Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERİN GENEL BESLENME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 19 - 25, 19.04.2018

Öz

Evde bakım hizmeti alan 173 yaşlı bireyin genel beslenme özellikleri ve yaşam kalitelerinin değerlendirildiği bu çalışmada katılımcıların yaş ortalaması 81,6±7,10 olarak saptanmıştır. Katılımcıların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesinde Kısa Form-36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. SF-36 puanları fiziksel ve mental bölüm puanları olmak iki özet başlık altında değerlendirilmiştir. Erkeklerin fiziksel ve mental bölüm puanları kadınlardan yüksek olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Aynı şekilde evli bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları bekârlardan yüksek olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05). Bireylerin genel iştah durumu iyi, orta ve kötü olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Genel iştah durumunun 'kötü' olduğunu bildiren bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları diğer bireylere göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca çiğneme ve yutma güçlüğü yaşayan bireylerin ve nütrisyon desteği alan bireylerin fiziksel ve mental bölüm puanları diğer bireylere göre oldukça düşük bulunmuştur (p<0,05). Elde edilen bu sonuçlar evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde genel beslenme özellikleri ile yaşam kalitesi arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Akal Değirmenci, Ç. (2005). Evde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesine etki eden etmenlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, M., Aslan, D., Acar Vaizoğlu, S., Doruk, C., Dokur, U., Biçici, V., Gülen, T., Dursun, A., Erayman, A. & Ertekin, Ö. (2008). Ankara Keçiören ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesi özellikleri ve etkileyen faktörler. Türk Geriatri Dergisi, 11(1), 12-17.
 • Sarı, E. (2013). Edirne merkezinde ev ortamında yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılarda yaşam kalitesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Schiller, M. R., Arensberg, M. B. and Kantor, B. (1998). Administrators’ perceptions of nutrition services in home health care agencies. Journal of the American Dietetic Association, 98(1), 56-61.
 • Tarricone, R. and Tsouros, A. D. (Eds.) (2008). Home Care in Europe: The Sold Facts, Milan: World Health Organisation Regional Office for Europe.
 • Turan, Ö. S. (2008). Evde izlemi yapılan kronik kardiyopulmoner hastaların evde bakım sürecinde tıbbi gereksinim düzeylerinin saptanması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • Visvanathan, R., Macintosh, C., Callary, M., Penhall, R., Horowitz, M. and Chapman, I. (2003). The nutritional status of 250 older Australian recipients of domiciliary care services and its association with outcomes at 12 months. Journal of the American Geriatrics Society, 51, 1007-1011.
 • Zabel, R., Ash, S., King, N., Juffs, P. & Bauer, J. (2011). Relationship between appetite and quality of life in hemodialysis patients. Appetite, 59(2012), 194-199.

The relationship between general nutritional characteristics and quality of life in elderly individuals who receive home care service

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 19 - 25, 19.04.2018

Öz

The mean age was 81,6±7,10 in this study in which general nutritional characteristics and life quality of 173 elderly individuals who receive home care service were evaluated. Short Form-36 (SF-36) life quality scale was used to evaluate life quality of participants. SF-36 scores were evaluated in two summary part as physical and mental section. Physical and mental section points of men were higher than of women but there was no statistically significant difference (p>0,05). In addition, married individuals had higher physical and mental section scores than single individuals but the differences were not statistically significant (p>0,05). General appetite status of individuals were grouped as ‘poor’, ‘moderate’ and ‘well’. Physical and mental section scores of individuals who had poor appetite were significantly lower than the other groups (p<0,05). Also individuals who had chewing and swallowing difficulties and individuals who received nutritional support had quite lower physical and mental section scores than other groups (p<0,05). These results shows that there is a close relationship between general nutritional characteristics and life quality in elderly individuals who receive home care service.

Kaynakça

 • Akal Değirmenci, Ç. (2005). Evde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesine etki eden etmenlerin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, M., Aslan, D., Acar Vaizoğlu, S., Doruk, C., Dokur, U., Biçici, V., Gülen, T., Dursun, A., Erayman, A. & Ertekin, Ö. (2008). Ankara Keçiören ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesi özellikleri ve etkileyen faktörler. Türk Geriatri Dergisi, 11(1), 12-17.
 • Sarı, E. (2013). Edirne merkezinde ev ortamında yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılarda yaşam kalitesi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Schiller, M. R., Arensberg, M. B. and Kantor, B. (1998). Administrators’ perceptions of nutrition services in home health care agencies. Journal of the American Dietetic Association, 98(1), 56-61.
 • Tarricone, R. and Tsouros, A. D. (Eds.) (2008). Home Care in Europe: The Sold Facts, Milan: World Health Organisation Regional Office for Europe.
 • Turan, Ö. S. (2008). Evde izlemi yapılan kronik kardiyopulmoner hastaların evde bakım sürecinde tıbbi gereksinim düzeylerinin saptanması. Tıpta Uzmanlık Tezi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
 • Visvanathan, R., Macintosh, C., Callary, M., Penhall, R., Horowitz, M. and Chapman, I. (2003). The nutritional status of 250 older Australian recipients of domiciliary care services and its association with outcomes at 12 months. Journal of the American Geriatrics Society, 51, 1007-1011.
 • Zabel, R., Ash, S., King, N., Juffs, P. & Bauer, J. (2011). Relationship between appetite and quality of life in hemodialysis patients. Appetite, 59(2012), 194-199.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre Adıgüzel>
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nilüfer Tek>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Adıgüzel, E. & Tek, N. (2018). EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERİN GENEL BESLENME ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi , 11 (1) , 19-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasad/issue/36626/296611