Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 391 - 470, 27.07.2023

Öz

Devletin sahip olduğu ve Anayasa ile kanunlar çerçevesinde kullandığı vergilendirme yetkisine dayalı vergilendirme işlemlerinde nihai amaç, verginin tam ve doğru bir şekilde zamanında tahsil edilmesidir. Aslında zincir işlem olan vergilendirme, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile başlayan ve halkalar halinde tarh, tebliğ, tahakkuk ile devam edip tahsille sonuçlanmaktadır. Bu yaklaşım sonucunda bireylerin vergiye karşı yargısal denetime başvurmaları ancak nihai işlemle söz konusu olabileceğinden bunun beklenmesine gerek kalmaksızın ayrılabilir işlem kuramı çerçevesinde vergi tarh işleminin (ve istisnaen hazırlık işlemlerinin) idari bir davaya konu olabilecek şekilde olanak veren bir yaklaşım izlenmektedir. Buna göre tarh, kanunlarla belirlenmiş vergi matrahına vergi oranlarını uygulanmasıyla yapılan bir tespit edici idari işlem olsa da bireyi yükümlendirici karakteri sebebiyle kesin ve yürütülebilir bir idari işlem olmaktadır. Bu çalışmada verginin tarhının idari işlem niteliği kazanmasına kaynak hususlar yanında idari işlem kimliği çerçevesinde unsurları da ele alınmıştır. Çalışmanın konusu vergi tarhı olduğundan, zorunlu olmadıkça diğer vergilendirme aşama ve süreçlerine değinilmemiştir.

Kaynakça

 • Ağar, Serkan: “İdari İşlem Kuramı Perspektifinden Verginin Tarhı”, (www.idare.gen.tr, Erişim: 11.01.2023.) (Tarh)
 • Ağar, Serkan: Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2009. (Tahsilat)
 • Ağar, Serkan: “Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem - I”, TBBD, Y:2006, S:67, ss:285-316. (İcrai İşlem)
 • Akburakcı, Necip Fazıl: “Yapay Zekanın İdarenin Takdir Yetkisi ve Karar Alma Mekanizmalarına Etkisi”, İHİD, Y:2021, S:20, ss: 77 -99, s. 79.
 • Akdoğan, Abdurrahman: Kamu Maliyesi, 10. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara – 2005, s. 102. (Kamu Maliyesi)
 • Akdoğan, Abdurrahman: Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. (Vergi Hukuku)
 • Akdoğan, Abdurrahman/ Kırbaş, Sadık/ Eyüpgiller, Saygın: Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü, Birlik yayınları, Ankara, 1986.
 • Akgüner, Tayfun: İdare Hukuku, 9. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2021.
 • Akıllıoğlu, Tekin: “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, İÜİHİD, C:9, S:1, Y:1988, ss:11-22. (Kamu Yararı)
 • Akıllıoğlu, Tekin: “Yönetsel İşlemlerde Gerekçe İlkesi”, AİD, Y: 1982, C: 15, S:2, ss: 7-19. (Gerekçe)
 • Akkaya, Mustafa: Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. (ekonomik Yaklaşım)
 • Akkaya, Mustafa: “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu”, AÜHFD, S: 1, Y: 1997, C: 46, s. 193, ss: 185-208. (Vergi Sorumlusu)
 • Aksoy, Şerafettin: Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • Akyılmaz, Bahtiyar: İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin yayınları, Ankara, 2000.
 • Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/ Kaya, Cemil: Türk İdare Hukuku, 15. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2022. (İdare Hukuku)
 • Akyılmaz, Bahtiyar/ Sezginer, Murat/ Kaya, Cemil: Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2022. (İdari Yargılama)
 • Alpar, Erol: Yönetimin Hareket Serbestisi Alanının Yargısal Denetimi ve Sınırları, Danıştay Yayınları, Ankara, 1990.
 • Arıkan, Abdullah: “İhtiyati Tahakkuk – İhtiyati Haciz”, Bay, Hakan/ Arıkan, Zeynep (Editörler), Amme Alacağının Cebren Takibi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2022. (İhtiyati)
 • Arıkan, Abdullah: Vergi Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adalet, Ankara, 2022, s.44. (Hukuki Güvenlik)
 • Arslan, Mehmet: Vergi Hukuku, 9. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2016.
