Yıl 2019, Cilt 26 , Sayı 3, Sayfalar 801 - 813 2019-12-25

Adli Muhasebe: Adli Muhasebecilik Mesleği Yetkinlikleri, Önemi ve Türkiye’deki Yeri
Forensic Accounting: Competencies and Importance of Forensic Accounting Profession and Position In Turkey

Hakan ARACI [1] , Ece ÇEVİK ÖZCAN [2]


Günümüzde artan insan ihtiyaçları işletmelerin de giderek artış göstermesine, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri de işletmelerin küresel boyutlarda hizmet verme imkânı sağlamasına ve ticari faaliyet hacminin artmasına neden olmaktadır. Ancak bu artış ve gelişmelerin olumlu yönleri beraberinde bazı olumsuz sonuçlar da getirmektedir. İşletmelerin faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını yansıtmamaları, rakamlar üzerinde oynama, hile ve yolsuzlukların ekonomik maliyetlerinin artması bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenler, özel araştırma yetkinliği ve uzmanlığı gerektiren işlemlerin icrasını gerçekleştiren adli muhasebecilik mesleğine olan ihtiyacı arttırmıştır.

Adli muhasebeciler, hile ve yolsuzlukların araştırılması; ticari ve ekonomik anlaşmazlıkların çözümü için ihtiyaç duyulan muhasebe ve hukukun birleştirdiği eğitimli, tecrübe ve uzmanlıklarından yararlanılan profesyonellerdir. Mali konularla ilgili davalar da hakimlerin karar vermede yaşadıkları bilgi eksikliği ve uyuşmazlıklar için adli muhasebecilerin bilgisine başvurulmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda şüpheci ve araştırmacı kimlikleriyle objektif görüşlere ulaşmayı amaç edinen meslek mensuplarının üstlendikleri misyon oldukça önemlidir. Çalışmada, öncelikle adli muhasebe kavramı incelenecek, sonrasında adli muhasebecilik mesleğinin kapsam, özellik, çalışma alanları, önemi açıklanmaya çalışılarak son olarak da Türkiye’de bu mesleğin yerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Adli muhasebe, Adli muhasebecilik mesleği, Bilirkişi.

            JEL Sınıflandırması: M41, M42.

Nowadays, enterprises are increasing because of needs of the people and providing the opportunity to provide services at global level with the developing information and communication technologies causes the increase in the commercial activity volume. However, the positive aspects of these increases and developments have some negative consequences. The fact that enterprises do not reflect the real results of their activities and changing numbers of their actual operating result and increasing the economic costs of fraud and corruption can be given as examples of these negativities. These reasons have increased the need for the forensic accountancy profession to perform the transactions requiring special research competence and expertise.

Forensic accountants are experts who are trained, experienced and combined with the accounting and law necessary for the solution of commercial and economic disputes. For financial matters, forensic accountants are consulted for the lack of information and disputes experienced by judges in making decisions. For these purposes, the mission undertaken by the members of the profession aiming to reach objective views with their skeptical and researcher identities is very important. In this study, firstly, the concept of forensic accountancy will be examined and then the scope, features, fields of work of forensic accounting profession will be explained. Finally, trying to explain position of the forensic accounting in Turkey.

