: An Introduction, American Psychological Association, 55 (1), ss. 5-14.
 • SEZGĠN, F. (2005), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (1), ss.317-339.
 • SHAHNAWAZ, F. (2012), Impact of Organizational Identification on Employees Work Commitment, International Journal of Behavioral Social And Movement Sciences, 1 (3), ss.126-132.
 • SHIMAZU, A., W.B. SCHAUFELI, D. MIYANAKA ve N. IWATA. (2010), Why Japanese Workers Show Low Work Engagement: An Item Response Theory Analysis of the Utrecht Work Engagement Scale, BioPsychoSocial Medicine, 4 (17), ss. 1- 6.
 • SONNENTAG, S. (2003), Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: A New Look at the Interface Between Non-Work and Work, Journal of Applied Psychology, 88, ss. 518-528.
 • TOKGÖZ, E., ve SEYMEN, O, A. (2013), Örgütsel Güven, Örgütsel ÖzdeĢleĢme ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki ĠliĢki: Bir Devlet Hastanesinde AraĢtırma, Öneri. 10 (39), ss. 61-76.
 • TURUNÇ, Ö. ve M. ÇELĠK. (2010), ÇalıĢanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve ĠĢ Stresinin Örgütsel ÖzdeĢleĢme ve ĠĢ Performansına Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), ss. 183- 206.
 • TÜZÜN, Ġ.K. (2009), The Impact of Identification and Commitment on Job Satisfaction: The Case of a Turkish Service Provider, Management Research News, 32 (8), ss. 728-738.
 • TSAUR, S. H. ve LIN, Y. C. (2004), Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior, Tourism Management, 25 (4), ss. 471-481.
 • XANTHOPOULOU, D., A.B. BAKKER, E. DEMEROUTI ve W.B. SCHAUFELI. (2009). Reciprocal Relationships between Job Resources, Personal Resources, and Work Engagement, Journal of Vocational Behavior, 74, ss. 235-244.
 • WERNER, J. M. (2000), Implication of OCB and Contextual Performance for Human Resource Management, Human Resource Management Review, 10 (1), ss. 3-24.
 • YEġĠLTAġ, M., TÜRKMEN, F., ve AYAZ N. (2011), Otel ĠĢletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları Üzerindeki Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 12 (2), ss. 171-189.
 • YOUSSEF, C.M. ve F. LUTHANS, (2007), Positive Organizational Behavior in the Workplace, the Impact of Hope, Optimism, and Resilience, Journal of Management, 33 (5), ss.774-800.
 • ZABIHI, M., R. HASHEMZEHI ve E. HASHEMZEHI, A Comprehensive Model for Development of Organizational Citizenship Behaviors, African Journal of Business Management, 6(23), pp. 6924-6938

A CONCEPTUAL RESEARCH ON POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIORS

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 83 - 106, 04.08.2016

Öz

Dynamic working conditions of 21th century indicate that employee‟s positive attitudes and behaviors are quite important in providing organizational productivity and competitive advantage. Accordingly, researchers have drawn attention to positive organizational approach derived from positive psychology in recent years. Positive organizational behaviors explain the positive behaviors which contribute the aims of the organization and getting positive organizational outputs. The aim of this study is to examine theoretically to the positive organizational behaviors which are being thought as important organizations and individuals. Besides, the study aims to indicate the importance of the behaviors in terms of individuals and organizations. In the study; the terms “work engagement, proactive behaviors, prosocial organizational beheaviors, organizational citizenship behaviors, organizational commitment and organizational identification” which are commonly used within the concept of positive organizational behaviors in national and international literature have been explained

