Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of higher education placement indicators of those who are placed in social studies teaching undergraduate programs in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 21 - 33, 03.06.2021

Öz

Universities are the cornerstone of higher education and play a key role in allowing members of society to have a profession. It is thought that sharing some information about universi- ties with university candidates will significantly affect their career choices. Thus, this research aimed to examine the social studies teaching programs in public universities in Turkey and various characteristics of students who were placed in these programs in 2019 and 2020 based on the data in the Higher Education Program Atlas, which is sustained by the Council of Higher Education and better known as YOK Atlas. To this end, the research used descriptive content analysis to analyse the data on the social studies teaching programs offered by 62 public universities in Turkey. The research results showed that the majority of those who were placed in social studies teaching programs in 2019 and 2020 were women. The total of the mean correct answers of placed students in the Basic Proficiency Test (BPT) of the Higher Education Institutions Examination increased in 2020 compared to 2019, while the total of the mean correct answers of placed students in the Field Qualification Test (FQT) decreased in 2020. The highest mean correct answers in the total number of questions of the BPT were in Social Studies test in both years, while the highest mean correct answers in the total number of questions of the FQT were Geography-1 test in 2019 and Geography-2 test in 2020. It was also found that Turkish teaching was the second most commonly preferred program after social studies teaching in both years for those placed in social studies teaching.

