Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Velilerin Uzaktan Eğitimle İlgili Mesleki ve Ebeveynlik Deneyimleri

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 10, 81 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.31461/ybpd.1030193

Öz

Eğitimden sosyal hayata halen etkisi devam eden pandemi süreçlerinden güçlü çıkılması için uzaktan eğitim uygulamalarının beraberinde getirdiği koşulların tüm yönleriyle anlaşılması gerektiği ortadır. Eğitim sürecinin güçlendirilmesi söz konusu olduğunda öğretmen ve ebeveynlik rollerinin araştırılması önemli hale gelmektedir. Özellikle normalleşme adımlarıyla başlayan yeni dönemde öğretmen ve çocuklarda ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların erkenden fark edilmesi, önlenmesi ve eğitim sürecinin verimli hale getirilmesi öncelikler arasında olacaktır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmen velilerin pandemi sürecinde uygulamaya konan uzaktan eğitimle ilgili mesleki ve ebeveynlik deneyimleri araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüş betimleyici nitelikte bir çalışmadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lisede çalışan farklı branşlardan 11 (K=5, E=6) öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde nitel araştırmalarda öne çıkan veri doygunluğuna ulaşma prensibi benimsenmiştir. Çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden öğretmenler ile mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen en önemli bulguların başında öğretmen çocuklarının pandemi sürecinde psikososyal, akademik ve fiziksel gelişimi engelleyici sorunlar yaşadıkları yönündendir. Ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimi, mesleki sorumluluk ve mesleki gelişim alanlarına ilişkin önemli deneyimler yaşadığı gözlenmiştir. Araştırma sonuçları bu süreçte çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel yeterliklerinde bozulmalar olduğunu ve öğrenme motivasyonlarının azaldığını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin ebeveynlik üzerine yaşadıkları deneyimlerin niteliği göz önüne alındığında pandemi dönemi ve sonrası okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim-öğretim çalışmalarının odağına alınması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akkaş Baysal, E., & Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 676-705.
 • Akoğlu, G., & Karaaslan, B.T. (2020). Covid-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13.
 • Arslan, K., Görgülü Arı, A., & Hayır Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Dergisi, 57, 192-206.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Balkan, Ö., Kuş, C., & Mutlu, E. (2021, Temmuz). COVID sonrası öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları ve mesleki gelişim modeli tercihlerinin belirlenmesi. Uluslararası EJER Kongresi, (752-755), Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi eğitim sürecindeki öğretmenlerle görüşlerine göre eğitim. Elektronik Türkçe Çalışmaları, 15(4), 131-151.
 • Baysal, E.A. ve Ocak, G. (2021). Çevrimiçi dersler sırasında öğrenci istenmeyen davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. 21. Yüzyılda Eğitim Sorunları, 79(3), 343.
 • Bingöl-Schrijer, B. (2020). COVID-19 salgını süresince eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sınavlara ilişkin temel problemler. İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(2), 837-884.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. (2020). The psychological impact of uarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
 • Bubb, S., & Jones, M.A. (2020). Learning from the COVID-19 home-schooling experience: Listening to pupils, parents/carers and teachers. Improving schools, 23(3), 209-222.
 • Creswell, J.W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2),165-186.
 • Daniel, J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.
 • Deliveli, K. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği konusundaki görüşleri ve geleceğe yönelik beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 393-427.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı 1), 273-292.
 • Di Giuseppe, M., Zilcha-Mano, S., Prout, T.A., Perry, J.C., Orrù, G., & Conversano, C. (2020). Psychological impact of coronavirus disease 2019 among Italians during the first week of lockdown. Frontiers in Psychiatry, 11, 1022-1031.
 • Duban, N. & Şen, F.G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Elektronik Türkiye Çalışmaları, 15(4),357-376.
 • Gall, M.D., Gall, J.P. & Brog, W.R. (2003). Educational research: An introduction. Boston: Allyn and Bacon.
 • Golberstein, E., Wen, H., & Miller, B.F. (2020). Coronavirus disease 2019 (covid-19) and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatr, 174(9), 819-820.
