Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 879 - 902 2019-12-25

Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü
The Moderating Effect of Family Ownership on Entrepreneurial Orientation and Firm Performance

Melissa CAGLE [1] , Ahmet ÖZEN [2]


Bu çalışmada ülkemizdeki işletmelerin %95’ini oluşturan aile şirketlerinin “girişimcilik derecesi - finansal performans” ilişkisini düzenleyici etkisi incelenecektir. Uluslararası literatürde aile şirketlerinin inovasyon ve değişimi destekleyen bir yapısı olduğu savunulmaktadır. Benzer şekilde, aile şirketi olmayan kurumlar ile karşılaştırıldığında, bu şirketlerin girişimciliği teşvik ettiği ve hızlı karar alma, büyüyebilme potansiyeli açısından ön plana çıktığı görülmektedir. Örgütsel başarının kilit bir bileşeni olarak tanımlanan girişimcilik yöneliminin, şirket finansal performansına olumlu yansımaları olduğu ve yüksek performans doğurduğu da ayrıca ileri sürülmektedir. Ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz bir gerçek olan bu şirketlerin faaliyetlerini geliştirmek, iş sürekliliklerini korumak Türkiye açısından büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısı ile son dönemlerde şirketlerin rekabet edebilirliğini ve girişimcilik özelliklerini geliştirmek adına düzenlenen çeşitli politika ve programların artışı bu şirketleri yakından ilgilendirmekte. Ayrıca, bu durum Türkiye’nin konuya verdiği önemi desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı BİST İmalat Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık yapısını dikkate alarak girişimcilik yönelimini ampirik olarak test etmek ve şirket performansı üzerine etkisini incelemektedir. Örneklem 2018 yılında İmalat Sektöründe kote edilmiş 94 adet şirketi kapsayıp, yıllık finansal raporlardan toplanan verinin test edilmesinde Moderatör Çoklu Regresyon yönteminden yararlanılmaktadır. Çalışma sonucunda girişimcilik yönelimi yüksek olan şirketlerin risk almaktan kaçındığı veya daha temkinli kararlar aldığı söylenebilir.

                               Anahtar Kelimeler: Aile Şirketi, Finansal Performans, BİST, Moderatör İlişki, Girişimcilik Yönelimi

                               JEL Sınıflandırması: M1, M4, M41, L26

This study eximines the moderating effect of family owned companies, which constitutes 95% of all Turkish enterprises, and its corresponding effect on the relationship between entrepreneurial orientation and financial performance. Family owned companies not only contain an organizational structure that supports innovation and change, but they are also known to encourage entrepreneurship. Moreover, these firms stand out in terms of their rapid decision making and growth potential. The related literature also suggests that entrepreneurial orientation, which is defined as a key component of organizational success, has a positive impact on the company's financial performance. The contribution of family owned companies to the economy is an undeniable fact, thus the improved continuity of their operations is key for maintaining the Turkish success. The rise of various policies and programs aiming to develop companies' competitiveness and entrepreneurial characteristic closely concerns these firms- further highlighting the importance Turkish firms attach towards entrepreneurship. The purpose of this study is to take into account the BIST Manufacturing Sector firms partnership structure and empirically calculate the entrepreneurial orientation, while examining the effect on firm performance. The sample consists of 94 companies listed in the Manufacturing Sector in 2018, and the data collected from annual reports were tested employing use of a moderated multiple regression. The results of the study indicate that firms with high entrepreneurship orientation avoid risk and form more cautious decisions.

                               Key Words: Family Owned Company, Financial Performance, BIST, Moderator Relationship, Entrepreneurship Orientation

                               JEL Classification: M1, M4, M41, L26

Aile Şirketi, Moderatör İlişki, Girişimcilik Yönelimi, Finansal Performans, Borsa İstanbul
  • ...
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melissa CAGLE (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet ÖZEN
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA CAGLE, M , ÖZEN, A . (2019). Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 879-902 . DOI: 10.18657/yonveek.564831