Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 25, Sayfalar 0 - 0 2020-11-22

Bahar-Yaz ve Güz-Kış dönemi olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.
Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Gamze SOLMAZ [1] , Celaleddin SERİNKAN [2]


The distance of power, which Geert Hofstede treats as a cultural dimension and expresses the unfair distribution of power, has a great importance in the relations between individuals at the social organizational level. The farther the distance between the powers causes the stronger to have more control over the behaviors and decisions of the less powerful individuals. Organizational silence behavior, which means that employees do not express their opinions about organizational problems deliberately, is discussed in three dimensions as Acquiescent Silence, Prosocial Silence and Defensive Silence. In this study, it is aimed to empirically examine the effect of power distance on employee’s behavior of organizational silence. For this reason, it is seen that there is a positive relationship between power distance and organizational silence according to the results of the study, which was conducted in the main universe of university employees, where the study, administrative and academic employees were together
Geert Hofstede’nin kültürel bir boyut olarak ele aldığı, gücün adil olmayan bir biçimde dağılımını ifade eden güç mesafesi, toplumsal örgütsel düzeyde bireyler arasındaki ilişkilerde büyük bir öneme sahiptir. Güçler arasındaki mesafenin uzak olması, güçlü olanın daha az güçlü olan bireylerin davranışları, kararları üzerinde daha fazla hâkimiyet kurmasına neden olmaktadır. İşgörenlerin örgütsel sorunlarla ilgili olarak fikirlerini kasıtlı olarak dile getirmemeleri anlamına gelen örgütsel sessizlik davranışı ise, Kabullenici Sessizlik, Korumacı Sessizlik ve Savunmacı Sessizlik olarak üç boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada, İşgörenlerin örgütsel sessizlik davranışı göstermeleri ve güç mesafesi ilişkisinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple çalışma, idari ve akademik personelin bir arada bulunduğu, üniversite çalışanları ana evreninde gerçekleştirilmiş, araştırma sonuçlarına göre güç mesafesi ve örgütsel sessizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir
 • Acaray, A. (2015). Örgüt Kültürüne İlişkin Bazı Unsurların Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi (s. 449-457). Tokat: Aybil Yayınevi.
 • Aksoy, C., Aslantaş, M., & Arslan, V. (2016). Adaletin Çalışma Hayatındaki Yansıması : Örgütsel Adalet. International Journal of Innovative Strategical Social Research, 1(1), 19-32.
 • Alparslan, A. M., & Kayalar, M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(6), 136-147.
 • Anbarlı, Ş. (2001). Bir Pasif Direnme Modeli Olarak Sivil İtaatsizlik. C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 319-328.
 • Ay, C. (2005). İşletmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü. Yönetim ve Ekonomi, 12(2), 31-52.
 • Bağcı, Z., & Bursalı, Y. M. (2011). Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Çalışanların Algılamalarına Bağımlı Analitik Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(9), 9-21.
 • Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik “Türleri” Ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 12(19), 73-84.
 • Brinsfield, C. T. (2009). Employee Silence: Investigation Of Dimensionality Development Of Measures, And Examination Of Related Factors.
 • Dissertation. USA: The Ohio State University.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde Sessizlik :Sessizliğin Teorik Temelleri ev Dinamitleri. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 145-162.
 • Çakır, E. (2016). Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri ve Sonuçları: Bir Devlet Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Çavuş, M. F., Develi, A., & Sarıoğlu, G. S. (2015). Mobbing ve Örgütsel Sessizlik: Enerji Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(1), 10-20.
 • Dal, H. (2017). Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri: Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Dilek, Y., & Taşkıran, E. (2016). Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 7(13), 402-434.
 • Doğu, G. A., & Yılmaz, B. (2017). Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatı Çalışanlarının Örgütsel Adalet ile Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 16- 27.
 • Durak, İ. (2012). Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1360-1392.
 • Eğinli, A. T., & Çakır, S. Y. (2011). Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 37-50.
 • Erdoğan, B. (1997). Örgütsel Güç ve Politika. Yönetim Dergisi, 8(26), 21-31.
 • Eroğlu, F. (2015). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • French, J. R., & Raven, B. (1959). The Basis Of Social Power. Studies in Social Power. D. Cartwright (Ed.) (s. 150-167). Michigan-Ann Arbor: Institute.
 • Helvacı, M. A., & Kayalı, M. (2011). Okul Müdürlerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Uşak İli Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(22), 255-279.
 • Karacaoğlu, K., & Cingöz, A. (2009). İşgören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 700-707). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları.
 • Kellman, H. C. (1961). Processes Of Opinion Chance. The Bobbs Merril Series İn The Social Sciences(25), 57- 78.
 • Kemikkıran, N. (2015). Güç Mesafesi Yüksekse Eşitsizlik Mi İstenir? Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 317-344.
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
 • Korkmaz, E. (2017). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öğüt, A., & Kocabacak, A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 145-170.
 • Özdemir, G. (2014). Weberyan Anlamda Türklerde Otorite ve Meşruiyet İlişkisi ( 15. yüzyıl Osmanlı Dönemine Kadar). Akademik İncelemeler Dergisi, 69-90.
 • Özdemir, L., & Uğur, S. S. (2013). Çalışanların '' Örgütsel Ses ve Sessizlilik'' Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu ve Özel Sektörde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 257-281.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee Silence: Quiescence And Acoquiescence As Responses To Perceivede Injustice. Research in Personnel and Human Resources Management(20), 361-369.
 • Russell, B. (2017). İktidar. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Sarıkaya, M. (2013). Karar Verme Süreçleri ve Örgütsel Sessizlik. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Denizli.
 • Saylı, H. (2008). Geleneksel Yönetim Paradigmasının Sınırlayıcı Alanlarına Karşı Post-Modern Yönetim Paradigmasının Geliştirici Alanları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 10(11), 181- 200.
 • Sığrı, Ü., & Tığlı, M. (2006). Hosftede'nin '' Belirsizlikten Kaçınma'' Kültürel Boyutunun Yönetsel Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21(1), 327-342.
 • Stephan P. Robbins, T. A. (2012). Örgütsel Davranış. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şekerli, E. B., & Gerede, E. (2011). Kültürün EKY’ye Etkileri ve Türk Pilotların Hofstede Kültür Boyutları Açısından Durumları. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 20-37.
 • Şimşek, E., & Aktaş, H. (2014). Örgütsel Sessizlik ile Kişilik ve Yaşam Doyumu Etkileşimi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 121-136.
 • Tayfun, A., & Çatır, O. (2013). Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.
 • Türk Dil Kurumu. (tarih yok). Nisan 28, 2018 tarihinde Türk Dil Kurumu Web Sitesi: http://www.tdk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Uçar, Z. (2016). İşgören Sessizliği; Teorik Yaklaşımlar Temelinde Betimsel Bir Analiz. BEU Akademik İzdüşüm, 1(1), 67-86.
 • Weber, M. (2017). Bürokrasi ve Otorite. Ankara: Adres Yayınları.
 • Yalçınsoy, A. (2017). Örgütsel Sessizlik ve Sonuçları. The Journal Of Social Science, 1(1), 1-19
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Gamze SOLMAZ
Kurum: Pamukkale Üniversitesi / Genel İşletme

