Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 919 - 936 2019-12-25

Tokat İlinin Kentsel Rekabet Edebilirliğinin TR83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi
The Evaluation of Urban Competitiveness of Tokat Province in the Scope of TR83 Region

Mustafa Necati ÇOBAN [1]


Ülkelerin dünden bugüne bölgesel politika kavramına bakış açıları değişmiş, bu değişimle beraber sadece geri kalmış bölgeler değil, tüm bölgeler ülkelerce belirlenen bölgesel politikanın odak noktasına yerleştirilmiştir. Bu değişimle beraber ülkelerce geri kalmış bölgelerin kalkındırılması hedefinin dışında diğer bölgelerin de rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik plan, program ve hedefler belirlenmektedir.

Büyüme, verimlilik, rekabet ve performans gibi kavramları ihtiva eden bölgesel rekabet kavramı uluslararası ekonomik kuruluşlarca da önemsenen ve bölgelerarası rekabetin artırılmasına hizmet eden önemli bir husustur. Bölgelerarası rekabetin artırılması ile ülke genelinde refah artacak, gelişme sağlanacaktır.

Bölgelerin büyüme, verimlilik, performans, yenilikçilik anlamında başarı gösterip rekabetçi bölgeler olarak sınıflandırılmasında rekabetçi kentlerin rolü büyüktür. Bu bağlamda bölgesel rekabeti sağlamada ilk olarak kentsel rekabet edebilirliği tesis etmek, rekabetçi kentler oluşturmak oldukça önem arz etmektedir.

Çalışmada, Tokat ilinin kentsel rekabet edebilirliği TR83 bölgesi bağlamında ele alınacak, TR83 bölgesinde yer alan Amasya, Çorum, Samsun gibi illerle karşılaştırmalı olarak bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmada TR83 bölgesinde yer alan illerin kentsel rekabet gücünü belirlemede ‘beşeri sermaye ve yaşam kalitesi’ , ‘markalaşma becerisi ve yenilikçilik’, ‘ticaret becerisi’ ve ‘erişilebilirlik’ olmak üzere dört endeks sınıflandırması altında 35 değişken kullanılacaktır. İlk olarak değişkenlerin normalize edilmesi sağlanacak daha sonra da belirtilen formüllerle analiz gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: kentlerararası rekabet, bölgesel rekabet, rekabet edebilirlik, kentsel rekabet edebilirlik, TR83.

            JEL Sınıflandırması: O18, P25, O57, O52, R15

From now on, the perspective of the countries on the concept of regional politics has changed, and with this change, not only the backward regions, but all the regions have been placed in the focus of the regional politics which is determined by the countries. Along with this change, plans, programs and targets are set to increase the competitiveness of other regions besides the goal of development of the countries that are lagging behind.

The concept of regional competition, which includes concepts such as growth, productivity, competition and performance, is an important issue that is important in international economic organizations and serves to increase competition between regions. Increasing competition among regions will increase prosperity in the country and improve development.

The role of competitive cities is great when the regions are successful in terms of growth, productivity, performance, innovation, and are classified as competitive regions. In this context, it is very important to establish urban competitiveness and create competitive cities in the first place in regional competitiveness.

In the study, the urban competitiveness of Tokat province will be considered in the context of TR83 region, and an evaluation will be made comparatively in  the TR83 region such as Amasya, Çorum and Samsun. In the study, 35 variables will be used in determining the urban competitive power of the TR83 regions under the four index classifications as 'human capital and quality of life', 'branding skill and innovation', 'trade skill' and 'accessibility'.First, the variables will be normalized and then analyzed using the formulas specified.

Key Words: Intercity Competition, Regional competition, Competitiveness, Urban competitiveness, TR83.

