Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 397 - 410 2019-08-28

Paternalist Liderlik Algısının Çalışan Sesliliğine Etkisi: Gıda Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
The Effect Of Paternalıstıc Leadershıp On Employee Voıce: A Research On Employees In The Food Industry

Bilge ÖZYILMAZ [1] , Lale ORAL ATAÇ [2]


Bu araştırmanın amacı, paternalist liderlik algısının çalışan sesliliği üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla tamamı gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 123 katılımcıdan anket tekniği ile veri toplanmıştır. Kullanılan anket formu, Paternalist Liderlik Ölçeği ve Çalışan Sesliliği Ölçeği ile birlikte örneklemin demografik özelliklerini ölçmek üzere hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, paternalist liderlik ölçeğinin tüm alt boyutları (iş yerinde aile ortamı, iş dışı yaşama katılma, sadakat ve itaat beklentisi) ile çalışan sesliliği arasında pozitif yönlü anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca paternalist liderliğin iş dışı yaşama katılma alt boyutu, çalışan sesliliği üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Paternalist liderlik, çalışan sesliliği, gıda sektörü.

JEL Sınıflandırması: M10, M54

The aim of this study is to reveal the effect of employee’s perception of paternalist leadership on their voice behavior. For this purpose, a survey was applied to 123 participants working in the food industry. The questionnaire consists of Paternalist Leadership Scale, Employee Voice Scale and demographic questions. According to the results, there are significant positive correlations between all sub-dimensions of paternalist leadership scale (family environment at workplace, involvement in non-work domain of employees’ lives, expectation of loyalty and deference) and employee voice. In addition to this, as a sub-dimension of the paternalistic leadership, “involvement in non-work domain of employees’ lives” has significantly positive effect on employee voice.

Key Words: Paternalistic leadership, employee voice, food industry.

