PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI: KONYA İLİ İLE İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE TÜRKİYE GENELİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 1 - 13, 04.08.2016

Öz

Evde sağlık hizmetleri, kişinin sağlığını korumak, kişiyi iyileştirmek veya yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin profesyonel bir ekip tarafından kişinin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulması olarak tanımlanmaktadır. Evde sağlık hizmetlerinin faydalarını; sağlık harcamalarında azalma, sağlık hizmetinin kişinin ayağına getirilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi olarak sıralayabiliriz. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmeti sunumunda yaygın olarak kullanılan bu yöntem ülkemizde 2005 yılında çıkartılan bir yönetmelikle uygulamaya geçirilmiştir. 2010 yılı itibariyle ise Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmeti birimleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada Türkiye geneli, İç Anadolu Bölgesi ve Konya İlinin evde sağlık hizmeti verileri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda Konya’da sunulan evde sağlık hizmetlerinin, İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye geneli ile paralellik gösterdiği saptanmıştır

Kaynakça

 • BAYINDIR, H. Ġ. ve Durak Ü (2008). Türkiye’de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve insan Gücü Planlaması “Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu”, Ankara.
 • ÇOBAN, M. (2003) Evde Bakım Hizmetleri Konusunda GörüĢ Belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Doktorları ve HemĢireleri Üzerinde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003; Ankara.
 • FADILOĞLU, Ç. (1992) YaĢlılıkta Psikososyal Sorunlar, Ege Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi,;42 (2): 63-73. Health Transformation Program in Turkey and Primary Health Care Services November 2002-2008 Health Transformation Program in Turkey (In Celebration of the 30th year of the Declaration of Alma-Ata) Primary Health Care Services November 2002-2008.
 • KARABAĞ, H. (2007) “Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliğine ĠliĢkin Hekimlerin GörüĢleri ve Kardiyoloji Hastaları için Hastane Destekli Evde Bakım Hizmetleri Model Önerisi” , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007; Ankara.
 • KAVUNCUBAġI ġ. ve YILDIRIM S. (2010), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • MARKS, I.M. ve ark. (1994) Home-based versus hospital based care for people with serious mental illness, British Journal of Psychiatry, 165(2): 179-194, August.
 • Sağlıklı Nesiller Derneği, (2005) “Evde Sağlık Hizmetleri” Eğitim Yayınları1, 2005, Ankara
 • SEYYAR, A. (2005) Dünyada ve Türkiye’de YaĢlılığa Bağlı Bakım Sorununa KarĢı Güvence Sistemleri. Özveri Dergisi. 2(1): 377-503.
 • SD Platform (2011) Centers for Medicare and Medicaid Services. http://www.sdplatform.com/Baslik .aspx?BID=240. EriĢim Tarihi: 12.05.2011. (Akt: Çiğdem BAġGÜL, Ġrem Keskin, Halil Kara, Mustafa Aksoy Sağlık Alanında Yeni Bir Hizmet: Evde Sağlık Hizmetleri, www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/.../02_02_2012_10_52_37.d...
 • TALENTO, B. (1991) Social Policy and Health Care Delivery , Ġssues and Trends in Nursing, St Louis:Mosby Years Book.
 • TANLI, S. (1996) Evde Bakım Hizmetlerinin FirmalaĢtırılması: Bir Ġsletme Planı Önerisi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans Tezi, Ġstanbul.
 • YILMAZ ve ark. (2010). Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum ġekli Olarak, Evde Hasta Bakımı, Ġstanbul Tıp Dergisi, 11(3), 125-132.
 • ĠNTERNET KAYNAKLARI
 • http://www.ailehekimligi.gov.tr/
 • Centers for Medicare and Medicaid Services. http://www.sdplatform.com/Baslik .aspx?BID=240. EriĢim Tarihi: 12.05.2011.
 • http://www.hips.hacettepe.edu.tr.
 • http://tahad.org/docs/sunumlar/evde%20bakim.pdf. E.T. 2012 –Mart
 • http://www.konyasm.gov.tr/esh
 • http://www.ozida.gov.tr/?menu= ozveri&sayfa=ov3/ov3yaslibakim. EriĢim tarihi: 06.05.2011.
 • http://temelsaglik2.saglik.gov.tr/
 • http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_898.pdf. EriĢim tarihi: 06.05.2011. Home-Based and Long-Term Care”, World Health Organization. 1999; s.1.