 • Aslan, Zehreddin: İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.
 • Aşçı Akıncı, Nuray: Teoride ve Uygulamada Emlak Vergisi, On İki Levha Yayınları,İstanbul, 2022.
 • Atay, Ender Ethem: İdare Hukuku, 7. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2021.
 • Balcı, Mustafa: Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021. (Kamu İcra)
 • Balcı, Mustafa: Vergi Hataları İle Düzeltme-Şikayet Konusunda Uygulamada Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2022. (Vergi Hataları)
 • Balta, Tahsin Bekir: İdare Hukuku I - Genel Konular, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1970/72. (İdare Hukuku)
 • Balta, Tahsin Bekir: İdare Hukukuna Giriş, TODAİ Yayınları, Ankara – 1968/ 1970. (Giriş)
 • Batı, Murat: Vergi Hukuku (Genel Hükümler), 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • Baykara, Bekir: Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2009. (Vergi Ceza)
 • Baykara, Bekir: “Vergi Tarh İşleminin Hukuki Analizi”, E-Yaklaşım Dergisi, Şubat/2004, S: 134. (Tarh)
 • Bayrakcı, Ömer Faruk: İktisadi Amaçlı Vergi Teşvikleri Bakımından Ölçülülük Denetimi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • Bayraklı, Hasan Hüseyin: Vergi Hukuku, Kendi Yayını, Afyon, 2005.
 • Bayram, Mehmet: Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi, Yetkin yayınları, Ankara, 2022.
 • Bilici, Nurettin: Mali Hukuk, Savaş yayınları, Ankara, 2022. (Mali Hukuk)
 • Bilici, Nurettin: Vergi Hukuku - Genel Hükümler – Türk Vergi Sistemi, 21. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009. (Vergi Hukuku)
 • Biyan, Özgür: Türk Vergi Hukukunda İspat – Delil, Adalet Kitabevi, Ankara, 2012
 • Bozdoğanoğlu, Burçin: Vergileme ve Ceza Kesme İşlemine Karşı Başvuru Yolları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • Bulutoğlu, Kenan: Türk Vergi Sistemi Dersleri, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, İstanbul, 1982. (Dersler)
 • Bulutoğlu, Kenan: Türk Vergi Sistemi Cilt-I, 6. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979. (Vergi Sistemi)
 • Bülbül, Erdoğan: İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Candan, Turgut: Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yetkin Yayınları, 9. Baskı, Ankara, 2022. (İdari Yargılama)
 • Candan, Turgut: Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 1994. (Kanuni Temsilci)
 • Candan, Turgut: Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006. (Uzlaşma)
 • Canyaş, Oytun: “Vergi Yargılaması Hukukunda Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Genel Niteliği”, Vergi Sorunları Dergisi, S:263, Ağustos 2010, (www.vergisorunlari.com.tr, Erişim Tarihi:24.03.2023)
 • Cin Karagöz, Emine: İdare Hukukunda Karine ve Varsayım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.
 • Çağan, Nami: Vergi Hukukunda Süreler, AÜHF Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1975. (Süreler)
 • Çağan, Nami: Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982. (Yetki)
 • Çağlayan, Ramazan: İdare Hukuku Dersleri, 10. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022.
 • Çakmak, Münci: İdari yargılama Usulünde Vergi Davaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • Derbil, Süheyp: İdare Hukuku, AÜHF Yayınları, Ankara, 1959.
 • Derdiman, R. Cengiz: İdare Hukuku, 5. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2015.
 • Devellioğlu, Ferit: Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat, Genişletilmiş Yeni Baskı, Ankara, 1993.
 • Dikmen, M. Orhan: Maliye Dersleri Giriş ve Genel Vergi Teorisi, 4. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1973.
 • Diler, Fatih: Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılmasında Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • Doğru, Başak: Vergi Mükelleflerinin defter Tutma Yükümlülüğü (Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi), DEÜSBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007.
 • Doğrusöz, Bumin: “Vergi İnceleme Raporlarının Dava Edilebilirliği”, Yaklaşım Dergisi, Haziran/2010, S:210.
 • Döner, Ayhan: Türk Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2023.
 • Duran, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1982.
