Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 23, Sayfalar 71 - 85 2019-12-22

Do All Roads Lead to Rome? From Fragmentatıon to Integration
Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye

Barış GÜRSOY [1]


From the dissolution of the Roman Empire, until the end of the Second World War, Europeans fought on the or outside the continent among each other. War is not the only problem of the continent. Europe suffered from diseases, migration, economic problems, environmental catastrophes for many centuries. Western Europeans attempt to find a final solution for these issues; after nearly 1500 years of fragmentation they initiated integration after the last great catastrophe of Second World War. Moreover, integration cannot be thought without foreign policy and security. After the centuries of fragmentation Europeans caught an attitude of being united and having a common manner towards to the “outside”. Fears, traumas, prides, experiences and accumulation of past can be seen over almost all steps of the integration process. This study, tries to examine the basic conditions which allows the today’s integration possible from the disappearance of Roman Empire to the Treaty of Rome that established European Economic Communities with the perspective of foreign policy and security
Avrupalılar Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen sürede devamlı olarak kıtada ya da kıta dışında birbirleriyle savaşmışlardır. Kıtanın tek sorunu savaş da değildir. Salgın hastalıklar, göç hareketleri, ekonomik sorunlar, çevre felaketleri kıtayı yüzyıllarca sıkıntıya sokmuştur. Son büyük felaket olan İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise Batı Avrupalılar bu sorunlarına nihai bir çözüm getirmek adına neredeyse 1500 yıllık bir parçalanmışlıktan sonra bütünleşmeye girişmişlerdir. Bunun yanında bütünleşme, dış politika ve güvenlik meselelerinden ayrı düşünülemez. Yüzyılların parçalanmışlığının ardından Avrupalılar “dışarıya” karşı ortak bir tutum alma ve birlik olma tavrını yakalamışlardır. Bütünleşme sürecinin hemen her aşamasında geçmişin birikimi, deneyimi, travmaları, övünçleri, korkuları kendini göstermektedir. Bu çalışma Roma İmparatorluğu’nun yok olmasından Avrupa Ekonomik Topluluklarını AET kuran Roma Antlaşması’na kadar bugünün bütünleşmesini mümkün kılan temel koşulların dış politika ve güvenlik perspektifi ile değerlendirme çabasındadır
 • ARMAOĞLU, F. (1997). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914). Ankara: Türk Tarih Kuru- mu.
 • BRAUDEL F. (1996). Uygarlıkların Grameri. (M. A. Kılıçbay, Çev). İmge Kitapevi: Anka- ra.
 • CAŞIN, M. H., Özgöker, U., Çolak, H. (2007). Avrupa Birliği: Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politi- kasına Etkisi. İstanbul: Nokta Kitap.
 • DAVIES, N. (2006). Avrupa Tarihi. (M. A. Kı- lıçbay, Çev., Der.) Ankara: İmge Kitabe- vi.
 • DELANTY, G. (2005). Avrupa’nın İcadı. (H. İnaç, Çev.). Ankara: Adres Yayınları.
 • ERÖZDEN, O. (1998). Ulus-Devletin Geleceği. (ss. 1-18). F. Sönmezoğlu (Ed.). Uluslara- rası Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar. İstanbul: Der Yayınları.
 • FAWN, R. (2004). Ideology and National Iden- tity in Post-Communist Foreign Policies. R. Fawn (Ed.) Ideology and National Iden- tity in Post-Communist Foreign Policies, (ss. 1-40). London: FRANK CASS.
 • GERGER, H. (1980). Soğuk Savaş’tan Yumuşa- maya. Ankara: Işık Yayıncılık.
 • HEATON, H. (1992). Avrupa İktisat Tarihi: İlk- çağdan Sanayi Devrimine. (M. A. Kılıç- bay, Çev.). Ankara: İmge Yayınları.
 • HILL, C. (2003). The Changing Politics of Foreign Policy, New York: Palgrave Macmillan.
 • HOF, U. I. (1995). Avrupa’da Aydınlanma. (Ş. Sunar, Çev.). İstanbul: Afa Yayıncılık.
 • JORDAN,W. C. (2010). Ortaçağda ‘Avrupa’ (ss. 89-108), A. Pagden (Ed.) Avrupa Fik- ri. (R. Öğdül ve M. Varlık, Çev.). İstan- bul: Ayrıntı Yayınları.