            JEL Classification: O18, P25, O57, O52, R15

Kentlerarası Rekabet, Bölgesel Rekabet, Rekabet Edebilirlik, Kentsel Rekabet Edebilirlik, TR83
 • Ak, D. (2013). “Kentler Arası Rekabette İzmir’in Yeri”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:5, No:1, s. 29-43.
 • Albayrak, A. ve Erkut, G. (2010), “Türkiye’de Bölgesel Rekabet Gücü Analizi”, Megaron 2010; 5(3) :137-48.
 • Alkin, K., Bulu, M. ve Kaya, H. (2007). “İllerarası Rekabet Endeksi: Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6(11), s.221-235. Anderberg, M. R. (1973).
 • Begg, I. (1999). “Cities and Competitiveness in Urban Studies”, Vol. 36, Nos 5-6, pp. 795-810.
 • Bruneckiene, J., Guzavicius, A., ve Cincikaite, R. (2010). “Measurement of Urban Competitiveness in Lithuania”. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 21(5), 493-508.
 • Carvalho, L. (2011) “Urban Competitiveness, U-City Strategies and the Development of Technological Niches in Songdo, South Korea”. In M. Bulu (Ed.), City Competitiveness and Information Science: Technologies for Synchronizing Urban Subsystems, Information Science Reference, Hershey PA.
 • Du, Qingyun; Wang, Yanxian; Ren, Fu; Zhao, Zhiyuan; Liu, Hongqiang; Wu, Chao; Li, Langjiao; Shen, Yiran (2014), “Measuring and Analysis of Urban Competitiveness of Chinese Provincial Capitals in 2010 under the Constraints of Major Function-Oriented Zoning Utilizing Spatial Analysis”, Sustainability , 6, 3374-3399.
 • Eroğlu, O. ve Yalçın, A. (2014). “Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması”. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4(1), s.19-42.
 • European Commission Directorate (2009). “A Study on the Factors of Regional Competitiveness”. A Draft Final Report for the European Commission Directorate-General Regional Policy.
 • Gordon, I. (1999). “Internationalism and Urban Competition”, Urban Studies, 36, pp. 1001-1027.
 • Guo, H., Liu, X., Li, Y., Wang, D., Chen, X. (2015). “Comparison Analysis and Evaluation of Urban Competitiveness in Chinese Urban Clusters, Sustainability, 7(4): 4425-4447.
 • Ildiko, L. A. (2009). “Competitiveness of Human Capital in the countries of the Visegrád Group (V4)”, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference, 19-21 November 2009, Szeged, Péter Kovács, Katalin Szép, Tamás Katona (editors).
 • İpek, S. ve Öksüz, M. (2015). “Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 22, Sayı: 2, 635-649.
 • Kwon, S., Kim, J. ve Oh, D. S. (2012). “Measurement of Urban Competitiveness Based on Innovation Indicators in Six Metropolitan Cities in Korea”. World Technopolis Review, 1(3), 177-185.
 • L'Hostis A. ve Bozzani, S. (2010). “Contactability Measures for Assessing Urban Competitiveness”, Glasgow, European Transport Conference http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00565618/ (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • Liu, X, Guo, H. , Li, Y., Li, Y. ve Pan, W. (2016). “Measuring the Urban Competitiveness of Chinese Cities Based on Multi-Attribute Decision Making Approach” , Int. J. Sustainable Development, Vol. 19, No. 4, 315-341.
 • Moradi, F., Saeideh Zarabadi, Z. S. ve Majedi, H. (2018). “An Explanation of City Branding Model in order to Promote City Competitiveness and Economic Growth by Using of F'ANP Model”. Urban Economics and Management, 6(2(22)), 177-199.
 • Morais, P; Migueis, V.L. ve Camanho, A.S. (2013). “Quality of Life Experienced by Human Capital: An Assessment of European Cities”, January 2013, Volume 110, Issue 1, pp 187–206.
 • Papa, R. , Gargiulo, C., Franco, S. ve Russo, L. (2014). “Urban Smartness vs Urban Competitiveness A Comparison of Italian Cities Rankings” , Journal of Land Use, Mobility and Environment, Special Issue, Eighth International Conference INPUT Smart City - Planning for Energy, Transportation and Sustainability of the Urban System Naples, 4-6 June 2014.
 • Peng, L., ve Zhanxin, M. (2011). “The Evaluation of City Competitiveness in Shandong Province”. Energy Procedia, 5, 472-476.
 • Pengfei N. ve Qinghu, H. (2006), “Comparative Research on the Global Urban Competitiveness”, Chinese Academy for Social Sciences, Beijing.
 • Riza, M. ; Doratli, N. ve Fasli, M. (2011). “City Branding and Identity”, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011.
 • Shen, J. (2004). “Urban Competitiveness and Urban Governance in the Globalizing World”. Asian Geographer 23(1-2), 19-36.
 • Sinkiene, J. (2009) “City Competitiveness: Concept, Factors, Model [текст]” / J. Sinkiene // International Conference Current Issues in Management of Business and Society Development, Riga, 7 – 9 May 2009.
 • Tsaurkubule, Z. (2013). “Influence of Quality of Life on the State and Development of Human Capital in Latvia” Contemporary Economics, 8 (1), pp. 103-112.
 • United Nations Conference on Trade and Development (2008): Creative Economy Report, http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf, (E.t. 13.02.2019).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Necati ÇOBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA ÇOBAN, M . (2019). Tokat İlinin Kentsel Rekabet Edebilirliğinin TR83 Bölgesi Kapsamında Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 919-936 . DOI: 10.18657/yonveek.528037