Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 207 - 214 2018-12-24

Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım
Intensive Care Unit as a Stressor

Mustafa Şahin [1] , Çiğdem Köçkar [2]


Bu araştırma tanımlayıcı olarak, bir devlet hastanesi cerrahi yoğun bakım ünitesinde 01 Aralık 2016- 01 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında devlet hastanesi cerrahi yoğun bakımda yatan 454 hasta oluşturdu. Örneklemi ise; araştırmaya dahil edilme ölçütlerine uygun olan ve katılmayı kabul eden 170 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında 14 sorudan oluşan hasta tanıtım formu, hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemek için Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÜÇSÖ) kullanıldı. Veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Tanımlayıcı değişkenler ortalama ve yüzdelik değerlerle sunuldu. Sosyo-demografik özelliklere göre oluşturulan gruplar (cinsiyet, medeni durum vb.) arası karşılaştırmalar normal dağılımlar için İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Independent Samples T test) analizleri kullanıldı ve normal olmayan dağılımlar için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılarak yapıldı. Hastaların yaş ortalamaları 47.34±18.98 idi. Yaşı 31-50 arasında olan, lise mezunu olan, kronik hastalığı olmayan, yoğun bakımda 2 gün yatan ve daha önce yoğun bakımda yatma deneyimi olmayan hastaların diğer hastalara göre yoğun bakımdaki çevresel stresörlerden daha fazla etkilendiği bulundu ve gruplar arasındaki fark anlamlıydı  (p<0.001). Yine bekar hastaların yoğun bakımdaki çevresel stresörlerden daha fazla etkilendiği bulundu ve gruplar arasındaki fark anlamlıydı  (p<0.01).

This study was conducted as a descriptive study in a state hospital surgical intensive care unit between 01 December 2016- 01 June 2017. The study’s universe consist of 454 patients in the state instensive care unit. The sample consist of 170 patients who agreed to participate in the study. Patient identification form and Enviromental Stressors Questionnire (ESQ) was used for collecting research data. The data were evaluated using the SPSS 18.0 program. Descriptive variables were presented with mean and persentage values. Independent Samples T test analyzes were used fort he comparative normal distributions between groups (gender, maritial status, ect.) generated by socio-demographic characteristics and Mann Whitney U test and Kruskal- Wallis test were used for non- normal distributions done. The mean age of patients was 47.34±18.98. Ptients aged 31-50 years, high school graduates, no chronic disease, 2 days in intensive care unit were more affected than other stressors in the intensive care unit (p<0.001). Again, single patients were more affected than environmental stressors in intensive care unit and the difference between the groups was significant (p<0.01).

 • Uysal, N., Gündoğdu, N., Börekçi, S., Dikensoy, Ö. & Uyar M. (2010). Üçüncü basamak merkezde dahili yoğun bakım hastalarının prognozu. Yoğun Bakım Dergisi, 1(1), 1-5.
 • Hweidi, I.M. (2007). Jordanian patients’ perception of stressors ın critical care units: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44 (2), 227-235.
 • Rotondi, A., Chelluri, L. & Sirio, C. (2002). Patients’ recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit. Crit Care Med, 30(4), 746-52.
 • Prevost, S.S. (2001). Individual and family response to the critical care experience. Philadelphia: Critical Care Medicine,40(2), 618-624.
 • So, HM. & Chan, DSK. (2004). Perception of stressors by patients and nurses of critical care units in Hong Kong. International Journal Of Nursing Studies. 41(1), 77-84.
 • Kutlu, L. (2007). Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Ekibi Üyeleri, Hasta ve Yakınları ile İletişim. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 11(1), 35-41.
 • Öz, F.( 2004). Sağlık alanında temel kavramlar. Ankara: İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ.
 • Velioğlu, P. (2012). Hemşirelikte kavram ve kuramlar. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • Gürkan, A. (2009). Bütüncül yaklaşım: yoğun bakımda hastası olan aile üyeleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 13(1), 1-5.
 • 1Aktaş, YY., Karabulut, N., Yılmaz, D. & Özkan, AS. (2015). Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörler. Kafkas J Med Sci, 5(3), 81–86.
 • Ballard, KS. (1981). Identification of environmental stressors for patients in a surgical intensive care unit. Issues in Mental Health Nursing, 3 (1), 89-108.
 • Aslan, F. (2010). Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörler: geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Simini, B. (1999). Patients perceptions of intensive care. The Lancet, 354(9178), 571-572.
 • Hindistan, S., Nural, N. & Öztürk, H. (2009). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların deneyimleri. Yoğun Bakım Hemsireliği Dergisi, 13 (1), 40-46.
 • Novaes, MFP., Knobel, E., Bork, AM., Pavao, OF., Nogueira-Martins, LA. & Ferraz, MB. (1999). Stressors in ICU: perception of the patient, relatives and health care team. Intensive care medicine, 25(12),1421-1426.
 • Demir, Y. (2012). Yoğun bakım ünitesinde ağrı deneyimi ve ağrının değerlendirilmesi: literatür incelemesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 24-30.
 • Zaybak, A. & Çevik, K. (2015). Yoğun bakım ünitesindeki stresörlerin hasta ve hemşireler tarafından algılanması. Turkish Journal of Medical & Surgical Intensive Care Medicine/Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi, 6(1), 4-9.
 • Hewitt, J. (2002). Psycho-affective disorder in intensive care units: a review. Journal of Clinical Nursing, 11 (5), 575–584.
 • Kavuncu, N. (2016). Koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren bireylerin yoğun bakım deneyimleri ve etkileyen faktörlerin saptanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Durna, Z., Can, G. & Özcan, Ş. (1997). Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda koroner yoğun bakım ortamı stresörlerinin ve stres düzeylerini etkileyen faktörlerin saptanması, Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, 1 (1), 25-31.
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Cilt:2, Sayı:4 Aralık
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7059-6167
Yazar: Mustafa Şahin
Kurum: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7275-4843
Yazar: Çiğdem Köçkar (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { ybpd453981, journal = {Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi}, issn = {2587-1536}, eissn = {2587-1536}, address = {pdrdanisman@hotmail.com}, publisher = {Muhammed YILDIZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {207 - 214}, doi = {10.31461/ybpd.453981}, title = {Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım}, key = {cite}, author = {Şahin, Mustafa and Köçkar, Çiğdem} }
APA Şahin, M , Köçkar, Ç . (2018). Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 2 (4) , 207-214 . DOI: 10.31461/ybpd.453981
MLA Şahin, M , Köçkar, Ç . "Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 207-214 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybpd/issue/37772/453981>
Chicago Şahin, M , Köçkar, Ç . "Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 (2018 ): 207-214
RIS TY - JOUR T1 - Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım AU - Mustafa Şahin , Çiğdem Köçkar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31461/ybpd.453981 DO - 10.31461/ybpd.453981 T2 - Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 214 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-1536-2587-1536 M3 - doi: 10.31461/ybpd.453981 UR - https://doi.org/10.31461/ybpd.453981 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım %A Mustafa Şahin , Çiğdem Köçkar %T Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım %D 2018 %J Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi %P 2587-1536-2587-1536 %V 2 %N 4 %R doi: 10.31461/ybpd.453981 %U 10.31461/ybpd.453981
ISNAD Şahin, Mustafa , Köçkar, Çiğdem . "Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım". Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 2 / 4 (Aralık 2018): 207-214 . https://doi.org/10.31461/ybpd.453981
AMA Şahin M , Köçkar Ç . Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 207-214.
Vancouver Şahin M , Köçkar Ç . Bir Stresör Olarak Yoğun Bakım. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2018; 2(4): 214-207.