 • KASSIANOVA, A. (2001). Russia: Still Open to the West? Evolution of the State Iden- tity in the Foreign Policy and Security Discourse (ss. 821-839). Europe-Asia Stu- dies, Cilt: 53, Sayı: 6.
 • KENNEDY P. (1998), Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri – 1500’den 2000’e Ekonomik Değişme ve Askeri Çatışmalar. (B. Kara- nakçı, Çev.). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • KINLI, O. (2006). Osmanlı’da Modernleşme ve Diplomasi. Ankara: İmge Kitabevi.
 • OPPENHEIMER, F. (1997). Devlet. (A. Şenel ve Y. Sabuncu, Çev.). İstanbul: Engin Ya- yıncılık.
 • ÖZGÖKER ,U. ve Musaoğlu, N. (2011). Avrupa Kimliği Kurgusu. İstanbul: Kriter Yayın- ları.
 • PAGDEN, A. (2010). Giriş (ss. 13-46). A. Pag- den (Ed.) Avrupa Fikri. (R. Öğdül ve M. Varlık, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınla- rı.
 • PIERSON, C. (2000). Modern Devlet. (D. Hatta- toğlu, Çev.) İstanbul: Çiviyazıları.
 • PROEDROU, F. (2010). Ukraine’s Foreign Policy: Accounting for Ukraine’s Inde- terminate Stance Between Russia and the West (ss. 443-456). Southeast Euro- pean and Black Sea Studies, Cilt: 10, Sayı: 4.
 • RIFKIN, J. (2010). Avrupa Rüyası. (Buket Oku- cu Özbay, Çev. ) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • SMITH, P. (2009). Rönesans ve Reform Çağı – Bir Sosyal Arka Plan Çalışması- (S. Çağlayan, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kül- tür Yayınları.
 • TANILLI, S. (1979). Uygarlık Tarihi Ders Notla- rı. İstanbul: Yalkın Ofset Matbaası.
 • TASSINARI, F. (2011). Avrupa Komşularından Neden Korkuyor? (F. Dereli, Çev.), İstan- bul: İnkılap Yayınları.
 • The Threaty of Rome. (25 March 1957, s. 2). Erişim Tarihi: 10.10.2018. http://ec.europa.eu/archives/emu_histor y/documents/treaties/rometreaty2.pdf.
 • THOMPSON, E.P. (2004). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. (U. Kocabaşoğlu, Çev.). İstan- bul: Birikim Yayınları.
 • TILLY, C. (1995). Avrupa’da Devrimler – 1492- 1992. (Ö. Arıkan, Çev.). İstanbul: Yeni Binyıl, Medya Ofset.
 • WALLERSTEIN, I. (2006). Tarihsel Kapitalizm. (N. Alpay, Çev.) İstanbul: Metis Yayın- ları.
 • WEBER, M. (2001). The Protestant Ethich and the Spirit of Capitalism. London: Routledge.
 • YURDUSEV, A. N. (1997). Avrupa Kimliğinin Oluşması ve Türk Kimliği. (ss. 17-85). A. Eralp (Ed.). Türkiye ve Avrupa. Ankara: İmge Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Barış GÜRSOY
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 13 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2019

Bibtex @ { yenifikirjournal923227, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {71 - 85}, doi = {}, title = {Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye}, key = {cite}, author = {Gürsoy, Barış} }
APA Gürsoy, B . (2019). Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye . Yeni Fikir Dergisi , 11 (23) , 71-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923227
MLA Gürsoy, B . "Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye" . Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 71-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61756/923227>
Chicago Gürsoy, B . "Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye". Yeni Fikir Dergisi 11 (2019 ): 71-85
RIS TY - JOUR T1 - Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye AU - Barış Gürsoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 85 VL - 11 IS - 23 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye %A Barış Gürsoy %T Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye %D 2019 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 11 %N 23 %R %U
ISNAD Gürsoy, Barış . "Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye". Yeni Fikir Dergisi 11 / 23 (Aralık 2019): 71-85 .
AMA Gürsoy B . Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2019; 11(23): 71-85.
Vancouver Gürsoy B . Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye. Yeni Fikir Dergisi. 2019; 11(23): 71-85.
IEEE B. Gürsoy , "Her Yol Roma’ya mı Çıkar? Parçalanmadan Bütünleşmeye", Yeni Fikir Dergisi, c. 11, sayı. 23, ss. 71-85, Ara. 2019