Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Ethical Leadership on Perception of Organizational Justice: The Mediating Role of Perception of Psychological Contract

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 128 - 144, 12.04.2022

Öz

Kaynakça

 • Acar, G., Kaya, M. & Şahin, M. Y. (2012). School administrators ethical leadership behavior effects on physical education teachers organizational justice level. Turkish Journal of Sport And Exercise, 14(3), 51-58.
 • Ahmad, I., Donia, M. B. L., Khan, A. & Waris, M. (2019). Do as I say and do as I do? The mediating role of psychological contract fulfillment in the relationship between ethical leadership and employee extra-role performance. Personnel Review, 48(1), 98-117.
 • Ahmad, S. (2018). Can ethical leadership inhibit workplace bullying across East and West: Exploring cross-cultural interactional justice as a mediating mechanism. European Management Journal, 36(2), 223-234.
 • Ahmed, S. F., Eatough, E. M., & Ford, M. T. (2018). Relationships between illegitimate tasks and change in work-family outcomes via interactional justice and negative emotions. Journal of Vocational Behavior, 104, 14-30.
 • Akar, H. (2018). Meta-analysis study on organizational outcomes of ethical leadership. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), 6-25.
 • Akatay, A., Yücekaya, P. & Kısat, N. Ç. (2016). Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının, örgütsel adalet ve sinizm üzerine etkileri: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 483-509.
 • Aksoy-Kürü, S. (2020). Prosedürel adalet algısı ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki: etik liderliğin aracılık rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 3895-3913.
 • Al-Zu'bi, H. A. (2010). A study of relationship between organizational justice and job satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102-109.
 • Altaş, S. S., & Çekmecelioğlu, H. G. (2015). Örgütsel adalet algısının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkileri: okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 421-439.
 • Ang, S., Van Dyne, L., & Begley, T. M. (2003). The employment relationships of foreign workers versus local employees: A field study of organizational justice, job satisfaction, performance, and OCB. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(5), 561-583.
 • Arslantaş C. C., & Dursun, M. (2008). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan güven ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisinde etkileşim adaletinin dolaylı rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 111-128.
 • Atalay, M. Ö. (2019). Örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemiyle incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 430-444.
 • Atasoy, A. U., & İrge, N. T. (2019). Eğitim sektöründe örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Kesit Akademi Dergisi, 5(19), 133-149.
 • Ayan, A. (2015). Etik liderlik tarzının iş performansı, içsel motivasyon ve duyarsızlaşma üzerine etkisi: Kamu kuruluşunda bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(3), 117-141.
 • Ayık, A., Savaş-Yalçın, M., & Yücel, E. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının yordayıcısı olarak okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 233-252.
 • Aykanat, Z. (2014). Psikolojik sözleşmenin ihlali algısında örgütsel adaletin etkisi ve etik liderin aracı değişken olarak rolü: Kalkınma ajanslarında uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Aykanat, Z. & Yıldırım, A. (2012). Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 260-274.
 • Bahar, B. (2019). Etik liderliğin çalışanlar ve örgütler açısından sonuçları: kavramsal bir inceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 2506-2524.
 • Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G., & Van Der Velde, M. E. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 143-158.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. (4.Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık. Bandura, A. (1977). Albert Bandura- Social Learning Theory. Simply Psychology.
 • Bartlett, J. E., Körtlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research, Information Technology, Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50.
 • Baruch, Y., & Rousseau, D. M. (2019). Integrating psychological contracts and ecosystems in career studies and management. Academy of Management Annals, 13(1), 84-111.
 • Bayer, N. & Şahin, İ. (2020). The relationship between perceived ethical leadership, organizational justice, and turnover intention among general hospital nurses. International Journal of Health Management and Tourism, 5(2), 123-144.
 • Bello, S. M. (2012). Impact of ethical leadership on employee job performance. International Journal of Business and Social Science, 3(11).
 • Bıyık, Y., Şimşek, T., & Erden, P. (2017). Etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminine etkisi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 59-70.
 • Bies, R. J. (2001). Interactional (In)Justice: The Sacred and the Profane, In J. Greenberg ve R. Cropanzano (ed.), Advances in Organizational Justice, Stanford University Press, California, 89-118.
 • Birtch, T. A., Chiang, F. F. T. & Van Esch, E. (2016). A social exchange theory framework for understanding the job characteristics-job outcomes relationship: The mediating role of psychological contract fulfillment. International Journal of Human Resource Management, 27(11), 1217-1236.
 • Blakely, G. L., Andrews, M. C., & Moorman, R. H. (2005). The moderating effects of equity sensitivity on the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors. Journal of Business and Psychology, 20(2), 259-273.
 • Blau, P. (1986). Exchange and Power in Social Life. Routledge.
 • Bonner, J. M., Greenbaum, R. L., & Mayer, D. M. (2016). My boss is morally disengaged: The role of ethical leadership in explaining the interactive effect of supervisor and employee moral disengagement on employee behaviors. Journal of Business Ethics, 137(4), 731-742.
 • Brown, M. E. & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595-616.
 • Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
 • Burns, R. W., & DiPaola, M. F. (2013). A study of organizational justice, organizational citizenship behavior, and student achievement in high schools. American Secondary Education. 42 (1), 4-23.
 • Büyükyılmaz, O., & Tunçbiz, B. (2016). Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: Akademik personel üzerinde bir araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 89-114.