Kaynakça

 • Akpınar, M. ve Kaymakcı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 605-626.
 • Akpınar, M. ve Ayvacı, H.Ş. (2003). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimlerin temel disiplinlerine karşı tutumları. Milli Eğitim, 158, 137- 145.
 • Aktaş, Ö. ve Aktaş, D. (2019). Yükseköğretim program atlası (2018) verilerine göre tarih bölümlerinin ve tarih öğretmenliği programlarının değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal. 8 (2), 476-498.
 • Altbach, P. G., and Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11 (3/4), 290-305.
 • Asmalı M., (2020). General picture of english language teaching programs and students in Turkey. Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10 (2), 264-275.
 • Batar, Y. (2010). Öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik görüşleri. Marife, 10 (2), 109-128.
 • Baturay, M. ve Bay, Ö. (2009). Uzaktan öğretimi tercih eden öğrencilerin demografik özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 17-26.
 • Baysan, S., Ercan, B. ve Öztürk, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmede istihdam sorunu: sosyal bilgiler öğretmenliği örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 131-154.
 • Brennan, J. (2008). Higher education and social change. Higher Education, 56, 381-393.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53.
 • Chatterton, P. and Goddard, J. (2000). The response of higher education institutions to regional needs. European Journal of Education, 35 (4), 475-496.
 • Çelik, Z. (2020). Covid-19 salgınının gölgesinde eğitim: Riskler ve öneriler. Ankara: Hermes Ofset.
 • Çoban, Ö., Dilek, E. S. ve Harman, S. (2016). Turizm bölümlerini tercih eden adayların tercih eğilimleri: Yükseköğretim lisans atlası üzerine bir araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. (s.1072-1087). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demi̇r, F. ve Oğuz Haçat, S. (2018). Sosyal bilim disiplinlerine göre 2005 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programindaki kazanimlarin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2 (2), 27-56.
 • Demircioğlu, I. H., Kaymakcı, S. ve Demircioğlu, E. (2019). Ön söz. İ. H. Demircioğlu, S. Kaymakcı ve E. Demircioğlu (Ed.), Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı. (s. I). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demircoğlu, İ. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri. Bilig, Kış-36, 113-124.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: Yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Güz-6, 1-9.
 • Gözütok, T. ve Demir, A. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 6 (4), 849-863.
 • Gibbons, M. (1998). Higher education relevance in the 21st century. UNESCO World Conference on Higher Education, October 5-9, Paris.
 • Güvendi, E., Kahyaoğlu, N. ve Ertuğrul, M. H. (2019). 2015-2016-2017-2018 yök önlisans atlas verilerine göre kürtün myo ormancılık ve orman ürünleri programına yerleşen öğrencilerin yükseköğretim girdi göstergelerinin değerlendirilmesi. 8th International Vocational Schools Symposium UMYOS’19 Tam Metin Bildiri Kitabı. (s. 409-418). Sinop.
 • Hotaman, D. (2011). Eğitim fakülteleri kendi öğrencilerini seçebilir mi? Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 126-136.
 • İbrahimoğlu, Z. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olmak: Neden ve Nasıl. ITEAC Tam Metin Bildiriler Kitabı. (s. 69-75). İstanbul. 22.01.2021
 • tarihinde<https://www.academia.edu/35505482/Sosyal_Bilgiler_%C3%96%C4%9Fretmeni_Olmak_Neden_ve_Nas%C4%B1l?auto=download> adresinden erişildi.
 • Karataş Z. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinin LGS ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan çocuk ve ergenlerin psikolojilerine yansımalarının incelenmesi. B. Gençdoğan (Ed.), Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi içinde (s.54-74). 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Kılıç Akbıyık, Z. (2019). Üniversiteye girişte sosyal bilgiler öğretmenliği tercih nedenleri: Karşılaştırmalı bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kolçak,Ş. ve Şimşek N. D. (2020). Üniversitelerde okutulan ortak türk dili dersine yönelik öğrenci tutumlarinin incelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(7), 389-397.
 • Lafçi̇, K. (2018). Gençlerin meslek seçiminde karşılaştıkları güçlükler üzerine bir değerlendirme. USE Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi, 1, 97-120.
 • Ocak, G. (2019). Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama yolları. G.Ocak (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s.218-272). Ankara: Pegem.
 • Özkütük, N., Orgun, F. ve Akçakoca, B. (2020). Türkiye’de hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına ilişkin güncel durumun incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8 (2), 150–157.
 • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2nd Edition). Oxon: RoudledgeFalmer.
 • Şen, Z. (2012). Türkiye’de yükseköğretim eleştirileri ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Şenol, E. (2020). Türkiye’de coğrafya bölümlerine yönelik öğrenci hareketliliğinin sebepleri ve yönü üzerine genel değerlendirme. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), 8, 145-184.
 • Şi̇mşek, A, Solmaz, R, Güleç, E . (2020). Yök atlas verilerine göre gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin değerlendirilmesi: Ege bölgesi örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 127-137.
 • Taş, M. Y. (2012). Demirci eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının profili ve sosyal bilgiler öğretmenliğini tercih etme nedenlerinin değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 64-76.
 • Teichler, U. (2004). The changing debate on internationalisation of higher education. Higher Education, 48, 5-26.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Tokcan, H. ve Tilki, A. (2018). Türkiye’deki sosyal bilgileri eğitimi lisans programlarının mevcut durumunun incelenmesi (2017). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 200-223.
 • Turan, R. (2018). Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında 2018 yılında gerçekleştirilen güncelleme üzerine genel bir değerlendirme. F. Yamaner ve S. Baskın (Ed.). Uluslararası
 • İnsan, toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı. (s.602-619).
 • Trow, M. (1972). The expansion and transformation of higher education. International Review of Education, 18 (1), 61-84.
 • Uslu, B. (2020). Türkiye’nin büyüyen yükseköğretim sisteminde öğretmenlik programları: Öğrencilerin tercih, yerleşme ve kayıtlanma eğilimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (33), 422-438.
 • Uysal, D. ve Ersun Aydemir, E. (2016). Türkiye’de yükseköğretim kavramı ve yükseköğretimin istihdam ve ekonomiye etkisinin analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 275-284.
 • Yaylak, E. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminin yükseköğretimdeki durumu. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 800-838.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). Eğitim fakültesindeki akademik başarının kamu personeli seçme sınavı’ndaki başarı üzerinde etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 149-160.
 • Yiğit, T. (2020). Türkiye’de sosyal hizmet eğitimine yönelik öğrenci tercih eğilimleri üzerine istatiksel bir çalışma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7 (51), 511-532.
 • Yılmaz, A. (2020). Türkiye’de coğrafya öğretmenliği programlarının genel durumu ve değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yılmaz, K. (2010). Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretim elemanlarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 297-332.
 • Yılmaz, K. (2017). Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi? Türkiye Eğitim Dergisi, 2(1), 22-41.
 • YÖK Atlas (2021). Yükseköğretim program atlası. 22.01.2021 tarihinde <(https://yokatlas.yok.gov.tr/ > adresinden erişildi.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu). (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları. 22.01.2021 tarihinde <https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_sss_ve_cevaplari_puan_turleri_ile.pdf> adresinden erişildi

