Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of the Covid-19 Crisis on Businesses Operating in the Health Sector

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 30, 434 - 448, 20.05.2021
https://doi.org/10.21076/vizyoner.812480

Öz

In the study, economic and social effects of the Covid-19 pandemic on pharmacy, veterinary and optician companies operating in health sector are examined. In the study, exploratory sequential mixed method design, which is among mixed research designs in which qualitative and quantitative research methods run together, is utilized. In quantitative dimension of study, descriptive scanning model is used, and in qualitative dimension, general scanning model is used. Quantitative research sample consisted of 300 firms determined by cluster sampling technique. Qualitative sample, on the other hand, consists of 11 firms that are selected using purposeful sampling among firms participating in quantitative dimension. Research data is obtained by using questionnaire forms applied on a voluntary basis and by face to face interview technique. According to findings obtained from research, companies that are subject to research operating in health sector are negatively affected economically during pandemic period. Sales and revenues increase by 50% or more, but there is no reduction in fixed operating expenses. Firms obey occupational health and safety measures to the maximum extent. Firms continue their services by maintaining their employment levels with the support and assistance they benefit. It is a necessary condition for companies to continue their health services to struggle pandemic. For this reason, providing industry-specific support and assistance is necessary and important for success in the struggle against the pandemic.

Kaynakça

 • Atkeson, A. (2020). What will be the economic ımpact of covid-19 in the US? rough estimates of disease scenarios. national bureau of economic research. Erişim adresi: http://www.nber.org/papers/w26867, (23.04.2020).
 • Barrot, J., Grassi, B. ve Sauvagnat, J. (2020). Sectorel effects of social distancing. Erişim adresi https://ssrn.com/abstract=3569446, (23.04.2020).
 • Erdem, İ. (2020). Koronavirüse (Covid-19) karşı Türkiye’nin karantina ve tedbir politikaları. Turkish Studies, 15(4), 377-388. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43703, (15.12.2020).
 • ILO. (2020). Social protection responses to the covid-19 crisis: country responses in Asia and the Pacific. Erişim adresi: https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62, (21.04.2020)
 • IMF. (2020). World economic outlook. Washington D.C: International Monetary Fund. 2020 April, Erişim adresi: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020, (26.04.2020).
 • İnce, F. ve Evci̇l F. Y. (2020). Covid-19’un Türkiye’deki ilk üç haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 236-241.
 • Jolevski, F. ve Muzi, S. (2020). Supporting vulnerable temporary workers and businesses coping with corobavirus challenges. (26.04.2020).
 • Kara, E. (2020). Covid-19 pandemisi: işgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 269-282.
 • Kıvılcım, B. (2020). Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınının turizm sektörüne muhtemel etkileri. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 17-27.
 • OECD. (2020). Supporting people and companies to deal with the covid-19 virus: options for an ımmediate employment and social-policy response. Erişim adresi: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119686-962r78x4do.pdf, (26.04.2020)
 • Rutkowski, M. (2020). How social protection can help countries cope with Covid-19. Worldbank. Erişim adresi: https://blogs.worldbank.org/voices/how-social-protection-can-help-countries-cope-covid-19, (26.04.2020).
 • Torun Kayabaşı, E. (2020). Covid-19’un piyasalara ve tüketici davranışlarına etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 25-15.
 • WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Erişim adresi: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, (13.12.2020).

Covid-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 30, 434 - 448, 20.05.2021
https://doi.org/10.21076/vizyoner.812480

Öz

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin sağlık sektöründe faaliyet gösteren eczane, veteriner ve optisyen firmalarının üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri incelenmiştir. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda betimsel tarama modeli, nitel boyutunda genel tarama modeli kullanılmıştır. Nicel araştırma örneklemi küme örnekleme tekniği ile belirlenmiş 300 firmadan oluşmuştur. Nitel örneklemi ise araştırmanın nicel boyutuna katılan firmalar arasından amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş olan 11 firmadan oluşmuştur. Araştırma verileri, gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanan anket formları kullanılarak ve yüz yüze mülakat tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sağlık sektöründe faaliyet gösteren araştırmaya konu olan firmalar pandemi döneminde ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir. Satış ve gelirleri %50 ve daha fazla oranda artmış, fakat sabit işletme giderlerinde bir azalma olmamıştır. Firmalar iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine azami derecede riayet etmektedirler. Firmalar faydalandığı destek ve yardımlar ile istihdam seviyelerini koruyarak hizmetlerine devam etmektedirler. Firmaların sağlık hizmeti sunumlarına devam etmeleri pandemi ile mücadele için gerekli bir durumdur. Bu sebeple sektör özelinde destek ve yardımların sağlanması pandemi ile mücadelede başarı için gerekli ve önemlidir. 

Kaynakça

 • Atkeson, A. (2020). What will be the economic ımpact of covid-19 in the US? rough estimates of disease scenarios. national bureau of economic research. Erişim adresi: http://www.nber.org/papers/w26867, (23.04.2020).
 • Barrot, J., Grassi, B. ve Sauvagnat, J. (2020). Sectorel effects of social distancing. Erişim adresi https://ssrn.com/abstract=3569446, (23.04.2020).
 • Erdem, İ. (2020). Koronavirüse (Covid-19) karşı Türkiye’nin karantina ve tedbir politikaları. Turkish Studies, 15(4), 377-388. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43703, (15.12.2020).
 • ILO. (2020). Social protection responses to the covid-19 crisis: country responses in Asia and the Pacific. Erişim adresi: https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62, (21.04.2020)
 • IMF. (2020). World economic outlook. Washington D.C: International Monetary Fund. 2020 April, Erişim adresi: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020, (26.04.2020).
 • İnce, F. ve Evci̇l F. Y. (2020). Covid-19’un Türkiye’deki ilk üç haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 236-241.
 • Jolevski, F. ve Muzi, S. (2020). Supporting vulnerable temporary workers and businesses coping with corobavirus challenges. (26.04.2020).
 • Kara, E. (2020). Covid-19 pandemisi: işgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 269-282.
 • Kıvılcım, B. (2020). Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınının turizm sektörüne muhtemel etkileri. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 17-27.
 • OECD. (2020). Supporting people and companies to deal with the covid-19 virus: options for an ımmediate employment and social-policy response. Erişim adresi: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119686-962r78x4do.pdf, (26.04.2020)
 • Rutkowski, M. (2020). How social protection can help countries cope with Covid-19. Worldbank. Erişim adresi: https://blogs.worldbank.org/voices/how-social-protection-can-help-countries-cope-covid-19, (26.04.2020).
 • Torun Kayabaşı, E. (2020). Covid-19’un piyasalara ve tüketici davranışlarına etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 25-15.
 • WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Erişim adresi: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, (13.12.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, İktisat, İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fuat İNCE> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2887-7512
Türkiye


Ali Kemal NURDOĞAN>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9411-4313
Türkiye


Hilal Tuğçe BAYAR>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8834-7433
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2021
Başvuru Tarihi 19 Ekim 2020
Kabul Tarihi 3 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 12, Sayı 30

Kaynak Göster

APA İnce, F. , Nurdoğan, A. K. & Bayar, H. T. (2021). Covid-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 12 (30) , 434-448 . DOI: 10.21076/vizyoner.812480

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838