Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı Ek, Sayfalar 211 - 219 2020-12-20

YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI
CONTENT ANALYSIS ON DEMENTIA NEWS IN PRESS MEDIA

Nazan KARTAL [1] , Gülsün ERİGÜÇ [2]


Günümüzde yaşam standartlarının artmasıyla birlikte insan ömrünün uzaması sonucu yaşa bağlı hastalıklar da artış göstermektedir. Bunlardan birisi de demans hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre, dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanın demans hastalığına yakalandığı bilinmekte ve bu rakamın 2050 yılına kadar 152 milyona ulaşması beklenmektedir. Bakımın çoğunluğunun aile tarafından sağlandığı demans hastalığının güncel maliyeti ise 818 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Yine WHO verilerine göre demans hastalığı, günümüzde ölüm nedenleri arasında yedinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmayla, demans hastalığının yazılı basında nasıl yer aldığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, öncelikle Türkiye genelinde yayın yapan tirajı en yüksek dört gazetede olarak belirlenen dört gazetenin Ocak 2016 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında yayınlanan haberler “demans”, “bunama” ve “Alzheimer” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Belirlenen tarihlerde toplamda 532 haberin yer aldığı belirlenmiştir. Ana konusuna göre; en fazla gündem/magazin haberlerinin yer aldığı, ardından sırasıyla sağlık riskleri, korunma, teşhis ve tedavi ve demans ile ilgili politika haberlerinin yer aldığı saptanmıştır. Haberlerin içerdiği mesajlar açısından incelenmesi sonucu, en fazla demansa ilişkin farkındalık ve hastalığın topluma maliyeti ile ilgili haberlerin bulunduğu, bunu demanstan korunma ve demansın nedenlerine yönelik haberlerin izlediği ortaya konmuştur. 

Today, with the increase of living standards, age-related diseases increase due to prolongation of human life. One of them is dementia. According to the World Health Organization (WHO), it is known that approximately 50 million people worldwide are suffering from dementia and this figure is expected to reach 152 million by 2050. The current cost of dementia, in which the majority of care is provided by the family, is estimated to be $ 818 billion. According to WHO data, dementia disease is the seventh most common cause of death. In the study, it is aimed to examine how dementia takes place in press media. In the study, primarily four newspapers having the highest circulation are identified for Turkey and these four newspapers are screened for the keywords "dementia" and "Alzheimer's" published in the January 2016 – July 2018 period. A total of 532 news items are found on the determined dates. According to the main topic, it is determined that the agenda / magazine news are the most read news that is followed by health risks, protection, diagnosis and treatment and dementia policy news, respectively. According to the messages contained in the news, it is revealed that the most wide news about dementia is the dementia awareness and the cost of the disease to the society, followed by news about the reasons for dementia and dementia.

 • Alzheimer’s Association. (2008). Erişim adresi: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers, (17 Ekim 2018).
 • Alzheimer’s Research UK. (2018). Erişim adresi: https://www.dementiastatistics.org/statistics/global-prevalence/, (23 Ekim 2018).
 • Alzheimer’s Society. (2018). Erişim adresi: https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/types-dementia/what-demen tia, (22 Ekim 2018).
 • Berelson, B. (1984). Content analysis in communication research. Hafner Press, New York.
 • CDC. (2018). Erişim adresi: https://www.cdc.gov/aging/aginginfo/alzheimers.htm, (17 Ekim 2018)
 • Çobaner, A. A ve Yıldırım, P. Ö. (2017). Alzheimer ve alzheimerlı hastaların haberlerde temsili. e-Kurgu Dergisi, 25(2), 1-22.
 • Duthey, B. (2013). Priority medicines for Europe and the World: A public health approach to innovation. WHO Background Paper, 6. World Health Organization, Geneva.
 • Kulik, C. T., Ryan, S., Harper, S. ve George, G. (2014). Aging populations and management. Academy of Management Journal, 57(4), 929.
 • OECD. (2015). Addressing dementia: The OECD response. Paris: OECD Publishing.
 • OECD. (2018). Care needed: Improving the lives of people with dementia, OECD Health Policy Studies. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264085107-en.
 • Prince, M., Comas-Herrera, A., Knapp, M., Guerchet, M. ve Karagıannıdou, M. (2016). World Alzheimer report 2016: improving healthcare for people living with dementia: Coverage, quality and costs now and in the future. World Health Organization, London.
 • Prince, M., Guerchet, M. ve Prina, M. (2015). The epidemiology and impact of dementia: Current state and future trends. World Health Organization, Geneva.
 • Prince, M., Wimo, A., Guercet, M., Ali, G.C., Wu, Y., Prina, M. (2015a). World Alzheimer’s report 2015, the global impact of dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. Alzheimer’s Disease International, London.
 • Selekler, K. (2012). Alzheimer orta yaşta başlar. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Taylan, A. ve Ünal, R. (2017). Ana akım medyada sansasyonel habercilik: Sağlık iletişimi örneği. Atatürk İletişim Dergisi, 14, 27-44.
 • Tekin, Ç. S. ve Kara, F. (2018). Dünyada ve Türkiye’de yaşlılık. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(1), 219-229.
 • TÜİK (2018). İstatistiklerle yaşlılar 2017. TÜİK.
 • Ülger, G. E. (2018). Bir sorun olarak yaşlanma: Türk kamu personeline etkisi üzerine bir değerlendirme. Yasama Dergisi, 38, 18-47.
 • Ülger, Z. ve Arıoğul, S. (2005). Demans ve tedavisi. Türkiye Tıp Dergisi, Geriatri Özel Sayısı.
 • WHO (2017). Erişim adresi: http://www.who.int/ageing/en/, (28 Ekim 2018).
 • WHO (2018a). Erişim adresi: http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/en/, (17 Ekim 2018)
 • WHO (2018b). Towards a dementia plan: a WHO guide. World Health Organization, Geneva.
 • WHO (2018c). Mental health atlas 2017. World Health Organization, Geneva.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5416-7952
Yazar: Nazan KARTAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5186-9345
Yazar: Gülsün ERİGÜÇ
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Aralık 2020

APA Kartal, N , Erigüç, G . (2020). YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , Cilt: 11 Sayı: Ek , 211-219 . DOI: 10.21076/vizyoner.713970