Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 16, Sayfalar 75 - 88 2016-11-12

YEŞİLOVA’NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION WITH SWOT ANALYSIS OF YEŞİLOVA RURAL TOURISM POTENTIAL

Utku ONGUN [1] , Bekir GÖVDERE [2] , Uğur ÇİÇEK [3]


Bu çalışmada, Burdur ilinin 12 ilçesinden biri olan Yeşilova ilçesinin kırsal turizm potansiyelini ortaya koymak, bu yöndeki güçlü, zayıf yönlerini, tehdit ve fırsatları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle literatür bilgileri ile ortaya konulmaya çalışılmış ve kırsal turizmin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. İkinci olarak, Yeşilova ilçesinin tarihçesi, coğrafi konumu ve turizm potansiyeline ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Yeşilova ilçesiyle ilgili mevcut durumun belirlenmesi için saha gezisi yapılmıştır. Saha gezisi sonucunda Yeşilova ilçesinin kırsal turizm potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmış ve kırsal turizmin yöreye etkileri incelenmiştir. Saha gezisi kapsamında ilçe ve köylerdeki kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve görüşmeler sonucunda literatür çalışmaları baz alınarak kırsal turizm SWOT analizi oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; İlçenin sahip olduğu kırsal turizm arzları ele alındığında, yılın 12 ayında turizmden yararlanılabilecek olması en güçlü yönünü oluştururken, kırsal turizm açısından girişimcilik kültürünün oluşmamış olması ilçenin zayıf yönü olmaktadır. Uluslararası Antalya ve Isparta Süleyman Demirel havaalanlarının yöreye yakın olması önemli bir fırsat olarak öne çıkarken, ilçe için hayati önemdeki Salda Göl’ünün kirlenmesi ve suların çekilmesi doğal yaşam için bir tehdit oluşturmaktadır.


In this study, to reveal the potential of rural tourism and to identify the strenghts, weaknesses, threats and opportunities of Yeşilova district of Burdur, which is one of the 12 districts of the province, are aimed. For this purpose, first tried to put out the literature and the conceptual framework of rural tourism were discussed. Secondly, the information about the history, the geographical location and tourism potential of Yeşilova district has been given. A site visit to determine the current situation regarding the Yeşilova district is made. As a result of site visit, it has been tried to reveal the potential of rural tourism of Yeşilova district and the effects of rural tourism on the region was examined. In the scope of site visit, conversations with people in towns and villages were carried out and as a result of these conversations a rural tourism SWOT analysis has been created based on literature studies. According to the findings, in the concept of rural tourism the potential of a 12 months tourism potential is the strenghest but the absence of an entrepreneurial culture in the district is the weakness aspect. To be closer to the International Antalya and Isparta Süleyman Demirel International Airports is the major opportunity of the district. Pollution and low tide in Salda Lake is a threat to wildlife and it is a major threat to the district. 

Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Utku ONGUN
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Yazar: Bekir GÖVDERE
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV

Yazar: Uğur ÇİÇEK
Kurum: MEHMET AKIF ERSOY UNIV

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Kasım 2016

APA ONGUN, U , GÖVDERE, B , ÇİÇEK, U . (2016). YEŞİLOVA’NIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 7 (16) , 75-88 . DOI: 10.21076/vizyoner.265473


YOZGAT İLİ KIRSAL TURİZM SWOT ANALİZİ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yusuf ERSOY
https://doi.org/10.17218/hititsosbil.369468

Salda Gölü Ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kadir TEMURÇİN
https://doi.org/10.35237/sufesosbil.604016