Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Yeraltı Altın Madeninde Kişisel Koruyucu Donanımlar İçin Risk Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 41 Sayı: 1, 100 - 113, 27.04.2020
https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.664025

Öz

İş sağlığı ve güvenliği bakımından güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için öncesinde yapılan risk değerlendirilmesi ile olası tehlikeler belirlenerek onlara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alınarak toplu koruma sağlanmaktadır. Ancak toplu korumanın sağlanamadığı durumlarda Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) kullanımları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak bir yeraltı altın madeninde çalışanların kullandıkları KKD’lar belirlenmiş ve sonrasında çalışanların KKD kullanmadığı durumlara yönelik Risk değerlendirme matrisi (L-Tipi) metodu kullanılarak risk analizi yapılmıştır. KKD kullanılmadığında ortaya çıkabilecek olan tehlike ve riskler yeraltı koşullarında yerinde inceleme yapılarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yeraltı altın madeninde kullanılan hemen hemen tüm KKD materyalleri için risk değerlendirmeleri Kabul Edilemez ve Dikkate Değer Risk olarak çıkmıştır. Bu çerçevede alınması gereken önlemler de çalışmada değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Akpınar, T., 2015. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İşçi İşveren Rehberi. İstanbul On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Cervatoğlu, E., 2003. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Bir Değerlendirme. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 13, 23-29.
 • Çolak, M., Aygürler, C., Çetin, T., 2018. Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Analizi, 4th Global Business Research Congress (GBRC -2018), Vol.7, pp.285-289.
 • ÇSGB, 2016. Maden Sektörü Kişisel Koruyucu Donanım Rehberi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı, Ankara, sayfa;1-32.
 • Demirbilek, T., Çakır, Ö., 2008. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 2, 173-191.
 • Ernst & Young, 2012. Dünyada ve Türkiye’de Madencilik Sektörü. https://madencilikrehberi.files.wordpress.com/2012/04/madencilik-sektc3b6rc3bc.pdf, 31 Temmuz 2019.
 • Eser, A., 2015. Maden İşlerinde Solunum Koruyucu Donanımlar, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2015, 21-22 Aralık, Adana, sayfa:301-311.
 • Hasanhanoğlu, C., 2020. Çalışanların Korunmasına Yönelik İşletme Öncelik ve İsg Politikaları Kapsamında Çalışanlarda Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Farkındalığı ve Bilinç Düzeyinin İncelenmesi-Çiftay A.Ş. İşletmesi Maden Sahası KKD Kullanım Etkinliği Çalışması, Journal of Advance Research in Business Management and Accounting, Volume-6, Issue-1, 1-23.
 • Kahya, E., Ulutaş, B., Özkan, N. F., 2019. Metal Endüstrisinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (2), 420-433.
 • Karaahmetoğlu, A., 2019. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bağlamında Soma Madenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 76, 89-128.
 • Karadağ, K.Ö., 2000. Ankara ilinde üç taş ocağı ile iki kum ocağının ve çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Karvan, R., 2019. Risk Değerlendirme Metotları. https://docplayer.biz.tr, 31 Temmuz 2019.
 • Kasap, Y., Subaşı E., 2011. Analitik hiyerarşi prosesi ile açık işletme madenciliğinde risk denetimi. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Zonguldak.
 • Koçak, D., 2019. Bir Kömür Madeninde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi İçin Uygun Yöntem Seçimi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 2004. Personal Protective Equipment. U.S. Department of Labor, Washington D.C., pp. 1-44.
 • Önder, S., Suner, N., Önder, M., 2011a. Madencilik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile İncelenmesi. Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, pp.399-406.
 • Önder, S., Mutlu, M., Önder, M., 2011b. Açık İşletme Kömür Madenciliğindeki İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile Değerlendirilmesi. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2011 Bildiriler Kitabı, 24-25 Kasım 2011, Zonguldak, sayfa:155-162.
 • Özkılıç, Ö., 2005. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara.
 • Resmi Gazete, 2012. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch, 29 Mart 2020.
 • Tozman, B., 2010. Türkiye Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Risk Assessment for Personal Protective Equipment in an Underground Gold Mine

Yıl 2020, Cilt: 41 Sayı: 1, 100 - 113, 27.04.2020
https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.664025

Öz

To create safe working environments in terms of occupational health and safety, the possible risks are first determined by the risk analysis method and collective protection is provided by taking protective and preventive measures against these risks. However, when collective protection cannot be provided, the use of Personal Protective Equipment (PPE) occurs. In this study, first of all, the PPE used by the mine workers in an underground gold mine was determined and then the risk analysis was performed by using the Risk Assessment Matrix (L-Type) method for the cases where the employees did not use PPE. Hazards and risks that may arise when PPE is not used have been identified by making on-site investigations in underground conditions. As a result of the study, the risk assessments for almost all PPE materials used in underground gold mine were found to be Unacceptable and Notable Risk. Measures to be taken were also evaluated in the study.

