Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1, 18 - 40, 31.03.2018
https://doi.org/10.11611/yead.386270

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de enflasyon ile bireysel (tüketici) krediler ve onun önemli alt bileşenleri olan konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada [2004:11–2015:03] dönemine ait aylık veriler kullanılarak toplam bireysel krediler, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartlarının enflasyon üzerindeki etkisi eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, bütün değişkenler seviyede durağan çıktığından Johansen eşbütünleşme testinin yapılmasına gerek kalmamıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, bireysel kredi kartları ile enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik, enflasyondan taşıt kredisine, taşıt kredisinden bireysel kredi kartlarına, konut kredisinden bireysel kredi kartlarına ve taşıt kredisine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçacı, T. ve Yöntem, T. (2011) “Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi: (2005-2010)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 48 Sayı: 558: 61-69.
 • Akpolat, A. G. ve Altıntaş N. (2013) “Enerji Tüketimi İle Reel Gsyih Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1961-2010 Dönemi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: VIII Sayı: II: 115-127.
 • Alper, C. E., Berument, M. H. ve Malatyalı, N. K. (2001) “The Effect of the Disinflation Program on the Structure of the Turkish Banking Sector”, Russian and East European Finance and Trade, Vol. 37, no.6: 81–95.
 • Arsѐne, M. F. ve Guy-Paulin, D. D. (2013) “An Econometric Analysis of the Nexus between Credit to the Private Sector, Inflation and Economic Growth: Case of Cameroon 1965 – 2010”, Global Journal of Management and Business Research, Volume:13 Issue:7: 41-53.
 • Arslan, İ. ve Yapraklı S. (2008) “Banka Kredileri Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:7: 88-103.
 • Asongu, S. A. (2012) “Financial determinants of consumerpriceinflation. What do dynamics in money, credit, efficiencyand size tell us?”, African Governance and Development Institute, AGDI Working Paper, WP/12/019: 1-25.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2015) “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten”, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, (19.05.2015).
 • Bikker, J.A. (2004) “Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market”, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Bilgin, M. H. ve Kartal F. (2009) “Türkiye’de Enflasyon ve Bankacılık Sektörü Kredileri: 2002-2008 Dönemi Üzerine İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, Yıl:, Sayı:85: 65-78.
 • Çiçek, H., Gözegir S. ve Çevik E. (2010) “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009)”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1: 141-156.
 • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979) “Distrubition of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol. 74, Issue. 366: 427-431.
 • Dikmen, N. (2012) “Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 2. Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa.
 • Enders, W. (2004) “Applied Econometric Time Series”, John WileyandSons Ltd. England.
 • Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol 55: 251–276.
 • Eslamloueyan, K. ve Darvishi, A. (2007) “Credit Expansion and Inflation in Iran: An Unrestricted Error Correction Model”, Iranian Economic Review, Vol.12, No:19: 105-126.
 • Gambetti, L ve Musso, A. (2012) “Loan Supply Shocks and The Business Cycle”, European Central Bank, Working Paper Series, No.1469: 1-57.
 • Geanakoplos, J. ve Dubey, P. (2009) “Credit Cards and Inflation”, Cowles Foundation for Research In Economics Yale University, Cowles Foundation Discussion Paper No. 1709: 1-50.
 • Granger, C. W. J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, No. 3: 424-438.
 • Groen, J.J.J. (2001) “Corporate Credit, Stock Price Inflation and Economic Fluctuations”, De Nederlandsche Bank, Research Memorandum WO&E no. 651: 1-22.
 • Göktaş, Ö. (2005) “Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi”, Beşir Kitabevi, İstanbul.
 • Gujarati, D. N. (1999) “Essentials of Econometrics”, Irwin/McGraw-Hill, 2nd. Edition, Boston.
 • Gujarati, D. N. (2003) “Basic Econometrics”, Fourth Edition, MC-Graw-Hill, Inc.,USA.
 • Huy Vu, N. (2010) “What Credit Growth Tells About Ination? An Empirical Study of Denmark, Norway and Sweden”, Master Thesis, Sweden.
 • Karahan, Ö. ve Gürbüz, Y. E. (2017) “Türkiye’de Bireysel Banka Kredileri Ve Enflasyon İlişkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı: 410-416.
 • Kaynar, O. ve Taştan, S. (2009) “Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık 162: 161-172.
 • Korkmaz, S. (2015) “Impact of Bank Credits on Economic Growth and Inflation”, Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 5, No. 1: 57-69.
 • Moinescu, B. G. (2012) “Credıt Flow, Output Gap And Inflatıon: Nominal Convergence Challenges For The EU New Member States”, Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM), Vol.7, No.4: 1-10.
 • Peker, O. ve Canbazoğlu, B. (2011) “Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18/2: 127-143.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988) “Testing for Unit Roots in Time Series Regression” Biometrika, 75: 335–346.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010) “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı”, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2015) “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”, http://evds.tcmb.gov.tr/, (12.05.2015).
 • Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012) “Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2): 1-16.
 • Vurur, N. S. ve Özen, E. (2013) “Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/3: 117-131.
 • Wooldridge, J. M. (2013) “Ekonometri Giriş I Modern Yaklaşım”, Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yiğitbaş, Ş. B. (2014) “Türkiye’de Banka Kredileri ve Konjonktür Dalgalanmaları Arasındaki İlişkinin Analizi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 90: 19-32.

