Yıl 2016, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 29 - 50 2016-07-01

A Field Study in the Context of the Natural Environment’s Geomorphology-Hydrography Effects on the Agricultural Activities: Dalaman Plain Case Study
Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği

Ali ÇEKER [1]


Agricultural activities are firstly carried out and shaped according to the geographical conditions prevailing in that area. When this condition is ignored, as a requirement of the natural environment it is always concluded with negative results. Well known features of the natural environment and shaping of agricultural activities on the basis of this awareness-making is the fundamental to the realization of sustainable development.This study intended to make an example for the impact of the agricultural activity of the natural environment features put up with a study area. The study which examined the effects natural environment features of Dalaman Plains on agricultural activities geomorphology and hydrography features has been discussed. The study was conducted in two parts. In the first part of the study, the effects of geomorphological characteristics on the agricultural activities area were examined. In the other part, the effects of hydrography properties on the agricultural action have been analyzed
Tarımsal faaliyetler, her şeyden önce o bölgede bulunduğu coğrafi şartlara göre yapılmakta ve şekillenmektedir. Bu durum göz ardı edildiğinde doğal ortamın bir gereği olarak olumsuz sonuçlarla neticelenmektedir. Doğal ortam özelliklerinin iyi bilinmesi ve bu bilinirlik temelinde tarımsal faaliyetlerin şekillendirilmesi-yapılması, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesinde temel unsurdur.Bu çalışma, doğal ortam özelliklerinin tarımsal faaliyetlere olan etkilerini örnek bir alan incelemesiyle ortaya koymak amacını taşımaktadır. Dalaman Ovasının doğal ortam özelliklerinin tarımsal faaliyetlere etkilerinin incelendiği bu çalışmada jeomorfolojik özellikler ve hidrografya özellikleri ele alınmıştır. Yapılan çalışma iki bölüm olarak planlanmıştır. İlk bölümde çalışma sahasının jeomorfolojik özellikleri ve tarımsal faaliyetlere etkileri, ikinci bölümde ise çalışma sahasının hidrografya özellikleri ve tarımsal faaliyetlere etkileri incelenmiştir
 • ARINÇ, Kenan, 2011, Türkiye’nin Kıyı Bölgeleri, Doğal, İktisadi, sosyal ve Siyasal Yönleriyle, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, s. 90.
 • BAYARTAN, Mehmet, 2001, Türkiye Ziraa- tında Su Kullanımıyla İlgili yeni bir uygulama: ‚Damla Sulama Sistemi‛, Coğrafya Dergisi, Sayı: 9, İstanbul, s.139-160.
 • BULUT, İhsan, 2006, Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları (Ziraat Coğ- rafyası), Ümit Ofset Matbaacılık, An- kara, s. 4-11.
 • ÇELİK, İsa, 1995, ‚Dalaman İlçe Merkezinin Coğrafi Etüdü‛, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, s. 28.
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 2011, Muğla İl Durum Raporu, s.16-17.
 • DARKOT Besim & ERİNÇ, Sırrı, 1953-54, ‚Güneybatı Anadolu’da Coğrafi Müşahedeler‛, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı: 5-6, İstanbul, s. 179-196. DERMENCİOĞLU, Yunus Emre, 1997, ‚Dalaman Çayı Havzasının Hidrolojik Etüdü ve Planlanması‛, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, s.168.
 • DOĞANAY, Hayati & ÇOŞKUN, Ogün, 2012, Tarım Coğrafyası, Pegem Akademi, Ankara.
 • DOĞU, Ali Fuat, 1986, ‚Köyceğiz-Dalaman Ovaları ve Çevresinin Jeomorfolojisi‛, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, (Doktora Tezi), Ankara, s. 64-66.
 • ERİNÇ, Sırrı, 1973, ‚Türkiye: İnsan ve Ortam‛ İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 18-19, İstanbul, s. 13.
 • GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN- LIĞI, Kanunlar, I. Teknik Talimat, ‚Toprak ve Arazi Sınıflaması Standart- ları Teknik Talimatı‛, s. 84-85.
 • GÜNEY, Süha, 1987, Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları I, İtanbul Üniversitesi Yayınları No: 2600, Coğrafya Bölümü Yayın No: 110, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Film Merkezi ve Matbaası.
