PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT: LEGISLATIVE BODY, LEGISLATIVE PROCESS AND EXECUTIVE-LEGISLATIVE RELATION IN LEGISLATIVE PROCESS

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 13 - 50, 01.01.2019

Öz

Parliamentary system has given its place to Presidential System of Government in our country. The paradigm shift that emerged could not been observed sufficiently because the system change has not completed a year yet. Undoubtedly social sensation about the system change will differ depending on the new perception of the principle of separation of powers and therefore on the new distribution of roles of legislative and executive in the system.In this study;The Constitutional amendment along with the change of the Rules of Procedure of the Grand National Assembly of Turkey, the debate on whether legislative power is transferred, power of the purse and differences between parliamentary system and the new system within the context of legislative-executive functions,Powers of the President of the Republic in concern with issuing presidential decree, bills of budget and final accounts laws, the new system’s fiction in formation of legislations especially in law making,will be tried to examine with the main lines

Kaynakça

 • BAĞLI, Mehmet Selim, “Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı”, Yasama Dergisi, 2012, S.20, ss. 39-77.
 • GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004.
 • TURAN, A. Menaf, “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, 42-91, September 2018, ISSN: 2147-5237, ss. 42-91.
 • http://dergipark.gov.tr/download/article-file/524784
 • YÜKSEL, İsmail, “6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun Ardından Kanun Yapma Yöntemi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, S: 2, 2017, ss. 251-274.
 • YÜKSEL, Nahit, “Türk Parlamento Hukukunda ‘Çerçeve’ Kanunları Adlandırma Yöntem ve Sorunları”, Yasama Dergisi, 2014, ss. 31-63.
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Anayasa Mahkemesinin 57’nci Kuruluş Yıldönümü Açılış Konuşması.
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/baskan/baskanin-konusmalari/)
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri, 27. Dönem, 2.Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 23’üncü Toplantı 4 Aralık 2018 Salı.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2238
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 2 Milletvekilinin Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Soru Cevap İşlemi (2/1520) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 39), TBMM Genel Kurul Tutanağı, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, 47. Birleşim, 17 Ocak 2019 Perşembe (7162 sayılı Kanun).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23229&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=143
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Hakkında Sunumu, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 3’üncü Toplantı, 23 Ekim 2018 Salı.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2190
 • https://www.avrupa.info.tr/tr/news/2019-turkiye-raporuna-iliskin-temel-bulgular-9579
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 25 Milletvekilinin Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491) Komisyon Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Yasama Yılı, Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 27’nci toplantı, 24 Aralık 2018 Pazartesi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2251
 • İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile 61 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1908), Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı, 22/5/2019.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2293
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ( 2/772 ). Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 4).
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss4.pdf
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (6771 sayılı Kanun numarasıyla yasalaşan ) Genel Gerekçesi.
 • https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0772.pdf
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonu Görüşmeleri (6771 sayılı Kanun numarasıyla yasalaşan ), TBMM Anayasa Komisyonu Tutanak Dergisi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1839
 • Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 7 milletvekili tarafından verilen (2/1369) esas numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri, 27. Dönem, 2.Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 26’ncı Toplantı, 7 Aralık 2018 Cuma.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2244
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 26. Dönem 3. Yasama Yılı 17. Birleşim 02 Kasım 2017 Perşembe (7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Soru Cevap İşlemi (1/884) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı 502).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22990&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=70
 • TBMM Genel Kurul Tutanağı, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, 56. Birleşim, 21 Şubat 2019 Perşembe.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23240&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=95
 • TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/772) Anayasa Komisyonu Görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu Tutanak Dergisi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2179
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016M1.htm
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar.
 • https://www.tbmm.gov.tr/tbmm_kararlari/karar1190.htm

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Organı, Yasama Süreci ve Yasama Sürecinde Yasama-Yürütme İlişkisi