 • Göl-Güven, M., Şeker, V., Erbil, F., Özgünlü, M., Alvan, G., & Uzunkök, B. (2020). Covid-19 pandemisinin aile yaşantısına yansımaları Rapor-2. Erişim tarihi: 1 Kasım 2021 tarihinde researchgate.net adresinde erişildi.
 • Gonzalez, T., De La Rubia, M.A., Hincz, K.P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G.M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students’ performance in higher education. PloS one, 15(10), e0239490.
 • Green, P. (2020). Risks to children and young people during covid-19 pandemic. The BMJ, 369(m1669) 1-2.
 • Gül, G. (2004). Birey toplum eğitim ve öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 223-236.
 • Habacı, İ., Karataş, E., Adıgüzelli, F., Ürker, A., & Atıcı, R. (2013). Öğretmenlerin güncel sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(6), 263-277.
 • Imran, N., Zeshan, M., & Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4), 67-72.
 • İlbasmış, Ç., Aksoy, A.T., Cihanyurdu, İ., Ünver, H., & Rodopman Arman, A. (2021). COVID-19 salgınının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(Suppl 1), 1-3.
 • İnanç, B.Y., Atıcı, M.K. & Bilgin, M., (2017). Gelişim psikolojisi 1. Ankara: Pegem Akademi.
 • Johnson, A.P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. (Y. Uzuner, & M. Anay-Özten, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaplan, E. (2021). Pandemi döneminde eğitim ve öğrenci psikolojisi. Ayrıntı Dergisi, 8(96), 29-32.
 • Karababa, A. G. (2021). Kadın çalışanların algıladıkları sosyal desteğin, iş ve yaşam doyumları üzerinde iş-aile yaşam ile aile-iş yaşam çatışmasının düzenleyici rolü. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaca, Ş., & Kelam, D. (2020). COVID-19 Gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 7-18.
 • Karademir, F. (2021). COVID-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen uzaktan eğitim uygulamalarının çok kültürlülük, fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramları bağlamında ele alınması. Uluslararası EJER Kongresi, (59-60). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Kolcu, S., & Balcı, A. (2021). Salgın döneminde uzaktan Türkçe öğretimi: Öğretmen görüşleri kapsamında bir değerlendirme. Uluslararası Karamanoğlu Mehmet Bey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(Özel sayı 1), 55-65.
 • Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğretimin fırsat eşitliğine etkisi: eğitimci, öğrenci ve veli gözünden bir betimleme. Uluslararası EJER Kongresi, (102-104), Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Lathabhavan, R., & Griffiths, M. (2020). First case of student suicide in India due to the COVID-19 education crisis: A brief report and preventive measures. Asian Journal of Psychiatry, 53,(102202), 1-2.
 • Meeter, M., Bele, T., Den Hartogh, C., Bakker, T., De Vries, R. E., & Plak, S. (2020). College students’ motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders. PsyArxiv.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Metin, M., Gürbey, S., & Çevik, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • O’Connor, U., Bates, J., Finlay, J., & Campbell, A. (2021). Parental involvement during COVID-19: Experiences from the special school. European Journal of Special Needs Education, 1-14.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı 1), 13-43.
 • Özyürek, A., & Çetinkaya, A. (2021). COVID-19 pandemi döneminde aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106.
 • Rosen, L. D., Lim, A. F., Felt, J., Carrier, L. M., Cheever, N. A., Lara-Ruiz, J. M., … Rokkum, J. (2014). Media and technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers independent of the negative health impacts of exercise and eating habits. Computers in Human Behavior, 35, 364-375.
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65-93.
 • Tuna, A. A., & Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3246-3260.
 • T4 Teacher Manifesto (2020). Teachers at the heart of decision making: A Manifesto for Teachers. T4. t4event.one/pdf Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Xie, X., Siau, K., & Nah, F. F. H. (2020). COVID-19 pandemic-online education in the new normal and the next normal. Journal of Information Technology Case and Application Research, 22(3), 175-187.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E. (2011). Web-Tabanlı senkron derslerin öğretmen adaylarının uzaktan eğitime karşı tutumları ve senkron teknolojileri kabulleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları. paletyayinlari.com.tr Erişim tarihi: 15.11.2020.
 • Zhong, B., Huang, Y., & Liu, Q. (2020). Mental health toll from the coronavirus: Social media usage reveals Wuhan residents’ depression and secondary trauma in the COVID-19 outbreak. Computers in Human Behavior, 114, 106524.

