Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 13, Sayfalar 146 - 164 2017-08-10

Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi
The Effect of Interest and Foreign Exchange Rate on the Inflation Target on Turkish Economy

Ahmet Okur [1]


Latince “şişkinlik” anlamına gelen, gündelik yaşamda da mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki sürekli ve
istikrarsız bir şekilde görülen artışlar olarak tanımlanan enflasyon; fiyatlar genel seviyesinin sürekli
biçimde artması dolayısıyla yerel paranın satın alma gücünün azalması olarak da tanımlanabilir.
Döviz kurları ve faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişki, özellikle Türkiye gibi fiyat istikrarını
hedefleyen gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından son derece önemli bir faktördür.

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru ve faiz oranı kanalının etkin bir şekilde işleyip işlemediğini zaman
serileri analizleri ile ekonometrik açıdan incelemektir. Açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin
uygulandığı 2008:1-2016:4 dönemini kapsayan bu çalışmada, reel faiz oranı, reel döviz kuru endeksi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) değişkenleri kullanılmıştır. Granger nedensellik analizinin sonuçları, döviz kuru ile faiz oranı ve enflasyon arasında bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada yapılan tüm analizler, Türkiye’de parasal aktarımın döviz kuru kanalının enflasyon üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir.
  

Inflation, which is defined as the continual and unstable increase in the prices of goods and services in everyday life, which means “bulge” in Latin; Prices can also be defined as the steady increase in the general level and hence the decrease in the purchasing power of the local currency. The relationship between Exchange rate sand interest rate sand inflation, especially an extremely important factor in terms of price stability targeting emerging economies such as Turkey.

The aim of this study, the exchange rate and interest rate of the monetary transmission channel in
Turkey is an effective way to investigate econometrically with time series analysis is functioning. On the implementation of the inflation targeting strategy, 2008: 1-2016: 4 period in the study of shortterm real interest rate, realex change rate index, consumer price index (CPI) variable sareused. The results of the Granger causality analysis, the exchange rate between the interest rate and inflation shows that there's a causality. Consequently, all analyzes performed in this study, the exchange rate channel in Turkey indicates that the impact on inflation.
  

