PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2009, Cilt 13, Sayı 2, 63 - 68, 01.12.2009

Öz

Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmada, hemşire öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer alanı olarak yoğun bakım hemşireliğini seçme durumları ve bu durumu etkileyen faktörler incelendi.Gereç ve Yöntem: Araştırma, sağlık yüksekokulunun 2, 3 ve 4. sınıflarındaki 202 hemşirelik öğrencisi ile yapıldı. Veriler 17 sorudan oluşan bir anket formu ile toplandı. Öğrenci hemşirelerin demografik özellikleri, hemşirelik okulunda yoğun bakım hemşireliği dersi alma durumları, yoğun bakım hemşireliği stajına ilişkin görüşleri, yoğun bakım hemşireliği hakkındaki düşünceleri, mezuniyet sonrasında bu ünitelerde çalışma düşünceleri ve nedenleri öğrenilmeye çalışıldı.Bulgular: Müfredat programında yoğun bakım hemşireliği dersi bulunmamasına karşın, öğrencilerin %76.7’si teorik, %92.6’sı uygulama olarak bu dersi diğer hemşirelik dersleri kapsamında almıştı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (n=187, %92.6) yoğun bakım hemşireliği ile ilgili dersin müfredatta olmamasını eksiklik olarak nitelendirdi. Öğrenci hemşirelerin %44.1’i (89 kişi) mezuniyet sonrasında yoğun bakım ünitesinde çalışmak istediklerini, %55.9’u (113 kişi) ise çalışmak istemediklerini belirtti. Yoğun bakım ünitelerindeki klinik uygulama sırasında yaşanan olumsuz etkileşimlerin çoğunlukla hemşirelerden (%40.4) kaynaklandığı, bunu hekim (%34.9) ve hastaların (%20.5) izlediği belirlendi. Mezuniyet sonrasında yoğun bakım ünitesinde çalışma isteği dördüncü sınıf öğrencileri arasında daha fazlaydı (%46.2). Bu tercihin önde gelen nedenleri, bu şekilde deneyimin daha fazla artacağı (%30.3) ve ağır hastaya bakmaktan doyum alma (%28.1) idi. İlk sıradaki tercih etmeme nedenleri ise, işin yorucu olması (%39.8) ve ortamın sevilmemesi (%26.5) idi. Sonuç: Yoğun bakım hemşireliğine ilgi duyulmasına rağmen, hemşirelik öğrencilerinin yaklaşık %60’ının çalışma ortamıyla ilgili nedenlerden dolayı mezuniyet sonrasında yoğun bakım ünitelerini kariyer alanı olarak düşünmedikleri görülmektedir

Kaynakça

 • Kaya H. Hemşirelik eğitiminde değişimler ve gele- cek. In: I. Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre Kitabı. İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık; 2003. s. 249-56.
 • Kukulu K. Nursing in Turkey. Nurse Educ 2005; 30:101-3.
 • Lai HL, Peng TC, Chang FM. Factors associated with career decision in Taiwanese nursing stu- dents: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43:581-8.
 • Savaşer S. Geleceğe yönelik hemşirelik eğitiminde uygulama alanları. In: IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu”Uluslararası Katılımlı” Kitabı: İstanbul: Çevik Matbaacılık; 1999. s. 335-6.
 • Yavuz M. Nursing doctoral education in Turkey. Nurse Educ Today 2004;24:553-9.
 • Bahçecik N, Alpar SE. Nursing education in Turkey: from past to present. Nurse Educ Today 2009; 29:698-703.
 • Fenush JK Jr, Hupcey JE. An investigation of clinical unit choices by graduating baccalaureate nursing students. J Prof Nurs 2008;24:90-5.
 • Yazıcı Altuntaş S, Korkmaz Ş, Baykal Ü, Özyürek A, Pazar Z, Uz Ş ve ark. Hemşire öğrencilerin kariyer yönelimleri ve bunu etkileyen faktörler. Hemşirelik Dergisi 2005;13:179-97.
 • Azaka A, Taşçı S. Klinik karar verme ve hemşirelik. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2009;17:176-83.
 • Collins TJ, Price AM, Angrave PD. Pre-registration education: making a difference to critical care? Nurs Crit Care 2006;11:52-7.
 • White J. The impact of clinical experiences during pre-registration diploma in nursing courses on ini- tial career choice. J Nurs Manag 1999;7:157-65.
 • British Department of Health. The nursing contri- bution to the provision of comprehensive critical care for adults. A strategic programme of action. London: 2001. Available from: http://www.dh.gov. uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@ dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014750.pdf.
 • Gözüm S. Hemşirelik öğrencilerinin çalışmak iste- dikleri alanlara ilişkin lisans eğitiminin başında ve sonundaki tercihleri. In: 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2003. s. 49.
 • DeKeyser Ganz F, Kahana S. Perceptions of Israeli student nurses regarding clinical specialties and factors that influence these perceptions. J Adv Nurs 2006;56:88-98.
 • Kloster T, Hİie M, Skår R. Nursing students' career preferences: a Norwegian study. J Adv Nurs 2007;59:155-62.
 • Marsland L, Hickey G. Planning a pathway in nurs- ing: do course experiences influence job plans? Nurse Educ Today 2003;23:226-35.
 • Crowe MJ, Mackenzie L. The influence of fieldwork on the preferred future practice areas of final year occupational therapy students. Aust Occup Ther J 2002;49:25-36.