Yazar: Celaleddin SERİNKAN
Kurum: Pamukkale Üniversitesi İ.B.B.F. İşletme Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mayıs 2021
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Kasım 2020

Bibtex @ { yenifikirjournal923210, journal = {Yeni Fikir Dergisi}, issn = {1308-9412}, eissn = {2757-7120}, address = {Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi 23 Sokak No 12 Kat 2 Efeler}, publisher = {Yeni Fikir Stratejik Araştırmalar Derneği}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {Solmaz, Gamze and Serinkan, Celaleddin} }
APA Solmaz, G , Serinkan, C . (2020). Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması . Yeni Fikir Dergisi , 12 (25) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61758/923210
MLA Solmaz, G , Serinkan, C . "Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması" . Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61758/923210>
Chicago Solmaz, G , Serinkan, C . "Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması". Yeni Fikir Dergisi 12 (2020 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması AU - Gamze Solmaz , Celaleddin Serinkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yeni Fikir Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 12 IS - 25 SN - 1308-9412-2757-7120 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yeni Fikir Dergisi Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması %A Gamze Solmaz , Celaleddin Serinkan %T Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması %D 2020 %J Yeni Fikir Dergisi %P 1308-9412-2757-7120 %V 12 %N 25 %R %U
ISNAD Solmaz, Gamze , Serinkan, Celaleddin . "Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması". Yeni Fikir Dergisi 12 / 25 (Kasım 2020): 0-0 .
AMA Solmaz G , Serinkan C . Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yeni Fikir Dergisi (YFD). 2020; 12(25): 0-0.
Vancouver Solmaz G , Serinkan C . Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yeni Fikir Dergisi. 2020; 12(25): 0-0.
IEEE G. Solmaz ve C. Serinkan , "Örgütlerde Güç Mesafesinin Örgütsel Sessizlik ile İlişkisi: Bir Alan Araştırması", Yeni Fikir Dergisi, c. 12, sayı. 25, ss. 0-0, Kas. 2020