Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mantık ve Dil

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 253 - 270, 25.06.2020
https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.1.06

Öz

Bu makalede mantık ve dilin iki ayrı alan olmasına rağmen insanın bilen ve toplumsal bir varlık olmasından dolayı birbirlerini gerektirdikleri tartışılmakta ve mantık eğitimi ve öğretimi için dilin mantığının göz önüne alınmasının bir zorunluluk olduğu iddia edilmektedir.

Kaynakça

 • Denkel, Arda. Bilginin Temelleri. İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2011.
 • el-Fârâbî. Harfler Kitabı: Kitâbu’l-Hurûf. Çeviren Ömer Türker. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2006.
 • el-Fârâbî. Kitâbu Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla. Neşreden Albert Nader. Beyrut: Dâru’l-Meşrik, 1986a.
 • el-Fârâbî. Kitâbu’l-Elfâzu’l-Müsta‘mele fi’l-Mantık, Mantıkta Kullanılan Lafızlar. Metin ve Çeviri Yaşar Aydınlı. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016.
 • el-Fârâbî. “Kitâbu’l-İbâre”, içinde el-Mantık inde’l-Fârâbî. Neşreden Refik el-Acem. Beyrut: Dâru’l-Meşrik, 1986b.
 • el-Fârâbî. Şerhu’l-Fârâbî li-Kitâbi Aristûtâlis fi’l-İbâre. Neşreden W. Kutch, s. Marrow. Beyrut: Dâru’l-Meşrik, 1986c.
 • el-Gazzâlî. el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl. Neşreden Abdullah Mahmûd, Muhammed Ömer. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1971.
 • el-Hillî, Ebû Mansûr el-Hasen b. Yûsuf el- Mutahhar el-Allâme. el-Kavâidu’l-celiyye fî şerhi’r-risâleti’ş-şemsiyye. Kum: Müessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, 1412.
 • İbn Sînâ. İşaretler ve Tembihler. Metin ve Çeviri Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005.
 • İbn Sînâ. eş-Şifâ, et-Tabîiyyât, en-Nefs. Neşreden G. Anawati, S. Zayid. Kahire, 1985.
 • Yeşil, Mustafa. Fârâbî ve Quine’da Dil, Anlam ve Doğruluk. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali DURUSOY> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4409-0995
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 17 Mart 2020
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Durusoy, Ali . "Mantık ve Dil". Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2020): 253-270 . https://doi.org/10.32955/neu.istem.2020.6.1.0626053  17492    17497   17496   17495   17493     17494      


17498  17499     17500       17999      20269

17547
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.