 • Caza, A., Caza, B. B., & Lind, E. A. (2011). The missed promotion: An exercise demonstrating the importance of organizational justice. Journal of Management Education, 35(4), 537-563.
 • Charoensap, A., Virakul, B., Senasu, K., & Ayman, R. (2019). Effect of ethical leadership and interactional justice on employee work attitudes. Journal of Leadership Studies, 12(4), 7-26.
 • Chegini, M. G. (2009). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. American Journal of Economics and Business Administration, 1(2), 173-176.
 • Chegini, Z., Janati, A., Asghari-Jafarabadi, M., & Khosravizadeh, O. (2019). Organizational commitment, job satisfaction, organizational justice and self-efficacy among nurses. Nursing Practice Today, 6(2), 86-93.
 • Chen, A. S. Y., & Hou, Y. H. (2016). The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. The Leadership Quarterly, 27(1), 1-13.
 • Chen, L. F., & Khuangga, D. L. (2021). Configurational paths of employee reactions to corporate social responsibility: An organizational justice perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 389-403.
 • Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., & Cheung, Y. H. (2014). Ethical leadership, work engagement, and voice behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(5), 818-831.
 • Cheung, M. F. Y., Wong, C. S. & Yuan, G. Y. (2017). Why mutual trust leads to highest performance: the mediating role of psychological contract fulfillment. Asia Pacific Journal of Human Resources, 55(4), 430-453.
 • Chughtai, A., Byrne, M. & Flood, B. (2015). Linking ethical leadership to employee well-being: The role of trust in supervisor. Journal of Business Ethics, 128(3), 653-663.
 • Cihangiroğlu, N., & Yılmaz, A. (2010). Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütler için önemi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 194-213.
 • Cohen-Charash, Y. & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.
 • Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of applied psychology, 86(3), 386.
 • Colquitt, J. A. & Rodell, J. B. (2015). Measuring Justice and Fairness. İçinde R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Ed.), The Oxford Handbook of Justice in the Workplace (ss. 187-202). Oxford University Press.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E. & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199-236.
 • Coyle-Shapiro, J. A. M., Pereira Costa, S., Doden, W., & Chang, C. (2019). Psychological contracts: Past, present, and future. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6, 145-169.
 • Coyle‐Shapiro, J., & Kessler, I. (2000). Consequences of the psychological contract for the employment relationship: A large scale survey. Journal of Management Studies, 37(7), 903-930.
 • Cropanzano, R. & Stein, J. H. (2009). Organizational justice and behavioral ethics: Promises and prospects. Business Ethics Quarterly, 19(2), 193-233.
 • Cropanzano, R., Prehar, C. A., & Chen, P. Y. (2002). Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice. Group & Organization Management, 27(3), 324-351.
 • Çıraklı, Ü., Uğurluoğlu, Ö., Şantaş, F. & Çelik, Y. (2014). Etik liderlik davranışlarının örgütsel adalet üzerindeki etkisi: Hastanede bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 53-69.
 • Daileyl, R. C., & Kirk, D. J. (1992). Distributive and procedural justice as antecedents of job dissatisfaction and intent to turnover. Human relations, 45(3), 305-317.
 • De Cremer, D. (2005). Procedural and distributive justice effects moderated by organizational identification. Journal of Managerial Psychology, 20(1), 4-13.
 • Demirtaş, Ö. (2015). Ethical leadership influence at organizations: Evidence from the field. Journal of Business Ethics, 126(2), 273-284.
 • Doğan, H. (2018). Örgütsel adalet algısı ile iş performansı arasındaki ilişki. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 26-46.
 • Duignan, P. (2006). Educational Leadership Key Challenges and Ethical Tensions. Cambridge University Press.
 • Düger, Y. S. (2020). Etik liderlik ve çalışanların yenilikçi davranışı: lider-üye etkileşimi ve duygusal zekânın düzenleyici aracılık modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 706-725.
 • Engelbrecht, A. S., Heine, G., & Mahembe, B. (2014). The influence of ethical leadership on trust and work engagement: An exploratory study. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 1-9.
 • Eren, E. (2011). Yönetim ve organizasyon çağdaş ve küresel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım.
 • Fiaz, M., Ikram, A., Su, Q., & Ali, N. (2018). How to save the saviors?: Relationship between organizational justice and citizenship behavior. The Journal of Developing Areas, 52(1), 45-58.
 • Foley, S., Kidder, D. L., & Powell, G. N. (2002). The perceived glass ceiling and justice perceptions: An investigation of Hispanic law associates. Journal of Management, 28(4), 471-496.
 • Folger, R. (1998). Fairness as a moral virtue, İçinde: M. Schminke (Ed). Managerial ethics: moral management of people and processes. ss. 13-34.
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (2012). Organizational Justice and Human Resource Management. İçinde Organizational Justice and Human Resource Management. Sage Publications.
 • Folger, R., Cropanzano, R. & Goldman, B. (2005). What Is the Relationship Between Justice and Morality? İçinde J. Greenberg & J. A. Colquitt (Ed.), Handbook of Organizational Justice (ss. 215-245). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Freeman, R. E., & Stewart, L., (2006). Developing Ethical Leadership, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, http://www.corporate-ethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf., Erişim Tarihi: 21.12.2020. Friedman, I. A. (2003). School organizational values: The driving force for effectiveness and change. İçinde P. T.
 • Begley & O. Johansson (Ed.), The Ethical Dimensions of School Leadership (ss. 161–179). Springer Netherlands.