 • Duverger, Maurice: Finances Publiques, 4 édition, Paris, Presses Unıversitaires de France, Collection Thémis, 1963.
 • Dündar, Erol: “Maksat Denetimi (Nazariyeler, Türk ve Fransız Danıştayı İçtihatlarına Göre)”, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler I – Danıştay Başkanlığı, Ankara, 1976, ss:161-189.
 • Edizdoğan, Nihat: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri ve Vergi teorisi), 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 1991.
 • Edizdoğan, Nihat/ Çetinkaya Özhan/ Gümüş, Erhan: Kamu Maliyesi, 11. Baskı, Ekin yayınları, Bursa, 2020
 • Eker, Aytaç/ Bülbül, Duran: Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016
 • Erdem, Metin/ Şenyüz, Doğan/ Tatlıoğlu, İsmail: Kamu Maliyesi, 11. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2013.
 • Eren, Hayrettin/ Şişman, Gülden: “İdari İşlem Açısından Vergilendirme Sürecine Bakış”, Akçaoğlu, Ertuğrul/ Solak Akman, İnci (Editörler), Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan Cilt – 1, AÜ yayınları, Ankara, 2009, ss: 747 – 813.
 • Erginay, Akif: Kamu Maliyesi, 16. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1998. (Kamu Maliyesi)
 • Erginay, Akif: Vergi Hukuku İlkeler – Vergi Tekniği – Türk Vergi Sistemi, 14. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1990. (Vergi Hukuku)
 • Erkut, Celal: “İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Kavramı”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi 1-4Mayıs 1990, Ankara, Birinci Kitap, İdari Yargı, Danıştay Matbaası, Ankara 1991, Danıştay Yayın No: 53, SS:109-114. (Kongre)
 • Erkut, Celal: İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Tıpkı Basım, Danıştay Yayınları, Ankara, 2015. (Kimlik)
 • Erkut, Celal: Kamu Kudreti Ayrıcalıkları ve Tutuk Adalet Anlayışı, Yenilik Basımevi, İstanbul 2004. (Kamu Kudreti)
 • Eroğlu, Hamza: İdare Hukuku, AİTİA Yayını, Ankara, 1978.
 • Eroğlu Durkal, Müzeyyen: İdari Makamların Sükutu, Seçkin yayınları, Ankara, 2019. (Sükut)
 • Eroğlu Durkal, Müzeyyen: “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesi Kapsamında Yürütmenin Durdurulması Kararlarında Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, AÜHFD, C:65, S:2, Y:2016, ss:279-313. (Yürütmenin Durdurulması)
 • Erol, Ahmet: Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, 2. Baskı, Yaklaşım yayınları, Ankara, 2009.
 • Feyzioğlu, Bedi Necmettin: “Mükellefiyet Doğurucu Vakıa (Vergiyi Doğuran Hadise)”, AÜSBFD, C:VII, Y:1952, S:1-4, ss: 52-89. Gelir İdaresi Başkanlığı: Vergi Daireleri İşlem Yönergesi, Ankara, 2018.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı: Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi, Ankara, 2022.
 • Gerçek, Adnan: Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010. (Kamu Alacakları)
 • Gerçek, Adnan: Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Yaklaşım yayıncılık, Ankara, 2006. (Takdir Yetkisi)
 • Giritli, İsmet/ Bilgin, Pertev/ Akgüner, Tayfun: İdare Hukuku, 2. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Göçgün, Muhammed: İdari İşlemin Konu Unsuru, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017.
 • Göker, Cenker: Vergi Hukukunda Takdir Komisyonları, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021.
 • Gözübüyük, A. Şeref/ Tan, Turgut: İdare Hukuku Cilt – I: Genel Esaslar, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2021, s. 361.
 • Gözübüyük, İzzet: Vergilerde Müruru Zaman, İdeal Basımevi, Ankara, 1945.
 • Gözler, Kemal/ Kaplan, Gürsel: İdare Hukuku Dersleri, 19. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2017.
 • Günday, Metin: İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011.
 • Güneş, Felemez: İdari Yargı Yetkisinin Sınırları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022.
 • Güneş, Gülsen: Verginin Yasallığı İlkesi, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Herekman, Aykut: Kamu Maliyesi (Genel Vergi Kuramı) Cilt II, Sevinç Matbaası, Ankara, 1990.