Kaynakça

 • AKÇAY, V.H. (2011), Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramı ve ĠĢletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünü Sağlamadaki Rolü, GaziÜniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/1, ss. 73-98.
 • ALARCON, G.M. ve J.M. EDWARDS. (2010), The Relationship of Engagement, Job Satisfaction and Turnover Intentions, Stress and Health, ss. 1-10.
 • ARMSTRONG, M. (2008), Strategic Human Resource Management, 4th Edition, Kogan Page Limited, USA.
 • ASLAN, ġ. (2008), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki ĠliĢkilerin AraĢtırılması, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), ss. 163-178.
 • ASLAN, ġ. (2009). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı ĠliĢkisi: “Kurumda ÇalıĢma Yılı” ve “Ücret” DeğiĢkenlerinin Rolü, Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), ss. 256-275.
 • ATTRIDGE, M. (2009). Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature, Journal of Workplace Behavioral Health, 24, ss. 383-398.
 • BAKKER, A.B. ve W.B. SCHAUFELI. (2008), Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations, Journal of Organizational Behavior, 29, ss. 147-154.
 • BAKKER, A.B. ve E. DEMEROUTI. (2008), Toward a Model of Work Engagement”, Career Development International, 13 (3), ss. 209-223.
 • BAKKER, A.B. ve E. DEMEROUTI. (2009). The Crossover of Work Engagement between Working Couples, A Closer Look at the Role of Empathy”, Journal of Managerial Psychology, 24 (3), ss. 220-236.
 • BAKKER, A.B., S.L. ALBRECHT ve M.P. LEITER. (2010), Key Questions Regarding Work Engagement, European Journal of Work and Organizational Psychology, ss. 1-25.
 • BAKKER, A.B. ve P.M. BAL. (2010), Weekly Work Engagement and Performance: A Study among Starting Teachers, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 189-206.
 • BARUCH, Y., M.F. O‟CREEVY, P. HIND, E. VIGODA-GADOT. (2004), Prosocial Behavior And Job Performance: Does the Need for Control and The Need for Achievement Make a Difference?, Social Behavior and Personality, 32 (4), ss.399-412.
 • BASIM, N., ve ġEġEN, H. (2006), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Ölçeği Uyarlama ve KarĢılaĢtırma ÇalıĢması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61 (4), ss. 83-101.
 • BELSCHAK, F.D. ve D.N.D. HARTOG. (2010), Pro-Self, Prosocial, and Pro-Organizational Foci of Proactive Behaviour: Differential Antecedents And Consequences, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 475-498.
 • BELSCHAK, F.D., D.N. DEN HARTOG ve D. FAY. (2010), Exploring Positive, Negative and Context-Dependent Aspects of Proactive Behaviours at Work, Journal Of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 267-273.
 • BEZUIDENHOUT, A. ve F.V.N. CILLIERS. (2010), Burnout, Work Engagement and Sense of Coherence in Female Academics in HigherEducation Institutions in South Africa, SA Journal of Industrial Psychology, 36 (1), ss. 1-10.
 • BINDL, U.K. ve S.K. PARKER. (2011). Proactive Work Behavior: ForwardThinking and Change-Oriented Action in Organizations, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, United Kingdom, ss. 1-71.
 • BLANCERO, D. M. ve JOHNSON, S. A. (2001), A Process Model of Discretionary Service Behavior Integrating Psychological Conracts, Organizational Justice and Customer Feedback to Manage Service Agents, Journal of Quality Management, 6 (2), ss. 307-329.
 • BOLAT, O. Ġ., BOLAT, T., ve SEYMEN, O. A. (2009), Güçlendirici Lider DavranıĢları ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki ĠliĢkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle Ġncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), ss. 215- 239.
 • BOLINO, M., S. VALCEA ve J. HARVEY. (2010), Employee, Manage Thyself: The Potentially Negative Implications of Expecting Employees to Behave Proactively”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, ss. 325-345.
 • BOYLU, Y., E PELĠT ve E. GÜÇER. (2007), Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir AraĢtırma,Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), ss. 55-74
 • BRIEF, A. P. ve MOTOWIDLO, S. J. (1986), Prosocial Organizational Behaviors, Academy of Management Review, 11 (4), ss. 710-725.
 • CHAOLUCK, P. ve MEDLIN, C.J. (2012), The Distinction between Helping Behaviour, Prosocial Behaviour and Altruism: Improving Service Quality, Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC), held in Adelaide, South Australia, Australia.