 • Fulford, M. D. (2005). That's not fair! The test of a model of organizational justice, job satisfaction, and organizational commitment among hotel employees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 4(1), 73-84.
 • Gao, Y., & He, W. (2017). Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice. Management Decision, 55(2), 294-309.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of organizational justice theories. The Academy of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. Applied Psychology, 53(4), 541-555.
 • Gül, H. & İnce, M. (2014). Etik liderlik ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Niğde Üniversitesi İBBF Dergisi, 7(2), 127-150.
 • İnak, A., Özkoç, A. G. & Kirici, E. (2018). Otel işletmelerinde etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 286-309.
 • İşcan, Ö. F., & Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(1), 182-201.
 • Javed, B., Rawwas, M. Y., Khandai, S., Shahid, K., & Tayyeb, H. H. (2018). Ethical leadership, trust in leader and creativity: The mediated mechanism and an interacting effect. Journal of Management & Organization, 24(3), 388-405.
 • Johnson, S. K., Holladay, C. L., & Quinones, M. A. (2009). Organizational citizenship behavior in performance evaluations: distributive justice or injustice? Journal of Business and Psychology, 24(4), 409-418.
 • Joplin, T., Greenbaum, R. L., Wallace, J. C., & Edwards, B. D. (2021). Employee entitlement, engagement, and performance: The moderating effect of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 168(4), 813-826.
 • Kılıçaslan, S. (2010). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal bir yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kickul, J., Gundry, L.K., & Posig, M. (2005). Does trust matter? The relationship between equity sensitivity and perceived organizational justice. Journal of Business Ethics, 56(3), 205- 218.
 • Konovsky, M. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. Journal of management, 26(3), 489-511.
 • Kugun, O. A., Aktaş, E. & Güripek, E. (2013). Çalışanların örütsel adalet algılarında yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının rolü. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü Dergisi, 16(30), 151-164.
 • Kutaula, S., Gillani, A., & Budhwar, P. S. (2020). An analysis of employment relationships in Asia using psychological contract theory: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 30(4), 100707.
 • Lee, K. (2016). Ethical leadership and followers' taking charge: Trust in, and identification with, leader as mediators. Social Behavior and Personality, 44(11), 1793-1802.
 • Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. In L. Berkowitz & W. Walster (Eds.), Advances in Experimental Social Psychology, 9, (91-131). Academic Press.
 • Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis (Eds.), Social exchange: Advances in theory and research (pp. 27–55). Plenum.
 • Lim, B. T., & Loosemore, M. (2017). The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects. International Journal of Project Management, 35(2), 95-106.
 • Loi, R., Lam, L. W., & Chan, K. W. (2012). Coping with job insecurity: The role of procedural justice, ethical leadership and power distance orientation. Journal of Business Ethics, 108(3), 361-372.
 • Lu, C. S., & Lin, C. C. (2014). The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context. Journal of Business Ethics, 124(2), 209-223.
 • Luthans, F. (1981). Organizational Behavior., 3.Ed., McGraw Hill.
 • Mackey, J. D., Frieder, R. E., Brees, J. R. & Martinko, M. J. (2017). Abusive supervision: A Meta-analysis and empirical review. Journal of Management, 43(6), 1940-1965.
 • May, D. R., Hodges, T. D., Chan, A. Y. L., & Avolio, B. J. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32, 247-260.
 • Mete, B. (2016). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan sadakat üzerine etkisi: Güvenin aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Meydan, C. H., Basım, H. N., & Çetin, F. (2011). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerine etkisi: Türk kamu sektöründe bir araştırma. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 175-200.
 • Mıhcı, H. & Uzun, T. (2020). Analyzing the relationship between ethical leadership and organizational justice and organizational ıdentification in schools. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 29-39.
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of applied psychology, 76(6), 845.
 • Morrison, E. W. & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22(1), 26-256.
 • Negiş-Işık, A. & Paşa, Ö. (2017). Öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeyleri ve okul müdürü tarafından sergilenen etik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 135-144.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
 • Ogunfowora, B. (2014). It’s all a matter of consensus: Leader role modeling strength as a moderator of the links between ethical leadership and employee outcomes. Human Relations, 67(12), 1467-1490.
 • Özmen Ö. N. T., Arbak, Y., & Özer, P. S. (2007). Adalete verilen değerin adalet algları üzerindeki etkisinin sorgulanmasına ilişkin bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 7, 17-33.
 • Poon, J. M. (2012). Distributive justice, procedural justice, affective commitment, and turnover intention: a mediation-moderation framework 1. Journal of Applied Social Psychology, 42(6), 1505-1532.
 • Qingjuan, W., Rui, L., & Ailing, W. (2019). The impact of promotion justice on occupational health and turnover intention. Advances in Economics, Business and Management Research, 82, 225-228.
 • Rahaman, H. S., Stouten, J., & Guo, L. (2019). Antecedents of ethical leadership: the theory of planned behavior. Leadership & Organization Development Journal, 40(6), 735-746.
 • Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of organizational behavior, 15(3), 245-259.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139.
 • Saha, R., Cerchione, R., Singh, R., & Dahiya, R. (2020). Effect of ethical leadership and corporate social responsibility on firm performance: A systematic review. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 409-429.
 • Sandhya, S., & Sulphey, M. M. (2021). Influence of empowerment, psychological contract and employee engagement on voluntary turnover intentions. International Journal of Productivity and Performance Management, 70(2), 325-349.
