Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 4, 200 - 213, 30.12.2019
https://doi.org/10.11611/yead.631141

Öz

Bu çalışmada Dünya Bankası’nın sınıflandırmasına göre yüksek-orta gelirli ülke grubundan seçilen 8 ülke için (Azerbaycan, Bulgaristan, Belarus, Kazakistan, Makedonya, Romanya, Rusya ve Türkiye) Orta Gelir Tuzağı Hipotezi test edilmiştir. 1990-2016 dönemini kapsayan çalışmada ilk olarak Woo (2012) tarafından geliştirilen Yakalama Endeksi Yaklaşımı’na göre ülkelerin kişi başına düşen gelirlerinin (Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımına göre) ABD kişi başına düşen gelirine olan oranı hesaplanmıştır. Oluşturulan bu yakalama endeksi verisinin durağanlık analizi ise Carrion-i-Silvestre vd. (2005) tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı panel birim kök testi ile yapılmıştır. Panel birim kök testi sonuçlarına göre ülkelere ait yakalama endeksi serileri durağan çıkmamış ve analiz kapsamındaki ülkelerin orta gelir tuzağında olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Agénor, P. R., Canuto, O. ve Jelenic, M. (2012) “Avoiding Middle-Income Growth Traps”, The World Bank Economic Premise, Poverty Reduction and Economic Management Network, 98: 1-7.
 • Bai, J. ve Perron, P. (1998) “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, 66(1): 47-78.
 • Baltagi, B. (2008) “Econometrica”, Fourth Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,USA.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47: 239-53.
 • Bozkurt, E., Sevinç, H. ve Çakmak, E. (2016) “Orta Gelir Tuzağı: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi”, Ege Academic Review, 16(2): 379-394.
 • Carrion-i-Silvestre, J. L., Barrio-Castro, T. D. ve Lopez-Bazo, E. (2005) “Breaking the Panels: An Application to the GDP Per Capita”, Econometrics Journal, 8: 159-175.
 • Eichengreen, B., Park, D., ve Shin, K. (2012) “When Fast-Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China”, Asian Economic Papers, 11(1): 42-87.
 • Felipe, J., Abdon, A., ve Kumar, U. (2012) “Tracking the Middle-Income Trap: What is It, Who is in It, and Why?”, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, 715: 1-59.
 • Gill, I. S., ve Kharas, H. (2007) “An East Asian renaissance: ideas for economic growth”, The World Bank.
 • Güloğlu, B. ve İspir, M. S. (2011) “Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi”, Ege Akademik Bakış, 11(2): 205-215.
 • Hadri, K. (2000), “Testing for Stationarity in Heterogenous Panel Data”, The Econometrics Journal, 3(2): 148-161.
 • Kharas, H., ve Kohli, H. (2011) “What is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How can It Be Avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(3): 281-289.
 • Manga, M., Ballı, E. ve Güreşçi, G. (2019) “Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59: 48-60.
 • Ohno, K. (2009) “Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, 26(1): 25-43.
 • Pesaran, M. H. (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, CESifo Working Paper, 1229: 1-40.
 • Pesaran, M. H. (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence”. Journal Of Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008) “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence”, The Econometrics Journal, 11(1): 105-127.
 • Robertson, P. E., ve Ye, L. (2013) “On the Existence of a Middle Income Trap”, University of Western Australia Economics Discussion Paper, 13.12: 1-18.
 • Şahin, H. (2014) “Türkiye Ekonomisi”, 14. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Tarı, R., Koç, S. ve Abasız, T. (2019) ‘‘Ekonometri’’, 14. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Tho, T. V. (2013) “The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations” VNU Journal of Economics and Business, 29(2): 107-128.
 • Tıraşoğlu, M., ve Karasaç, F. (2018) “Orta Gelir Tuzağı: Yapısal Kırılmalar Altında E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme”, Akademik İncelemeler Dergisi, 13(2): 337-361.
 • Tiftikçigil, B. Y., Güriş, B. ve Yaşgül, Y. S. (2018) “Does Middle Income Trap Exist?: Evidence from Emerging Economies: E7 Countries for 1969-2015”, Revista Galega de Economía, 27(1): 145-158.
 • Ünlü, F. ve Yıldız, R. (2018) “Orta Gelir Tuzağının Belirlenmesi: Ekonometrik Analiz”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 1-20.
 • Woo, W. T. (2012) “China Meets the Middle-Income Trap: The Large Potholes in the Road to Catching-Up”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10(4), 313-336.
 • World Bank (2019) databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls, (05.09.2019).

TESTING THE MIDDLE INCOME TRAP HYPOTHESIS WITH THE PANEL UNIT ROOT

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 4, 200 - 213, 30.12.2019
https://doi.org/10.11611/yead.631141

Öz

Middle Income Trap Hypothesis was tested in this study, for the selected 8 countries (Azerbaijan, Bulgaria, Belarus, Kazakhstan, Macedonia, Romania, Russia and Turkey), from high-middle-income country groups according to the classification of the World Bank.  At first, the ratio of per capita income (according to Purchasing Power Parity Approach) to US per capita income was calculated according to the Capture Index Approach, which was first developed by Woo (2012), the study covering the 1990-2016 period.  Then, the panel unit root test which allows structural breaks, developed by Carrion-i-Silvestre et al. (2005) was applied to the generated capture index data. According to panel unit root test results, the capture index series of the countries have got a unit root, and it was concluded that the countries were not in the middle income trap.