THE IMPACT OF PERSONAL LOANS ON INFLATION: THE CASE OF TURKEY

Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1, 18 - 40, 31.03.2018
https://doi.org/10.11611/yead.386270

Öz

This study discusses inflation and personal (consumer) loans in Turkey and it also investigates the relationship between inflation and sub-components of personal loans namely residential loans, consumer loans, vehicle loans, individual credit cards. Using the monthly data for the study 2004:11-2015:03, the effects of total personal loans, residential loans, consumer loans, vehicle loans and individual credit cards on inflation have been analyzed by cointegration and Granger causality tests. According to the results of the analysis, it is not necessary to perform the Johansen cointegration test since all the variables are static in level. According to the results of the Granger causality test, a one-way causality relationship from inflation to vehicle loan, from vehicle loan to individual credit cards, from residential loan to individual credit cards has been determined, while a bi-directional causality between individual credit cards and inflation has been observed.

Kaynakça

 • Akçacı, T. ve Yöntem, T. (2011) “Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi: (2005-2010)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 48 Sayı: 558: 61-69.
 • Akpolat, A. G. ve Altıntaş N. (2013) “Enerji Tüketimi İle Reel Gsyih Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1961-2010 Dönemi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: VIII Sayı: II: 115-127.
 • Alper, C. E., Berument, M. H. ve Malatyalı, N. K. (2001) “The Effect of the Disinflation Program on the Structure of the Turkish Banking Sector”, Russian and East European Finance and Trade, Vol. 37, no.6: 81–95.
 • Arsѐne, M. F. ve Guy-Paulin, D. D. (2013) “An Econometric Analysis of the Nexus between Credit to the Private Sector, Inflation and Economic Growth: Case of Cameroon 1965 – 2010”, Global Journal of Management and Business Research, Volume:13 Issue:7: 41-53.
 • Arslan, İ. ve Yapraklı S. (2008) “Banka Kredileri Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:7: 88-103.
 • Asongu, S. A. (2012) “Financial determinants of consumerpriceinflation. What do dynamics in money, credit, efficiencyand size tell us?”, African Governance and Development Institute, AGDI Working Paper, WP/12/019: 1-25.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2015) “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten”, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, (19.05.2015).
 • Bikker, J.A. (2004) “Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market”, Edward Elgar Publishing Limited.
 • Bilgin, M. H. ve Kartal F. (2009) “Türkiye’de Enflasyon ve Bankacılık Sektörü Kredileri: 2002-2008 Dönemi Üzerine İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, Yıl:, Sayı:85: 65-78.
 • Çiçek, H., Gözegir S. ve Çevik E. (2010) “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009)”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1: 141-156.
 • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979) “Distrubition of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol. 74, Issue. 366: 427-431.
 • Dikmen, N. (2012) “Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 2. Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa.
 • Enders, W. (2004) “Applied Econometric Time Series”, John WileyandSons Ltd. England.
 • Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol 55: 251–276.
 • Eslamloueyan, K. ve Darvishi, A. (2007) “Credit Expansion and Inflation in Iran: An Unrestricted Error Correction Model”, Iranian Economic Review, Vol.12, No:19: 105-126.
 • Gambetti, L ve Musso, A. (2012) “Loan Supply Shocks and The Business Cycle”, European Central Bank, Working Paper Series, No.1469: 1-57.
 • Geanakoplos, J. ve Dubey, P. (2009) “Credit Cards and Inflation”, Cowles Foundation for Research In Economics Yale University, Cowles Foundation Discussion Paper No. 1709: 1-50.