 • İZBIRAK, Reşat, 1972, Türkiye I, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 82-83.
 • PONS, L. J & EDELMAN, C. H., 1960, A Soil Survey Of The Köyceğiz -Dalaman Ar- ea(Turkey), Director; MesutÖzuygur, Published by; Soil And Fertilizer Re- search Institute, Ankara, s. 32-34.
 • SEZEN, S. Metin, 2012, Sulama, Bahçe Kül- türleri Araştırma İstasyonu, Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu, Su Yönetimi Bölümü, Tarsus-MERSİN 11 Ekim 2012-Alata/Mersin. http://www.msmeturkey.com/, İnşaat Mühendisliğine Giriş Dersi, fi- le:///C:/Users/user2/Desktop/NGB/INS AAT%20MUHENDISLIGINE%20GIRI S57fa379947..pdf
 • T.B.M.M.,Tutanak Dergisi, 22. Dönem: Cilt: 49 Yasama Yılı: 2, 91. Birleşim, 20 Ma- yıs 2004 Perşembe, s. 530.
 • TANOĞLU, Ali, 1968, Ziraat Hayatı, Ziraat Tarihine Bir Bakış ve Orta İklim Mem- leketlerinde Ziraat, İstanbul Üniversi- tesi Yayınları No: 177, Coğrafya Ensti- tüsü Yayını:8, İstanbul Matbaası, İs- tanbul, s.1
 • TAŞLIGİL, Nuran, 2010, Türkiye Ziraatinin Problemleri, Çantay, İstanbul, s.50 TUNÇDİLEK, Necdet, 1986, Araziden Yararlanmada Yeni Bir Yöntem Denemesi İçin Coğrafi Gerekçe, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülten, Cilt: 2 Sayı: 3, İstanbul, s. 1-2.
 • TÜMERTEKİN, Erol, 1962, Beşeri ve İktisadi Coğrafyaya Giriş, Baha Matbaası. İstanbul, s.163-164. YAŞAR, Okan,2004, Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayiler, Çantay Kitabevi, İstanbul, s.7.
 • YEŞERTENER, Cahit, 1986, ‚Aşağı Dalaman (Fethiye KB) Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi‛, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Mühendislik Tezi), Ankara, s.112-113.
 • YURDAGÜL, M, 2013 Aşağı Dalaman Ovası Hidrojeoloji Raporu, Aşağı Dalaman Projesi İçmesuyu Temini ve Dalaman Ovası Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri, Devlet Su İşleri Genel Mü- dürlüğü, Ankara.
 • İnternet Kaynakçaları
 • http://www.dsi.gov.tr/docs/hizmet- alanlari/tarim-sulama.pdf?sfvrsn=2, Erişim Tarihi: 23.05.15.
 • http://www.bereketenerji.com.tr/BACKUP/dal aman-hes-12345.html,Erişim Tarihi: 23. 8. 15. http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi21/m ugla.htm#baraj,Erişim Tarihi: 23.3.15.
 • http://www.dalaman.gov.tr/default_B0.aspx?i d=235,Erişim Tarihi: 23.05.14.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ali ÇEKER
Kurum: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { yenifikirjournal923152, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {29 - 50}, doi = {}, title = {Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği}, key = {cite}, author = {Çeker, Ali} }
APA Çeker, A . (2016). Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği . Yeni Fikir Dergisi , 8 (16) , 29-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61749/923152
MLA Çeker, A . "Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği" . Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 29-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61749/923152>
Chicago Çeker, A . "Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği". Yeni Fikir Dergisi 8 (2016 ): 29-50
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği AU - Ali Çeker Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 50 VL - 8 IS - 16 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği %A Ali Çeker %T Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği %D 2016 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Çeker, Ali . "Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği". Yeni Fikir Dergisi 8 / 16 (Temmuz 2016): 29-50 .
AMA Çeker A . Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2016; 8(16): 29-50.
Vancouver Çeker A . Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği. Yeni Fikir Dergisi. 2016; 8(16): 29-50.
IEEE A. Çeker , "Doğal Ortamın Jeomorfoloji-Hidrografya Tarımsal Faaliyetlere Etkileri Bağlamında Bir Alan İncelemesi: Dalaman Ovası Örneği", Yeni Fikir Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 29-50, Tem. 2016