 • Sarp, P. (2018). Kişiye özgü anlaşmalar ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde prosedürel adaletin aracı rolü. Yayımlanmaış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Schappe, S. P. (1998). The influence of job satisfaction, organizational commitment, and fairness perceptions on organizational citizenship behavior. The Journal of Psychology, 132(3), 277-290.
 • Shao, R., Rupp, D. E., Skarlicki, D. P. & Jones, K. S. (2013). Employee justice across cultures: A meta-analytic review. Journal of Management, 39(1), 263-301.
 • Shapiro, J. P. & Stefkovich, J. A. (2016). Ethical Leadership and Decision Making in Education Applying Theoretical Perspectives to Complex Dilemmas (Fourth). Routledge.
 • Shin, Y., Sung, S. Y., Choi, J. N., & Kim, M. S. (2015). Top management ethical leadership and firm performance: Mediating role of ethical and procedural justice climate. Journal of Business Ethics, 129(1), 43-57.
 • Sjahruddin, H., & Sudiro, A. A. (2013). Organizational justice, organizational commitment and trust in manager as predictor of organizational citizenship behavior. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research. Business(IJCRB), 4(12), 133-141.
 • Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82(3), 434.
 • Sonğur, C., Özer, Ö. & Say Şahin, D. (2017). Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 445-456.
 • Şantaş, F. (2014). Etik liderlik davranışlarının örgütsel adalet üzerindeki etkisi: hastanede bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 53-69.
 • Taşlıyan, M., Hırlak, B., Çiftçi, G. E., & Yılmaz, Ö. İ. (2017). Farklılık yönetiminin örgütsel adalet algısı ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: İç Anadolu Ve Akdeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerde karşılaştırmalı bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9(16), 1-19.
 • Treviño, L. K., den Nieuwenboer, N. A. & Kish-Gephart, J. J. (2014). (Un)Ethical behavior in organizations. Annual Review of Psychology, 65(1), 635-660.
 • Truxillo, D. M., Steiner, D. D., & Gilliland, S. W. (2004). The importance of organizational justice in personnel selection: Defining when selection fairness really matters. International Journal of Selection and Assessment, 12(1‐2), 39-53.
 • Tuna, M., Bircan, H., & Yeşiltaş, M. (2012). Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.
 • Van den Akker, L., Heres, L., Lasthuizen, K. M., & Six, F. E. (2009). Ethical leadership and trust: It's all about meeting expectations. International Journal of Leadership Studies, 5(2), 102-122.
 • Van Gils, S., Van Quaquebeke, N., Van Knippenberg, D., Van Dijke, M., & De Cremer, D. (2015). Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness. The Leadership Quarterly, 26(2), 190-203.
 • Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of applied psychology, 94(5), 1275.
 • Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Hartnell, C. A. (2009). Organizational justice, voluntary learning behavior, and job performance: A test of the mediating effects of identification and leader‐member exchange. Journal of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.
 • Walumbwa, F. O., Hartnell, C. A., & Misati, E. (2017). Does ethical leadership enhance group learning behavior? Examining the mediating influence of group ethical conduct, justice climate, and peer justice. Journal of Business Research, 72, 14-23.
 • Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204-213.
 • Wang, H. J., Lu, C. Q., & Siu, O. L. (2015). Job insecurity and job performance: The moderating role of organizational justice and the mediating role of work engagement. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1249.
 • Weiss, J. W. (1994). Business Ethics a Managerial, Stakeholder Approach.
 • Winston, M. D. (2007). Ethical leadership and ethical decision making: A meta-analysis of research related to ethics education. Library and Information Science Research, 29(2), 230-251.
 • Xu, A. J., Loi, R. & Ngo, H. (2016). Ethical leadership behavior and employee justice perceptions: The mediating role of trust in organization. Journal of Business Ethics, 134(3), 493-504.
 • Yıldız, M. L. (2019). Etik liderlik ve örgütsel adalet: İletişim tatmininin aracı rolü. Turkish Journal of Business Ethics, 12(1), 75-112.
 • Yılmaz, F. (2020). Hizmet işletmelerinde dağıtımsal adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 438-457.
 • Yumuk, Y. & Koçoğlu, C. M. (2019). The role of managers ethical leadership behaviour on hotel employees perception of organizational justice. Journal of Business Research - Turk, 11(1), 337-346.
 • Zhang, Y. & Liao, Z. (2015). Consequences of abusive supervision: A meta-analytic review. Asia Pacific Journal of Management, 32(4), 959-987.
 • Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C. & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60(3), 647-680.
 • Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 21-29.

Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 128 - 144, 12.04.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, etik liderliğin örgütsel adalet algısına etkisinde psikolojik sözleşme algısının aracılık rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemi, İstanbul’daki özel okullarda çalışan 583 öğretmenden oluşmaktadır. Anket formu kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplanan veri, SPSS ve YEM (AMOS) paket programlarıyla kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla keşfedici faktör analizi (KFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Belirlenen hipotezler, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli (bootstrap) ile test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, etik liderlik algısının etkileşimsel adalet algısı, prosedürel adalet algısı, dağıtımsal adalet algısını ve psikolojik sözleşme algısını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmektedir. Benzer şekilde psikolojik sözleşme algısının da etkileşimsel adalet algısı, prosedürel adalet algısı, dağıtımsal adalet algısını pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, etik liderliğin örgütsel adalet algısına etkisinde psikolojik sözleşme algısının aracılık rolünün olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Acar, G., Kaya, M. & Şahin, M. Y. (2012). School administrators ethical leadership behavior effects on physical education teachers organizational justice level. Turkish Journal of Sport And Exercise, 14(3), 51-58.