Opinions of Nursing Students about Working in Intensive Care Units after Graduation

Yıl 2009, Cilt 13, Sayı 2, 63 - 68, 01.12.2009

Öz

Objectives: This descriptive study was carried out to determine the career choice of nursing students to practice intensive care nursing after graduation and the factors that influenced their preferences. Materials and Methods: The study included 202 nursing highs school students of grades 2, 3, and 4. Data were collected using a 17-item questionnaire that inquired demographic characteristics of the nurs- ing students, their status of receiving intensive care nursing lessons, their opinions on critical care nursing internship and on intensive care nursing, tendency for a career in intensive care nursing after graduation, and the reasons for their choices. Results: Although the nursing curriculum did not include an intensive care nursing lesson, 76.7% and 92.6% of the students took theoretical and practical courses, respec- tively, as part of their nursing subjects. The great majority of the students (n=187, 92.6%) stated that the absence of intensive care nursing lesson in the curriculum was a flaw. Of the study group, 44.1% (n=89) preferred a postgraduate career in intensive care nursing, while 55.9% (n=113) declared their unwillingness. Adverse interactions experienced by the students during practi- cal internship in intensive care units accounted primarily for nurses (40.4%), followed by physicians (34.9%) and patients (20.5%). Willingness to a future career in inten- sive care unit was more prevalent among grade 4 stu- dents (46.2%). The leading reasons in favor of intensive care nursing were the chance for increased experience (30.3%) and satisfaction with caring critically ill patients (28.1%). The leading reasons for unwillingness, on the other hand, were tiring nature of the job (39.8%) and unpleasantness of the environment (26.5%). Conclusion: Although there was considerable interest in intensive care nursing, about 60% of nursing stu- dents did not consider a career in intensive care nurs- ing following graduation due to inherent characteristics of working environment

Kaynakça

 • Kaya H. Hemşirelik eğitiminde değişimler ve gele- cek. In: I. Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre Kitabı. İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık; 2003. s. 249-56.
 • Kukulu K. Nursing in Turkey. Nurse Educ 2005; 30:101-3.
 • Lai HL, Peng TC, Chang FM. Factors associated with career decision in Taiwanese nursing stu- dents: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43:581-8.
 • Savaşer S. Geleceğe yönelik hemşirelik eğitiminde uygulama alanları. In: IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu”Uluslararası Katılımlı” Kitabı: İstanbul: Çevik Matbaacılık; 1999. s. 335-6.
 • Yavuz M. Nursing doctoral education in Turkey. Nurse Educ Today 2004;24:553-9.
 • Bahçecik N, Alpar SE. Nursing education in Turkey: from past to present. Nurse Educ Today 2009; 29:698-703.
 • Fenush JK Jr, Hupcey JE. An investigation of clinical unit choices by graduating baccalaureate nursing students. J Prof Nurs 2008;24:90-5.
 • Yazıcı Altuntaş S, Korkmaz Ş, Baykal Ü, Özyürek A, Pazar Z, Uz Ş ve ark. Hemşire öğrencilerin kariyer yönelimleri ve bunu etkileyen faktörler. Hemşirelik Dergisi 2005;13:179-97.
 • Azaka A, Taşçı S. Klinik karar verme ve hemşirelik. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2009;17:176-83.
 • Collins TJ, Price AM, Angrave PD. Pre-registration education: making a difference to critical care? Nurs Crit Care 2006;11:52-7.
 • White J. The impact of clinical experiences during pre-registration diploma in nursing courses on ini- tial career choice. J Nurs Manag 1999;7:157-65.
 • British Department of Health. The nursing contri- bution to the provision of comprehensive critical care for adults. A strategic programme of action. London: 2001. Available from: http://www.dh.gov. uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@ dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014750.pdf.
 • Gözüm S. Hemşirelik öğrencilerinin çalışmak iste- dikleri alanlara ilişkin lisans eğitiminin başında ve sonundaki tercihleri. In: 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2003. s. 49.
 • DeKeyser Ganz F, Kahana S. Perceptions of Israeli student nurses regarding clinical specialties and factors that influence these perceptions. J Adv Nurs 2006;56:88-98.
 • Kloster T, Hİie M, Skår R. Nursing students' career preferences: a Norwegian study. J Adv Nurs 2007;59:155-62.
 • Marsland L, Hickey G. Planning a pathway in nurs- ing: do course experiences influence job plans? Nurse Educ Today 2003;23:226-35.
 • Crowe MJ, Mackenzie L. The influence of fieldwork on the preferred future practice areas of final year occupational therapy students. Aust Occup Ther J 2002;49:25-36.

Ayrıntılar

Diğer ID JA37KE27VT
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Sevim ÇELİK Bu kişi benim
?


Funda VEREN Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ybhd278753, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2009}, volume = {13}, pages = {63 - 68}, doi = {}, title = {Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Çelik, Sevim and Veren, Funda} }
APA Çelik, S. & Veren, F. (2009). Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 13 (2) , 63-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybhd/issue/26485/278753
MLA Çelik, S. , Veren, F. "Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 (2009 ): 63-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybhd/issue/26485/278753>
Chicago Çelik, S. , Veren, F. "Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 (2009 ): 63-68
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri AU - Sevim Çelik , Funda Veren Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 68 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri %A Sevim Çelik , Funda Veren %T Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri %D 2009 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Sevim , Veren, Funda . "Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 / 2 (Aralık 2009): 63-68 .
AMA Çelik S. , Veren F. Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri. YBHD. 2009; 13(2): 63-68.
Vancouver Çelik S. , Veren F. Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009; 13(2): 63-68.
IEEE S. Çelik ve F. Veren , "Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyet Sonrasında Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışma Hakkındaki Görüşleri", Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 63-68, Ara. 2009

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI  

(JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF CRITICAL CARE NURSES)