PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

CAN STATUTE OF CAREER EXPERTISE BE REGULATED BY PRESIDENTIAL DECREES?

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 51 - 104, 01.01.2019

Öz

Presidential decree system is one of the legal institutions that recent constitutional amendments have brought to our legal system in terms of new scope and characteristics. Presidential decrees have shown up in the new constitutional system as an important regulatory instrument of the President. In particular, the subjects related to the execution have been left by the Constitution to the regulation area of the presidential decrees. However, some restrictions have been put in the field of regulation of these presidential decrees in the provisions of our Constitution on the presidential decrees. Within the scope of these restrictions, the rights and obligations of the career experts employed in a special employment form within public officials whether can be regulated by presidential decrees or not has emerged as an important issue. In our article, this issue is examined in depth.On the other hand, the results put forth in this article about the subject of whether career expert status can be regulated by presidential decrees or not, have some common conclusions with respect to the other civil servants as well as the members of the aforementioned professionals. Moreover, starting from this particular area, some explanations about the determination of the legal framework of the presidential decrees in the new constitutional system are put forward

Kaynakça

 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Huku- ku, Yenilenmiş 9. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, Eylül 2018.
 • ALBAYRAK, Süha Oğuz, Kariyer Uzmanlık Sistemi, TODAİE Yayın No: 394, 1. Basım, Ankara, Aralık 2016.
 • ARDIÇOĞLU, M. Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, s. 21-51.
 • ASLAN, Onur Ender, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anaya- sasına Göre Kamu Personel Rejimi, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Şubat 2007.
 • ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, 16 Nisan 2017 Tarihli Anayasa Değişikli- ğine Göre Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi, An- kara, 2018.
 • AZRAK, Ülkü, “Hukuk Devleti Açısından Memurların Mesleki Güvenceleri”, Kamu Personeli Sorunları İdare Hukuku Sempozyumu, Eskişehir, 4-5 Ni- san 2003, Hukuk Fakültesi Yayınları No: 8, Eskişehir, 2004, s. 1-12.
 • FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Düzeltilmiş ve 2017 Değişikliği Yapılmış 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Yargısı, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Anka- ra, 2018.
 • GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Güncellenmiş ve Düzeltil- miş 23. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Ocak 2019.
 • GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 11. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2017.
 • GÜNEŞ, Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İş- lemleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 191-173, Sevinç Matbaası, Ankara, 1965.
 • İBA, Şeref, Türk Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Şubat 2018.
 • KALABALIK, Halil, İdare Hukuku Dersleri, Cilt II, 4. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, Ocak 2019.
 • KARAHANOĞULLARI, Onur, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdarî İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
 • KARATEPE, Şükrü, Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, Temmuz 2018.
 • ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 18. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • SÖYLER, Yasin, Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararname- si, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2018.
 • ŞİRİN, Tolga, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı, Oniki- levha, İstanbul, Aralık 2018.
 • TAN, Turgut, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Turhan Kitabevi, An- kara, 2018.
 • TUNÇ, Hasan, Türk Anayasa Hukuku (Ders Kitabı), Gazi Kitabevi, Ankara, Temmuz 2018.
 • ÜLGEN, Özen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Gala- tasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, s. 3-39.
 • YILDIRIM, Turan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, MÜHF-HAD, C. 23, S. 2, s. 13-28.
 • YILDIRIM, Turan ve Diğerleri, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Oni- kilevha, İstanbul, Ekim, 2018.
 • AYM, 12.06.2008, E. 2004/55, K. 2008/118, RG. 05.11.2008, 27045.
 • AYM, 22.11.2012, E. 2011/148, K. 2012/186, RG. 08.10.2013, 28789.
 • AYM, 18.07.2012, E. 2011/85, K. 2012/109, RG. 25.05.2013, 28657.
 • AYM, 27.12.2012, E. 2012/96, K. 2012/206, RG. 25.05.2013, 28657.
 • AYM, 14.02.2013, E. 2011/89, K. 2013/29, RG. 31.12.2013, 28868.
 • AYM, 31.1.2013, E. 2011/144, K. 2013/23, RG. 10.12.2013, 28847.
 • AYM, 06.06.2013, E. 2011/145, K. 2013/70, RG. 23.11.2013, 28830.
 • AYM, 08.12.2015, E. 2014/87, K. 2015/112, RG. 28.01.2016, 29607.
 • AYM, 03.12.2015, E. 2015/101, K. 2015/111, RG. 16.12.2015, 29564.
 • AYM, 05.05.2016, E. 2016/34, K. 2016/30, RG. 24.05.2016, 29721.
 • AYM, 16.03.2016, E. 2016/15, K. 2016/14, RG. 25.03.2016, 29964.
 • AYM, 12.07.2017, E. 2017/27, K. 2017/117, RG. 22.09.2017, 30188.
 • AYM, 26.07.2017, E. 2017/141, K. 2017/123, RG. 26.09.2017, 30192.
 • AYM, 12.04.2017, E. 2017/104, K. 2017/89, RG. 27.04.2017, 30050.
 • D2D, 08.12.2010, E. 2010/4134.
 • D2D. 05.11.2015, E. 2013/5953, K. 2015/8718.
 • D2D, 12.12.2013, E. 2013/6149, K. 2013/11031.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17453, K. 2017/22930.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17444, K. 2017/22929.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17438, K. 2017/22927.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17749, K. 2017/22931.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17435, K. 2017/22924.
 • D5D, 24.12.2015, E. 2013/8675, K. 2015/11018.
 • D5D, 04.04.2016, E. 2014/601, K. 2016/1932.