Professional and Parenting Experiences of Teachers Related To Distance Education

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 10, 81 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.31461/ybpd.1030193

Öz

Obviously, all aspects of the conditions brought along by distance education applications should be understood to come through more substantial from the pandemic processes that still have an impact on education and social life. Investigating teacher and parenting roles become important when strengthening the educational process is on the agenda. Especially in the new period starting with the normalization process, early recognition of possible problems that may be seen in teachers and children, preventing them, and making the education process efficient will be priorities. For this purpose, teachers' professional and parenting experiences working in schools affiliated to the Ministry of National Education related to distance education implemented during the pandemic process were examined. The research is a descriptive study carried out according to the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. A purposeful sampling method was used in the study. The research study group consists of 11 (F=5, M=6) teachers from different branches working in primary, secondary, and high schools affiliated to the Ministry of National Education. The principle of reaching data saturation prominent in qualitative research has been adopted in determining the sample size. Within the scope of the study, interviews were conducted with the teachers through the semi-structured interview form created by the researchers. The data obtained from the interviews were analyzed using the content analysis technique. One of the most important findings obtained from the research is that teachers' children experience problems that prevent psychosocial, academic, and physical development during the pandemic. Besides, it was observed that teachers had meaningful-essential experiences related to classroom management, professional responsibility, and professional development. The research results revealed that children's cognitive, social, and physical competencies had breakups and their learning motivation decreased in this process. Regarding teachers' experiences on parenting, it is suggested that educational studies focus on psychological counseling and guidance services in schools during and after the pandemic.

