Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 937 - 954 2019-12-25

Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü
The Mediation Role Of Psychological Safety On The Relationship Between Trust in Leader And Workplace Loneliness

Ömer Erdem KOÇAK [1] , Serdar YENER [2]


Psikolojik rahatlık algısı çalışanların işyerindeki olumlu proaktif davranışlarında diğer çalışanların tepkilerine göre şekillenmektedir. Çalışanların yapıcı öneri ve geri bildirimlerinde diğer çalışanlar olumsuz tepki verdiğinde psikolojik rahatlık algısının düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Psikolojik rahatlık algısının kişilerarası güvene dayalı oluştuğu da araştırmalarda ortaya konulmuştur. Bu çalışmada psikolojik rahatlık algısının lidere güven algısı ve işyeri yalnızlığı arasındaki ilişkisinde aracı rolü incelenmiştir. Lidere güven algısı işyerinde çalışanların liderlerden beklentilerinin gerçekleşebileceğine yönelik inancıdır. İşyeri yalnızlığı çalışanların arzuladıkları nitelikte ve nicelikte ilişkiye sahip olamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Sinop il ve ilçelerinde görev yapan 170 hemşire çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yüz yüze anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 21 uygulaması ile analiz edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında psikolojik rahatlık algısının lidere güven ve işyeri yalnızlığı arasındaki ilişkide tam aracılık etkisi gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lidere Güven, Yöneticiye Güven, İşyeri yalnızlığı, Psikolojik rahatlık

JEL Sınıflandırması: M10, M12

Psychological safety perception is determined through the reactions of the other employees when an employee act in proactive way. Psychological safety is thought to be negative when other employees react in negative way against suggestion or efforts of an employee. According to the studyings psychological safety arised through interpersonal trust in an organization. The mediation effect of psychological safety on the relation between trust in leader and  workplace loneliness is studied in this research. Trust in leader is defined as the belief of employees for leaders in that leaders  act in line with employees expectancies. Workplace loneliness is the situation of deficiencies of qualified and quantified relationships in workplace.  170 nurses working in Sinop and its districts are composing sample group of research. The datas gathered through face to face questionnaires are analyzed with SPSS 21 application. According to the results of survey mediation effect of psychological safety on the relationship between trust in leader on workplace loneliness is observed

Key Words: Trust in Leader, Trust in Director , Workplace Loneliness, Psychological Safety

JEL Classification: M10, M12

Lidere Güven, Yöneticiye Güven, İşyeri yalnızlığı
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A.(1986). The Moderator_Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,Strategic and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology.1986,51,6.1173-1182.
 • Cacioppo, J., Hawkley, L., & Berntson, G. (2003). The anatomy of loneliness. Current Directions in Psychological Science, 12, 71-74.Doğan, T., Çetin, B., & Sungur, M.Z.(2009). İş yaşamında yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Cilt:10, Sayı:6, 2009, 271-277.
 • Dutton JE, & Ragins BRE (2007). Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum .Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, Administrative Science Quarterly,Jun ,44,2. 350-384.
 • Edmondson, A. C. (2002). Managing the Risk of Learning Psychological in Work Teams, West, M. (Ed) International Handbook of Organizational Teamwork, London: Blackwell.
 • Edmonson,A.C.(2003),Psychological Safety,Trust and Learning in Organizations, AGroup Level Lens, Erişim Tarihi 20 Şubat 2014, Sciencedirect VeritabanıErkutlu, H. V., Kayacan, M. & Özdemir, H.Ö. (2019). Sağlık çalışanlarında psikolojik güvenlik ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranıları Arasında Bir Çalışma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(3), 166-179.
 • Killeen, C. (1998). Loneliness: An epidemic in modern society. Journal of Advanced Nursing, 28, 762-770.
 • Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions. Annual Review of Psychology, 50, 569-598.
 • Lau, S. & Green, G. (1992). The social stigma of loneliness: Effect of target person’s and perceiver’s sex. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 182-189.
 • Lewin, K. (1948). Research center for group dynamics. New York: Harper&Brothers.
 • Mandel, E. & Novack, G. (1975). Marksist Yabancılaşma Kuramı, (Çev. Olcay Göçmen), Yücel Yayınları, İstanbul, 1975.
 • Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
 • McAlister, D. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
 • Melamed, Y., Szor, H. & Bernstein, E. (2001). The Loneliness of the Therapist in the Public Outpatient Clinic, Journal of Contemporary Psychotherapy, 31(2). Peplau, L., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. In L. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A source book of current theory, research and therapy. New York: John Wiley & Sons.
 • Pfeifer, J., & Veiga, J. (1999). Putting people first for organization success. Academy of Management Executive, 13(2), 37-51. Rokach, A. (2018). Clinicians’s Stress and Loneliness: A Review, Abnormal Psychology and Clinical Psychiatry, 1(1), 1-4. Rook, K. (1988). Toward a more differentiated view of loneliness. In S. Duck (Ed). Handbook of personal relationships: Theory, research and interventions. New York: Wiley.
 • Seidenberg, R. (1980). The lonely marriage in corporate America. In J. Hartog, J. Audy, & Y. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (pp. 186-203). New York: International Universities Press.
 • Slater, P. (1976). The Pursuit of Loneliness: American Culture at the Breaking Point. Boston, MA: Beacon.
 • Wright, S. L. (2005). Loneliness in the Workplace. University of Canterburry Unpublished Doctoral Thesis. Yeloğlu, H. O. (2008). Konfigürasyonlar: Koşulbağımlılık Kuramı, Konfigürasyon Yaklaşımı Bağlamında Örgüt Yapıları Üzerine Önermeler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 155-170.
 • Yener, S. (2015). Paylaşılan Liderlik Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki ilişkide Psikolojik Güvenlik Algısının Aracı Değişken İlişkisinin Araştırılması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi,.
 • Yener,S. ve Saka,C. (2017). Örgütsel Öğrenme Bağlamında Psikolojik Rahatlık, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,1(1), 45-66.
 • Yener, S. & Arslan, A. (2017). Relationship Between the Motivational Language of School Administtrators and Tacit Knowledge Sharing of Teachers. Dhouha Jaziri-Bouagina and George Leal Jamil (eds), Handbook of Research on Tacit Knowledge Management for Organizational Success, (Chapter 15). Hershey PA, USA ; IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-5225-2394-9, ISBN 9781522523956
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4649-2042
Yazar: Ömer Erdem KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1413-7422
Yazar: Serdar YENER
Kurum: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA KOÇAK, Ö , YENER, S . (2019). Lidere Güven Algısının İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlık Algısının Aracı Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 937-954 . DOI: 10.18657/yonveek.569344