Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 83 - 91 2017-03-13

BIST’TE ANA METAL SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ
FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF ENTERPRISES OPERATING IN BIST MAIN METAL INDUSTRY INDEX: THE PERIOD OF 2011-2015

Ahmet ŞİT [1] , İbrahim Halil EKŞİ [2] , Nuri HACIEVLİYAGİL [3]


Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve büyümesi rakipleriyle mücadele edebilme yeteneğine, yani rekabet gücüne bağlıdır. İşletmenin rekabet gücünün sağlıklı biçimde tespit edilebilmesi de söz konusu işletmenin finansal performansının ölçülmesi ve analiz edilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu araştırmanın amacı, BIST Ana Metal Endeksinde (XMANA) yer alan işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesidir. Çalışmanın uygulamasında BIST Ana Metal Endeksinde yer alan firmaların likidite oranları, faaliyet oranları, finansal yapı, kârlılık ve borsa-performans oranlarından sık kullanılan oranlar belirlenerek TOPSİS Analizi ile karşılaştırma yapılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarının farklılık gösterdiği ve işletmelerin 2011-2015 dönemleri arasında performanslarında değişkenlik olduğu görülmüştür.

To sustain a business entity’s existence and its growth depends on the ability of competitiveness, in other words, depends on competitive power. The fact that the competitor's power of competitiveness can be determined in a healthy manner is also realized by measuring and analyzing the financial performance of such enterprise. The purpose of this study is to evaluate the financial performance of the companies in the BIST Main Metal Index (XMANA). In the implementation of the study, the commonly used ratios of Liquidity Ratios, Activity Ratios, Financial Structure Ratios, Profitability Ratios and Stock Market Performance Ratios of BIST Main Metal Index companies were determined and compared with TOPSİS Analysis. As a result of the analysis, it is seen that the financial performances of the companies operating in this sector are different and the performance of the firms varies between 2011-2015 periods.

  • Akyüz, Y., Bozdoğan, T., ve Hantekin, E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, X, 3(1), 73-92.
  • Bülbül, S. ve Köse, A., (2009), Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansını Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi,(Erişim;22.101.2010) iletisim.atauni.edu.tr /eisemp/html/tammetinler/152.pdf
  • Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. http://Journal.Mufad.Org.Tr/Attachments/Article/98/8.Pdf adresinden Erişildi.
  • Eleren, A., Ögel S. ve Yıldız F., (2009), İşletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yöntemin Kullanılması ve Bir Uygulama, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Afyonkarahisar, s.383-391.
  • Feng, C. M. ve Wang, R. T. (2000), ”Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management, 6, 133-142.
  • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
  • Yurdakul, M. ve İç, Y.T., (2003), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniv., Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt;18, No.1, s.1-13.
  • Yükçü, S. ve Atağan, G., (2010), TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 45, s.28-35.
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ahmet ŞİT
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Yazar: İbrahim Halil EKŞİ
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Nuri HACIEVLİYAGİL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2017

APA ŞİT, A , EKŞİ, İ , HACIEVLİYAGİL, N . (2017). BIST’TE ANA METAL SANAYİ ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: 2011-2015 DÖNEMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 8 (17) , 83-91 . DOI: 10.21076/vizyoner.284906