Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 955 - 968 2019-12-25

Kültürel Zekanın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma
The Effect Of Cultural Intellıgence On Entrepreneurshıp Orıentatıon: A Fıeld Study Of Mıcro Enterprıses In Istanbul Lalelı Market

Ümmügülsüm KOYUNCU [1] , Buket AKDÖL [2]


Rekabetin hızla arttığı günümüz iş dünyasında, işletmelerin uluslararası düzeyde faaliyet gösterme zorunluluğu artmaktadır. Söz konusu faaliyetler esnasında, uluslararası alanda farklı kültürel özelliklere sahip bireylerin etkileşimi ile iletişim sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunun aşılmasında kültürel zeka etkili bir faktör olarak son dönemde yönetim bilimcilerin ilgisini çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kültürel zekanın girişimcilik yönelimine etkisini belirlemektir. Bu amaçla Laleli pazarındaki mikro ölçekli işletmelerden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket formunda kültürel zeka ölçeği (Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay ve Chandrasekar 2007) ile girişimcilik yönelimi ölçeği (Bouncken vd., 2014; Chen vd., 2015; Hughes ve Morgan, 2007) değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır ve hipotezler Smart-PLS 2.0 ile test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, üstbilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zekanın girişimcilik yöneliminin risk alma, yenilikçilik ve proaktiflik boyutlarından bazıları ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:Kültürel Zeka, Girişimcilik Yönelimi, Mikro Ölçekli İşletmeler, Türkiye

            JEL Sınıflandırması: M10, L26

In a highly competitive environment businesses interact stakeholders who come from different cultures. The interaction of individuals from different cultures can cause communication problems. In terms of overcoming communication problems caused by cultural differences, cultural intelligence is a developing field of study for management scientists. The purpose of this study is to determine the effect of cultural intelligence on entrepreneurship orientation. In order to test the main hypotheses data were collected from micro scale enterprises in Laleli market by questionnaire method. Cultural intelligence scale (Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay ve Chandrasekar 2007) and entreprenurial orientation scale (Bouncken vd., 2014; Chen vd., 2015; Hughes ve Morgan, 2007) were used as assesment tools of the questionaire. Hypotheses tested with Smart-PLS 2.0 programme. Tests results show that metacognitive, motivational and behavioral cultural intelligence has a significant effect on some of the dimensions of entrepreneurial orientation such as risk taking, innovation and proactivity.

Key Words: Cultural Intelligence, Entrepreneursip Orientation, Micro Enterprises, Turkey