Kariyer Uzmanlık Statüsü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Düzenlenebilir Mi?

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 51 - 104, 01.01.2019

Öz

Yeni kapsam ve niteliği itibarıyla son Anayasa değişikliklerinin hukuk sistemimize kazandırdığı hukuki müesseselerden biri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sistemidir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yeni anayasal sistemde, Cumhurbaşkanının sahip olduğu önemli bir düzenleme aracı olarak karşımıza çıkmış, özellikle yürütmeye ilişkin konuların düzenlenmesi konusu, bizzat Anayasa tarafından bu kararnamelerin düzenleme alanına bırakılmıştır. Fakat Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin Anayasamızda yer verilen hükümlerde, bu kararnamelerin düzenleme alanına ilişkin bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu sınırlandırmalar kapsamında, kamu görevlileri içerisinde özel bir istihdam şekli ile çalıştırılan kariyer uzmanların hak ve yükümlülüklerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenip düzenlenemeyeceği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Makalemizde bu konu derinlemesine incelenmiştir.Öte yandan kariyer uzmanlık statüsünün Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda bu Makalede ortaya konulan sonuçların, söz konusu meslek mensupları ile birlikte diğer kamu görevlileri açısından da bazı ortak sonuçlar ortaya çıkardığına ilişkin tespitler yapılmış, bu özel alandan hareketle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yeni anayasal sistemde öngörülmüş hukuki çerçevesinin belirlenmesine ilişkin açıklamalar ortaya konulmuştur