 • CHEUNG, M.F.Y. ve M.C.C. LAW. (2008), Relationships of Organizational Justice and Organizational Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong, Asia Pacific Business Review, 14 (2), ss. 213-231.
 • CHUGHTAI, A.A. ve F. BUCKLEY. (2010), Assessing The Effects of Organizational Identification onIn-Role Job Performance and Learning Behaviour, Personnel Review, 39 (2), ss. 242-258.
 • CRANT, J.M. (2000), Proactive Behavior in Organizations”, Journal of Management, 26 (3), ss. 435-462.
 • DEMĠR, K. (2011), Pozitif Örgüt AraĢtırmaları, Eğitim Bilimleri AraĢtırmaları Dergisi, 1 (2), ss. 1-8.
 • DEMĠREL, Y. ve S. GEÇGEL. (2011), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, YENĠÇERĠ, Ö ve Y. DEMĠREL (Editörler), Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı DavranıĢlar içinde, Ekin Yayınları, Bursa.
 • DOĞAN, S. ve KILIÇ, S. (2007), Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 29, ss. 37-61.
 • DURNA, U. ve V. EREN, (2005), Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss. 210-219.
 • EDWARDS, M.R. (2005), Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review”, International Journal of Management Reviews, 7 (4), s. 207-230.
 • EDWARDS, M.R. ve R. PECCEI, (2007), Organizational Identification: Development and Testing of a Conceptually Grounded Measure”, European Journal of Work and Organizational Psychology, 16 (1), s. 25-57.
 • ERĠM, F.N.A. (2009), Individual Response to Organizational Change: Creating Facade of Conformity its Antecedants and Effects on Participating in Decision Making, Work Engagement, Job Involvement and Intent to Quit, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • ERSOY, S. ve S. BAYRAKTAROĞLU, (2010), Örgütsel Bağlılık, ÖZLER, N.D.E. (Editör), Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • ESEN, E. (2011), ÇalıĢanların Örgüte Cezbolması, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, ss. 377-390.
 • FULLER, J.B., L. MARLER, K. HESTER, L. FREY ve C. RELYEA. (2006), Construed External Image and Organizational Identification: A Test of the Moderating Influence of Need for Self-Esteem, The Journal of Social Psychology, 146 (6), s. 701-716.
 • FRITZ, C. ve S. SONNENTAG. (2009), Antecedents of Day-Level Proactive Behavior: A Look at Job Stressors and Positive Affect During the Workday, Journal of Management, 35 (1), ss. 94-111.
 • GRANT, A.M. ve S.J. ASHFORD. (2008), The Dynamics of Proactivity at Work”, Research in Organizational Behavior, 28, ss. 3-34.
 • GRANT, A.M., S. PARKER ve C. COLLINS. (2009). Getting Credit for Proactive Behavior: Supervisor Reactions Depend on What You Value and How You Feel, Personnel Psychology, 62, ss. 31-55.
 • GRIFFIN, R.W. ve G. MOORHEAD. (2007), Organizational Behavior: Managing People and Organizations, Ninth Edition, South Western, U.S.A
 • GÜLER, B.K. (2009), Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, BileĢenleri ve Yönetimi, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • GYGAX, M. ve FITZGERALD, S.P. (2011), Enriching the Positive Organizational Behavior Framework with Wisdom, International Journal of Business Research, 11 (2), ss. 23-41.
 • HALBESLEBEN, J.R.B. ve A.R. WHEELER. (2008), The Relative Roles of Engagement and Embeddedness in Predicting Job Performance and Intention to Leave, Work & Stress, 22 (3), ss. 242-256.
 • HANSEN, A.M. (2009), Employee Engagement: Interpersonal Leadership Predictors and Identification, Doktora Tezi, Colorado State University.
 • HASSAN, S. (2010), Optimism, Self-Confidence and Work Engagement of Workers in Accounts and Nursing Professions-Gender Differences”, Pakistan Business Review, s. 345-362.
 • HAZZI, O.A. ve MALDAON, I.S. (2012), Prosocial Organizational Behaviors: The Lifeline of Organizations, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 54 October, ss.106-113.
 • INOUE, A., N. KAWAKAMI, M. ISHIZAKI, A. SHIMAZU, M.
 • TSUCHIYA, M. TABATA, M. AKIYAMA, A. KITAZUME ve M.
 • KURODA. (2010), Organizational Justice, Psychological Distress, and Work Engagement in Japanese Workers”, Int Arch Occup Environ Health, 83, ss. 29-38.
 • ĠÇERLĠ, L., ve YILDIRIM, H. M. (2012), Örgütsel Sinizm ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasında ĠliĢki: Sağlık Sektörüne Yönelik Bir AraĢtırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 4(1), ss.167-176.
