502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 177 - 189 2018-12-24

A Research on the Evaluation Problem-Solving Skills and Resilience of the University Students’
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Mustafa Durmuş [1] , Ayşe Okanlı [2]


The study was conducted in order to examine the factors affecting Problem Solving Skills and Resilience of the Undergraduates. The study was conducted at Muş Alparslan University in Muş between February and March 2015. The research sample has 397 students in Mus Alparslan University, including the first and fourth grades of all undergraduate departments. In the data collection process, "Questions about sociodemographic characteristics of the students", "Adult Resilience Scale" and "Problem Solving Inventory" were used. After the approval of the ethics committee for the research and the permission of the institution, the students were informed about the study in the classroom environment and the data were collected on the basis of volunteerism. In the evaluation of the data, frequency and percentage calculation, distribution of data, t test in independent groups, spearman correlation analysis, multiple regression analysis and one way variance analysis test were used. Resilience average score of the students was determined to be 98.52 ± 17.78. Students' problem-solving skills average points was found as 102.72 ± 21.85. As a result of evaluation of research data; it was found that the difference between the mean age of the students, the mother's educational status, self-efficacy in school life and their parents' attitudes towards themselves and their resilience scores were statistically significant (p<0.05). In addition, it was determined that the difference between the average age of the students, the mother's education level and the income level of the families and the average of the problem-solving ability scores were statistically significant(p<0.05). It was determined that as the average score of problem solving skills decreased, the average score of psychological resilience increased. There was a significant relationship between problem solving and psychological resilience (p=0.000). It was seen that the students had moderate psychological resilience, and that the economic status, mother education, school life, family attitudes, and problem solving skills affected psychological  resilience.

Çalışma üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ile psikolojik dayanıklılıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Muş il merkezinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi’nde Mart -Şubat 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evreninin Muş Alparslan Üniversitesi’nde tüm lisans bölümlerinin 1. ve 4. sınıfı olmak üzere 397 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada “Öğrencilerin sosyo- demografik özelliklerine ait sorular ”, “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra sınıf ortamında öğrencilere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, spearman koreleasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Öğrencilerin psikolojik dayanıklılık puan ortalamalarının 98.52±17.78 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme becerileri puan ortalamaları 102.72±21.85 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; öğrencilerin yaşları, anne eğitim durumları, okul yaşamında kendilerini başarılı bulma durumları ve ailelerinin kendilerine karşı tutum değerlendirmeleri ile psikolojik dayanıklılık puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0.05). Ayrıca öğrencilerin yaşları, anne eğitim durumları ve ailelerin gelir düzeyi ile problem çözme becerisi puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir(p<0.05). Problem çözme becerileri puan ortalaması azaldıkça psikolojik dayanıklılık puan ortalamasının arttığı tespit edilmiştir. Problem çözme ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.000). Öğrencilerin psikolojik dayanıklılıkların orta düzeyde olduğu,  ekonomik durumun, anne eğitim durumunun, okul yaşamının, aile tutumunun dayanıklılığı etkilediği, problem çözme becerilerinin psikolojik dayanıklılığı etkilediği görülmüştür.