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 1 - 13, 04.08.2016

Öz

Home health care services are defined as provision of health and social care services by a professional team either at people’s home or in habitat, in order to protect people’s health, to treat or rehabilitate people. Home health care services advantages can be listed as follows: decreasing health care costs, making health care service easy for people’ access and increasing the life standards of patients. This method, which is widely used for health care service provision in many other countries of the world, was put into application with a regulation issued in 2005. In 2010, the Ministry of Health established home health dare services units. In this study Turkey wide, Central Anatolia Region and Konya Province home health care service data have been compared. In consequence of comparison made, it has been determined that home health care services provided in Konya have parallels with service provided throughout Central Anatolia Region and Turkey

Kaynakça

 • BAYINDIR, H. Ġ. ve Durak Ü (2008). Türkiye’de Tıp-Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim ve insan Gücü Planlaması “Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu”, Ankara.
 • ÇOBAN, M. (2003) Evde Bakım Hizmetleri Konusunda GörüĢ Belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Doktorları ve HemĢireleri Üzerinde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003; Ankara.
 • FADILOĞLU, Ç. (1992) YaĢlılıkta Psikososyal Sorunlar, Ege Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi,;42 (2): 63-73. Health Transformation Program in Turkey and Primary Health Care Services November 2002-2008 Health Transformation Program in Turkey (In Celebration of the 30th year of the Declaration of Alma-Ata) Primary Health Care Services November 2002-2008.
 • KARABAĞ, H. (2007) “Evde Sağlık Bakım Hizmetlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliğine ĠliĢkin Hekimlerin GörüĢleri ve Kardiyoloji Hastaları için Hastane Destekli Evde Bakım Hizmetleri Model Önerisi” , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007; Ankara.
 • KAVUNCUBAġI ġ. ve YILDIRIM S. (2010), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, 2.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • MARKS, I.M. ve ark. (1994) Home-based versus hospital based care for people with serious mental illness, British Journal of Psychiatry, 165(2): 179-194, August.
 • Sağlıklı Nesiller Derneği, (2005) “Evde Sağlık Hizmetleri” Eğitim Yayınları1, 2005, Ankara
 • SEYYAR, A. (2005) Dünyada ve Türkiye’de YaĢlılığa Bağlı Bakım Sorununa KarĢı Güvence Sistemleri. Özveri Dergisi. 2(1): 377-503.
 • SD Platform (2011) Centers for Medicare and Medicaid Services. http://www.sdplatform.com/Baslik .aspx?BID=240. EriĢim Tarihi: 12.05.2011. (Akt: Çiğdem BAġGÜL, Ġrem Keskin, Halil Kara, Mustafa Aksoy Sağlık Alanında Yeni Bir Hizmet: Evde Sağlık Hizmetleri, www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/.../02_02_2012_10_52_37.d...
 • TALENTO, B. (1991) Social Policy and Health Care Delivery , Ġssues and Trends in Nursing, St Louis:Mosby Years Book.
 • TANLI, S. (1996) Evde Bakım Hizmetlerinin FirmalaĢtırılması: Bir Ġsletme Planı Önerisi, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans Tezi, Ġstanbul.
 • YILMAZ ve ark. (2010). Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum ġekli Olarak, Evde Hasta Bakımı, Ġstanbul Tıp Dergisi, 11(3), 125-132.
 • ĠNTERNET KAYNAKLARI
 • http://www.ailehekimligi.gov.tr/
 • Centers for Medicare and Medicaid Services. http://www.sdplatform.com/Baslik .aspx?BID=240. EriĢim Tarihi: 12.05.2011.
 • http://www.hips.hacettepe.edu.tr.
 • http://tahad.org/docs/sunumlar/evde%20bakim.pdf. E.T. 2012 –Mart
 • http://www.konyasm.gov.tr/esh
 • http://www.ozida.gov.tr/?menu= ozveri&sayfa=ov3/ov3yaslibakim. EriĢim tarihi: 06.05.2011.
 • http://temelsaglik2.saglik.gov.tr/
 • http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_898.pdf. EriĢim tarihi: 06.05.2011. Home-Based and Long-Term Care”, World Health Organization. 1999; s.1.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57GP94CH
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet YORULMAZ Bu kişi benim


Musa ÖZATA Bu kişi benim


Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ Bu kişi benim


Mustafa DEMİRKIRAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Yorulmaz, M. , Özata, M. , Küçükkendirci, H. & Demirkıran, M. (2016). SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMASI: KONYA İLİ İLE İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE TÜRKİYE GENELİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 4 (8) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23010/246080

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838