Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 2, Sayfalar 689 - 703 2019-08-28

The Effect Of Free Float Rate On Financial Performance
Halka Açıklık Oranının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi

Cüneyt YENAL KESBİÇ [1] , Beyza MIYNAT TAŞDEMİR [2]


One of the important problems of companies in today's commercial life, where competition is intense, is the problem of financing. Firms use alternative methods of financing. One of the methods used for firms is financing through public offering. The capital structure and financial performance-based outputs of the public offering- held companies vary. In this study, the relationship between the free float rates and financial performance outputs of 89 firms included in the BIST 100 Index between 2010 and 2018 was examined. In this context, the ratio of free float which provides an idea about the ownership structure of firms as an independent variable, as the dependent variable, return on assets (ROA), return on equity (ROE), Tobin’s Q ratio and annual share returns also leverage ratio was used as control variable in this study. According to the results of the analysis, a significant but negative relationship was found between the free float ratio and Tobin’s Q ratio, besides there was no significant relationship with other variables.

Keywords: Free Float Rate, Tobin’s q, ROA, ROE.

Jel classification: G32, C23, L25

    Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz ticaret hayatında firmaların önemli sorunlarından biride finansman sorunudur. Firmanlar finansman temin etmede alternatif yöntemler kullanır. Firmalar için kullanılan bu yöntemlerden biride halka arz yoluyla finansmandır. Halka arz olunan firmaların sermaye yapısı ve finansal performansa dayalı çıktıları değişim göstermektedir. Bu çalışmada da 2010-2018 yılları arasında BIST 100 Endeksinde yer alan 89 firmanın halka açıklık oranları ile finansal performans çıktıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada bağımsız değişken olarak firmaların mülkiyet yapısı hakkında fikir sahibi olmayı sağlayan halka açıklık oranı, bağımlı değişken olarak aktif karlılık (ROA), öz sermaye karlılığı (ROE), kurumsal performans ölçütü Tobin’s Q oranı ve yıllık hisse getirileri, kontrol değişkeni olarak ise kaldıraç oranı kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre halka açıklık oranı ile Tobin’s Q oranı arasında anlamlı ancak negatif bir ilişki tespit edilmiş olup, diğer değişkenler ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Halka açıklık oranı, Tobin’s Q, ROA, ROE.

Jel Sınıflandırması: G32, C23, L25

Halka açıklık oranı, Tobin-q, ROA
  • AYTEKİN, Mehmet ve Ruhan SÖNMEZ (2016). “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2): 32-41. AYTEKİN, Sinan ve Ayşenur İBİŞ (2014), “Mülkiyet Yapısının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: BIST Metal Eşya, Makina Endeksi (XMESY) Üzerinde Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 119-130.BARAK, Osman (2007), “Hisse Senedi Piyasasında Halka Açıklık Oranının Piyasa Fiyatı Üzerine Etkisi”, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 10(1-2): 59-70.BAYRAKDAROĞLU, Ali (2010). “Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans: İMKB Örneği”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2): 11-20.BERLE, Adolf and Gardiner MEANS (1932). The Modern Corporation and Private Property, Harcourt, Brace, & World, New York.BORSA İSTANBUL A. Ş. https://www.borsaistanbul.com/sirketler/halka-arz-ve-borsada-islem-gorme/pay-piyasasi/halka-arz/halka-arzin-faydalari-halka-arza-hazirlik-ve-halka-arz-surecleri, (15.05.2019).BOSTANCI, Faruk ve Saim KILIÇ (2010). “Şirketlerde Halka Açıklık Oranının Piyasa Performansına Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi. 12(45): 1-14.ÇAM, Alper Veli (2016). “Halka Açıklık Oranının Firmanın Karlılığına Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 519-531.ÇALIŞKAN, Tuncer ve Semih KERESTİCİOĞLU (2013). “Effects of Free Float Ratios on Stock Prices: An application on ISE”, Doğuş Üniversitesi Dergisi. 14(2):165-174.EVA, Leticia, T. and Nicolas Maria CLADUIA (2018). “Effect of Free Float Ratio on the Behavior of Shares Valuation in Companies Listed in Latin American Capital Market”, Firm Value - Theory and Empirical Evidence. (https://cdn.intechopen.com/pdfs/60927.pdf, 04.05.2019)ROMER, David (1996). Advanced Macroeconomics, 4th Edition, McGraw-Hill Series Economics: New York, Lisbon, London, Madrid, Milan.SORAYAEI, Ali, Erfan MEMARIAN and Maryam Omidian AMIRI (2013). “Examine the Relationship Between Free Float of Shares and P / E Ratio with a Price Bubble in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, World Applied Sciences Journal, 21 (2): 170-175. WANG, Fenghua and Yexiao XU (2004). “What Determines the Chinese Stock Returns?”, Financial Analyst Journal, 60, 65-77.ZEITUN, Rami (2009). “Ownership Structure, Corporate Performance and Failure: Evidence From Panel Data of Emerging Market The Case of Jordan”, Corporate Ownership and Control, 6(4), 96.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cüneyt YENAL KESBİÇ
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Orcid: 0000-0002-4750-5669
Yazar: Beyza MIYNAT TAŞDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2019

APA Yenal Kesbi̇ç, C , Mıynat Taşdemi̇r, B . (2019). Halka Açıklık Oranının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 689-703 . DOI: 10.18657/yonveek.589982