 • İşçi, Jülide: İdari Merci Tecavüzü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Kalabalık, Halil: İdare Hukuku Dersleri Cilt – II, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • Kaneti, Selim/ Ekmekci, Esra/ Güneş, Gülsen/ Kaşıkcı, Mahmut: Vergi Hukuku, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2022.
 • Kaplan, Onur: İdari İşlem Teorisi Açısından İdare Hukukunda Tespit Edici İşlemlerin Yeri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021.
 • Karahanoğulları, Onur: İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022, s. 97. (İdare Hukuku)
 • Karahanoğulları, Onur: İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), 4. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018. (İdari İşlemler)
 • Karahanoğulları, Onur: “İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararları ve Vergi Davaları”, Tan, Turgut/ Akıllıoğlu, Tekin/ Karahanoğulları, Onur (Editörler), Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, 199, 214. (Armağan)
 • Karahanoğulları, Onur: İdari Yargı - İdarenin Hukuka Zorlanması (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Turhan Kitabevi, Ankara, 2019. (İdari Yargı)
 • Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019. (Genel Vergi)
 • Karakoç, Yusuf: Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, Yetkin yayınları, Ankara, 2000. (Kamu Alacakları)
 • Karakoç, Yusuf: Kamu İcra Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016. (Kamu İcra)
 • Karakoç, Yusuf: Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021. (Kamu Maliyesi)
 • Karakoç, Yusuf: “Ödeme Emri hakkında Galat-ı Meşhur Uygulamalar”, Doğrusöz, A. Bumin/ Güner, Ayşe/ Akgül Yılmaz, Gülay (Editörler), Güncel Maliye Tartışmaları-3, Dr. Veysi Seviğ’e Armağan, Seçkin yayınları, Ankara, 2021, ss:405-427, s.409. (Armağan)
 • Karakoç, Yusuf: Sosyal Maliye, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021. (Sosyal Maliye)
 • Karakoç, Yusuf: “Vergi İdaresince İade Edilmesi Gereken Yükümlü Alacaklarına Faiz Uygulanması”, Gören, Zafer (Editör), Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yayını, İzmir, 2000, ss:387 – 406. (Armağan 2)
 • Karataş Durmuş, Neslihan: “Vergi Hukukunda İspat ve Delil”, GÜHFD, C:XVIII, Y:2014, S:3-4, ss:505-528.
 • Karatepe, Şükrü: İdare Hukuku, Üniversite Kitabevi, İzmir, 1993.
 • Kaya, Cemil: İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2021.
 • Keser, Leyla: “İlk Görünüş İspatı”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, Pekcanıtez, Hakan (Editör), DEÜ Yayını, İzmir 2001, ss:231-253.
 • Kırbaş, Sadık: Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kurumlar, 16. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.
 • Kumrulu, Ahmet G.: “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, AÜHFD, Y: 1979, C: 36, S: 1, ss: 147-162.
 • Memiş, Emin: Genel İdare Hukuku, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • Mermut, Güler: “İptal Davalarının Şartı Olarak Kanuna Aykırılık”, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler I, Danıştay Başkanlığı, Ankara, 1976, ss: 295-329.
 • Mutluer, Kamil: “Emlak Vergisi Üzerine Düşünceler”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:44, s.10-13, Ağustos, 1996. (Emlak Vergisi)
 • Mutluer, Kamil: Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. (Vergi Genel)
 • Mutluer, Kamil/ Dayanç, N. Nilay: Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümleri 4. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.
 • Nadaroğlu, Halil: Kamu Maliyesi Teorisi, 4. Baskı, Sermet Matbaası, Kırklareli, 1981.
 • Nas, Adil: Vergi Denetimi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2023.
 • Nemli, Arif: Kamu Maliyesine Giriş, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996.
 • Neumark, Fritz: Gelir Vergileri Teori ve Pratik, Çeviren: M. Orhan Dikmen, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1945.
 • Neumark, Fritz: Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi Teori – Tarihçe – Pratik, Hak Kitabevi, İstanbul, 1946.
 • Nohutçu, Ahmet: Devlet Teşkilatı Hukuku Cilt – II: İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Oğurlu, Yücel: İdare Hukukunda “E-Devlet” Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Oktar, S. Ateş: Vergi Hukuku, 16. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2022.