Kaynakça

 • Akkaş Baysal, E., & Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 676-705.
 • Akoğlu, G., & Karaaslan, B.T. (2020). Covid-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 99-103.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(ÖS1), 1-13.
 • Arslan, K., Görgülü Arı, A., & Hayır Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Dergisi, 57, 192-206.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Balkan, Ö., Kuş, C., & Mutlu, E. (2021, Temmuz). COVID sonrası öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları ve mesleki gelişim modeli tercihlerinin belirlenmesi. Uluslararası EJER Kongresi, (752-755), Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi eğitim sürecindeki öğretmenlerle görüşlerine göre eğitim. Elektronik Türkçe Çalışmaları, 15(4), 131-151.
 • Baysal, E.A. ve Ocak, G. (2021). Çevrimiçi dersler sırasında öğrenci istenmeyen davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. 21. Yüzyılda Eğitim Sorunları, 79(3), 343.
 • Bingöl-Schrijer, B. (2020). COVID-19 salgını süresince eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sınavlara ilişkin temel problemler. İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(2), 837-884.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. (2020). The psychological impact of uarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920.
 • Bubb, S., & Jones, M.A. (2020). Learning from the COVID-19 home-schooling experience: Listening to pupils, parents/carers and teachers. Improving schools, 23(3), 209-222.
 • Creswell, J.W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (M. Sözbilir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Çakın, M., & Külekçi Akyavuz, E. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2),165-186.
 • Daniel, J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96.
 • Deliveli, K. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği konusundaki görüşleri ve geleceğe yönelik beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 393-427.
 • Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı 1), 273-292.
 • Di Giuseppe, M., Zilcha-Mano, S., Prout, T.A., Perry, J.C., Orrù, G., & Conversano, C. (2020). Psychological impact of coronavirus disease 2019 among Italians during the first week of lockdown. Frontiers in Psychiatry, 11, 1022-1031.
 • Duban, N. & Şen, F.G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının Covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Elektronik Türkiye Çalışmaları, 15(4),357-376.
 • Gall, M.D., Gall, J.P. & Brog, W.R. (2003). Educational research: An introduction. Boston: Allyn and Bacon.
 • Golberstein, E., Wen, H., & Miller, B.F. (2020). Coronavirus disease 2019 (covid-19) and mental health for children and adolescents. JAMA Pediatr, 174(9), 819-820.
 • Göl-Güven, M., Şeker, V., Erbil, F., Özgünlü, M., Alvan, G., & Uzunkök, B. (2020). Covid-19 pandemisinin aile yaşantısına yansımaları Rapor-2. Erişim tarihi: 1 Kasım 2021 tarihinde researchgate.net adresinde erişildi.
 • Gonzalez, T., De La Rubia, M.A., Hincz, K.P., Comas-Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G.M. (2020). Influence of COVID-19 confinement on students’ performance in higher education. PloS one, 15(10), e0239490.
 • Green, P. (2020). Risks to children and young people during covid-19 pandemic. The BMJ, 369(m1669) 1-2.
 • Gül, G. (2004). Birey toplum eğitim ve öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 223-236.
 • Habacı, İ., Karataş, E., Adıgüzelli, F., Ürker, A., & Atıcı, R. (2013). Öğretmenlerin güncel sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(6), 263-277.
 • Imran, N., Zeshan, M., & Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4), 67-72.
 • İlbasmış, Ç., Aksoy, A.T., Cihanyurdu, İ., Ünver, H., & Rodopman Arman, A. (2021). COVID-19 salgınının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(Suppl 1), 1-3.
 • İnanç, B.Y., Atıcı, M.K. & Bilgin, M., (2017). Gelişim psikolojisi 1. Ankara: Pegem Akademi.
 • Johnson, A.P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. (Y. Uzuner, & M. Anay-Özten, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaplan, E. (2021). Pandemi döneminde eğitim ve öğrenci psikolojisi. Ayrıntı Dergisi, 8(96), 29-32.
 • Karababa, A. G. (2021). Kadın çalışanların algıladıkları sosyal desteğin, iş ve yaşam doyumları üzerinde iş-aile yaşam ile aile-iş yaşam çatışmasının düzenleyici rolü. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaca, Ş., & Kelam, D. (2020). COVID-19 Gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 7-18.
 • Karademir, F. (2021). COVID-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen uzaktan eğitim uygulamalarının çok kültürlülük, fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramları bağlamında ele alınması. Uluslararası EJER Kongresi, (59-60). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Kolcu, S., & Balcı, A. (2021). Salgın döneminde uzaktan Türkçe öğretimi: Öğretmen görüşleri kapsamında bir değerlendirme. Uluslararası Karamanoğlu Mehmet Bey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(Özel sayı 1), 55-65.
 • Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğretimin fırsat eşitliğine etkisi: eğitimci, öğrenci ve veli gözünden bir betimleme. Uluslararası EJER Kongresi, (102-104), Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Lathabhavan, R., & Griffiths, M. (2020). First case of student suicide in India due to the COVID-19 education crisis: A brief report and preventive measures. Asian Journal of Psychiatry, 53,(102202), 1-2.
 • Meeter, M., Bele, T., Den Hartogh, C., Bakker, T., De Vries, R. E., & Plak, S. (2020). College students’ motivation and study results after COVID-19 stay-at-home orders. PsyArxiv.
 • Mengi, A., & Alpdoğan, Y. (2020). Covid-19 salgını sürecinde özel eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 413-437.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Metin, M., Gürbey, S., & Çevik, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • O’Connor, U., Bates, J., Finlay, J., & Campbell, A. (2021). Parental involvement during COVID-19: Experiences from the special school. European Journal of Special Needs Education, 1-14.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı 1), 13-43.
 • Özyürek, A., & Çetinkaya, A. (2021). COVID-19 pandemi döneminde aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106.
 • Rosen, L. D., Lim, A. F., Felt, J., Carrier, L. M., Cheever, N. A., Lara-Ruiz, J. M., … Rokkum, J. (2014). Media and technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers independent of the negative health impacts of exercise and eating habits. Computers in Human Behavior, 35, 364-375.
 • Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(3), 65-93.
 • Tuna, A. A., & Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 pandemi döneminde uzaktan çalışma uygulamaları ve çalışma motivasyonunu etkileyen faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 3246-3260.
 • T4 Teacher Manifesto (2020). Teachers at the heart of decision making: A Manifesto for Teachers. T4. t4event.one/pdf Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Xie, X., Siau, K., & Nah, F. F. H. (2020). COVID-19 pandemic-online education in the new normal and the next normal. Journal of Information Technology Case and Application Research, 22(3), 175-187.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E. (2011). Web-Tabanlı senkron derslerin öğretmen adaylarının uzaktan eğitime karşı tutumları ve senkron teknolojileri kabulleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları. paletyayinlari.com.tr Erişim tarihi: 15.11.2020.
 • Zhong, B., Huang, Y., & Liu, Q. (2020). Mental health toll from the coronavirus: Social media usage reveals Wuhan residents’ depression and secondary trauma in the COVID-19 outbreak. Computers in Human Behavior, 114, 106524.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Cilt:5, Sayı:10 Aralık
Yazarlar

Şenel ÇITAK (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1155-1767
Türkiye


Ümit PEKDEMİR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANTALYA
0000-0215-0202-1515
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 10

Kaynak Göster

APA Çıtak, Ş. & Pekdemir, Ü. (2021). Öğretmen Velilerin Uzaktan Eğitimle İlgili Mesleki ve Ebeveynlik Deneyimleri . Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi , 5 (10) , 81-100 . DOI: 10.31461/ybpd.1030193