JEL Classification: M10, L26

kültürel zeka, girişimcilik yönelimi, mikro ölçekli işletmeler, türkiye
 • AKSOY, Zeynep (2015), Kültürel Zeka: Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Çağdaş Bir Yaklaşım, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • ANG, Soon., VAN Dyne, L., KOH, Christine., NG, Kok, Y., TEMPLER, Klaus, J., TAY, Cherly and CHANDRASEKAR, Anand (2007), ‘‘Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance’’, Management and Organization Review, 3 (3), 335-371.
 • ANG, Soon., VAN Dyne, L. and KOH, Christine (2006), ‘‘Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence’’, Group and Organization Management, 31 (1), 100-123.
 • ANG, Soon and VAN Dyne, L. (2008), “Conceptualization of Cultural Intelligence: Definition, Distinctiveness, and Nomological Network”, Handbook on Cultural Intelligence: Theory, Measurement and Applications, 3-15.
 • ASLAN, Sevinç, ASLAN,Özgür (2015), ‘‘İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellerde Kültürel Zeka Ölçeğine İlişkin Bir Uygulama’’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 23, 34-61.
 • BARBOSA, Saulo, D., GERHARDT, Megan, W., KİCKUL, Jill, R. (2007), ‘‘The Role of Cognitive Style And Risk Preference On Entrepreneurial Self-Efficacy And Entrepreneurial Intentions’’, Journal of Leadership & Organizational Studies, 13 (4), 86-104.
 • BARBATO, Mariapaola., PENN, David, L., PERKINS, Diana, O., WOODS, Scott, W., LIU, Lu and ADDINGTON, Jean (2014), ‘‘Metacognitive Functioning in Individuals at Clinical High Risk For Psychosis’’, Behavioural and cognitive psychotherapy, 42 (5), 526-534.
 • BARON, Robert, A. (2007), ‘‘Behavioral and Cognitive Factors in Entrepreneurship: Entrepreneurs as The Active Element in New Venture Creation’’, Strategic Entrepreneurship Journal, 1 (1‐2), 167-182.
 • BEĞENDİK, Behiye (2013), ‘‘Küresel Doğan İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecine Etki Eden Girişimcilik Yönelimi Boyutları ve Girişimci Özellikleri’’, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • BERGLUND, Henrik (2005), ‘‘Toward a Theory of Entrepreneurial Action-Exploring Risk’’, In Chalmers University of Technology.
 • BLODGETT-MCDEAVİTT, Cynthia and DIRKX, John, M. (1995), ‘‘Metacognition, Metamemory, and Commitment to Change Strategy: Enhancing Adoption of Innovation of Staff Development’’, Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, National Louis University, Wheaton, IL, Online Submission, 1-16.
 • BOUNCKEN, Ricarda, B., PLÜSCHKE, Boris, D., PESCH, Robin and KRAUS, Sascha (2014), ‘‘Entrepreneurial orientation in vertical alliances: joint product innovation and learning from allies’’, Orginal Paper.
 • CHEN, Ming- Huei., CHANG, Yu-Yu., CHANG Yuan- Chieh (2015), ‘‘Entrepreneurial Orientation, Social Networks, and Creative Performance: Middle Managers as Corporate Entrepreneurs’’, Creativity and Innovation Management, 24 (3), 493-507.
 • CHİN, Wynne, W. (1998), ‘‘The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modeling’’, In George A. Marcoulides (Eds.), Modern Business Research Methods Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 295(2), 295-336.
 • DEWETT, Todd (2007), ‘‘Linking Intrinsic Motivation, Risk Taking, And Employee Creativity In An R&D Environment’’, R&D Management, 37 (3), 197-208.
 • DULAIMI, Mohammed, F., LİNG, Florence, Y. And BAJRACHARYA, Arun (2003), ‘‘Organizational Motivation And Inter-Organizational Interaction In Construction Innovation In Singapore’’, Construction Management and Economics, 21 (3), 307-318.
 • EARLY, P. Christopher and ANG, Soon (2003), Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures, California: Stanford University Pres.
 • EARLY, P. Christopher and MOSAKOWSKİ, Elaine (2004), ‘‘Cultural Intelligence’’, Harvard Business Review, 82 (10), 139-146.
 • EARLY, P. Christopher and PETERSON, Randall, S (2004), ‘‘The Elusive Chameleon: Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager”, Academy of Management Learning and Education, 3 (1), 100-115.
 • ENGELEN, Andreas., KUBE, Harald., SCHMİDT, Susanne and FLATTEN, Tessa, C. (2014), ‘‘Entrepreneurial Orientation in Turbulent Environments: The Moderating Role of Absorptive Capacity’’, Research Policy, cilt 43, 1353-1369.
 • FİŞ, Ahmet M. ve WASTİ, S. Arzu (2009), ‘‘Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Yönelimi İlişkisi’’, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35(Özel Sayı), 127-164.
 • FRANK, Hermann., KESSLER, Alexander and FINK, Matthias (2010), ‘‘Entrepreneurial Orientation And Business Performance-A Replication Study’’, Schmalenbach Business Review, cilt 62, 175-198.
 • FORNEL, Claes., LARCKER, David, F. (1981), “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error”, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • GÜREŞÇİ, Ertuğrul (2014), ‘‘Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma: İspir Hamza Polat MYO Örneği’’, Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 9 (1), 23-38.
