Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 7 - 15 2016-07-01

Relationship between Organizational Justice and Organizational Silence in Hotels: The Case of Antalya
Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği

Şevket YİRİK [1] , Abdullah USLU [2] , Muhammet Fatih SANCAR [3] , Doğan KUTUKIZ [4]


Organizational justice, are one of the important elements for the organization and the community. Especially, it affects the performance of employees significantly. Organizational justice and the silence, largely significantly affects efficiency, in the labor force and service-based hotel businesses, as a result of this, which affects the profitability of the company too. In this study, was aimed to determine the relationship between organizational justice and organizational silence in the hotel business. For this purpose, a survey were applied for hotel businesses employees. Various hypotheses are also included in the study. Datas were obtained by using the survey, results were trying to achieve through various analyzes such as frequencies, regression, ANOVA were tried to determine whether significant differences between relationship of organizational justice and organizational silence and demographic characteristics of the employees. According to analysis results, silence of the majority of hotel employees are low within the organization and the sense of justice is high within the organization. Organizational justice negatively affects organizational silence. So when justice perceptions of employees increases within the organization, organizational silence decreases. In addition, has been determined that justice perceptions of women employees are higher than man employees within the organization
Örgütsel adalet, örgüt ve toplum için önemli unsurlardan biri durumundadır. Özellikle çalışanların performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Örgütsel adalet ve sessizlik, büyük oranda işgücüne ve hizmete dayalı olan otel işletmelerinde verimliliği önemli ölçüde etkilemekte olup, bunun sonucunda işletmenin karlılığını da etkilemektedir. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla da Antalya'da yer alan otel işletmeleri çalışanlarına yönelik anket uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada çeşitli hipotezler de yer almaktadır. Anket ile elden edilen veriler kullanılarak, frekans, regresyon, ANOVA gibi çeşitli analizler yapılarak sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel sessizlik ve örgütsel adalet ilişkisi ile çalışanların demografik özellikleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, otel çalışanlarının büyük çoğunluğunun örgüt içi sessizlikleri düşük, örgüt içi adalet duyguları ise yüksektir. Örgütsel adalet örgütsel sessizliği negatif yönde etkilemektedir. Yani çalışanların örgüt içi adalet algıları arttıkça örgütsel sessizlikleri azalmaktadır. Ayrıca kadın çalışanların örgüt içi adalet algılarının erkeklere nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir
 • ALİOĞULLARI, Z. Ş., (2012), Örgütsel Sessiz- lik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Uygulama, Ata- türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Li- sans Tezi
 • ALPARSLAN, A. M. ve KAYALAR, M., (2012), Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışla- rı ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:4, Sayı:6
 • BİLSEL, M. A., (2013), Örgütsel Adalet Algısı- nın Banka Çalışanlarının Performans ve Motivasyonlarına Etkisi: Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Li- sans Tezi
 • ÇAKICI, A., (2007), Örgütlerde Sessizlik: Ses- sizliğin Teorik Temelleri ve Dinamikle- ri, Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Dergisi, 16-1
 • ÇALOĞLU, D.Ö., (2014), Örgütsel Sessizlik ve Kültürel Değişkenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Ufuk Üniversitesi, Sos- yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • ÇÖP, S., (2008), Türkiye’de ve Polonya’da Tu- rizm Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Bir Uygulama,Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İş- letmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı
 • DECONICK, J.B., (2010), The Effect of Organi- zational Justice, Perceived Organizatio- nal Support and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees, Jo- urnal of Business Research, V.63
 • EĞİLMEZKOL, G., (2011), Çalışma Yaşamında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık: Bir Kamu Bankasındaki Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Algılayışlarının Analizine Yönelik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bi- limler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • GÜLSEN, M. U., (2010), Örgütsel Adalet ve Kimliklenme, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı
 • İÇERLİ, L., (2010), Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (5:1)
 • İYİGÜN, N. Ö., (2012), Örgütsel Adalet: Ku- ramsal Bir Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21
 • KIRAY, A., (2011), Örgütsel Adalet ile Örgüt- sel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Ça- lışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniver- sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • NAKANE, I., (2006), Silence and Politeness in Intercultural Communication in Uni- versity Seminars, Journal of Pragmatics, 38-11
 • SARIKAYA, M.,(2013), Karar Verme Süreçleri ve Örgütsel Sessizlik, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • TAYFUN, A. ve ÇATIR, O., (2013), Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5-3
 • TAŞKIRAN, E., (2011), Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim, Örgüt- sel Adaletin Rolü, Beta Basım Yayım, İstanbul
 • TOKGÖZ, N., (2012), Örgütsel Sinisizm, Ör- gütsel Destek ve Örgütsel Adalet İlişki- si: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanla- rı Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniver- sitesi İİBF Dergisi, 6 (2) YAZICIOĞLU, Y. ve ERDOĞAN, S., (2004),Spss Uygulamalı Bilimsel Araş- tırma Yöntemleri. Ankara: Detay Ya- yıncılık.
 • http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/Eklenti /8313,tursintablopdf.pdf?0&_tag1=1AE 942BBCAB2088DACFA2DB7A7943D39 D0F6810C&crefer=922F2D7AE0839C84 C08DE41F2A68A18064D75152EB0E605 7D0362FBEFCAF7591 (Erişim Tarihi: 14.02.2016).
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Şevket YİRİK
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Antalya

Yazar: Abdullah USLU
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üni. Fethiye A.S.M.K MYO, Muğla

Yazar: Muhammet Fatih SANCAR
Kurum: Siirt Üniversitesi, Kurtalan MYO, Siir

Yazar: Doğan KUTUKIZ
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Muğla

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923146, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {7 - 15}, doi = {}, title = {Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği}, key = {cite}, author = {Yirik, Şevket and Uslu, Abdullah and Sancar, Muhammet Fatih and Kutukız, Doğan} }
APA Yirik, Ş , Uslu, A , Sancar, M , Kutukız, D . (2016). Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği . Yeni Fikir Dergisi , 8 (16) , 7-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61749/923146
MLA Yirik, Ş , Uslu, A , Sancar, M , Kutukız, D . "Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 7-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61749/923146>
Chicago Yirik, Ş , Uslu, A , Sancar, M , Kutukız, D . "Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 7-15
RIS TY - JOUR T1 - Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği AU - Şevket Yirik , Abdullah Uslu , Muhammet Fatih Sancar , Doğan Kutukız Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 15 VL - 8 IS - 16 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği %A Şevket Yirik , Abdullah Uslu , Muhammet Fatih Sancar , Doğan Kutukız %T Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Yirik, Şevket , Uslu, Abdullah , Sancar, Muhammet Fatih , Kutukız, Doğan . "Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği". Yeni Fikir Dergisi 8 / 16 (Temmuz 2016): 7-15 .
AMA Yirik Ş , Uslu A , Sancar M , Kutukız D . Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(16): 7-15.
Vancouver Yirik Ş , Uslu A , Sancar M , Kutukız D . Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(16): 7-15.
IEEE Ş. Yirik , A. Uslu , M. Sancar ve D. Kutukız , "Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 7-15, Tem. 2016