 • ĠġCAN, Ö.F. ve C.N. KARABEY. (2009), Örgütsel ÖzdeĢleĢme, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • KANTEN, S. (2006), Konaklama ĠĢletmelerinde Hizmet Kalitesi Açısından ĠĢgörenlerin Prososyal Hizmet DavranıĢlarının Sağlanmasında Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Rolü ve Bir AraĢtırma, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul.
 • KANTEN, S., TÜKELTÜRK, ġ. A., ve BARAN, M. (2008), Konaklama ĠĢletmelerinde ĠĢgörenlerin Prososyal Örgütsel DavranıĢları Arasındaki EtkileĢimi Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma, Seyahat ve Otel ĠĢletmeciliği Dergisi, 5 (3), ss. 30-38.
 • KESER, A. ve G. YILMAZ. (2009),ĠĢe Bağlanma (Engagement), KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • KMIEC, J.J. (2010), A Study of The Effectiveness of a Pilot Training Program in an Organizational Setting: An Intervention for Work Engagement, Doktora Tezi, The University of Southern Mississippi.
 • KOYS, D. J. (2003), How the Achievement of Human-resources Goals Drives Restaurant Performance, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 44 (1), ss. 17-24.
 • LOUISON, C.P. (2007), Convergent and Discriminant Validity of Employee Engagement, Doktora Tezi, Alliant International University. LUTHANS, F. ve AVOLIO, B.J. (2009), The „„Point‟‟ of Positive Organizational Behavior, Journal of Organizational Behavior, 30, ss. 291- 307.
 • LUTHANS, F., S.M. NORMAN, B.J. AVOLIO ve J.B. AVEY. (2008), The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-Employee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior, 29, ss. 219-238.
 • MARINOVA, S. V., MOON, H., ve VAN DYNE, L. (2010), Are All Good Soldier Behaviors The Same? Supporting Multidimensionality of Organizational Citizenship Behaviors Based on Rewards and Roles, Human Relations, 63(10), ss.1463-1485.
 • MEMARI, H., M. VALIKHANI, Z. AGHABABAEE ve M. MEHDI. (2013), The Effect of Positive Organizational Behavior of the Staff on Organizational Performance, Based on the Luthans Model in Public Organizations of Behbahan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (9), ss. 568-583.
 • MILLER, V.D., M. ALLEN, M.K. CASEY ve J.R. JOHNSON. (2000), Reconsidering the Organizational Identification Questionnaire, Management Communication Quarterly, 13 (4), ss. 626-658.
 • MUSE, L., S.G. HARRIS, W.F. GILES ve H.S. FEILD, (2008), Work-Life Benefits and Positive Organizational Behavior: Is There A Connection?, Journal of Organizational Behavior, 29, ss.171–192.
 • PARKER, S.K., U.K. BINDL ve K.STRAUSS. (2010). Making Things Happen: A Model of Proactive Motivation, Journal of Management, 36 (4), ss. 827-856.
 • ONYISHI, I.E. (2012), Abusive Supervision and Prosocial Organizational Behavior: A Study of Workers in the Banking Industry in Nigeria, The African Symposium: An Online Journal of the African Educational ResearchNetwork, 12 (2), ss.1-8.
 • ÖZ, E. (2009), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları, KESER, A., G. YILMAZ ve S. YÜRÜR, (Editörler), ÇalıĢma YaĢamında DavranıĢ: Güncel YaklaĢımlar içinde, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • ÖZLER, D.E. (2010), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı, Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi.
 • PARKER, S.K. ve C.G. COLLINS. (2010), Taking Stock: Integrating and Differentiating Multiple Proactive Behaviors”, Institute of Work Psychology University of Sheffield, Working Paper, ss. 1-50.
 • PELLED, L.H., CUMMINGS, T. G. ve KIZILOS, M. A. (2000), The Influence of Organizational Demography on Customer-Oriented Prosocial
 • Behavior: An Exploratory Investigation, Journal of Business Research, 47 (1), ss. 209-216.
 • PILLAI, R., SCHRIESHEIM, C.A., ve WILLIAMS, E. S. (1999), Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two- Sample Study, Journal of Management, 25 (6), ss. 897-933.
 • RAMLALL, S.J. (2008), Ehancing Employee Performance through Positive Organizational Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 38, 6, ss. 1580–1600.
 • REGO, A., RIBEIRO, N., ve CUNHA, M. P. (2010), Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Business Ethics, 93, ss. 215-235.
