Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENJOYMENT OF LOST PROPERTY OR PROPERTY OBTAINED BY MISTAKE

Yıl 2018, Cilt , Sayı 2, 1 - 36, 27.08.2018

Öz

The conditions for the acquisition and loss of the right of property are regulated in the Turkish Civil Code. Without these conditions, acts leading to dominance over property will be illegal, as they will violate the right of property. Various sanctions are envisaged for these acts that violate the property right, but some of these acts have been criminalized as they are deemed worthy of punishment. “Enjoyment of lost property or property obtained by mistake” is one of the types of criminal penalties for interfering with the right of property. The concepts of lost property or property obtained by mistake that constitute the subject of this crime, as well as the obligation of return and notification, are directly related to the provisions of the private law. For this reason, in addition to the provisions of criminal law, the provisions of private law are also important in determining the material elements of typicality. On the other hand, the closeness between other types of crimes committed against property, mainly theft, and the crime concerned, may cause one to be uncertain in terms of which crime the committed act is typical of and may cause the perpetrator to be identified falsely. For this reason, it is necessary to examine the elements of enjoyment of lost property or property obtained by mistake and to determine the consequences of the mistake as a criminal justice institution in terms of this crime.    

Kaynakça

 • Akbulut, Berrin (2016) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Arslan, Çetin/Azizağaoğlu, Bahattin (2004) Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, Asil.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim (2017) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim (2017) Ceza Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A. Caner (2014) Türk Ceza Kanunu Şerhi 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Bakıcı, Sedat (2008) 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet.
 • Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem (2016) Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1, 3. Bası, İstanbul, Beta.
 • Donay, Süheyl (2007) Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul, Beta.
 • Dönmezer, Sulhi (2004) Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 17. Bası, İstanbul, Beta.
 • Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir (1997) Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II, 11. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Ekinci, Mustafa/Esen, Sinan (2005) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, Yağma Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıksız Yararlanma, Belgelerde Sahtecilik Ve Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, Adalet.
 • Erem, Faruk (1957) ‘Türk Kanunu Bakımından Lukata ve Enkaz’, Mukayeseli Hukuk Dergisi, Y:2, s.7-11.
 • Eren, Fikret (2012) Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Erman, Sahir/Özek, Çetin (1992) Ceza Hukuku Özel Bölüm: Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, Dünya.
 • Göktürk, Neslihan (2016) Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Gözübüyük, Abdullah Pulat (1989) Türk Ceza Kanunu Şerhi Cilt:4, 5. Bası, İstanbul, Kazancı.
 • Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem (2016) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 5. Baskı, Ankara, US-A.
 • Jescheck, Hans Heinrich/Weigend, Thomas (1996) Lernbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin.
 • Jeßberger, Florian/Sander, Camill (2006) ‘Der Dolus Alternativus’, Juristische Schulung, C:12, s.1065-1067.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan (2017) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan (2017) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Meran, Necati (2011) Hırsızlık Yağma ve Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara, Seçkin.
 • Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe (2013) Eşya Hukuku, 16. Bası, İstanbul, Filiz.
 • Önder, Ayhan (1994) Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul, Filiz.
 • Özbek, Veli Özer (2007) ‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245)’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, C:9, Özel Sayı, s.1019-1063.
 • Özbek, Veli Özer (2008) ‘Türk Ceza Kanununda Hata’, Ceza Hukuku Dergisi, S.:7, s.83-99.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2016) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Özgenç, İzzet (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan (2016) Uygulamalı Ceza Hukuku, 16. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer (2008) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt 3, Ankara, Seçkin.
 • Savaş, Vural/Mollamahmutoğlu, Sadık (1999) Türk Ceza Kanunu’nun Yorumu, Ankara, Seçkin.
 • Selçuk, Sami (1986) Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve Çeklerle İlgili Suçlar, Ankara.
 • Soyaslan, Doğan (2016) Ceza Hukuku Özel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Şahbaz, İbrahim (2016) Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu 2. Cilt, Ankara, Yetkin.
 • Taner, Fahri Gökçen (2007) ‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Bir Bileşik Suç Mudur?’, AÜHFD, C:56, S:2, s.75-81.
 • Taşdemir, Kubilay/Özkepir, Ramazan (1993) Mala Karşı Suçlar, Ankara, Gen.
 • Ünal, Mehmet/Başpınar, Veysel (2012) Şekli Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Wessels, Johannes (1996) Stragrecht Allgemeiner Teil, 26. Auflage, Heidelberg.
 • Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa (2014) Türk Ceza Kanunu 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Yazıcıoğlu, R. Yılmaz (2013) ‘Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı İşlenen Bazı Benzer Suçlardan Ayrımı’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C:19, S:2, s.757-797.
 • Yenidünya, Ahmet Caner (2013) Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu, Ankara, Adalet.
 • Yerdelen, Erdal (2014) ‘Ceza Hukukunda Yorum Hatası (Der Subsumtionsirrtum)’ Ceza Hukuku Dergisi, S:25.
 • Zafer, Hamide (2015) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, İstanbul, Beta.
 • <https://mevzuatvekararlar.legalbank.net>

KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU

Yıl 2018, Cilt , Sayı 2, 1 - 36, 27.08.2018

Öz

Mülkiyet hakkının kazanılması ve kaybına ilişkin şartlar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu şartlar sağlanmaksızın eşya üzerinde hakimiyet kurmaya yönelen fiiller mülkiyet hakkını ihlal edeceği için hukuka aykırı nitelikte olacaktır. Mülkiyet hakkını ihlal eden bu fiillere karşı çeşitli yaptırımlar öngörülmekle birlikte bu fiillerin bazıları ceza yaptırımına layık görüldüğü için suç olarak düzenlenmiştir. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu da mülkiyet hakkına müdahale niteliğindeki fiillere ceza yaptırımı öngören suç tiplerinden biridir. Bu suç tipinin konusunu oluşturan kaybolmuş ve hata sonucu ele geçmiş eşya kavramları ile iade ve bildirim yükümlülüğü özel hukuk hükümleriyle doğrudan irtibatlıdır. Bu nedenle tipikliğin maddi unsurlarını belirlemede ceza hukuku hükümlerinin yanı sıra özel hukuk hükümleri de önem arz etmektedir. Diğer yandan hırsızlık başta olmak üzere malvarlığına karşı işlenen diğer suç tipleri ile söz konusu suç arasındaki yakınlık, gerçekleştirilen fiilin hangi suç bakımından tipik olduğu tereddüdüne veya failin yanılgı içinde bulunmasına sebep olabilir. Bu nedenle kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunun unsurlarının irdelenmesi ve bir ceza hukuku kurumu olan hatanın bu suç bakımından meydana getireceği sonuçların tespit edilmesi gerekmektedir.    