Kaynakça

 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Huku- ku, Yenilenmiş 9. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, Eylül 2018.
 • ALBAYRAK, Süha Oğuz, Kariyer Uzmanlık Sistemi, TODAİE Yayın No: 394, 1. Basım, Ankara, Aralık 2016.
 • ARDIÇOĞLU, M. Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, s. 21-51.
 • ASLAN, Onur Ender, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında 1982 Anaya- sasına Göre Kamu Personel Rejimi, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Şubat 2007.
 • ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, 16 Nisan 2017 Tarihli Anayasa Değişikli- ğine Göre Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi, An- kara, 2018.
 • AZRAK, Ülkü, “Hukuk Devleti Açısından Memurların Mesleki Güvenceleri”, Kamu Personeli Sorunları İdare Hukuku Sempozyumu, Eskişehir, 4-5 Ni- san 2003, Hukuk Fakültesi Yayınları No: 8, Eskişehir, 2004, s. 1-12.
 • FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, Düzeltilmiş ve 2017 Değişikliği Yapılmış 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Anayasa Yargısı, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Anka- ra, 2018.
 • GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Güncellenmiş ve Düzeltil- miş 23. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, Ocak 2019.
 • GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 11. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2017.
 • GÜNEŞ, Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İş- lemleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 191-173, Sevinç Matbaası, Ankara, 1965.
 • İBA, Şeref, Türk Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, Şubat 2018.
 • KALABALIK, Halil, İdare Hukuku Dersleri, Cilt II, 4. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, Ocak 2019.
 • KARAHANOĞULLARI, Onur, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdarî İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
 • KARATEPE, Şükrü, Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, Temmuz 2018.
 • ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 18. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • SÖYLER, Yasin, Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararname- si, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2018.
 • ŞİRİN, Tolga, Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı, Oniki- levha, İstanbul, Aralık 2018.
 • TAN, Turgut, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Turhan Kitabevi, An- kara, 2018.
 • TUNÇ, Hasan, Türk Anayasa Hukuku (Ders Kitabı), Gazi Kitabevi, Ankara, Temmuz 2018.
 • ÜLGEN, Özen, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Gala- tasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, s. 3-39.
 • YILDIRIM, Turan, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, MÜHF-HAD, C. 23, S. 2, s. 13-28.
 • YILDIRIM, Turan ve Diğerleri, İdare Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Oni- kilevha, İstanbul, Ekim, 2018.
 • AYM, 12.06.2008, E. 2004/55, K. 2008/118, RG. 05.11.2008, 27045.
 • AYM, 22.11.2012, E. 2011/148, K. 2012/186, RG. 08.10.2013, 28789.
 • AYM, 18.07.2012, E. 2011/85, K. 2012/109, RG. 25.05.2013, 28657.
 • AYM, 27.12.2012, E. 2012/96, K. 2012/206, RG. 25.05.2013, 28657.
 • AYM, 14.02.2013, E. 2011/89, K. 2013/29, RG. 31.12.2013, 28868.
 • AYM, 31.1.2013, E. 2011/144, K. 2013/23, RG. 10.12.2013, 28847.
 • AYM, 06.06.2013, E. 2011/145, K. 2013/70, RG. 23.11.2013, 28830.
 • AYM, 08.12.2015, E. 2014/87, K. 2015/112, RG. 28.01.2016, 29607.
 • AYM, 03.12.2015, E. 2015/101, K. 2015/111, RG. 16.12.2015, 29564.
 • AYM, 05.05.2016, E. 2016/34, K. 2016/30, RG. 24.05.2016, 29721.
 • AYM, 16.03.2016, E. 2016/15, K. 2016/14, RG. 25.03.2016, 29964.
 • AYM, 12.07.2017, E. 2017/27, K. 2017/117, RG. 22.09.2017, 30188.
 • AYM, 26.07.2017, E. 2017/141, K. 2017/123, RG. 26.09.2017, 30192.
 • AYM, 12.04.2017, E. 2017/104, K. 2017/89, RG. 27.04.2017, 30050.
 • D2D, 08.12.2010, E. 2010/4134.
 • D2D. 05.11.2015, E. 2013/5953, K. 2015/8718.
 • D2D, 12.12.2013, E. 2013/6149, K. 2013/11031.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17453, K. 2017/22930.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17444, K. 2017/22929.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17438, K. 2017/22927.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17749, K. 2017/22931.
 • D5D, 16.11.2017, E. 2016/17435, K. 2017/22924.
 • D5D, 24.12.2015, E. 2013/8675, K. 2015/11018.
 • D5D, 04.04.2016, E. 2014/601, K. 2016/1932.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yasin SÖYLER Bu kişi benim
Cumhurbaşkanlığı.

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Söyler, Y. (2019). Kariyer Uzmanlık Statüsü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Düzenlenebilir Mi? . Yasama Dergisi , (39) , 51-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54554/743401