Amaç

1.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinin amacı, bilimsel ölçütlere, bilim etiğine uygun, özgün ve ruh sağlığı alanına katkıda bulunabilecek araştırmaları, bilimsel ve etik süreçlerle değerlendirerek, ruh sağlığı hizmetlerine katkıda bulunan bir dergi olmaktır.

2.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, ruh sağlığı alanında bulunan tüm meslek gruplarını bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Ruh sağlığı hizmetlerinde uygulamalarda yer alan farklı disiplinlerin çalışmalarını teorik, uygulamalı ve bilimsel perspektifle desteklemeyi ve ilgili profesyonellerin işbirliğini amaçlamaktadır. Dergide yayınlanan eserlerle ülkemizdeki ruh sağlığı hizmetleri literatürüne saygın ve nitelikli eserler kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinin hedef kitlesi, akademisyenler, öğrenciler ve ruh sağlığı alanındaki kuruluşlardır. Aynı zamanda dergimizde yayınlanan derleme ve olgu sunumu makaleleriyle ruh sağlığı hizmetlerine muhtaç bireyler için bir tedavi kılavuzu oluşturulması hedeflenmiştir.

4.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Ancak ihtiyaç olması durumunda özel sayılar da yayımlanabilir.

5.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi açık erişimli bir dergidir. Bilimsel eserlerin akademisyenler, öğrenciler ve halkla ücretsiz bir biçimde paylaşılması prensibini benimsemiştir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Okurlar dergide yayınlanan makalelere ücretsiz olarak erişebilmektedirler.

6.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Bu hassasiyetin sağlanmasından yazar sorumludur. Makale yayınlandıktan sonra, başka dergilere de gönderilmesinin anlaşılması üzerine makale yayından kaldırılır. Bu durumda doğacak etik ihlalinin sorumlulukları yazara aittir.

7.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen eserlere sonradan yazar eklenmesi veya yazar sırasının değiştirilmesi gibi girişimler yapılamaz. Yazarların makaleye katkıları ve yazarların isim sıralamalarında etik ve ahlaki ilkeleri benimsemeleri gerekmektedir.

8.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinde yayın etiği kriterleri olarak International Committee of Medical Journal Editors ve Committee on Publication Ethics tavsiyeleri dikkate alınmaktadır. Yazarların makalelerini göndermeden önce ilgili tavsiyeleri dikkate almaları şiddetle tavsiye edilmektedir.

9.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinde yayımlanan yazılar nedeniyle yazarlara ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.

10.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu nedenle yayımlanan eserlerin telif hakları yazara aittir. İlk yayımlama hakkı dergiye aittir.

11.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinde yayımlanan eserlerin tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.

12.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, ruh sağlığı alanlarında saygın indeksler olarak kabul edilen, DOAJ, Erih Plus, Crossref, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Türk Medline, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve İdeal Online tarafından indekslenmektedir.

 

Kapsam

1.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği, çocuk gelişimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim alanlarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırmalara yer veren hakemli akademik bir dergidir.

2.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, konferans bildirisi, tez makalesi, editöre mektup, kitap incelemesi, sistematik derlemeler ve meta analiz türünden makaleler kabul etmektedir. Konferans ve kongrelerde sunulan ancak tam metni kongre kitabında yayımlanmamış olmak kaydıyla yapılan çalışmalarda, sunumun gerçekleştiği konferans ve kongrenin adı, yapıldığı yer ve tarih birinci sayfanın altında dipnot olarak ifade edilmelidir. Gönderilecek çalışma yüksek lisans ya da doktora tezlerinden üretilmişse bu ayrıntı yazar tarafından makalenin ilk sayfasından sonra dipnot kısmında ifade edilmelidir.

3.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, güçlü editöryal yapısı, beş farklı ülkeden öğretim üyelerinden oluşan yayın, danışma ve hakem kurulu ile akademik anlamda oldukça nitelikli ve donanımlı bir kurumsal alt yapıya sahiptir.

4.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinde değerlendirilmeye alınan makaleler önce bilimsel içerik ve etik standartlara uygunluk bakımından editör kurulu tarafından incelenir. Bu incelemede makalenin bilimsel özgünlüğü, öne sürdüğü hipotezler, tutarlılığı, test edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği gibi belli özelliklere sahip olup olmadığı, alana bulunacağı katkı, yöntemin yeterli olup olmaması, araştırmaya dahil edilen değişkenlerin aralarında ilişki aranıp aranamayacağı, istatistik kontrolü, makalenin daha önce bir yerde yayınlanıp yayınlanmadığı, herhangi bir tezin parçası olup olmadığı, herhangi bir kongrede sunulup sunulmadığı, sunulduysa tam metninin kongre kitabında yayınlanıp yayınlanmadığı, intihal programlarında benzerlik kontrolü ve kaynakça kontrolü yapılmaktadır. Bu şartları sağlayamayan makaleler anında iade edilir.

5.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisinde editöryal süreci başarıyla geçen makaleler, iki hakeme gönderilir. Dergi makale değerlendirmesinde çift kör hakemlik sistemiyle çalışmaktadır. Yazar makalesini değerlendiren hakemin kim olduğunu, hakemse makalesini değerlendirdiği yazarın kim olduğunu bilmez. Bu gizliliğin sağlanmasından editör sorumludur. Her iki hakemin de olumlu görüş bildirmesinden sonra yayımlanır. Hakemlerden biri olumsuz diğeri olumlu görüş bildirmişse, üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlik süreci biten makaleler erken görünüm başlığı altında yayınlanır.

6.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine gönderilen makaleler, metin içi referans gösterme, tablo gösterimi ve kaynakça gösteriminde American Psychological Association (APA) 6 stilinde olmalıdır. Çalışmanın değerlendirilmeye alınması için benzerlik oranının özet, abstract ve kaynakça hariç %15'in altında olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan makaleler anında reddedilir.

7.Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisine makale göndermek isteyen yazarlar, makalelerini derginin yazım kurallarına göre düzenledikten sonra Dergipark sistemine giriş yapmalıdırlar. Ardından makale gönder sekmesinden yayını göndermelidirler. Biçim bakımından şablona uygun olarak gönderilmeyen yazılar hiç bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.