Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 851 - 866 2019-12-25

OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
Relationship Between Health Expenditures and Development In The OECD Countries: Panel Data Analysis

Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ [1] , Hakkı ODABAŞ [2] , Yunus Emre YAYLA [3]


Sağlık harcamaları ülkelerin kalkınma sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Beşeri bir yatırım türü olması nedeniyle sağlık harcamaları kalkınmanın sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle sağlık harcamaları ile kalkınma arasındaki ilişkiyi belirlemek önemli olmaktadır. Çalışmada panel veri analizinden yararlanılarak 34 OECD ülkesinde 2000-2015 yılları arasında sağlık harcamalarının kalkınma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, sağlık harcamaları ile kalkınma arasında uzun vadeli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte sağlık harcamalarının kalkınma üzerinde pozitif bir etki meydana getirdiği tespit edilmiştir. Diğer yandan sağlık harcamaları ile kalkınma arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Kalkınma, OECD


            JEL Sınıflandırması: I15, O15, C15

Health expenditures have an important place in the development process of countries. As it is a human investment type, health expenditures are important in terms of development. Therefore, the relationship between health expenditures and development needs to be demonstrated. In this study, the effect of health expenditures on development was investigated in 34 OECD countries between 2000 and 2015 by using panel data analysis. According to the results of the study, it is concluded that there is a long-term relationship between health expenditures and development that health expenditures have a positive effect on development. On the other hand, there was a two-way causality relationship between health expenditures and development.

Key Words: Health, Expenditure, Development, OECD

            JEL Classification: I15, O15, C5

Sağlık, Harcama, Kalkınma, OECD
 • Alin, O. & M. D. Marieta (2011). Correlation Analysis Between the Health System and Human Development Level Within the European Union, International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(2), 99-102.
 • Arslan, İ. & M. V. Eren & S. Kaynak (2016). Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 287-310.
 • Baltagi, B. H. & F. Moscone (2010). Health Care Expenditure and İncome in the OECD Reconsidered: Evidence From Panel Data, IZA Discussion Paper, No: 4851.
 • Baltagi, B. H. & Q. Feng & C. Kao (2012). A Lagrange Multiplier Test for Cross-Sectional Dependence in a Fixed Effects Panel Data Model, Journal of Econometrics, 170(1), 164-177.
 • Breusch, T. S. & A. R. Pagan (1980). The Lagrange Multiplier Test and İts Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Çelikkaya, S. & A. Sezgin (2015). Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 40-59.
 • Dumitrescu, E. I. & C. Hurlin (2012). Testing for Granger non-Causality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Erden, C. & F. T. Koyuncu (2014). Kalkınma ve Çevresel Sağlık Riskleri: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 9-23.
 • Gönel, F. D. (2013). Kalkınma Ekonomisi (2. Baskı), Ankara: Efil Yayınevi.
 • Gyimah-Brempong, K., & Wilson, M. (2004). Health Human Capital and Economic Growth in Sub-Saharan African and OECD Countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(2), 296-320.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, Journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Gülmez, A. & F. Yardımcıoğlu (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, 163, 335-353.
 • Günsoy, G. (2005). İnsani Gelişme Kavramı ve Sağlıklı Yaşam Hakkı, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, I, 35-52.
 • Heshmati, A. (2001). On the Causality Between GDP and Health Care Eexpenditure in Augmented Solow Growth Model, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, (No. 423).
 • Human Development Report. (2016). United Nations Development Programme. New York. http://hdr.undp.org/en/2016-report Accessed on: 13.07.2018.İlkin, A. (1983). Sanayi ve Kalkınma Ekonomisi, İstanbul: Güryay Matbaası.
 • Jha, R. & B. Biswal & U. D. Biswal (2001). An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures on Education and Health on Poverty in Indian States, Working Papers 998, Queen's University, Department of Economics.
 • Kamacı, A. & H. U. Yazıcı (2017). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi, Sakarya İktisat Dergisi, 6(2), 52-69.
 • Li, L., Wu, M., & Wu, Z. (2017). The Impact of Public Health Expenditure on Economic Development–Evidence from Prefecture-Level Panel Data of Shandong Province, Research in World Economy, 8(2), 59-65.
 • McCoskey, S. & C. Kao (1998). A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data, Econometric Reviews, 17(1), 57–84.
 • Mirahsani, Z. (2016). The Relationship Between Health Expenditures and Human Development İndex, Journal of Research & Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Vol. 6, No. 3, Jul & Aug, 373- 377. DOI: 10.7508/jrh.2016.03.011.
 • Mishra, P. K. & S. K. Mishra (2015). The Triangulation Dynamics between Education, Health and Economic Growth in India, The Journal of Commerce, 7(2), 69-89.
 • Mpofu, R. T. (2013). Standard of Lıvıng, Qualıty of Lıfe And Per Capıta GDP: A South Afrıcan Experıence, Corporate Ownership & Control / Volume 11, Issue 1, 882-889.
 • Nuhu, K. M., McDaniel, J. T., Alorbi, G. A., & Ruiz, J. I. (2018). Effect of Healthcare Spending on the Relationship Between the Human Development Index and Maternal and Neonatal Mortality, International Health, 10(1), 33-39.
 • Pedronı, P. (2000). Full Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels, Advances in Econometrics, 15, pp. 93-130.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, CESifo Working Paper Series, 1229.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H. & T. Yamagata (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M. H. & A. Ullah & T. Yamagata (2008). A Bias Adjusted LM Test of Error Cross Section İndependence, The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
 • Razmi, S. M. J. & E. Abbasian & S. Mohammadi (2012). Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Issue 5.
 • Srinivasan, T.N. (1999). İnsani Gelişme Yeni Bir Paradigma mı, Yoksa Tekerleğin Yeniden İcadı mı?, Ş. S. Nartgün (Çev.), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, XXXII, 309-312.
 • Suescún, R. (2007). The Role of Fiscal Policy in Human Development and Growth, LAC Regional.
 • Şen, H. & A. Kaya & B. Alpaslan (2018). Eğitim, Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi, Sosyoekonomi, 26(36), 125-144.
 • Todaro, M.P. & S.C. Smith (2011). Economic Development. (Eleven Edition), Boston: Pearson Education.
 • United Nations Development Programme (2018). Human Development İndex, http://hdr.undp.org/en/data Accessed on: 01.07.2018.
 • Westerlund, J. & D. L. Edgerton (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test, Economics Letters, 97(3), 185-190.
 • World Bank (2018). Current health expenditure (% of GDP) World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data Accessed on:01.07.2018.
 • World Health Organization (2014). WHO Global Health Expenditure Atlas, September. http://www.who.int/health-accounts/atlas2014.pdf Accessed on:13.07.2018.
 • Yalçın, A. Z. & F. Çakmak (2016). Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının İnsani Gelişim Üzerindeki Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(4), 705-723.
 • Yardımcıoğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir İncelemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 27-47.
 • Yıldız, F. (2016). Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Barış ve Kalkınma İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 64-78.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9485-3933
Yazar: Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakkı ODABAŞ
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yunus Emre YAYLA
Kurum: AFYON KOCATEPE UNIVERSITY, AFYON VOCATIONAL SCHOOL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA ŞAŞMAZ, M , ODABAŞ, H , YAYLA, Y . (2019). OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ile Kalkınma Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 851-866 . DOI: 10.18657/yonveek.544425