 • Ahmad, I., Donia, M. B. L., Khan, A. & Waris, M. (2019). Do as I say and do as I do? The mediating role of psychological contract fulfillment in the relationship between ethical leadership and employee extra-role performance. Personnel Review, 48(1), 98-117.
 • Ahmad, S. (2018). Can ethical leadership inhibit workplace bullying across East and West: Exploring cross-cultural interactional justice as a mediating mechanism. European Management Journal, 36(2), 223-234.
 • Ahmed, S. F., Eatough, E. M., & Ford, M. T. (2018). Relationships between illegitimate tasks and change in work-family outcomes via interactional justice and negative emotions. Journal of Vocational Behavior, 104, 14-30.
 • Akar, H. (2018). Meta-analysis study on organizational outcomes of ethical leadership. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(4), 6-25.
 • Akatay, A., Yücekaya, P. & Kısat, N. Ç. (2016). Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının, örgütsel adalet ve sinizm üzerine etkileri: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 483-509.
 • Aksoy-Kürü, S. (2020). Prosedürel adalet algısı ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki: etik liderliğin aracılık rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 3895-3913.
 • Al-Zu'bi, H. A. (2010). A study of relationship between organizational justice and job satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102-109.
 • Altaş, S. S., & Çekmecelioğlu, H. G. (2015). Örgütsel adalet algısının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkileri: okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 421-439.
 • Ang, S., Van Dyne, L., & Begley, T. M. (2003). The employment relationships of foreign workers versus local employees: A field study of organizational justice, job satisfaction, performance, and OCB. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(5), 561-583.
 • Arslantaş C. C., & Dursun, M. (2008). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan güven ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisinde etkileşim adaletinin dolaylı rolü. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 111-128.
 • Atalay, M. Ö. (2019). Örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemiyle incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 430-444.
 • Atasoy, A. U., & İrge, N. T. (2019). Eğitim sektöründe örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Kesit Akademi Dergisi, 5(19), 133-149.
 • Ayan, A. (2015). Etik liderlik tarzının iş performansı, içsel motivasyon ve duyarsızlaşma üzerine etkisi: Kamu kuruluşunda bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(3), 117-141.
 • Ayık, A., Savaş-Yalçın, M., & Yücel, E. (2014). Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının yordayıcısı olarak okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 233-252.
 • Aykanat, Z. (2014). Psikolojik sözleşmenin ihlali algısında örgütsel adaletin etkisi ve etik liderin aracı değişken olarak rolü: Kalkınma ajanslarında uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Aykanat, Z. & Yıldırım, A. (2012). Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 260-274.
 • Bahar, B. (2019). Etik liderliğin çalışanlar ve örgütler açısından sonuçları: kavramsal bir inceleme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 2506-2524.
 • Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G., & Van Der Velde, M. E. (2008). Psychological contract breach and job attitudes: A meta-analysis of age as a moderator. Journal of Vocational Behavior, 72(1), 143-158.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. (4.Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık. Bandura, A. (1977). Albert Bandura- Social Learning Theory. Simply Psychology.
 • Bartlett, J. E., Körtlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research, Information Technology, Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50.
 • Baruch, Y., & Rousseau, D. M. (2019). Integrating psychological contracts and ecosystems in career studies and management. Academy of Management Annals, 13(1), 84-111.
 • Bayer, N. & Şahin, İ. (2020). The relationship between perceived ethical leadership, organizational justice, and turnover intention among general hospital nurses. International Journal of Health Management and Tourism, 5(2), 123-144.
 • Bello, S. M. (2012). Impact of ethical leadership on employee job performance. International Journal of Business and Social Science, 3(11).
 • Bıyık, Y., Şimşek, T., & Erden, P. (2017). Etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminine etkisi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 59-70.
 • Bies, R. J. (2001). Interactional (In)Justice: The Sacred and the Profane, In J. Greenberg ve R. Cropanzano (ed.), Advances in Organizational Justice, Stanford University Press, California, 89-118.
 • Birtch, T. A., Chiang, F. F. T. & Van Esch, E. (2016). A social exchange theory framework for understanding the job characteristics-job outcomes relationship: The mediating role of psychological contract fulfillment. International Journal of Human Resource Management, 27(11), 1217-1236.
 • Blakely, G. L., Andrews, M. C., & Moorman, R. H. (2005). The moderating effects of equity sensitivity on the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors. Journal of Business and Psychology, 20(2), 259-273.
 • Blau, P. (1986). Exchange and Power in Social Life. Routledge.
 • Bonner, J. M., Greenbaum, R. L., & Mayer, D. M. (2016). My boss is morally disengaged: The role of ethical leadership in explaining the interactive effect of supervisor and employee moral disengagement on employee behaviors. Journal of Business Ethics, 137(4), 731-742.
 • Brown, M. E. & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595-616.
 • Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
 • Burns, R. W., & DiPaola, M. F. (2013). A study of organizational justice, organizational citizenship behavior, and student achievement in high schools. American Secondary Education. 42 (1), 4-23.
 • Büyükyılmaz, O., & Tunçbiz, B. (2016). Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: Akademik personel üzerinde bir araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 89-114.
