Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 23 - 50 2017-11-10

Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği
Labor Relations at Call Centers in Turkey: Yalova, Elazığ and Şanlıurfa of Example

Bahar MENTEŞE [1] , Muharrem ES [2]


İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, her
alanda olduğu gibi çalışma ilişkileri sistemi üzerinde de etkisini göstermiş ve bu etki
sonucunda çalışma hayatında; yeni meslekler, yeni sektörler ve yeni çalışma şekilleri
oluşmuştur. Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak oluşan
sektörlerden biride çağrı merkezleridir. İlk kez 1970 yıllarında ortaya çıkan çağrı
merkezleri günümüzde hızla büyüyen ve milyonlarca kişinin istihdam edilmesini
sağlayan önemli bir sektör haline gelmiştir. Ancak; çağrı merkezi sektörü, hem
mevcut “çalışma koşulları” hem de bu merkezlerde “yapılan iş” nedeniyle birçok
disiplinin dikkatini çekmektedir.
Bu çalışmada, özellikle çalısma şekli ile gündeme gelen çağrı merkezlerinin çalışma
ilişkileri sistemi incelenmek istenmiştir. Bu doğrultuda çalışanların çalışma koşulları
hakkında bilgi edinmek amacıyla Şanlıurfa, Elazığ ve de Yalova illerindeki çağrı
merkezi çalışanları ile anket çalışması yapılmıştır.
Araştırmanın birinci bölümünde çağrı merkezleri kavramsal çerçevede incelenmiştir.
İkinci bölümde ise Türkiye'de genel olarak çağrı merkezlerinin çalışma ilişkileri
hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümü olan uygulamalı kısmında
anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Yalova, Elâzığ ve Şanlıurfa’da toplamda 295 çağrı merkezi çalışanına uygulanarak
yapılan bu araştırmada; %51 oranındaki çalışanın bu sektörde çalışmaktan memnun
oldukları bunun yanı sıra %49 oranında çalışanın ise memnun olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışanların öncelikli ortak sorunları ise ücretlerin azlığı, çalışma gün ve
saatlerinin fazlalağı olduğu görülmektedir.
  

In the present century in which we are living, the developments in the field of
information and technology showed their effects also on labor relations as well as in
every field; and as a result of this, new professions, new sectors and new working
forms have emerged. One of the newly-emerging sectors that has emerged parallel to
the developments in the information technologies field is the Calls Centers. Call
Centers first emerged in 1970s, and became a fast-growing and important sector that
ensured the employment of millions of people in a short period. However, the call
center sector draws attention to many disciplines due to both the existing "working
conditions" and the "work done" in these centers.
 