 • Onar, Sıddık Sami: “Amme Hukukunda Hukuki Tasarruflar ve Kazai Murakabe”, Başgil, A. Fuad (Editör), Tedris Hayatının Otuzuncu Yıl Dönümü Hatırası Olmak Üzere Üniversite Rektörü ve Hukuk Fakültesi Profesörü Cemil Bilsel’e Armağan, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1939. (Armağan)
 • Onar, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt - I, 3. Baskı, Hak Kitabevi, İstanbul, 1966. (Cilt I)
 • Onar, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt - II, 3. Baskı, Hak Kitabevi, İstanbul, 1966. (Cilt II)
 • Organ, İbrahim/ Coşkun Karadağ, Neslihan: “Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması – I”, ÇÜSBED, C:21, S:3, Y:2012, ss:55-70. (Yürütmenin Durdurulması I)
 • Organ, İbrahim/ Coşkun Karadağ, Neslihan: “Türk Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması – II”, ÇÜSBED, C:21, S:3, Y:2012, ss:71-84.. (Yürütmenin Durdurulması II)
 • Ortaç, Fevzi Rifat/ Ünsal Hilmi: Genel Vergi Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2019.
 • Oytan, Muammer: “Türkiye’de İdari Yargı Denetiminin Sınırları”, Türk İdare Dergisi, Y:57, 1985/Mart, S: 366, ss: 17-56.
 • Öncel, Mualla /Çağan, Nami/ Kumrulu, Ahmet G.: Vergi Hukuku Uygulamalı Türk Vergi Sistemi, AÜHF Yayınları, Ankara, 1982.
 • Öncel Mualla/ Kumrulu, Ahmet/ Çağan, Nami / Göker, Cenker: Vergi Hukuku, 31. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022.
 • Öner, Erdoğan: Vergi Hukuku, 13. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • Özay, İl Han: Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, 3. Tıpkı Baskı, İstanbul, 2017. (Günışığı)
 • Özay, İl Han: Yargısal Korunma, 2. Baskı, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2001. (Korunma)
 • Özbalcı, Yılmaz: Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları Usul Hukukunun Uygulamadaki Sorunlarının Çözümleri İle, 2. Baskı, Kendi Yayını, İstanbul, 1977.
 • Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 21. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2021.
 • Özcan, Onur: “Vergilendirme Sürecinin İdari İşlem Bağlamında İncelenmesi”, İÜHFM, Y:2017, C: 75, S:1, ss: 159 – 190.
 • Özdiler Küçük, Eda: Vergi Hukukunda Karineler, Adalet Kitabevi, Ankara, 2011.
 • Öztürk, Nazım: Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Ekin Yayın, Bursa, 2020.
 • Özyörük, Mukbil: İdare Hukuku Dersleri, AÜHF Yayınları (Teksir), 1972-1973.
 • Pehlivan, Osman: Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. (Vergi Hukuku)
 • Pehlivan, Osman: Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2015. (Kamu Maliyesi)
 • Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 7. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019.
 • Pelin, İ. Fazıl: Finans İlmi ve Finansal Kanunlar Birinci Kitap, 3. Baskı, İsmail Akgün Basımevi, İstanbul, 1945.
 • Pişkin, Serhat: Türk Vergi Hukukunda Re’sen Vergi Tarhı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.
 • Rençber, Altan: Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Saban, Nihal: Vergi Hukuku, 12. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2022.
 • Sancakdar, Oğuz: “İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz)”, DEÜHFD, Y:2007, C:9, S:2, ss: 223-270.
 • Sarıca, Ragıp: İdare Hukuku (Ders Notları), Teksir, İstanbul, 1951.
 • Seçkin, Sinan/ Üstün, Gül: “İdari İşlemlerde Takdir Yetkisi ve Gerekçe İlkesi”, Bozan, Oktay/ Erpolat, Mehmet Salih/ Sarı, Serkan (Editörler), Prof. Dr. Mehmet Ali Aydın’a Armağan, MÜHFHAD, Y:2015, C: 21, S: 2, Özel Sayı, ss: 509-533.