 • Caza, A., Caza, B. B., & Lind, E. A. (2011). The missed promotion: An exercise demonstrating the importance of organizational justice. Journal of Management Education, 35(4), 537-563.
 • Charoensap, A., Virakul, B., Senasu, K., & Ayman, R. (2019). Effect of ethical leadership and interactional justice on employee work attitudes. Journal of Leadership Studies, 12(4), 7-26.
 • Chegini, M. G. (2009). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. American Journal of Economics and Business Administration, 1(2), 173-176.
 • Chegini, Z., Janati, A., Asghari-Jafarabadi, M., & Khosravizadeh, O. (2019). Organizational commitment, job satisfaction, organizational justice and self-efficacy among nurses. Nursing Practice Today, 6(2), 86-93.
 • Chen, A. S. Y., & Hou, Y. H. (2016). The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. The Leadership Quarterly, 27(1), 1-13.
 • Chen, L. F., & Khuangga, D. L. (2021). Configurational paths of employee reactions to corporate social responsibility: An organizational justice perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(1), 389-403.
 • Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., & Cheung, Y. H. (2014). Ethical leadership, work engagement, and voice behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(5), 818-831.
 • Cheung, M. F. Y., Wong, C. S. & Yuan, G. Y. (2017). Why mutual trust leads to highest performance: the mediating role of psychological contract fulfillment. Asia Pacific Journal of Human Resources, 55(4), 430-453.
 • Chughtai, A., Byrne, M. & Flood, B. (2015). Linking ethical leadership to employee well-being: The role of trust in supervisor. Journal of Business Ethics, 128(3), 653-663.
 • Cihangiroğlu, N., & Yılmaz, A. (2010). Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütler için önemi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 194-213.
 • Cohen-Charash, Y. & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.
 • Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of applied psychology, 86(3), 386.
 • Colquitt, J. A. & Rodell, J. B. (2015). Measuring Justice and Fairness. İçinde R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Ed.), The Oxford Handbook of Justice in the Workplace (ss. 187-202). Oxford University Press.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E. & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199-236.
 • Coyle-Shapiro, J. A. M., Pereira Costa, S., Doden, W., & Chang, C. (2019). Psychological contracts: Past, present, and future. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 6, 145-169.
 • Coyle‐Shapiro, J., & Kessler, I. (2000). Consequences of the psychological contract for the employment relationship: A large scale survey. Journal of Management Studies, 37(7), 903-930.
 • Cropanzano, R. & Stein, J. H. (2009). Organizational justice and behavioral ethics: Promises and prospects. Business Ethics Quarterly, 19(2), 193-233.
 • Cropanzano, R., Prehar, C. A., & Chen, P. Y. (2002). Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice. Group & Organization Management, 27(3), 324-351.
 • Çıraklı, Ü., Uğurluoğlu, Ö., Şantaş, F. & Çelik, Y. (2014). Etik liderlik davranışlarının örgütsel adalet üzerindeki etkisi: Hastanede bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 53-69.
 • Daileyl, R. C., & Kirk, D. J. (1992). Distributive and procedural justice as antecedents of job dissatisfaction and intent to turnover. Human relations, 45(3), 305-317.
 • De Cremer, D. (2005). Procedural and distributive justice effects moderated by organizational identification. Journal of Managerial Psychology, 20(1), 4-13.
 • Demirtaş, Ö. (2015). Ethical leadership influence at organizations: Evidence from the field. Journal of Business Ethics, 126(2), 273-284.
 • Doğan, H. (2018). Örgütsel adalet algısı ile iş performansı arasındaki ilişki. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 26-46.
 • Duignan, P. (2006). Educational Leadership Key Challenges and Ethical Tensions. Cambridge University Press.
 • Düger, Y. S. (2020). Etik liderlik ve çalışanların yenilikçi davranışı: lider-üye etkileşimi ve duygusal zekânın düzenleyici aracılık modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 706-725.
 • Engelbrecht, A. S., Heine, G., & Mahembe, B. (2014). The influence of ethical leadership on trust and work engagement: An exploratory study. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 1-9.
 • Eren, E. (2011). Yönetim ve organizasyon çağdaş ve küresel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım.
 • Fiaz, M., Ikram, A., Su, Q., & Ali, N. (2018). How to save the saviors?: Relationship between organizational justice and citizenship behavior. The Journal of Developing Areas, 52(1), 45-58.
 • Foley, S., Kidder, D. L., & Powell, G. N. (2002). The perceived glass ceiling and justice perceptions: An investigation of Hispanic law associates. Journal of Management, 28(4), 471-496.
 • Folger, R. (1998). Fairness as a moral virtue, İçinde: M. Schminke (Ed). Managerial ethics: moral management of people and processes. ss. 13-34.
 • Folger, R., & Cropanzano, R. (2012). Organizational Justice and Human Resource Management. İçinde Organizational Justice and Human Resource Management. Sage Publications.
 • Folger, R., Cropanzano, R. & Goldman, B. (2005). What Is the Relationship Between Justice and Morality? İçinde J. Greenberg & J. A. Colquitt (Ed.), Handbook of Organizational Justice (ss. 215-245). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Freeman, R. E., & Stewart, L., (2006). Developing Ethical Leadership, Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, http://www.corporate-ethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf., Erişim Tarihi: 21.12.2020. Friedman, I. A. (2003). School organizational values: The driving force for effectiveness and change. İçinde P. T.
 • Begley & O. Johansson (Ed.), The Ethical Dimensions of School Leadership (ss. 161–179). Springer Netherlands.