In this study, the aim is to examine the labor relations system of the Call Centers that
have come to the agenda especially with their working styles. For this purpose, in
order to obtain information about the working conditions of employees, questionnaire
studies were conducted with call center employees in Şanlıurfa, Elazığ and Yalova
provinces.
In the first part of the study, call centers were examined in a conceptual framework. In
the second part, information about the working relationships of the call centers is
given in Turkey in general. In the third part of the study, which is also the applicable
part, the data that were obtained with questionnaires were analyzed.
In this study, which was conducted by applying questionnaires to 295 Call Centers
employees in Yalova, Elâzığ and Şanlıurfa, it was determined that 51% of the
employees were satisfied with their jobs, and 49% of them were dissatisfied with the
sector. The primary and common problems of the employees were determined as the
low-level wages, and the
surplus working days and hours.  
 • Abraham, M. (2008). “Globalization And The Call Center İndustry”. International Sociology, 23(2), 197-210.
 • Akkaya, M., Yeşil, M. A. (2015). “Serhat Bölgesinin Kalkınmasında Çağrı Merkezi Fırsatı”. T.C Serhat Kalkınma Ajansı.
 • Alpsoy, F., Taçgın, E., Yaşar, A. (2016). “Çağrı Merkezlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 7(1).
 • Askun, D. (2007). “The Effects Of Qualıty Of Work Lıfe In Call Centers On The Perceptıons And Turnover Intentıons Of Employees”. Marmara Üniversitesi Doktora Tezi
 • Ayar, S. (2011). “Çağrı Merkezlerindeki Çalışma Koşullarının Örgüte Yabancılaşma,Devamsızlık Ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerine Etkileri: Bir Araştırma”. Beykent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Candaner, P., Kohen, A. (2011). Bu Yerin Kulağı Var. 3.Baskı, İstanbul. Çağrı Merkezleri Derneği, (2012). “Türkiye Çağrı Merkezleri Sektör Araştırması”.http://www.sgk.com.tr/Storage/CagriMerkezleriRiskDegerlendirmesiRehber i.pdf, 21.12.2016.
 • Çağrı Merkezleri Derneği, (2013). “Çağrı Merkezi Sektörü”.https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumla r/06_06%20-%20Cagri%20Merkezleri%20Dernegi.pdf, 21.12.2016.
 • Çağrı Merkezleri Derneği, (2013). “ÇMD Başkan’ın Mesajı”. http://cagrimerkezleridernegi.com/Public/Upload/Catalog/S6HTABA5F1IIBMP.pdf, 21.12.2016.
 • Çağrı Merkezleri Derneği, (2016). “Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2016 Verileri”.
 • Çetin, İ. (2014). “Teknolojinin İstihdama ve İş Hukukuna Etkisi”. Sayıştay Dergisi (95), 49-75.
 • ÇSGB, (2013). Çağrı Merkezlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçdirilmesine Yönelik Programlı Teftiş Sonuç Raporu. T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı,Yayın No:58, Ankara.
 • ÇSGB, (2016). “2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin Konfederasyon ve Bağımsız Sendikalara Göre Dağılımı”. https://www.csgb.gov.tr/media/3095/2016_02.pdf, 01.01.2017
 • Erinç, Ç. D. (2007). “Çağrı Merkezlerinde Çalışma Yaşamı”. Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi.
 • Gans, N., Koole, G., & Mandelbaum, A. (2003). Telephone call centers: Tutorial, review, and research prospects. Manufacturing & Service Operations Management, 5(2), 79-141.
 • GÜMÜŞ, M. (2002). “Günümüzün Gelişen Sektörü Çagrı Merkezleri”. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 134-141.
 • http://engelliler.gen.tr/f101/cagri-merkezi-iscisinin-calisma-ve-yasam-kosullari-22918/, 21.12.2016.
 • http://www.cagrimerkezleridernegi.org/haber-detay/2587, 21.12.2016
 • http://www.hurriyet.com.tr/cagri-merkezleri-sektoru-sikayetci-25139558, 21.12.2016.
 • http://www.karel.com.tr/sites/default/files/belge/doc/cagri-merkezi nedir.pdf, 21.12.2016.
 • http://www.sgk.com.tr/Storage/CagriMerkezleriRiskDegerlendirmesiRehberi.pdf, 21.12.2016.
 • http://www.yordamkitap.com/comment.php?commentId=263, 21.12.2016.
 • Keser, A. (2006). “Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11)1.
 • Kohen, A. (2015). “Türkiye’de Çağrı Merkezi Sektörünün 4 Evresi”. http://www.uniqtr.com/turkiyede-cagri-merkezi-sektorunun-4-evresi/, 21.12.2016.
 • Korkmaz Haber, (2016). “Çağrı Merkezi Maaşları, Çağrı Merkezinde Nasıl Çalışılır ve Eğitimleri”.http://korkmazhaber.com/cagri-merkezi-maaslari-cagri-merkezinde-nasilcalisilir-egitimleri-7969.htm, 21.12.2016.
 • Kurtpınar, Z. (2012). “Çağrı Merkezleri Dosyası”. http://www.telepati.com.tr/ekim12/konu6.htm#yukari, 21.12.2016.
 • Man, F., & Öz, C. S. (2009). “Göründüğü Gibi Olamamak Ya Da Olduğu Gibi Görünememek: Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek”. Çalışma ve Toplum, 20(1), 75-94.
 • Parlak, Z., & Çetin, B. I. (2007). “Bilgi Toplumu ve Bilgi İşçisi Bağlamında Çağrı Merkezleri: Emek Süreci, İş ve İstihdam”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (52).
 • Resmi Gazete, (2003). İş Kanunu. Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi: 22/5/2003 Sayı: 25134 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 42
 • Sarıyer, N. (2007). “Çağrı Merkezi Tüketici Profili: Banka Çağrı Merkezleri’nde Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2).
 • Seçkin, E., Ökten, A. N. (2009). “Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri”. Megaron, 4(3), 191-202.
 • SERKA, (2011). “TRA2 Bölgesinin Kalkınmasında Çağrı Merkezi Fırsatı”. T.C Serhat Kalkınma Ajansı.
 • TİSK, (2009). 4857 Sayılı İş Kanunu Ve Gerekçesi. 4. Baskı, Ankara.
 • Törün, A. (2006). Müşteri İlişkileri Yönetiminin Araçlarından Biri Olarak Çağrı Merkezleri, Çağrı Merkezi Bölümü Çalışanları Ve Memnuniyeti: Bir Araştırma / Call Centers. İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüksek, E. (2013). “Çağrı Merkezi Tanımı”. Çağrı Merkezi Yönetimi-I, Editör: Kamil ÇEKEROL, 1. Baskı, Eskişehir.
 • Workplace And Employee Survey, (2006). “Business And Labour Market Analysis Division And Labour Statistics Division”, Canada
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bahar MENTEŞE

Yazar: Muharrem ES
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil359805, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {23 - 50}, doi = {10.17828/yalovasosbil.359805}, title = {Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği}, key = {cite}, author = {MENTEŞE, Bahar and ES, Muharrem} }
APA MENTEŞE, B , ES, M . (2017). Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (14) , 23-50 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.359805
MLA MENTEŞE, B , ES, M . "Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 23-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/32780/359805>
Chicago MENTEŞE, B , ES, M . "Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017 ): 23-50
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği AU - Bahar MENTEŞE , Muharrem ES Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359805 DO - 10.17828/yalovasosbil.359805 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 50 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.359805 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359805 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği %A Bahar MENTEŞE , Muharrem ES %T Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği %D 2017 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 7 %N 14 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.359805 %U 10.17828/yalovasosbil.359805
ISNAD MENTEŞE, Bahar , ES, Muharrem . "Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Kasım 2017): 23-50 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.359805
AMA MENTEŞE B , ES M . Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 23-50.
Vancouver MENTEŞE B , ES M . Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde Çalışma İlişkileri: Yalova, Elazığ ve Şanlıurfa Örneği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 7(14): 50-23.