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 21 - 33, 03.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Akpınar, M. ve Kaymakcı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 605-626.
 • Akpınar, M. ve Ayvacı, H.Ş. (2003). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimlerin temel disiplinlerine karşı tutumları. Milli Eğitim, 158, 137- 145.
 • Aktaş, Ö. ve Aktaş, D. (2019). Yükseköğretim program atlası (2018) verilerine göre tarih bölümlerinin ve tarih öğretmenliği programlarının değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal. 8 (2), 476-498.
 • Altbach, P. G., and Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11 (3/4), 290-305.
 • Asmalı M., (2020). General picture of english language teaching programs and students in Turkey. Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10 (2), 264-275.
 • Batar, Y. (2010). Öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik görüşleri. Marife, 10 (2), 109-128.
 • Baturay, M. ve Bay, Ö. (2009). Uzaktan öğretimi tercih eden öğrencilerin demografik özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 17-26.
 • Baysan, S., Ercan, B. ve Öztürk, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmede istihdam sorunu: sosyal bilgiler öğretmenliği örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 131-154.
 • Brennan, J. (2008). Higher education and social change. Higher Education, 56, 381-393.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53.
 • Chatterton, P. and Goddard, J. (2000). The response of higher education institutions to regional needs. European Journal of Education, 35 (4), 475-496.
 • Çelik, Z. (2020). Covid-19 salgınının gölgesinde eğitim: Riskler ve öneriler. Ankara: Hermes Ofset.
 • Çoban, Ö., Dilek, E. S. ve Harman, S. (2016). Turizm bölümlerini tercih eden adayların tercih eğilimleri: Yükseköğretim lisans atlası üzerine bir araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. (s.1072-1087). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Demi̇r, F. ve Oğuz Haçat, S. (2018). Sosyal bilim disiplinlerine göre 2005 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programindaki kazanimlarin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2 (2), 27-56.
 • Demircioğlu, I. H., Kaymakcı, S. ve Demircioğlu, E. (2019). Ön söz. İ. H. Demircioğlu, S. Kaymakcı ve E. Demircioğlu (Ed.), Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı. (s. I). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demircoğlu, İ. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri. Bilig, Kış-36, 113-124.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: Yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Güz-6, 1-9.
 • Gözütok, T. ve Demir, A. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 6 (4), 849-863.
 • Gibbons, M. (1998). Higher education relevance in the 21st century. UNESCO World Conference on Higher Education, October 5-9, Paris.
 • Güvendi, E., Kahyaoğlu, N. ve Ertuğrul, M. H. (2019). 2015-2016-2017-2018 yök önlisans atlas verilerine göre kürtün myo ormancılık ve orman ürünleri programına yerleşen öğrencilerin yükseköğretim girdi göstergelerinin değerlendirilmesi. 8th International Vocational Schools Symposium UMYOS’19 Tam Metin Bildiri Kitabı. (s. 409-418). Sinop.
 • Hotaman, D. (2011). Eğitim fakülteleri kendi öğrencilerini seçebilir mi? Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 126-136.
 • İbrahimoğlu, Z. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olmak: Neden ve Nasıl. ITEAC Tam Metin Bildiriler Kitabı. (s. 69-75). İstanbul. 22.01.2021
 • tarihinde<https://www.academia.edu/35505482/Sosyal_Bilgiler_%C3%96%C4%9Fretmeni_Olmak_Neden_ve_Nas%C4%B1l?auto=download> adresinden erişildi.
 • Karataş Z. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinin LGS ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan çocuk ve ergenlerin psikolojilerine yansımalarının incelenmesi. B. Gençdoğan (Ed.), Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi içinde (s.54-74). 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Kılıç Akbıyık, Z. (2019). Üniversiteye girişte sosyal bilgiler öğretmenliği tercih nedenleri: Karşılaştırmalı bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kolçak,Ş. ve Şimşek N. D. (2020). Üniversitelerde okutulan ortak türk dili dersine yönelik öğrenci tutumlarinin incelenmesi. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(7), 389-397.
 • Lafçi̇, K. (2018). Gençlerin meslek seçiminde karşılaştıkları güçlükler üzerine bir değerlendirme. USE Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi, 1, 97-120.