 • Fulford, M. D. (2005). That's not fair! The test of a model of organizational justice, job satisfaction, and organizational commitment among hotel employees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 4(1), 73-84.
 • Gao, Y., & He, W. (2017). Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice. Management Decision, 55(2), 294-309.
 • Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of organizational justice theories. The Academy of Management Review, 12(1), 9-22.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Guest, D. E. (2004). The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological contract. Applied Psychology, 53(4), 541-555.
 • Gül, H. & İnce, M. (2014). Etik liderlik ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Niğde Üniversitesi İBBF Dergisi, 7(2), 127-150.
 • İnak, A., Özkoç, A. G. & Kirici, E. (2018). Otel işletmelerinde etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 286-309.
 • İşcan, Ö. F., & Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(1), 182-201.
 • Javed, B., Rawwas, M. Y., Khandai, S., Shahid, K., & Tayyeb, H. H. (2018). Ethical leadership, trust in leader and creativity: The mediated mechanism and an interacting effect. Journal of Management & Organization, 24(3), 388-405.
 • Johnson, S. K., Holladay, C. L., & Quinones, M. A. (2009). Organizational citizenship behavior in performance evaluations: distributive justice or injustice? Journal of Business and Psychology, 24(4), 409-418.
 • Joplin, T., Greenbaum, R. L., Wallace, J. C., & Edwards, B. D. (2021). Employee entitlement, engagement, and performance: The moderating effect of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 168(4), 813-826.
 • Kılıçaslan, S. (2010). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere kuramsal bir yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kickul, J., Gundry, L.K., & Posig, M. (2005). Does trust matter? The relationship between equity sensitivity and perceived organizational justice. Journal of Business Ethics, 56(3), 205- 218.
 • Konovsky, M. A. (2000). Understanding procedural justice and its impact on business organizations. Journal of management, 26(3), 489-511.
 • Kugun, O. A., Aktaş, E. & Güripek, E. (2013). Çalışanların örütsel adalet algılarında yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının rolü. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü Dergisi, 16(30), 151-164.
 • Kutaula, S., Gillani, A., & Budhwar, P. S. (2020). An analysis of employment relationships in Asia using psychological contract theory: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 30(4), 100707.
 • Lee, K. (2016). Ethical leadership and followers' taking charge: Trust in, and identification with, leader as mediators. Social Behavior and Personality, 44(11), 1793-1802.
 • Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. In L. Berkowitz & W. Walster (Eds.), Advances in Experimental Social Psychology, 9, (91-131). Academic Press.
 • Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. Gergen, M. Greenberg, & R. Willis (Eds.), Social exchange: Advances in theory and research (pp. 27–55). Plenum.
 • Lim, B. T., & Loosemore, M. (2017). The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects. International Journal of Project Management, 35(2), 95-106.
 • Loi, R., Lam, L. W., & Chan, K. W. (2012). Coping with job insecurity: The role of procedural justice, ethical leadership and power distance orientation. Journal of Business Ethics, 108(3), 361-372.
 • Lu, C. S., & Lin, C. C. (2014). The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context. Journal of Business Ethics, 124(2), 209-223.
 • Luthans, F. (1981). Organizational Behavior., 3.Ed., McGraw Hill.
 • Mackey, J. D., Frieder, R. E., Brees, J. R. & Martinko, M. J. (2017). Abusive supervision: A Meta-analysis and empirical review. Journal of Management, 43(6), 1940-1965.
 • May, D. R., Hodges, T. D., Chan, A. Y. L., & Avolio, B. J. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32, 247-260.
 • Mete, B. (2016). Etik liderlik davranışının yöneticiye duyulan sadakat üzerine etkisi: Güvenin aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Meydan, C. H., Basım, H. N., & Çetin, F. (2011). Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerine etkisi: Türk kamu sektöründe bir araştırma. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 175-200.
 • Mıhcı, H. & Uzun, T. (2020). Analyzing the relationship between ethical leadership and organizational justice and organizational ıdentification in schools. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 29-39.
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of applied psychology, 76(6), 845.
 • Morrison, E. W. & Robinson, S. L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. Academy of Management Review, 22(1), 26-256.
 • Negiş-Işık, A. & Paşa, Ö. (2017). Öğretmenlerin okul müdürüne güven düzeyleri ve okul müdürü tarafından sergilenen etik liderlik davranışlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (60), 135-144.
 • Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
 • Ogunfowora, B. (2014). It’s all a matter of consensus: Leader role modeling strength as a moderator of the links between ethical leadership and employee outcomes. Human Relations, 67(12), 1467-1490.
 • Özmen Ö. N. T., Arbak, Y., & Özer, P. S. (2007). Adalete verilen değerin adalet algları üzerindeki etkisinin sorgulanmasına ilişkin bir araştırma, Ege Akademik Bakış, 7, 17-33.
 • Poon, J. M. (2012). Distributive justice, procedural justice, affective commitment, and turnover intention: a mediation-moderation framework 1. Journal of Applied Social Psychology, 42(6), 1505-1532.
 • Qingjuan, W., Rui, L., & Ailing, W. (2019). The impact of promotion justice on occupational health and turnover intention. Advances in Economics, Business and Management Research, 82, 225-228.
 • Rahaman, H. S., Stouten, J., & Guo, L. (2019). Antecedents of ethical leadership: the theory of planned behavior. Leadership & Organization Development Journal, 40(6), 735-746.