        Key Words: Forensic Accounting, Forensic Accountant, Expert Witness

        JEL Classification: M41, M42,M49

adli muhasebe, adli muhasebecilik
 • Aksu, İ., Uğur, A., & Çukacı, Y. C.(2008).Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleğinin Bir Kolu Olarak Bilirkişilik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (9), 63-71.
 • Awolowo, I.F., Garrow,N., Clark,M. & Chan, D.(2018). Accounting Scandals: beyond corporate governance. Journal of Modern Accounting and Auditing, 14(8), 399-407.
 • Bhasin, M. (2007). Forensic Accounting: A New Paradigm For Niche Consulting. Institute of Chartered Accountants of India, 55(7),1000-1010.
 • Bhattacharya,S.& Kumar,K.(2008). Forensic Accounting and Benford’s Law. IEEE Signal Processing Magazine, 150-152.
 • Brennan,N.M.(2005). Accounting expertise in litigation and dispute resolution. Journal of Forensic Accounting, 5(2), 13-35.
 • Crain, M.A., Hopwood, W.S., Pacini, C. & Young G.R. (2016). Essentials of forensic accounting. New York: American Institute of Certified Public Accountants.
 • Çabuk, A &Yücel, E.(2012). Adli Muhasebecilik Mesleği Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (54), 27-50.
 • Çankaya,F., Dinç,E. & Çoban,Y. (2014).Adli Muhasebede Uzman Tanıklık Mesleği: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma.Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (23), 70-94. ,
 • Dağdeviren, İ.E. & Mirza,Ş. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Ege Bölgesinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10 (2), 209-234.
 • Enyi,P.(2008). Detecting Causes of Variances In Operational Outputs of Manufacturing Organizations: A Forensic Accounting Investigation Approach. Social Science Research Network.
 • Gaither, M.P.(2018). The Role of Forensic Accounting in U.S. Counterterrorism Efforts. (Departmental Honors Thesis). University of Tennessee, Chattanooga.
 • Gligoric, M. Arezina, N. & Duric,L. (2017). The purpose of forenic accounting in detecting occupational fraud in contemporary corporate governance. Singidunum University International Scienti¬c Conference.
 • Meriç,A. & Erkuş,H. (2016).Türkiye’de Bilirkişilik Müessesesi Bağlamında Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaptığı Uzman Tanıklık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 317-340.
 • Naziru,S.& Ahmi,A.(2018). Mitigating Corruption Using Forensic Accounting Investigation Techniques: The Watchdog Perspectives. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF), 2(1),4-25.
 • Oyedokun, G.(2015). Approach to Forensic Accounting and Forensic Audit. Being a lecture delivered by the staff of internal audit department of Niger Delta Development Commission.Nigeria.
 • Owojori, A.A & Asaolu, T. O. (2009). The Role of Forensic Accounting in Solving the Vexed Problemof Corporate World. European Journal of Scientific Research, 29(2), 183-187.
 • Pamukçu,A.(2017). Adli Muhasebe ve Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(48), 227-244.
 • Pazarçeviren, S. (2005). Adli Muhasebecilik Mesleği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 1-19.
 • Rathnasiri, U. A. H. A.& Bandara, R. M. S.(2017). The Forensic Accounting in Sri Lanka “Perception of Professional Accountants. Kelaniya Journal of Management, 6(2), 68-82.
 • Rezaee, Z., Lo,D., Ha, M. & Suen,A. (2016). Forensic Accounting Education and Practice: Insights From China. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 8(1), 106-119.
 • Singleton, A. & Singleton, T.(2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. New Jersey: John Wiley&Sons.
 • Shah,A.A.& Shah,M.A.(2012). Corporate Scandals And Forensic Accounting. Indian Journal Of Accounting,43 (1) , 52-70.
 • Tazegül,A. & Kılıçbey,E.(2017). Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği. International Journal Of Academic Value Studies, 3(17), 119-133.
 • Telpner,Z. &Mostek,M.(2003). Expert Witnessing İn Forensic Accounting: A Handbook For Lawyers And Accountants, U.S.A.:CRC.
 • Toraman,C., Abdioğlu, H. & İşgüden,B.(2009). Aklama Suçunun Önlenmesine Yönelik Çabalar: Adli Muhasebecilik Mesleği Ve Uygulamaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(1), 17-55.
 • Yücel,E.(2011). Adli Muhasebecilik Mesleği Ve Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • http://allianceifa.com/wpcontent/themes/allianceifa/pdf/THE%20CHALLENGES%20OF%20FORENSIC%20ACCOUNTANT%20AN%20EXPERT%20WITNESS.pdf
 • https://www.ismmmo.org.tr/docs/egitim/16052019_bilirkisilik.pdf.
 • https://www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan ARACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6691-9234
Yazar: Ece ÇEVİK ÖZCAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2019

APA ARACI, H , ÇEVİK ÖZCAN, E . (2019). Adli Muhasebe: Adli Muhasebecilik Mesleği Yetkinlikleri, Önemi ve Türkiye’deki Yeri. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 801-813 . DOI: 10.18657/yonveek.593854