Kaynakça

 • Agénor, P. R., Canuto, O. ve Jelenic, M. (2012) “Avoiding Middle-Income Growth Traps”, The World Bank Economic Premise, Poverty Reduction and Economic Management Network, 98: 1-7.
 • Bai, J. ve Perron, P. (1998) “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, 66(1): 47-78.
 • Baltagi, B. (2008) “Econometrica”, Fourth Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,USA.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47: 239-53.
 • Bozkurt, E., Sevinç, H. ve Çakmak, E. (2016) “Orta Gelir Tuzağı: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi”, Ege Academic Review, 16(2): 379-394.
 • Carrion-i-Silvestre, J. L., Barrio-Castro, T. D. ve Lopez-Bazo, E. (2005) “Breaking the Panels: An Application to the GDP Per Capita”, Econometrics Journal, 8: 159-175.
 • Eichengreen, B., Park, D., ve Shin, K. (2012) “When Fast-Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China”, Asian Economic Papers, 11(1): 42-87.
 • Felipe, J., Abdon, A., ve Kumar, U. (2012) “Tracking the Middle-Income Trap: What is It, Who is in It, and Why?”, Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, 715: 1-59.
 • Gill, I. S., ve Kharas, H. (2007) “An East Asian renaissance: ideas for economic growth”, The World Bank.
 • Güloğlu, B. ve İspir, M. S. (2011) “Doğal İşsizlik Oranı mı? İşsizlik Histerisi mi? Türkiye İçin Sektörel Panel Birim Kök Sınaması Analizi”, Ege Akademik Bakış, 11(2): 205-215.
 • Hadri, K. (2000), “Testing for Stationarity in Heterogenous Panel Data”, The Econometrics Journal, 3(2): 148-161.
 • Kharas, H., ve Kohli, H. (2011) “What is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How can It Be Avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(3): 281-289.
 • Manga, M., Ballı, E. ve Güreşçi, G. (2019) “Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59: 48-60.
 • Ohno, K. (2009) “Avoiding the Middle Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam”, ASEAN Economic Bulletin, 26(1): 25-43.
 • Pesaran, M. H. (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, CESifo Working Paper, 1229: 1-40.
 • Pesaran, M. H. (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence”. Journal Of Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008) “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence”, The Econometrics Journal, 11(1): 105-127.
 • Robertson, P. E., ve Ye, L. (2013) “On the Existence of a Middle Income Trap”, University of Western Australia Economics Discussion Paper, 13.12: 1-18.
 • Şahin, H. (2014) “Türkiye Ekonomisi”, 14. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Tarı, R., Koç, S. ve Abasız, T. (2019) ‘‘Ekonometri’’, 14. Baskı, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Tho, T. V. (2013) “The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations” VNU Journal of Economics and Business, 29(2): 107-128.
 • Tıraşoğlu, M., ve Karasaç, F. (2018) “Orta Gelir Tuzağı: Yapısal Kırılmalar Altında E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme”, Akademik İncelemeler Dergisi, 13(2): 337-361.
 • Tiftikçigil, B. Y., Güriş, B. ve Yaşgül, Y. S. (2018) “Does Middle Income Trap Exist?: Evidence from Emerging Economies: E7 Countries for 1969-2015”, Revista Galega de Economía, 27(1): 145-158.
 • Ünlü, F. ve Yıldız, R. (2018) “Orta Gelir Tuzağının Belirlenmesi: Ekonometrik Analiz”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 1-20.
 • Woo, W. T. (2012) “China Meets the Middle-Income Trap: The Large Potholes in the Road to Catching-Up”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10(4), 313-336.
 • World Bank (2019) databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls, (05.09.2019).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi December
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer ÖZTÜRK>
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0002-9173-0628
Türkiye


Arzu TAY BAYRAMOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0002-6659-4767
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead631141, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, number = {4}, pages = {200 - 213}, doi = {10.11611/yead.631141}, title = {ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Zafer and Tay Bayramoğlu, Arzu} }
APA Öztürk, Z. & Tay Bayramoğlu, A. (2019). ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ . Journal of Management and Economics Research , 17 (4) , 200-213 . DOI: 10.11611/yead.631141
MLA Öztürk, Z. , Tay Bayramoğlu, A. "ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ" . Journal of Management and Economics Research 17 (2019 ): 200-213 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/50655/631141>
Chicago Öztürk, Z. , Tay Bayramoğlu, A. "ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ". Journal of Management and Economics Research 17 (2019 ): 200-213
RIS TY - JOUR T1 - ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ AU - ZaferÖztürk, ArzuTay Bayramoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.11611/yead.631141 DO - 10.11611/yead.631141 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 213 VL - 17 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.631141 UR - https://doi.org/10.11611/yead.631141 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ %A Zafer Öztürk , Arzu Tay Bayramoğlu %T ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ %D 2019 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 17 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.631141 %U 10.11611/yead.631141
ISNAD Öztürk, Zafer , Tay Bayramoğlu, Arzu . "ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ". Journal of Management and Economics Research 17 / 4 (Aralık 2019): 200-213 . https://doi.org/10.11611/yead.631141
AMA Öztürk Z. , Tay Bayramoğlu A. ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ. Journal of Management and Economics Research. 2019; 17(4): 200-213.
Vancouver Öztürk Z. , Tay Bayramoğlu A. ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ. Journal of Management and Economics Research. 2019; 17(4): 200-213.
IEEE Z. Öztürk ve A. Tay Bayramoğlu , "ORTA GELİR TUZAĞI HİPOTEZİ’NİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ", Journal of Management and Economics Research, c. 17, sayı. 4, ss. 200-213, Ara. 2019, doi:10.11611/yead.631141