 • Granger, C. W. J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, No. 3: 424-438.
 • Groen, J.J.J. (2001) “Corporate Credit, Stock Price Inflation and Economic Fluctuations”, De Nederlandsche Bank, Research Memorandum WO&E no. 651: 1-22.
 • Göktaş, Ö. (2005) “Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi”, Beşir Kitabevi, İstanbul.
 • Gujarati, D. N. (1999) “Essentials of Econometrics”, Irwin/McGraw-Hill, 2nd. Edition, Boston.
 • Gujarati, D. N. (2003) “Basic Econometrics”, Fourth Edition, MC-Graw-Hill, Inc.,USA.
 • Huy Vu, N. (2010) “What Credit Growth Tells About Ination? An Empirical Study of Denmark, Norway and Sweden”, Master Thesis, Sweden.
 • Karahan, Ö. ve Gürbüz, Y. E. (2017) “Türkiye’de Bireysel Banka Kredileri Ve Enflasyon İlişkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı: 410-416.
 • Kaynar, O. ve Taştan, S. (2009) “Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık 162: 161-172.
 • Korkmaz, S. (2015) “Impact of Bank Credits on Economic Growth and Inflation”, Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 5, No. 1: 57-69.
 • Moinescu, B. G. (2012) “Credıt Flow, Output Gap And Inflatıon: Nominal Convergence Challenges For The EU New Member States”, Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM), Vol.7, No.4: 1-10.
 • Peker, O. ve Canbazoğlu, B. (2011) “Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18/2: 127-143.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988) “Testing for Unit Roots in Time Series Regression” Biometrika, 75: 335–346.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010) “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı”, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2015) “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”, http://evds.tcmb.gov.tr/, (12.05.2015).
 • Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012) “Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2): 1-16.
 • Vurur, N. S. ve Özen, E. (2013) “Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/3: 117-131.
 • Wooldridge, J. M. (2013) “Ekonometri Giriş I Modern Yaklaşım”, Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yiğitbaş, Ş. B. (2014) “Türkiye’de Banka Kredileri ve Konjonktür Dalgalanmaları Arasındaki İlişkinin Analizi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 90: 19-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Mart
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figen KILIÇ (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4578-4131
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead386270, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {18 - 40}, doi = {10.11611/yead.386270}, title = {BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Figen} }
APA Kılıç, F. (2018). BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 16 (1) , 18-40 . DOI: 10.11611/yead.386270
MLA Kılıç, F. "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (2018 ): 18-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/36575/386270>
Chicago Kılıç, F. "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (2018 ): 18-40
RIS TY - JOUR T1 - BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Figen Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11611/yead.386270 DO - 10.11611/yead.386270 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 40 VL - 16 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.386270 UR - https://doi.org/10.11611/yead.386270 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Figen Kılıç %T BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 16 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.386270 %U 10.11611/yead.386270
ISNAD Kılıç, Figen . "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 / 1 (Mart 2018): 18-40 . https://doi.org/10.11611/yead.386270
AMA Kılıç F. BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 18-40.
Vancouver Kılıç F. BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 18-40.
IEEE F. Kılıç , "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 18-40, Mar. 2018, doi:10.11611/yead.386270