 • Acar, D, Işık, N., Işık, H . (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi:Bir Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), ss.325-340.
 • Achsanı, Noer Azam; Arie Jayanthy F.A. Fauzi ve Piter Abdullah (2010), “TheRelationshipBetween Inflation and Real Exchange Rate: Comparative Study Between ASEAN+3, The EU and North America” European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 18 (2010), pp.69-76.
 • Asad, Imrana; Nisar Ahmad ve Zakir Hussain (2012), “Impact of Real Effective Exchange Rate on Inflation in Pakistan” AsianEconomicand Financial Review 2(8)ss. 983-990.
 • Atkins, F.J. ve Coe, P.J. (2002). An ARDL bounds test of thelong-runFishereffect in the United StatesandCanada. Journal of Macroeconomics, 24(2), 255-266.
 • Ayub, G., Rehman, N.U., Iqbal, M., Zaman, Q. ve M. Atif (2014). RelationshipBetween Inflation and Interest Rate: EvidenceFrom Pakistan, ResearchJournal of RecentSciences, 3(4), 51- 55.
 • Ayvaz, Güven, E ve Uysal, D . (2013). Türkiye’de Döviz Kurlarındaki Değişme ile Enflasyon Arasındaki İlişki (1983-2012). Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (9), 141-156.
 • Bajo-Rubio, O., Diaz-Roldan, C. ve Esteve, V. (2005) “Is theFisher Effect Nonlinear? SomeEvidence for Spain, 1963-2002”, Applied Financial Economics, 15(12), 849-854.
 • Bal, O. (2012), Döviz Kuru, Mevduat Faiz Oranı, Enflasyon ve Devlet İç Borçlanma Senetleri İlişkisi (1994–2008), Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 31 Temmuz – Ağustos 2012,Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan.
 • Davıdson, R. ve J.G. MacKinnon, (1993), Estimation and Inference in Econometrics, Oxford UniversityPress, New York, NY.
 • Değer, O., Doğan, B. & Eroğlu, Ö. (2016), Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 405-425. Enders, W. (1995), AppliedAppliedEconommetric Time Series. (2. ed.), New York:Iowa StateUniversity. JonhWiley&Sons. Inc.
 • Ermişoglu, E. (2013), “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Bir BasarıHikayesi mi?”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1), 31-58.
 • Garcia, Carlos José ve Jorge E. Restrepo (2001), “PriceInflationand Exchange Rate Pass-Through in Chile” Central Bank of ChileWorkingPapers, No:128
 • Gottschalk, J. ve D. Moore. (2001). Implementing InflationTargeting Regimes: The Case of Poland. Journal of Comparative EconomicsVol. 29, No. 1
 • Granger, C. and Newbold, P. (1974), “SpuriousRegressions in Econometrics”, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 • Gregory, Allan W. and Hansen Bruce E. (1996), “Residual-basedtestsforcointegration in modelswithregimeshifts”, Journal of Econometrics, 70(1): 99-126.
 • Gujaratı, Damodar, N. (1995), Basic Econometrics, Mc-Graw-HillInc, U.S.A.
 • Hendry, D. F.,Ve Juselıus, K. (2000).Explaining Cointegration Analysis: PartII. DiscussionPapers, Departman of Economics, University of Copenhang, No.00-20.
 • Işık, N., Acar, M. ve Işık. B. (2004), “Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi”, Süleyman Demirel Üniv, İİBF, C.9, S.2, s. 325-340
 • Keatıng, John W. (1990), “Identifying VAR Models Under RationalExpectations”, Journal of MonetaryEconomics, 25: 453 -476.
 • Muço, Marta; Peter Sanfey ve Anıta Taci (2004), “Inflation, Exchange RatesandThe Role of Monetary Policy in Albania” European Bank forReconstruction and Development” WorkingPaper No:88.
 • Nusair, S. A. (2008) “Testing for theFishe rHypothesis Under RegimeShifts: An Application to AsianCountries”, International EconomicJournal, 22(2), ss.273-284.
 • Özer, M. ve Erdoğan L. (2006). Türkiye'de ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin zaman serisi analizi. Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım, Sayı. 60-61, Cilt.17: ss. 93-110.
 • Özgen, F. B ve Güloğlu, B, “Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniği ile Analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, 2004, ss. 1-27.
 • Sever, E. ve Mızrak, Z. (2007) “Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması” SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.13, 265-283.
 • Şentürk, M. ve Akbaş Y. E, (2014), “İşsizlik - Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği” Journal of Yaşar University, 9 (34), 5820 - 5832
 • Tagushı, H., C. Kato (2010) “AssessingthePerformance of InflationTargeting in East AsianEconomies”, Asian-PasificEconomicLiterature, 93-102.
 • Tarı, R, ve Bozkurt, H, (2006), Türkiye’de İstikrarsız Büyümenin Var Modelleri İle Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, s.4, ss.12-28.
 • Telatar, F. ve Telatar, E. (2003). “TheRelationshipBetween Inflation and Differen tSources of InflationUncertainty in Turkey”, Applied Economic Letters, 10 (7): 431-435
 • Umutlu, G, (2008), İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik Ve Dinamik İlişkiler: İMKB’de Bir Ampirik İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), s.231-246.
 • Vıcente, Carlos (2007), “Exchange Rate and Consumer Prices in Mozambique: A Cointegration Approach” IESE Conference Paper, No:40.
 • Westerlund, J. (2006), “Testingfor Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(1), ss.101- 132
 • Woglom, G. (2003) “How Has InflationTargeting Affected Monetary Policy in South Africa?”, The South AfricanJournal of Economics, 71(2), 1-27.
 • Yapraklı, Sevda, (2007) “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kurunun Para Politikası Kuralı Üzerindeki Etkisi”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt 22, Sayı 258.
 • Yapraklı, S. ve Kaplan, F. (2012). Türkiye’de Uygulanan Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Başarısı Üzerine Ekonometrik Bir Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), 185-208.
 • Yardımcıoğlu, Fatih ve Beşel Furkan (2013), ”İşsizlik–Petrol Fiyatları İlişkisi: Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye Örneği (1980-2012).” Electronic TurkishStudies Cilt: 8. Sayı:8, ss. 2197- 2211.
 • Yılancı, Veli. (2009). “Fisher Hipotezinin Türkiye İçin Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, S. 23(4), ss.205-212.
 • Yılancı, V. ve Özcan, B. (2010), “Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 21-33.
 • Zivot, E. ve Andrews, D. (1992). Further evidence of great crash, the oil prices hock and unit root hypothesis, Journal of Business andEconomicStatistics, 10 (3), 251-270.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Okur
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil333897, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {146 - 164}, doi = {10.17828/yalovasosbil.333897}, title = {Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Okur, Ahmet} }
APA Okur, A . (2017). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (13) , 146-164 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.333897
MLA Okur, A . "Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 146-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/30868/333897>
Chicago Okur, A . "Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 146-164
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi AU - Ahmet Okur Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333897 DO - 10.17828/yalovasosbil.333897 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 164 VL - 7 IS - 13 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.333897 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333897 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi %A Ahmet Okur %T Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 13 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.333897 %U 10.17828/yalovasosbil.333897
ISNAD Okur, Ahmet . "Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 13 (Ağustos 2017): 146-164 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.333897
AMA Okur A . Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 146-164.
Vancouver Okur A . Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranı ve Döviz Kurunun Enflasyon Hedefi Üzerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(13): 164-146.