 • Sezginer, Murat: İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • Soydan, Başar: Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Sönmez, Nezihe: Vergi Hukuku, Teorik Yapı – İlkeler ve Gelir Vergisi, Bayraklı Matbaası, İzmir, 1986.
 • Şeker, Nezih: Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 1994.
 • Şenyüz, Doğan/ Yüce, Mehmet/ Gerçek Adnan: Vergi Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa, 2010.
 • Tan, Turgut: İdare Hukuku, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017. (İdare Hukuku)
 • Tan, Turgut: İdari İşlemin Geri Alınması, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1970. (Geri Alma)
 • Tan, Turgut: “İdarenin ‘Kesin İşlemleri’ ve 5917 Sayılı Kanun Uygulaması”, AİD, Y:1969, C:2, S:4, ss:99-115. (Kesin İşlemler)
 • Taşkan, Yusuf Ziya: “Vergi Borcunun Tahakkuku ve Kesinleşmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2005, S:200, ss:157-166. (Kesinleşme)
 • Taşkan, Yusuf Ziya: Vergi Hukuku – Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022, s. 172, 173. (Vergi Hukuku)
 • Taylar, Yıldırım: “Vergi Borcu İlişkisinin Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme Yetkisinin Bireyin Hak, Özgürlük ve Ödevlerine Etkisi”, Uzunallı, Sevilay/ Akkan, Mine (Editörler), Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, DEÜHF Dergisi, C:16, Özel Sayı, 2014, ss:4943 – 4987. (Armağan)
 • Taylar, Yıldırım: Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021. (VDO)
 • Tekin, Fazıl/ Çelikkaya, Ali: Vergi Denetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.
 • Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Sancakdar, Oğuz/ Önok, Rifat Murat: İnsan Hakları El Kitabı, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Teziç, Erdoğan: Türkiye’de 1961 Anayasası’na Göre Kanun Kavramı, Fakülteler Matbaası, 1972.
 • Tekbaş, Abdullah: Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi: Türkiye Değerlendirmesi, MB Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2009. (Anayasaya Uygunluk)
 • Tekbaş, Abdullah: “Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler”, DEÜHF Dergisi, C:12, Özel Sayı, 2010, ss:123-191, s.178. (Anayasal İlkeler)
 • Topuz, Gökçen: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 • Tosuner, Mehmet/ Arıkan, Zeynep: Vergi Usul Hukuku, Kendi Yayınları, İzmir, 2018.
 • Tuncer, Selahattin: Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Yalkın Ofset Matbaası, İstanbul, 1971. (Kamu Maliyesi)
 • Tuncer, Selahattin: Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003. (Vergi Hukuku)
 • Turhan, Salih: Vergi Teorisi ve Politikası, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.
 • Türk, İsmail: Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999, s.164.
 • Uluatam, Özhan: Vergi Hukuku – Cilt 1 Genel Esaslar, 2. Baskı, Ankara, Adım Yayıncılık, 1994. (Vergi Hukuku)
 • Uluatam, Özhan: Kamu Maliyesi, 12. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2012. (Kamu Maliyesi)
 • Uluatam, Özhan/ Methibay, Yaşar: Vergi Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1999.
 • Ulusoy, Ali D.: Türk İdare Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2022.
 • Üstün, Gül: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018. (Bağlantı)
 • Üstün, Gül: İdare Hukuku Boyutuyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2013. (Görev)
 • Üstün, Ümit Süleyman: Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007.
 • Vergi Usul Kanunu ve İzahları, T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1950.
 • Yaşa, Memduh: Kamu Maliyesine Giriş, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1973.
 • Yayla, Yıldızhan: İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1985.
 • Yaltı, Billur: “Vergisel Anlamda Kanun Kavramının Yorumu: Anayasa Mahkemesinin Yakın Tarihli Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Vergi Sorunları Dergisi, S:341, Şubat/2017, ss:9-25.
 • Yerci, Cahit: Yorum ve Açıklamalarla Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleriyle Birlikte Gümrük Hukuku ve Davaları, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2022. Yıldırım, Turan: “İdari İşlem”, Yıldırım, Turan (Editör), 8. Baskıdan Tıpkı Basım, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2022, ss:407-528. (İdari İşlem)
 • Yıldırım, Turan: “İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, GSÜ Yayınları, İstanbul, 2003, ss: 577-586. (Armağan)
 • Yıldız, Hayrettin: İdarenin Re’sen İcra Yetkisi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.