 • RICH, B.L. (2006), Job Engagement: Construct Validation and Relationships with Job Satisfaction, Job Involvement, and Intrinsic Motivation, Doktora Tezi, University of Florida.
 • Rousseau, D. M. (1998). Why Workers Still Identify with Organizations?. Journal of Organizational Behavior, 19 (3) , ss. 217–233.
 • ROTHMANN, S. ve J.H.M. JOUBERT. (2007), Job Demands, Job Resources, Burnout and Work Engagement of Managers at a Platinum Mine in the North West Province, South African Journal of Business Management, 38 (3), ss. 49-61.
 • SAKS, A.M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement”, Journal of Managerial Psychology, 21 (7), ss. 600-619.
 • SAKS, A.M., J.A. GRUMAN ve H. CHOOPER-THOMAS, (2011), The Neglected Role of Proactive Behavior and Outcomes in Newcomer Socialization, Journal of Vocational Behavior, YJVBE-02496, ss. 1-11.
 • SEARLE, T.P. (2011), Multilevel Examination of Proactive Work Behaviors: Contextual and Individual Differences as Antecedents, Doktora Tezi, The Graduate College at the University of Nebraska.
 • SEÇKĠN, Z. (2011), Örgütsel Bağlılık, YENĠÇERĠ, Ö ve Y. DEMĠREL (Editörler), Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı DavranıĢlar içinde, Ekin Yayınları, Bursa.
 • SEZĠCĠ, E. (2010), Örgütsel ÖzdeĢleĢme, ÖZLER, N.D.E. (Editör), Örgütsel DavranıĢta Güncel Konular içinde, Ekin Yayınevi, Bursa. SELIGMAN, M.E.P. ve CSIKSZENTMIHALYI, M. (2000), Positive Psychology: An Introduction, American Psychological Association, 55 (1), ss. 5-14.
 • SEZGĠN, F. (2005), Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (1), ss.317-339.
 • SHAHNAWAZ, F. (2012), Impact of Organizational Identification on Employees Work Commitment, International Journal of Behavioral Social And Movement Sciences, 1 (3), ss.126-132.
 • SHIMAZU, A., W.B. SCHAUFELI, D. MIYANAKA ve N. IWATA. (2010), Why Japanese Workers Show Low Work Engagement: An Item Response Theory Analysis of the Utrecht Work Engagement Scale, BioPsychoSocial Medicine, 4 (17), ss. 1- 6.
 • SONNENTAG, S. (2003), Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: A New Look at the Interface Between Non-Work and Work, Journal of Applied Psychology, 88, ss. 518-528.
 • TOKGÖZ, E., ve SEYMEN, O, A. (2013), Örgütsel Güven, Örgütsel ÖzdeĢleĢme ve Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢı Arasındaki ĠliĢki: Bir Devlet Hastanesinde AraĢtırma, Öneri. 10 (39), ss. 61-76.
 • TURUNÇ, Ö. ve M. ÇELĠK. (2010), ÇalıĢanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve ĠĢ Stresinin Örgütsel ÖzdeĢleĢme ve ĠĢ Performansına Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), ss. 183- 206.
 • TÜZÜN, Ġ.K. (2009), The Impact of Identification and Commitment on Job Satisfaction: The Case of a Turkish Service Provider, Management Research News, 32 (8), ss. 728-738.
 • TSAUR, S. H. ve LIN, Y. C. (2004), Promoting Service Quality in Tourist Hotels: The Role of HRM Practices and Service Behavior, Tourism Management, 25 (4), ss. 471-481.
 • XANTHOPOULOU, D., A.B. BAKKER, E. DEMEROUTI ve W.B. SCHAUFELI. (2009). Reciprocal Relationships between Job Resources, Personal Resources, and Work Engagement, Journal of Vocational Behavior, 74, ss. 235-244.
 • WERNER, J. M. (2000), Implication of OCB and Contextual Performance for Human Resource Management, Human Resource Management Review, 10 (1), ss. 3-24.
 • YEġĠLTAġ, M., TÜRKMEN, F., ve AYAZ N. (2011), Otel ĠĢletmelerinde Algılanan Örgütsel Prestijin Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢları Üzerindeki Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 12 (2), ss. 171-189.
 • YOUSSEF, C.M. ve F. LUTHANS, (2007), Positive Organizational Behavior in the Workplace, the Impact of Hope, Optimism, and Resilience, Journal of Management, 33 (5), ss.774-800.
 • ZABIHI, M., R. HASHEMZEHI ve E. HASHEMZEHI, A Comprehensive Model for Development of Organizational Citizenship Behaviors, African Journal of Business Management, 6(23), pp. 6924-6938

Ayrıntılar

Diğer ID JA57GY88KG
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Pelin KANTEN Bu kişi benim
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU


Murat YEŞİLTAŞ Bu kişi benim
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Kanten, P. & Yeşiltaş, M. (2016). POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , 83-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246077

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838