 • Ağır, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin bilişsel çarpıtma düzeyleri ile problem çözme becerileri ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished Doctorate Dissertation, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydoğdu, T. (2013). Bağlanma stilleri, başa çıkma stratejileri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished Master's Thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences.
 • Bahadır, E. (2009). Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Basım, H., & Çetin, F. (2011). Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-114.
 • Benishek, L.A., & Lopez, F.G. (1997). Critical evaluation of hardiness theory: Gender differences, perception of life events, and neuroticism. Work & Stress, 11(1), 33-45.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chan, D.W. (2003). Hardiness and its role in the stress-burnout relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 19(4), 381-395.
 • Cole, M.S., Feild, H.S., & Harris, S.G. (2004). Student learning motivation and psychological hardiness: Interactive effects on students' reactions to a management class. Academy of Management Learning & Education, 3(1), 64-85.
 • Gültekin, A. (2006). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deary, I.J., Watson, R., & Hogston, R. (2003). A longitudinal cohort study of burnout and attrition in nursing students. Journal of Advanced Nursing, 43(1), 71-81.
 • Durmuş, M., Gerçek, A., & Çiftci, N. (2017). Sağlık çalışanlarının problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerindeki etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(53), 648-661.
 • Earvolino‐Ramirez, M. (2007). Resilience: A concept analysis. Paper presented at the Nursing forum.
 • Felten, B.S. (2000). Resilience in a multicultural sample of community-dwelling women older than age 85. Clinical Nursing Research, 9(2), 102-123.
 • Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J.H., & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: What are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12(2), 65-76.
 • Güngörmüş, K., Okanlı, A., & Kocabeyoğlu, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve etkileyen faktörler. Journal of Psychiatric Nursing, 6(1), 9-14.
 • Günüşen, N.P., & Üstün, B. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ile kontrol odağı arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(2), 72-77.
 • Hannah, T.E., & Morrissey, C. (1987). Correlates of psychological hardiness in Canadian adolescents. The Journal of Social Psychology, 127(4), 339-344.
 • Heppner, P.P., & Krauskopf, C.J. (1987). An information-processing approach to personal problem solving. The Counseling Psychologist, 15(3), 371-447.
 • Kanbay, Y., Aslan, Ö., Elif, I., & Kılıç, N. (2013). Problem solving and critical thinking skills of undergraduate nursing students. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 244-251.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, E. (2005). Hemşirelerin problem çözme becerilerinin ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kelleci, M., & Gölbaşı, Z. (2004). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 1-8.
 • Magnussen, L., & Amundson, M. J. (2003). Undergraduate nursing student experience. Nursing & Health Sciences, 5(4), 261-267. Manzano García, G., Calvo, A., & Carlos, J. (2012). Emotional exhaustion of nursing staff: influence of emotional annoyance and resilience. International Nursing Review, 59(1), 101-107.
 • Nezu, A.M. (1985). Differences in psychological distress between effective and ineffective problem solvers. Journal of Counseling Psychology, 32(1), 135-138.
 • Oktan, V., Odacı, H. ve Çelik, Ç.B. (2014). Psikolojik doğum sırasının psikolojik sağlamlığın yordanmasındaki rolünün incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 140-152.
 • Önder, A., & Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 508-514.
 • Özlek, S. (2003). Lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerini yordayan bazı değişkenler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rickwood, D., Deane, F.P., Wilson, C.J., & Ciarrochi, J. (2005). Young people’s help-seeking for mental health problems. Australian E-Journal for The Advancement of Mental Health, 4(3), 218-251.
 • Sahin, N., Sahin, N.H., & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.
 • Seligman, M.E., Ernst, R.M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(3), 293-311.
 • Storrie, K., Ahern, K., & Tuckett, A. (2010). A systematic review: Students with mental health problems-a growing problem. International Journal of Nursing Practice, 16(1), 1-6.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2010). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Terzi, Ş. (2016). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1-11.
 • Wagnild, G. (2009). A review of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 17(2), 105-113.
 • Wells, N., Free, M., & Adams, R. (2007). Nursing research internship: Enhancing evidence-based practice among staff nurses. Journal of Nursing Administration, 37(3), 135-143.
 • Yerli, S. (2009). İlk ve orta öğretim okullarındaki yöneticilerin duygusal zeka ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, S.A. (2006). Ebeveynin problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik deneysel bir çalışma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24, 231-244.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yung, P., Fung, M.Y., Chan, T.M., & Lau, B.W. (2004). Relaxation training methods for nurse managers in Hong Kong: A controlled study. International Journal of Mental Health Nursing, 13(4), 255-261.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Cilt:2, Sayı:4 Aralık
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7559-4187
Yazar: Mustafa Durmuş (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6228-1624
Yazar: Ayşe Okanlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @tez Özeti { ybpd452094, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {pdrdanisman@hotmail.com}, publisher = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {177 - 189}, doi = {10.31461/ybpd.452094}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Durmuş, Mustafa and Okanlı, Ayşe} }
APA Durmuş, M , Okanlı, A . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 2 (4) , 177-189 . DOI: 10.31461/ybpd.452094
MLA Durmuş, M , Okanlı, A . "Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 177-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybpd/issue/37772/452094>
Chicago Durmuş, M , Okanlı, A . "Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 177-189
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma AU - Mustafa Durmuş , Ayşe Okanlı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.452094 DO - 10.31461/ybpd.452094 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 189 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.452094 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.452094 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma %A Mustafa Durmuş , Ayşe Okanlı %T Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.452094 %U 10.31461/ybpd.452094
ISNAD Durmuş, Mustafa , Okanlı, Ayşe . "Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (Aralık 2018): 177-189 . https://doi.org/10.31461/ybpd.452094
AMA Durmuş M , Okanlı A . Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 177-189.
Vancouver Durmuş M , Okanlı A . Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 189-177.