JEL Classification: M10, M54

Paternalist liderlik, çalışan sesliliği, gıda sektörü
 • Apaydın, E. (2017). Paternalistik Liderliğin Değişime Direnç Üzerine Etkileri: Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, A.& Yener, S. (2016). İşgören Sesliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1): 173-191.
 • Aycan, Z. (2006). Paternalism: Towards Conceptual Refinement and Operationalization. (Ed. K. S. Yang, K. K. Hwang, & U. Kim), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context, ss. 445-466, Springer, New York.
 • Aycan, Z. & Kanungo, R., N. (2000). Toplumsal Kültürün Kurumsal Kültür ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Etkileri, (Ed. Z. Aycan), Akademisyenler ve Profesyoneller Bakış Açısıyla Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, ss.25-53, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Aycan, Z., Schyns, B., Sun, J., Felfe, J.& Saher, N. (2013). Convergence and Divergence of Paternalistic Leadership: A Cross-Cultural Investigation of Prototypes. Journal of International Business Studies, 44: 962-969.
 • Bulut, H. & Meydan, C. H. (2018). Liderlik Tarzlarının Çalışanların Ses Verme Davranışlarına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 3(1): 223-244.
 • Chan, S. C. (2013). Paternalistic Leadership and Employee Voice: Does Information Sharing Matter? Human Relations, 67(6): 667–693.
 • Detert, J. R.& Burris, E. R. (2007), Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open? Academy of Management Journal, 50(4): 869–884.
 • Duan, J., Kwan, H. K. & Ling, B. (2014). The Role of Voice Efficacy in the Formation of Voice Behaviour: A Cross-Level Examination. Journal of Management & Organization, 20(4): 526-543.
 • Duanxu, W., Gan, C., Wu, C. & Wang, D. (2015). Ethical Leadership and Employee Voice: Employee Self-Efficacyand Self-Impact as Mediators. Psychological Reports, 116(3): 751-767.
 • Dutton, J. E., Ashford, S. J., O’Neill, R. M., Hayes, E. & Wierba, E. E. (1997). Reading the Wind: How Middle Managers Assess the Contextfor Selling Issues to Top Managers. Strategic Management Journal,18(5): 407–425.
 • Ergül, A., Kartal, C. & Gökdeniz, İ. (2017). Çalışanların Ses Çıkarma Davranışının Zaman Hırsızlığına Olan Etkisi. İş’te Davranış Dergisi, 2(1): 80-89.
 • Farh, J. L. & Cheng, B. S. (2000). A Cultural Analysis of Paternalistic Leadership in Chinese Organizations, (Ed. J. T. Li; A. S. Tsui & E. Weldon), Management and Organizations in the Chinese Context, ss. 84-127, Macmillan, London.
 • Farndale, E., Van Ruiten, J., Kelliher, C. & Hope-Hailey, V. (2011). The Influence of Perceived Employee Voice on Organizational Commitment: An Exchange Perspective. Human Resource Management, 50(1): 113-129.
 • Frazier, L. M. & Fainshmidt, S. (2012). Voice Climate, Work Outcomes and the Mediating Role of Psychological Empowerment: A Multilevel Examination. Group&Organization Management, 37(6): 691-715.
 • Fuller, J. B., Marler, L. E. & Hester, K. (2006). Promoting Felt Responsibility for Constructive Changeand Proactive Behavior: Exploring Aspects of an Elaborated Model of Work Design. Journal of Organizational Behavior, 27: 1089–1120.
 • Gelfand, M. J., Erez, M. & Aycan, Z. (2007). Cross-Cultural Organizational Behavior. Annual Review of Psychology, 58: 479-514.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (10thed.), Pearson, Boston, MA.
 • Gürcan, N. (2018). Türk Kültüründe Paternalist Liderlik Davranışlarının İzleyenlerin Duygusal Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Y Kuşağına Yönelik Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Henderson, L. M. (2013). Enhancing Safety Commuication with Leadership: A QuantitativeStudy of Leadership Style and Safety Voice, (Yayımlanmamış̧ Doktora Tezi), Phoenix Üniversitesi, Arizona.
 • Kassing, J. W. (1998). Development and Validation of the Organizational Dissent Scale. Management Communication Quarterly,12(2): 183-229.
 • LePine, J. A. & Van Dyne, L. (1998). Predicting Voice Behavior in Work Groups. Journal of Applied Psychology, 83(6): 853–868.
 • Liu, H. & Liu, X. (2017) Relationship Between Paternalistic Leadership and Employee’s Voice Behavior Based on Regression Analysis. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 20(1): 205-215.
 • Martinez, P. G. (2003). Paternalism as a Positive Form of Leader-Subordinate Exchange: Evidence from Mexico. Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 1(3): 227-242.
 • Morrison, E. W. (2011). Employee Voice Behavior: Integration and Directions for Future Research. The Academy of Management Annals, 5(1): 373-412.
 • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational Slience: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. The Academy of Management Review, 25(4): 706-725.
 • Oral Ataç, L. (2018). Çalışan Sesliliği, (Ed. E. Güven & S. Çavuşoğlu), Yeni Nesil İşletmelerde Güncel Eğilimler, ss.242-234, Beta, İstanbul.
 • Paşa, S. F., Kabasakal, H. & Bodur, M. (2001). Society, Organizations, and Leadership in Turkey. Applied Psychology: An International Review, 50(4): 559–589.
 • Pellegrini, E. K. & Scandura, T. A. (2006). Leader-Member Exchange, Paternalism and Delegation in the Turkish Business Culture: An Empirical Investigation. Journal of International Business Studies, 37: 264-279.
 • Pellegrini, E. K., Scandura, T. A. & Jayaraman, V. (2010). Cross-Cultural Generalizability of Paternalistic Leadership: An Expansion of Leader-Member Exchange Theory. Group & Organization Management, 35(4):391-420.
 • Şehitoğlu, Y. (2012). İşgören Sesliliği, Nedenleri ve Boyutları: Teorik Bir Çerçeve. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 27-38.
 • Tangirala, S. & Ramanujam, R. (2008). Exploring Nonlinearity in Employee Voice: The Effects of Personal Control and Organizational Identification. Academy of Management Journal, 51(6): 1189–1203.
 • Uhl-Bien, M., Tierney, P. S., Graen, G. B. & Wakabayashi, M. (1990). Company Paternalism and The Hidden-Investment Process: Identification of the “Right Type” for Line Managers in Leading Japenese Organizations. Group Organization Management, 15(4): 414-430.
 • Van Dyne, L., Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies, 40(6): 1359-1392.
 • Van Dyne, L. & LePine, J. A. (1998). Helping and Voice Extra-Role Behaviors: Evidence of Construct and Predictive Validity. The Academy of Management Journal, 41(1): 108-119.
 • Xiao, Y.-j., Pan, A.-c. (2017). The Effect of Paternalistic Leadership on Employee Voice Behavior: The Study of the Mediating Role of OBSE. 3rd International Conference on Humanity and Social Science (ICHSS 2017) Bildiriler Kitabı, ss. 89-93.
 • Westwood, R. (1997). Harmony and Patriarchy: The Cultural Basisfor Paternalist Headship Among the Overseas Chinese. Organization Studies, 18(3): 445-480.
 • Zhang, Y., Huai, M.-y., & Xie, Y.-h. (2015). Paternalistic Leadership and Employee Voice in China: A Dual Process Model. The Leadership Quarterly, 26(1): 25-36.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilge ÖZYILMAZ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7261-7788
Yazar: Lale ORAL ATAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Özyılmaz, B , Oral Ataç, L . (2019). Paternalist Liderlik Algısının Çalışan Sesliliğine Etkisi: Gıda Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 397-410 . DOI: 10.18657/yonveek.574425