 • Yılmaz, Dilşat: İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Astana Yayınları, Ankara, 2014.
 • Yılmazoğlu, Yunus Emre: Vergi yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması - Danıştay Kararları Işığında Bir İnceleme, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Ankara, 2016.
 • Yumuk, Hamit: Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi ve Kaldırılması, Seçkin yayınları, Ankara, 2023.
 • Yüce, Mehmet/ Yücelen, İsmail Hakkı: Vergi Denetim Hukuku (İçtihatlar ve Örnekler), Ekin Yayınları, Bursa, 2021.
 • Zabunoğlu, Yahya K.: İdari Yargı Hukuku Dersleri, Teksir Daktilo Fotokopi, Ankara, 1982.
 • KARARLAR Farklı bir açıklama yapılmayan kararlar: (www.corpus.com.tr, Erişim Tarihi: 24.03.2023)
 • AYM: 31.03.1987, E:1986/20, K:1987/9, RG: 28.05.1987, 19473; 27.09.1988, E:1988/9, K:1988/28, RG: 26.12.1988, 20031; 20.03.2008, E:2004/94, K:2008/83, RG: 01.07.2008, 26923; 15.10.2009, E:2006/124, K:2009/146, RG:08.01.2010, 27456; 14.05.2011, E:2008/58, K:2011/37, RG: 14.05.2011, 27934; 27.09.2012, E:2011/16, K:2012/129, RG: 22.11.2013, 28829; 12.11.2014, B. No:2015/6192, RG: 21.02.2015, 29274; 11.12.2014, B. No:2013/3245, RG:12.05.2015, 29353; 29.03.2017, E:2016/1, K:2017/81, RG: 30.04.2017, 30044; 28.02.2018, E:2017/717, K:2018/28, RG:04.04.2018, 30381; 27.02.2019, B. No: 2015/15100, RG: 03.04.2019, 30734; 19.09.2019, E:2019/53, K:2019/75, RG: 12.11.2019, 30946; 13.10.2021, E:2018/135, K:2021/71, RG: 21.12.2021, 31696; 01.06.2022, E:2022/14, K:2022/70, RG: 07.07.2022, 31889; 29.06.2022, B. No:2019/17968, RG: 26.08.2022, 31935.
 • DBK: 24.02.1973, E:1970/1, K:1973/1; 12.06.1980, E:1977/1, K:1980/2; 15.03.2022, E:2021/2, K:2022/1.
 • Dan. İDDK: 15.11.2021, E:2019/1864, K:2021/2430.
 • Dan. VDDK: 13.02.1998, E:1996/368, K:1998/44; 13.03.1998, E:1996/321, K:1998/81; 22.04.2005, E:2005/1, K:2005/106; 23.12.2005, E:2005/201, K:/308; 18.10.2006, E:2006/109, K:2006/290; 28.05.2010, E:2008/855, K:2010/259; 28.05.2010, E:2008/131, K:2010/257; 26.10.2011, E:2009/46, K:2011/596; 16.12.2012, E:2010/707, K:2012/618; 16.03.2016, E:2016/324, K:2016/307; 16.03.2016, E:2016/138, K:2016/325; 13.04.2016, E:2016/370, K:2016/403; 12.06.2019, E:2018/1084, K:2019/366; 03.07.2019, E:2018/1232, K:2019/482; 23.10.2019, E.2019/582, K:2019/849; 19.02.2020, E:2020/9, K:2020/2; 26.03.2020, E:2009/549, K:2010/149; 18.11.2020, E:2019/1328, K:2020/1258; 10.03.2021, E:2020/795, K:2021/272; 13.10.2021, E:2021/351, K:2021/1257; 14.09.2022, E:2022/224, K:2022/1018.
 • Dan. 2. D.: 13.07.2010, E:2009/1982, K:2010/3272.
 • Dan. 3. D.: 17.06.1996, E:1995/4818, K:1996/2391 (karararama.danistay.gov.tr, Erişim Tarihi: 02.02.2023); 04.06.1997, E:1996/5990, K:1997/2182; 24.05.2021, E:2017/3839, K:2021/2568; 28.09.2021, E:2018/5879, K:2021/4059; 17.05.2022, E:2019/5895, K:2022/2302.