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 13 - 50, 01.01.2019

Öz

Ülkemizde parlamenter sistem yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bırakmıştır. Sistem değişikliği henüz bir yılını dahi doldurmadığından ortaya çıkan paradigma değişikliği yeterince gözlemlenememiştir. Hiç kuşkusuz sistem değişikliğinin toplumsal olarak hissedilmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine ilişkin yeni bakışa ve dolayısıyla yasama ve yürütmenin sistem içerisindeki yeni rol dağılımına bağlı olarak da değişecektir. Bu çalışmada; Anayasa değişikliği ve beraberinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü değişikliğiyle, yasama yetkisinin devredilip, devredilmediğine ilişkin tartışma ile birlikte bütçe hakkı ve parlamenter sistemle yeni sistemin yasama-yürütme fonksiyonlarına ilişkin ayrışmaları,Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe ve kesin hesap kanun teklifine ilişkin yetkileri, özellikle kanun yapımına ilişkin olmak üzere mevzuat oluşturmada yeni sistemin kurgusu, ana hatlarıyla izlenmeye çalışılacaktır

Kaynakça

 • BAĞLI, Mehmet Selim, “Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı”, Yasama Dergisi, 2012, S.20, ss. 39-77.
 • GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, Dördüncü Baskı, 2004.
 • TURAN, A. Menaf, “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Social Sciences Research Journal, Volume 7, Issue 3, 42-91, September 2018, ISSN: 2147-5237, ss. 42-91.
 • http://dergipark.gov.tr/download/article-file/524784
 • YÜKSEL, İsmail, “6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun Ardından Kanun Yapma Yöntemi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, S: 2, 2017, ss. 251-274.
 • YÜKSEL, Nahit, “Türk Parlamento Hukukunda ‘Çerçeve’ Kanunları Adlandırma Yöntem ve Sorunları”, Yasama Dergisi, 2014, ss. 31-63.
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Anayasa Mahkemesinin 57’nci Kuruluş Yıldönümü Açılış Konuşması.
 • https://www.anayasa.gov.tr/tr/baskan/baskanin-konusmalari/)
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri, 27. Dönem, 2.Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 23’üncü Toplantı 4 Aralık 2018 Salı.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2238
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 2 Milletvekilinin Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Soru Cevap İşlemi (2/1520) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 39), TBMM Genel Kurul Tutanağı, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, 47. Birleşim, 17 Ocak 2019 Perşembe (7162 sayılı Kanun).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23229&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=143
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Hakkında Sunumu, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 3’üncü Toplantı, 23 Ekim 2018 Salı.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2190
 • https://www.avrupa.info.tr/tr/news/2019-turkiye-raporuna-iliskin-temel-bulgular-9579
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve 25 Milletvekilinin Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491) Komisyon Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Yasama Yılı, Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 27’nci toplantı, 24 Aralık 2018 Pazartesi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2251
 • İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile 61 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1908), Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağı, 22/5/2019.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2293
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ( 2/772 ). Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 4).
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss4.pdf
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (6771 sayılı Kanun numarasıyla yasalaşan ) Genel Gerekçesi.
 • https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0772.pdf
 • İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonu Görüşmeleri (6771 sayılı Kanun numarasıyla yasalaşan ), TBMM Anayasa Komisyonu Tutanak Dergisi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1839
 • Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 7 milletvekili tarafından verilen (2/1369) esas numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri, 27. Dönem, 2.Yasama Yılı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanak Dergisi, 26’ncı Toplantı, 7 Aralık 2018 Cuma.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2244
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 26. Dönem 3. Yasama Yılı 17. Birleşim 02 Kasım 2017 Perşembe (7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Soru Cevap İşlemi (1/884) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı 502).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22990&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=70
 • TBMM Genel Kurul Tutanağı, 27. Dönem, 2. Yasama Yılı, 56. Birleşim, 21 Şubat 2019 Perşembe.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=23240&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=95
 • TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/772) Anayasa Komisyonu Görüşmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu Tutanak Dergisi.
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2179
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016M1.htm
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar.
 • https://www.tbmm.gov.tr/tbmm_kararlari/karar1190.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Cengiz DEMİRBAĞ Bu kişi benim
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesinde Hazine ve Maliye Uzmanı.

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Demirbağ, C. (2019). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Organı, Yasama Süreci ve Yasama Sürecinde Yasama-Yürütme İlişkisi . Yasama Dergisi , (39) , 13-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54554/743400