Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 4, 405 - 427, 31.12.2018
https://doi.org/10.11611/yead.482685

Öz

Değişen zaman ve gelişen teknoloji tüm sektörleri olduğu gibi sağlık sektörünü de derinden etkilemiştir. Özel kesimin piyasaya girmesi ile birlikte sağlık kurumları arasındaki rekabet de şiddetlenmiştir. Geleneksel yönetim tekniklerinin iflas ettiği bu ortamda stratejik yönetim teknikleri sağlık kurumları yöneticileri için de kurtarıcı olmuştur. Bu çalışmanın amacı sağlık kurumları yöneticilerinin stratejik yönetim teknikleri hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek, daha yoğun ve daha seyrek kullandıkları stratejik yönetim argümanlarını tespit etmek ve bunlarla ilgili memnuniyet düzeylerini ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini (n=111) Sivas ili sağlık yöneticileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların %53,7’si stratejik yönetim konusunda eğitim almış olup, en fazla bilgi sahibi oldukları üç stratejik araç sırasıyla  %96,3 ile misyon ve vizyon ifadeleri, %93,8 ile toplam kalite yönetimi ve %90,2 ile kıyaslamadır. Yöneticilerinin en çok memnun olduğu ilk 3 araç ise toplam kalite yönetimi (X ̅=4,47), misyon ve vizyon ifadeleri (X ̅=4,44), sosyal medya araçları ve internet (X ̅=4,25) olarak saptanmıştır.

Kaynakça

  • Adinolfi, P. (2003). “Total Quality Management in Public Healthcare: A Study of Italian and Irish Hospitals”, Total Quality Management & Business Excellence, 14:2: pp. 141-150.Aktan, C.C. (2008). “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:4, Cilt:22, ss. 4-21.Bakırtaş, İ. ve Bakırtaş, H. (2018). “Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, ss. 101-119. Bayar, İ. E. (2008). Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Örnek Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Betz, F. (2010).Yönetim Stratejisi, (Çeviren: Ümit Şensoy), Ankara: TÜBİTAK Bilim Kitapları.Biçer, D. F. (2015). Sosyal Medyanın Viral (Elektronik Ağızdan Ağıza) Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketici Satın Alım Niyetine Etkileri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bişkin, F. (2011). Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Buttle, F. (2004). Customer Relationship Management, First Published, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford Wheeler Road, Burlington.Çetin, C. ve Arslan L. (2017), Toplam Kalite Yönetimi, (6. Baskı), İstanbul: Beta Basım A.Ş.Çoşkun, R. (2016). Stratejik Yönetim Kuram ve Uygulama (Ders Notları), Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Demir, F. O. ve Kırdar, Y. (2007). “Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM” Review of Social, Economic & Business Studies, 7 (8), ss. 293-308.Demir, İ.B. (2015). Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Araçları Bilgi Ve Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Demir, İ.B. ve Uğurluoğlu, Ö. (2015). “Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2), ss. 219-251.Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, (8. Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayım. Efil, İ. (2002), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (7. Baskı), İstanbul: Alfa Yayıncılık.Erdem, S. A. (2004). Üretim Ortamları-Maliyet Yönetim Sistemleri İlişkisi ve Stratejik Maliyet Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim, İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları. Gretzky, W. (2010). Strategic Planning and SWOT Analysis, Excerpted from Essentials of Strategic Planning in Healthcare, By Jeffrey P. Harrison, Health Administration Press.Güçlü, N. (2003). “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), ss. 61-85.İbrahim, M.; Murtala, S. (2015). “The Relevance of Balanced Scorecard As A Technique For Assessing Performance In The Nigerian Banking Industry”, European Journal of Business, Economics and Accountancy, 3 (4), pp. 71-80.Kaplan, R. S. ve Norton D. P. (2014). Strateji Haritaları, (4. Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayın.Karaca, A. (2006). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı Ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Karahan, A. (2009). “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12, Sayı: 21, ss.185-199Karsavuran, S. (2013). “Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartının Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, ss. 69-89.Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi. Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, (16. Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Kuruşçu, M. (2003). Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödülleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Millar, C. J. M., Choi, C. J. & Chen, S. (2004). “Global Strategic Partnerships between MNEs and NGOs: Drivers of Change and Ethical Issues”, Business and Society Review, 109(4), pp. 395–414.Öndeş, T., Kaygın, E. ve Kaygın Yerdelen, C. (2011). “Örgütsel Küçülmeye Stratejik Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, ss. 123-136.Parlak, B. (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, İstanbul: Beta Basım. Pehlivan, O. (2018). Kamu Maliyesi, Trabzon: Celepler Matbaacılık.Petrozzo, D.P. & Stepper, J.C. (1994). Successful Reengineering, New York: Van Nostrand Reinhold.Prior, D. (2006). “Efficiency and Total Quality Management in Health Care Organizations: A Dynamic Frontier Approach”, Annals of Operations Research, 145, pp. 281–299.Sarp, N. (2017). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.Saruhan, S.C. ve Yıldız, M.L. (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi, İstanbul: Beta Yayıncılık.Short, P.J. (1995). “Total Quality Management in Hospitals”, Total Quality Management, 6 (3), pp. 255-264.Solmaz, B. Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). “İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, 7 (4): ss. 23-32. Songur, C., Top, M ve Tekingündüz, S. (2013). “Sağlık Sektöründe GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) Analizi”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı: 5, ss. 69-99.Sökmen, A. (2014). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Detay Yayıncılık.Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik A. (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Talwar, R. (1993). “Business Re-engineering a Strategy-driven Approach”, Long Range Planning 26 (6), pp. 22–40.Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, (8. Basım), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Timur, M. N. (2013). “Tedarik Zinciri Temel Kavramlar”, Editörler M.N. Timur ve G.S. Çekerol, Tedarik Zinciri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss. 2-22.Uçkun, N. (2010). Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci, (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Uslu, P. (2005). "Benchmarking in Health Services", Benchmarking: An International Journal, Vol. 12 Issue: 4, pp.293-309.Ülgen, H. ve Mirza, S.K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim, (8.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Voelker, K.E.; Rakich J.S. & French G.R. (2001). “The Balanced Scorecard in Healthcare Organizations: A Performance Measurement and Strategic Planning Methodology”, Hospital Topics, 79:3, pp. 13-24.Yatkın A. (2003). Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Yıldırım, F. ve Panayırcı, U.C. (2016). CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama İletişimi, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Young, S. & Manuela, S. M. (2012). “Health Outsourcing/Backsourcing, Backsourcing”, Public Management Review, 14:6, pp. 771-794.Yükçü, S. (2007). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir: Birleşik Matbaacılık.