 • Dan. 4. D.: 16.02.1995, E:1994/2826, K:1995/735; 15.12.1995, E:1995/2362, K:1995/5615; 10.11.2010, E:2010/5263, K:2010/5585; 01.12.2016, E:2013/6954, K:2016/3709; 29.01.2018, E:2015/9412, K:2018/842; 30.09.2020, E:2016/20983, K:2020/3399; 09.03.2021, E:2016/21148, K:2021/1540; 01.04.2021, E:2016/13727, K:2021/2007; 19.04.2021, E:2016/11544, K:2021/2320; 29.11.2021, E:2021/5321, K:2021/7504.
 • Dan. 5. D.: 22.11.1988, E:1988/2845, K:1988/2749, Danıştay Dergisi, Y:19, 1989, S:74 – 75, s. 285 – 287.
 • Dan. 7. D.: 02.03.2004, E:2011/1844, K:2004/555; 06.04.2005, E:2004/1493, K:2005/589; 14.04.2005, E:2001/4232, K:2005/701; 11.04.2007, E:2006/722, K:2007/1680; 06.10.2011, E:2009/8413, K:2011/6779; 06.03.2012, E:2008/2508, K:2012/594; 12.06.2012, E:2011/7700, K:2020/3050.
 • Dan. 9. D.: 11.11.1997, E:1996/5839, K:1997/3470; 22.04.1998, E:1997/1592, K:1998/1575; 29.11.2000, E:2000/37, K:2000/3577; 18.11.2003, E:2001/2815, K:2003/5174; 22.06.2015, E:2015/2554, K:2015/7468; 26.02.2008, E:2007/4412, K:2008/926; 24.10.2017, E:2016/2878, K:2017/7153; 01.12.2020, E:2020/4392, K:2020/5428; 28.01.2021, E:2019/3864, K:2021/362; 24.05.2021, E:2018/2570, K:2021/3240; 19.10.2021, E:2019/4457, K:2021/4814; 19.04.2022, E:2019/2979, K:2022/1469; 30.05.2022, E:2020/596, K:2022/2244.
 • Dan. 10. D.: 04.11.2021, E:2019/5217, K:2021/5291; 14.12.2021, E:2018/4564, K:2021/6241.
 • Dan. 11. D.: 14.11.1997, E:1996/6510, K:1997/4061.
 • Dan. 12. D.: 01.02.2019, E:2018/8338, K:2019/562.
 • Dan. 13. D.: 20.11.1975, E:1975/2354, K:1975/3463, Danıştay Dergisi, Y:6, 1976, S: 22 – 23, s. 547, 548; 16.04.2018, E:2018/796, K:2018/1428.
Toplam 207 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk ve Beşeri Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ege Şentürk 0000-0001-5613-4698

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şentürk, E. (2023). İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”. Yaşar Hukuk Dergisi, 5(2), 391-470.
AMA Şentürk E. İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”. Yaşar Hukuk Dergisi. Temmuz 2023;5(2):391-470.
Chicago Şentürk, Ege. “İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN ‘VERGİNİN TARHI’”. Yaşar Hukuk Dergisi 5, sy. 2 (Temmuz 2023): 391-470.
EndNote Şentürk E (01 Temmuz 2023) İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”. Yaşar Hukuk Dergisi 5 2 391–470.
IEEE E. Şentürk, “İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN ‘VERGİNİN TARHI’”, Yaşar Hukuk Dergisi, c. 5, sy. 2, ss. 391–470, 2023.
ISNAD Şentürk, Ege. “İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN ‘VERGİNİN TARHI’”. Yaşar Hukuk Dergisi 5/2 (Temmuz 2023), 391-470.
JAMA Şentürk E. İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”. Yaşar Hukuk Dergisi. 2023;5:391–470.
MLA Şentürk, Ege. “İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN ‘VERGİNİN TARHI’”. Yaşar Hukuk Dergisi, c. 5, sy. 2, 2023, ss. 391-70.
Vancouver Şentürk E. İDARİ İŞLEM TEORİSİ AÇISINDAN “VERGİNİN TARHI”. Yaşar Hukuk Dergisi. 2023;5(2):391-470.