Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 13, Sayfalar 99 - 110 2017-08-10

Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma
The Muhtarlık Institution Being the Closest Unit to the People: A Qualitative Research in İzmir Karşıyaka District

Rasim Akpınar [1]


Yerel yönetimler sahasında gerçekleşen reformlar çerçevesinde bir dizi yeni kanuni düzenlemeler ile mahalle yönetimi önem kazanmıştır. Bu hukuksal düzenlemelerden biri şüphesiz 6360 sayılı
kanundur. 6360 sayılı kanun sadece büyükşehir sayısını artırmakla kalmamış, bir bütün olarak kamu yönetimi sistemini doğrudan etkilemiştir. Kanunun etkilediği alanlardan biri de mahalle ölçeği
olmuştur. Bu kanun öncesinde mahalle sayısı 19.122 iken kanun sonrasında bugün bu sayı 32.044
olmuştur. Ayrıca, ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan hızlı gelişmiş/gelişen bir ülke olduğunu
düşündüğümüzde, halihazırdaki mahalle yönetiminin temel yasal dayanağı olan 1944 yılında
yayımlanmış 4541 sayılı kanunun ihtiyaçlara cevap veremeyeceği çok açıktır. Tüm bu gelişmelere
karşın mahalle yönetimi ile ilgili kapsamlı bir hukuki çalışmanın henüz mevcut olmadığı hatta
akademik çalışmaların da çok kıt olduğunu görüyoruz. İşte bu çalışmada; Avrupa Birliği, Avrupa
Konseyi gibi ulusüstü kurumların temel değeri olan hizmette halka yakınlık ilkesinin en somut
tezahürlerinden biri olmuş mahalle yönetiminin problemleri üzerine odaklanılmış olup; sosyal
bilimlerde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan çıkan bulguların ileride siyasa
belirleyicilere yön göstermesi amaç edinilmiştir.
  

Neighborhood management has gained importance with a number of new legislative reforms that
have taken place in the field of local governments. Of these new legal arrangements, no doubt is the law numbered 6360. Law No. 6360 not only increased the number of metropolitan cities, but directly affected the public administration system as a whole. One of the areas affected by the law was the neighborhood scale. Before this law, the number of neighborhoods was 19.122, but today it became 32.044 after the law. Moreover, when we think that our country is a socio-economically fast developing country, it is very clear that the law of 4541 published in 1944 can not respond to needs. This law is the main legal basis of the present neighborhood administration. Despite all these developments, we see that the comprehensive legal work on neighborhood management is not yet available and even the academic work is very scarce. The principle of subsidiarite is the main value of supranational institutions such as the European Union and the Council of Europe. In this study, it was focused on the problems of neighborhood administration being one of the most concrete
manifestations of subsidiarite principle. Moreover, qualitative research method was used in this study. It is aimed that the findings of this study may be directed to the policy makers in the future.
  

 • Ahmed Lütfi Efendi, Lütfi Tarihi, c. III, Dersaadet 1292.
 • AK Parti 2011 Seçim Beyannamesi, http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar, (İndirme Tarihi: 23. 03.2017)
 • AK Parti 2014 Seçim Beyannamesi, http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar, (İndirme Tarihi: 23. 03.2017)
 • Arıkboğa, E. (2004). “Fatih Döneminde İstanbul’da İmar Faaliyetleri ve Mahalle Yerleşimi Hakkında”, İstanbul: Şehir ve Medeniyet(haz. Şevket Kamil Akar), Klasik Yayınları, İstanbul.
 • Beydilli, Kemal, (2002), “İmam, Osmanlı Devleti’nde İmamlık”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul.
 • CHP Parti Programı, http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/chpprogram.pdf, (İndirme Tarihi: 23.03.2017)
 • Çadırcı, Musa (1970), Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme, Belleten, C.XXXIV, sayı 135.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.
 • Ergenç, Özer (1984), “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Journal of Ottoman Studies/Osmanlı Araştırmaları, IV, İstanbul.
 • Ergin, O.N. (1936), Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İstanbul:İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Ertürkler, Ayşen (2009), Müzikle Gevşeme Teknikleri Kullanılarak Verilen Problem Çözme Eğitiminin Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerilerine Etkisi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul
 • Eryılmaz, Bilal (1997),Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Bileşik Yay., İstanbul.
 • Kalkınma Bakanlığı, (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Kümbetoğlu, B., (2012), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Neuman, W., (2014),Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Yayın Odası Yayınları, Ankara.
 • Ortaylı, İlber (1978), Türkiye İdare Tarihi, TODAİE yayınları, Ankara.
 • Ortaylı, İlber (2007), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara
 • Özbilgen, Erol (2003), Bütün Yönleriyle Osmanlı, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Palabıyık, Hamit, Atak, Şermin (2002), ''Türkiye'de Mahalle Yönetimi'', Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Alfa Kitabevi, İstanbul.
 • Tok, Özen, (2005), “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Mahalle Ahalisinin Rolü (XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18, Kayseri.
 • Türkçe Sözlük,(1998),Türk Dil Kurumu,C.2,9.Baskı,Ankara
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rasim Akpınar
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil333890, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {99 - 110}, doi = {10.17828/yalovasosbil.333890}, title = {Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Akpınar, Rasim} }
APA Akpınar, R . (2017). Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 99-110 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.333890
MLA Akpınar, R . "Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 99-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/30868/333890>
Chicago Akpınar, R . "Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 99-110
RIS TY - JOUR T1 - Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma AU - Rasim Akpınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333890 DO - 10.17828/yalovasosbil.333890 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 110 VL - 7 IS - 13 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333890 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333890 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma %A Rasim Akpınar %T Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 13 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.333890 %U 10.17828/yalovasosbil.333890
ISNAD Akpınar, Rasim . "Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 13 (Ağustos 2017): 99-110 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333890
AMA Akpınar R . Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 99-110.
Vancouver Akpınar R . Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 110-99.