Kaynakça

 • Akpınar, T., 2015. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İşçi İşveren Rehberi. İstanbul On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Cervatoğlu, E., 2003. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Bir Değerlendirme. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 13, 23-29.
 • Çolak, M., Aygürler, C., Çetin, T., 2018. Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Analizi, 4th Global Business Research Congress (GBRC -2018), Vol.7, pp.285-289.
 • ÇSGB, 2016. Maden Sektörü Kişisel Koruyucu Donanım Rehberi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı, Ankara, sayfa;1-32.
 • Demirbilek, T., Çakır, Ö., 2008. Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Değişkenler, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 2, 173-191.
 • Ernst & Young, 2012. Dünyada ve Türkiye’de Madencilik Sektörü. https://madencilikrehberi.files.wordpress.com/2012/04/madencilik-sektc3b6rc3bc.pdf, 31 Temmuz 2019.
 • Eser, A., 2015. Maden İşlerinde Solunum Koruyucu Donanımlar, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2015, 21-22 Aralık, Adana, sayfa:301-311.
 • Hasanhanoğlu, C., 2020. Çalışanların Korunmasına Yönelik İşletme Öncelik ve İsg Politikaları Kapsamında Çalışanlarda Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Farkındalığı ve Bilinç Düzeyinin İncelenmesi-Çiftay A.Ş. İşletmesi Maden Sahası KKD Kullanım Etkinliği Çalışması, Journal of Advance Research in Business Management and Accounting, Volume-6, Issue-1, 1-23.
 • Kahya, E., Ulutaş, B., Özkan, N. F., 2019. Metal Endüstrisinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7 (2), 420-433.
 • Karaahmetoğlu, A., 2019. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bağlamında Soma Madenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 76, 89-128.
 • Karadağ, K.Ö., 2000. Ankara ilinde üç taş ocağı ile iki kum ocağının ve çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Karvan, R., 2019. Risk Değerlendirme Metotları. https://docplayer.biz.tr, 31 Temmuz 2019.
 • Kasap, Y., Subaşı E., 2011. Analitik hiyerarşi prosesi ile açık işletme madenciliğinde risk denetimi. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Zonguldak.
 • Koçak, D., 2019. Bir Kömür Madeninde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi İçin Uygun Yöntem Seçimi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 2004. Personal Protective Equipment. U.S. Department of Labor, Washington D.C., pp. 1-44.
 • Önder, S., Suner, N., Önder, M., 2011a. Madencilik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile İncelenmesi. Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, pp.399-406.
 • Önder, S., Mutlu, M., Önder, M., 2011b. Açık İşletme Kömür Madenciliğindeki İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi ile Değerlendirilmesi. Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2011 Bildiriler Kitabı, 24-25 Kasım 2011, Zonguldak, sayfa:155-162.
 • Özkılıç, Ö., 2005. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara.
 • Resmi Gazete, 2012. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch, 29 Mart 2020.
 • Tozman, B., 2010. Türkiye Madencilik Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim ÇAVUŞOĞLU 0000-0003-0145-7523

Hatun EKTİ 0000-0002-5044-8992

Aslıhan GÜVENDİ 0000-0002-8331-232X

Ahmet GÖKCAN 0000-0002-2257-4668

Hatice DEMİR 0000-0003-2585-4777

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2019
Kabul Tarihi 29 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 41 Sayı: 1

Kaynak Göster

EndNote ÇAVUŞOĞLU İ, EKTİ H, GÜVENDİ A, GÖKCAN A, DEMİR H (01 Nisan 2020) Bir Yeraltı Altın Madeninde Kişisel Koruyucu Donanımlar İçin Risk Değerlendirilmesi. Yerbilimleri 41 1 100–113.