 • HAMILTON, J. Ogden (1974), ‘‘Motivation and risk taking behavior: A test of Atkinson's theory’’, Journal of Personality and Social Psychology, 29 (6), 856.
 • HELMS, Marilyn, M., RUTTI, Raina, M., LORENZ, Melanie., RAMSEY, Jase., ARMSTRONG, Craig, E. (2014), ‘‘A Quest For Global Entrepreneurs: The Importance of Cultural Intelligence on Commitment to Entrepreneurial Education’’, International Journal of Entrepreneurship And Small Business, 23(3), 385-404.
 • HUGHES, Mathew and MORGAN, Robert, E. (2007), ‘‘Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth’’, Industrial Marketing Management, 36 (5), 651–661.
 • HURLEY, Robert, F. and HULT, G. Tomas, M. (1998), ‘‘Innovation, Market Orientation, And Organizational Learning: An Integration And Empirical Examination’’, The Journal of Marketing, 62 (3), 42-54.
 • ISHAFANI, Ali, N., JOONEGHANI, Rayehe, Bahrami, N and AZAR, Marsa (2013), “Analyzing the Effects of Cultural Intelligence on Employee Performance in Azaran Industrial Group (Isfahan Province)”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (5), 363-376.
 • JOO, Baek, K. and LİM, Taejo (2009), ‘‘The Effects of Organizational Learning Culture, Perceived Job Complexity, And Proactive Personality on Organizational Commitment And Intrinsic Motivation’’, Journal of Leadership And Organizational Studies, 16 (1), 48-60.
 • JUN, D. I. N. G. (2012), ‘‘From Ontological Knowledge, Personalized Intelligence to the Mapping of Meta-cognitive Value——On the Mental Principles & Operative Routes for Universities to Practice Cultural Inheritance and Innovation [J]’’, Journal of Nanjing University of Science and Technology (Social Sciences Edition), 2, 002.
 • LİVERMORE, D. (2010), ‘‘Leading With Cultural Intelligence: The New Secret to Success’’, New York, Amacom.
 • MESSINIS, George and AHMED, Abdullahi, D. (2013), ‘‘Cognitive Skills, Innovation And Technology Diffusion’’, Economic Modelling, cilt 30, 565-578.
 • MUZYCHENKO, Olga (2008), ‘‘Cross-cultural Entrepreneurial Competence in Identifying International Business Opportunities’’, European Management Journal, 26 (6), 366-377.
 • NAFEİ, Wageeh, A. (2013), “The Impact of Cultural Intelligence on Employee Job Performance: An Empirical Study on King Abdel-Aziz Hospital in Al-Taif Governorate, Kingdom of Saudi Arabia”, International Journal of Business and Management, cilt 8, 26-43.
 • NG, Kok, Y., VAN DYNE, L., ANG, Soon (2009), ‘‘From Experience to Experiential Learning: Cultural Intelligence as a Learning Capability for Global Leader Development’’, Academy of Management Learning & Education, 8 (4), 511–526.
 • NUNNALY, Jum, C. (1978), ‘‘Psychometric theory (2nd edit.) McGraw-Hill’’, Hillsdale, NJ.
 • RINGLE, Christian, M., WENDE, S. and WİLL, A. (2005), ‘‘SmartPLS - Version 2.0.’’, Universität Hamburg.
 • SALİK, Neşe ve KAYGIN, Erdoğan (2016), ‘‘Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği’’, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.
 • SWAN, Jacky (1997), ‘‘Using Cognitive Mapping in Management Research: Decisions About Technical Innovation’’, British Journal of Management, 8 (2), 183-198.
 • ŞAHİN, Faruk ve., GÜRBÜZ, Sait (2012), ‘‘Kültürel Zekâ ve Öz-Yeterliliğin Görev Performansı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Etkisi: Çok Uluslu Örgüt Üzerinde Bir Uygulama’’, ‘‘İş, Güç’’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(2), 123-140.
 • TİMUROĞLU, M. Kürşat., ÇAKIR, Sezin (2014), ‘‘Girişimcilerin Yeni Bir Girişim Yapma Niyetlerinin Risk Alma Eğilimi İle İlişkisi’’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İkitsaid ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 119-136.
 • TRİANDİS, Harry, C. (2006), ‘‘Cultural Intelligence in Organisations’’, Group and Organisations Management, 31 (1), 20-26.
 • VAN Dyne, L., ANG, Soon and LIVERMORE, David (2010), ‘‘Cultural Intelligence: A Pathway For Leading in a Rapidly Globalizing World’’, Leading across differences, 131-138.
 • YEŞİL, Salih (2009), ‘‘Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka’’, KMU İİBF Dergisi, 11 (16), 100-129.
 • YEŞİL, Salih (2010), ‘‘21. Yüzyılın Küresel Örgütleri İçin Kültürel Zekâ’’, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 147-168.
 • YEŞİL, Salih., DOĞAN, İnci, F. ve DOĞAN, Özkan (2016), ‘‘Örgüt Kültürünün Girişimcilik Yönelimi İle Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş İli Tekstil Sektörü Örneği’’, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 14 (1), 150-172.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ümmügülsüm KOYUNCU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Buket AKDÖL
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA KOYUNCU, Ü , AKDÖL, B . (2019). Kültürel Zekanın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 955-968 . DOI: 10.18657/yonveek.458977