 • Ocak, G. (2019). Bilimsel araştırmalarda kullanılan veri toplama yolları. G.Ocak (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s.218-272). Ankara: Pegem.
 • Özkütük, N., Orgun, F. ve Akçakoca, B. (2020). Türkiye’de hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına ilişkin güncel durumun incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8 (2), 150–157.
 • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2nd Edition). Oxon: RoudledgeFalmer.
 • Şen, Z. (2012). Türkiye’de yükseköğretim eleştirileri ve öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Şenol, E. (2020). Türkiye’de coğrafya bölümlerine yönelik öğrenci hareketliliğinin sebepleri ve yönü üzerine genel değerlendirme. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD), 8, 145-184.
 • Şi̇mşek, A, Solmaz, R, Güleç, E . (2020). Yök atlas verilerine göre gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin değerlendirilmesi: Ege bölgesi örneği. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 127-137.
 • Taş, M. Y. (2012). Demirci eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının profili ve sosyal bilgiler öğretmenliğini tercih etme nedenlerinin değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 64-76.
 • Teichler, U. (2004). The changing debate on internationalisation of higher education. Higher Education, 48, 5-26.
 • Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Tokcan, H. ve Tilki, A. (2018). Türkiye’deki sosyal bilgileri eğitimi lisans programlarının mevcut durumunun incelenmesi (2017). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 200-223.
 • Turan, R. (2018). Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarında 2018 yılında gerçekleştirilen güncelleme üzerine genel bir değerlendirme. F. Yamaner ve S. Baskın (Ed.). Uluslararası
 • İnsan, toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı. (s.602-619).
 • Trow, M. (1972). The expansion and transformation of higher education. International Review of Education, 18 (1), 61-84.
 • Uslu, B. (2020). Türkiye’nin büyüyen yükseköğretim sisteminde öğretmenlik programları: Öğrencilerin tercih, yerleşme ve kayıtlanma eğilimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (33), 422-438.
 • Uysal, D. ve Ersun Aydemir, E. (2016). Türkiye’de yükseköğretim kavramı ve yükseköğretimin istihdam ve ekonomiye etkisinin analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 275-284.
 • Yaylak, E. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminin yükseköğretimdeki durumu. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 800-838.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. (2009). Eğitim fakültesindeki akademik başarının kamu personeli seçme sınavı’ndaki başarı üzerinde etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 149-160.
 • Yiğit, T. (2020). Türkiye’de sosyal hizmet eğitimine yönelik öğrenci tercih eğilimleri üzerine istatiksel bir çalışma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7 (51), 511-532.
 • Yılmaz, A. (2020). Türkiye’de coğrafya öğretmenliği programlarının genel durumu ve değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yılmaz, K. (2010). Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretim elemanlarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 297-332.
 • Yılmaz, K. (2017). Eğitim fakülteleri yeni bir eğitim felsefesi oluşturabilir mi? Türkiye Eğitim Dergisi, 2(1), 22-41.
 • YÖK Atlas (2021). Yükseköğretim program atlası. 22.01.2021 tarihinde <(https://yokatlas.yok.gov.tr/ > adresinden erişildi.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu). (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları. 22.01.2021 tarihinde <https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_sss_ve_cevaplari_puan_turleri_ile.pdf> adresinden erişildi

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arcan AYDEMİR Bu kişi benim
Department of Turkish and Social Sciences Education, Artvin Çoruh University Faculty of Education, Artvin, Turkey
0000-0001-8110-954X
Türkiye


Aydan USTAOĞLU ÇELİK Bu kişi benim
Child Development Program, Department of Child Care and Youth Services, Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Vocational School of Health Services, Yozgat, Turkey
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydemir, A. & Ustaoğlu Çelik, A. (2021). Investigation of higher education placement indicators of those who are placed in social studies teaching undergraduate programs in Turkey . Yıldız Journal of Educational Research , 6 (1) , 21-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/65674/1018411