DETERMINING THE PERSPECTIVES AND APPROACHES OF THE HEALTHCARE MANAGERS TOWARDS THE STRATEGIC MANAGEMENT TECHNIQUES: SİVAS CASE

Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 4, 405 - 427, 31.12.2018
https://doi.org/10.11611/yead.482685

Öz

Kaynakça

  • Adinolfi, P. (2003). “Total Quality Management in Public Healthcare: A Study of Italian and Irish Hospitals”, Total Quality Management & Business Excellence, 14:2: pp. 141-150.Aktan, C.C. (2008). “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:4, Cilt:22, ss. 4-21.Bakırtaş, İ. ve Bakırtaş, H. (2018). “Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, ss. 101-119. Bayar, İ. E. (2008). Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Örnek Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Betz, F. (2010).Yönetim Stratejisi, (Çeviren: Ümit Şensoy), Ankara: TÜBİTAK Bilim Kitapları.Biçer, D. F. (2015). Sosyal Medyanın Viral (Elektronik Ağızdan Ağıza) Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketici Satın Alım Niyetine Etkileri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bişkin, F. (2011). Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Buttle, F. (2004). Customer Relationship Management, First Published, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford Wheeler Road, Burlington.Çetin, C. ve Arslan L. (2017), Toplam Kalite Yönetimi, (6. Baskı), İstanbul: Beta Basım A.Ş.Çoşkun, R. (2016). Stratejik Yönetim Kuram ve Uygulama (Ders Notları), Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Demir, F. O. ve Kırdar, Y. (2007). “Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM” Review of Social, Economic & Business Studies, 7 (8), ss. 293-308.Demir, İ.B. (2015). Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Araçları Bilgi Ve Kullanım Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Demir, İ.B. ve Uğurluoğlu, Ö. (2015). “Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2), ss. 219-251.Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, (8. Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayım. Efil, İ. (2002), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, (7. Baskı), İstanbul: Alfa Yayıncılık.Erdem, S. A. (2004). Üretim Ortamları-Maliyet Yönetim Sistemleri İlişkisi ve Stratejik Maliyet Yönetimi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.Ertuna, Ö. (2008). Stratejik Yönetim, İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları. Gretzky, W. (2010). Strategic Planning and SWOT Analysis, Excerpted from Essentials of Strategic Planning in Healthcare, By Jeffrey P. Harrison, Health Administration Press.Güçlü, N. (2003). “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), ss. 61-85.İbrahim, M.; Murtala, S. (2015). “The Relevance of Balanced Scorecard As A Technique For Assessing Performance In The Nigerian Banking Industry”, European Journal of Business, Economics and Accountancy, 3 (4), pp. 71-80.Kaplan, R. S. ve Norton D. P. (2014). Strateji Haritaları, (4. Baskı), İstanbul: Alfa Basım Yayın.Karaca, A. (2006). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Dış Kaynak Kullanımı Ve Sağlık İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Karahan, A. (2009). “Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12, Sayı: 21, ss.185-199Karsavuran, S. (2013). “Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartının Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, ss. 69-89.Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi. Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, (16. Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Kuruşçu, M. (2003). Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Ödülleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Millar, C. J. M., Choi, C. J. & Chen, S. (2004). “Global Strategic Partnerships between MNEs and NGOs: Drivers of Change and Ethical Issues”, Business and Society Review, 109(4), pp. 395–414.Öndeş, T., Kaygın, E. ve Kaygın Yerdelen, C. (2011). “Örgütsel Küçülmeye Stratejik Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, ss. 123-136.Parlak, B. (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, İstanbul: Beta Basım. Pehlivan, O. (2018). Kamu Maliyesi, Trabzon: Celepler Matbaacılık.Petrozzo, D.P. & Stepper, J.C. (1994). Successful Reengineering, New York: Van Nostrand Reinhold.Prior, D. (2006). “Efficiency and Total Quality Management in Health Care Organizations: A Dynamic Frontier Approach”, Annals of Operations Research, 145, pp. 281–299.Sarp, N. (2017). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.Saruhan, S.C. ve Yıldız, M.L. (2009). Çağdaş Yönetim Bilimi, İstanbul: Beta Yayıncılık.Short, P.J. (1995). “Total Quality Management in Hospitals”, Total Quality Management, 6 (3), pp. 255-264.Solmaz, B. Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). “İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, 7 (4): ss. 23-32. Songur, C., Top, M ve Tekingündüz, S. (2013). “Sağlık Sektöründe GZFT (Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) Analizi”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı: 5, ss. 69-99.Sökmen, A. (2014). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Detay Yayıncılık.Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik A. (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Talwar, R. (1993). “Business Re-engineering a Strategy-driven Approach”, Long Range Planning 26 (6), pp. 22–40.Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akpolat, M. (2017). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, (8. Basım), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Timur, M. N. (2013). “Tedarik Zinciri Temel Kavramlar”, Editörler M.N. Timur ve G.S. Çekerol, Tedarik Zinciri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss. 2-22.Uçkun, N. (2010). Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci, (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Uslu, P. (2005). "Benchmarking in Health Services", Benchmarking: An International Journal, Vol. 12 Issue: 4, pp.293-309.Ülgen, H. ve Mirza, S.K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim, (8.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.Voelker, K.E.; Rakich J.S. & French G.R. (2001). “The Balanced Scorecard in Healthcare Organizations: A Performance Measurement and Strategic Planning Methodology”, Hospital Topics, 79:3, pp. 13-24.Yatkın A. (2003). Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Yıldırım, F. ve Panayırcı, U.C. (2016). CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama İletişimi, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Young, S. & Manuela, S. M. (2012). “Health Outsourcing/Backsourcing, Backsourcing”, Public Management Review, 14:6, pp. 771-794.Yükçü, S. (2007). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir: Birleşik Matbaacılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enis Baha BİÇER> (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1624-4988
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead482685, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, number = {4}, pages = {405 - 427}, doi = {10.11611/yead.482685}, title = {SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Biçer, Enis Baha} }
APA Biçer, E. B. (2018). SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ . Journal of Management and Economics Research , 16 (4) , 405-427 . DOI: 10.11611/yead.482685
MLA Biçer, E. B. "SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ" . Journal of Management and Economics Research 16 (2018 ): 405-427 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/41852/482685>
Chicago Biçer, E. B. "SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ". Journal of Management and Economics Research 16 (2018 ): 405-427
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ AU - Enis BahaBiçer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11611/yead.482685 DO - 10.11611/yead.482685 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 427 VL - 16 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.482685 UR - https://doi.org/10.11611/yead.482685 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ %A Enis Baha Biçer %T SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 16 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.482685 %U 10.11611/yead.482685
ISNAD Biçer, Enis Baha . "SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ". Journal of Management and Economics Research 16 / 4 (Aralık 2018): 405-427 . https://doi.org/10.11611/yead.482685
AMA Biçer E. B. SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Management and Economics Research. 2018; 16(4): 405-427.
Vancouver Biçer E. B. SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Management and Economics Research. 2018; 16(4): 405-427.
IEEE E. B. Biçer , "SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİNE BAKIŞ AÇILARININ VE YAKLAŞIM TARZLARININ BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ", Journal of Management and Economics Research, c. 16, sayı. 4, ss. 405-427, Ara. 2018, doi:10.11611/yead.482685