Kaynakça

 • Akbulut, Berrin (2016) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Arslan, Çetin/Azizağaoğlu, Bahattin (2004) Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, Asil.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim (2017) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim (2017) Ceza Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A. Caner (2014) Türk Ceza Kanunu Şerhi 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Bakıcı, Sedat (2008) 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, Adalet.
 • Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem (2016) Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1, 3. Bası, İstanbul, Beta.
 • Donay, Süheyl (2007) Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul, Beta.
 • Dönmezer, Sulhi (2004) Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 17. Bası, İstanbul, Beta.
 • Dönmezer, Sulhi/Erman, Sahir (1997) Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II, 11. Baskı, İstanbul, Beta.
 • Ekinci, Mustafa/Esen, Sinan (2005) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, Yağma Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıksız Yararlanma, Belgelerde Sahtecilik Ve Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, Adalet.
 • Erem, Faruk (1957) ‘Türk Kanunu Bakımından Lukata ve Enkaz’, Mukayeseli Hukuk Dergisi, Y:2, s.7-11.
 • Eren, Fikret (2012) Mülkiyet Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Erman, Sahir/Özek, Çetin (1992) Ceza Hukuku Özel Bölüm: Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul, Dünya.
 • Göktürk, Neslihan (2016) Haksızlık Yanılgısının Ceza Sorumluluğuna Etkisi, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Gözübüyük, Abdullah Pulat (1989) Türk Ceza Kanunu Şerhi Cilt:4, 5. Bası, İstanbul, Kazancı.
 • Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem (2016) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, 5. Baskı, Ankara, US-A.
 • Jescheck, Hans Heinrich/Weigend, Thomas (1996) Lernbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin.
 • Jeßberger, Florian/Sander, Camill (2006) ‘Der Dolus Alternativus’, Juristische Schulung, C:12, s.1065-1067.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan (2017) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan (2017) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Meran, Necati (2011) Hırsızlık Yağma ve Malvarlığına Karşı Suçlar, Ankara, Seçkin.
 • Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe (2013) Eşya Hukuku, 16. Bası, İstanbul, Filiz.
 • Önder, Ayhan (1994) Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul, Filiz.
 • Özbek, Veli Özer (2007) ‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245)’, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, C:9, Özel Sayı, s.1019-1063.
 • Özbek, Veli Özer (2008) ‘Türk Ceza Kanununda Hata’, Ceza Hukuku Dergisi, S.:7, s.83-99.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2016) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Özgenç, İzzet (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan (2016) Uygulamalı Ceza Hukuku, 16. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer (2008) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt 3, Ankara, Seçkin.
 • Savaş, Vural/Mollamahmutoğlu, Sadık (1999) Türk Ceza Kanunu’nun Yorumu, Ankara, Seçkin.
 • Selçuk, Sami (1986) Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı ve Çeklerle İlgili Suçlar, Ankara.
 • Soyaslan, Doğan (2016) Ceza Hukuku Özel Hükümler, 11. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Şahbaz, İbrahim (2016) Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu 2. Cilt, Ankara, Yetkin.
 • Taner, Fahri Gökçen (2007) ‘Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Bir Bileşik Suç Mudur?’, AÜHFD, C:56, S:2, s.75-81.
 • Taşdemir, Kubilay/Özkepir, Ramazan (1993) Mala Karşı Suçlar, Ankara, Gen.
 • Ünal, Mehmet/Başpınar, Veysel (2012) Şekli Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Wessels, Johannes (1996) Stragrecht Allgemeiner Teil, 26. Auflage, Heidelberg.
 • Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa (2014) Türk Ceza Kanunu 4. Cilt, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Yazıcıoğlu, R. Yılmaz (2013) ‘Hırsızlık Suçunun Malvarlığına Karşı İşlenen Bazı Benzer Suçlardan Ayrımı’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, C:19, S:2, s.757-797.
 • Yenidünya, Ahmet Caner (2013) Yargıtay Kararları Işığında Hırsızlık Suçu, Ankara, Adalet.
 • Yerdelen, Erdal (2014) ‘Ceza Hukukunda Yorum Hatası (Der Subsumtionsirrtum)’ Ceza Hukuku Dergisi, S:25.
 • Zafer, Hamide (2015) Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, İstanbul, Beta.
 • <https://mevzuatvekararlar.legalbank.net>

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Yazarlar

Ahmet KILIÇ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4774-4985

Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ybuhukuk454441, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, eissn = {2791-8971}, address = {}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 36}, doi = {}, title = {KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ahmet} }
APA Kılıç, A. (2018). KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 1-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/38898/454441
MLA Kılıç, A. "KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018 ): 1-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/38898/454441>
Chicago Kılıç, A. "KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2018 ): 1-36
RIS TY - JOUR T1 - KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU AU - Ahmet Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 36 VL - IS - 2 SN - 2149-5831-2791-8971 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU %A Ahmet Kılıç %T KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU %D 2018 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831-2791-8971 %V %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Ahmet . "KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (Ağustos 2018): 1-36 .
AMA Kılıç A. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU. YBHD. 2018; (2): 1-36.
Vancouver Kılıç A. KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2018; (2): 1-36.
IEEE A. Kılıç , "KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF SUÇU", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sayı. 2, ss. 1-36, Ağu. 2018

VDOGPq.jpg