 • Robinson, S. L., & Rousseau, D. M. (1994). Violating the psychological contract: Not the exception but the norm. Journal of organizational behavior, 15(3), 245-259.
 • Rousseau, D. M. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139.
 • Saha, R., Cerchione, R., Singh, R., & Dahiya, R. (2020). Effect of ethical leadership and corporate social responsibility on firm performance: A systematic review. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(2), 409-429.
 • Sandhya, S., & Sulphey, M. M. (2021). Influence of empowerment, psychological contract and employee engagement on voluntary turnover intentions. International Journal of Productivity and Performance Management, 70(2), 325-349.
 • Sarp, P. (2018). Kişiye özgü anlaşmalar ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde prosedürel adaletin aracı rolü. Yayımlanmaış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Schappe, S. P. (1998). The influence of job satisfaction, organizational commitment, and fairness perceptions on organizational citizenship behavior. The Journal of Psychology, 132(3), 277-290.
 • Shao, R., Rupp, D. E., Skarlicki, D. P. & Jones, K. S. (2013). Employee justice across cultures: A meta-analytic review. Journal of Management, 39(1), 263-301.
 • Shapiro, J. P. & Stefkovich, J. A. (2016). Ethical Leadership and Decision Making in Education Applying Theoretical Perspectives to Complex Dilemmas (Fourth). Routledge.
 • Shin, Y., Sung, S. Y., Choi, J. N., & Kim, M. S. (2015). Top management ethical leadership and firm performance: Mediating role of ethical and procedural justice climate. Journal of Business Ethics, 129(1), 43-57.
 • Sjahruddin, H., & Sudiro, A. A. (2013). Organizational justice, organizational commitment and trust in manager as predictor of organizational citizenship behavior. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research. Business(IJCRB), 4(12), 133-141.
 • Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Psychology, 82(3), 434.
 • Sonğur, C., Özer, Ö. & Say Şahin, D. (2017). Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 445-456.
 • Şantaş, F. (2014). Etik liderlik davranışlarının örgütsel adalet üzerindeki etkisi: hastanede bir uygulama. İşletme Bilimi Dergisi, 2(2), 53-69.
 • Taşlıyan, M., Hırlak, B., Çiftçi, G. E., & Yılmaz, Ö. İ. (2017). Farklılık yönetiminin örgütsel adalet algısı ve örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: İç Anadolu Ve Akdeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerde karşılaştırmalı bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9(16), 1-19.
 • Treviño, L. K., den Nieuwenboer, N. A. & Kish-Gephart, J. J. (2014). (Un)Ethical behavior in organizations. Annual Review of Psychology, 65(1), 635-660.
 • Truxillo, D. M., Steiner, D. D., & Gilliland, S. W. (2004). The importance of organizational justice in personnel selection: Defining when selection fairness really matters. International Journal of Selection and Assessment, 12(1‐2), 39-53.
 • Tuna, M., Bircan, H., & Yeşiltaş, M. (2012). Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.
 • Van den Akker, L., Heres, L., Lasthuizen, K. M., & Six, F. E. (2009). Ethical leadership and trust: It's all about meeting expectations. International Journal of Leadership Studies, 5(2), 102-122.
 • Van Gils, S., Van Quaquebeke, N., Van Knippenberg, D., Van Dijke, M., & De Cremer, D. (2015). Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness. The Leadership Quarterly, 26(2), 190-203.
 • Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (2009). Leader personality traits and employee voice behavior: mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety. Journal of applied psychology, 94(5), 1275.
 • Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Hartnell, C. A. (2009). Organizational justice, voluntary learning behavior, and job performance: A test of the mediating effects of identification and leader‐member exchange. Journal of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.
 • Walumbwa, F. O., Hartnell, C. A., & Misati, E. (2017). Does ethical leadership enhance group learning behavior? Examining the mediating influence of group ethical conduct, justice climate, and peer justice. Journal of Business Research, 72, 14-23.
 • Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204-213.
 • Wang, H. J., Lu, C. Q., & Siu, O. L. (2015). Job insecurity and job performance: The moderating role of organizational justice and the mediating role of work engagement. Journal of Applied Psychology, 100(4), 1249.
 • Weiss, J. W. (1994). Business Ethics a Managerial, Stakeholder Approach.
 • Winston, M. D. (2007). Ethical leadership and ethical decision making: A meta-analysis of research related to ethics education. Library and Information Science Research, 29(2), 230-251.
 • Xu, A. J., Loi, R. & Ngo, H. (2016). Ethical leadership behavior and employee justice perceptions: The mediating role of trust in organization. Journal of Business Ethics, 134(3), 493-504.
 • Yıldız, M. L. (2019). Etik liderlik ve örgütsel adalet: İletişim tatmininin aracı rolü. Turkish Journal of Business Ethics, 12(1), 75-112.
 • Yılmaz, F. (2020). Hizmet işletmelerinde dağıtımsal adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 438-457.
 • Yumuk, Y. & Koçoğlu, C. M. (2019). The role of managers ethical leadership behaviour on hotel employees perception of organizational justice. Journal of Business Research - Turk, 11(1), 337-346.
 • Zhang, Y. & Liao, Z. (2015). Consequences of abusive supervision: A meta-analytic review. Asia Pacific Journal of Management, 32(4), 959-987.
 • Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C. & Bravo, J. (2007). The impact of psychological contract breach on work-related outcomes: A meta-analysis. Personnel Psychology, 60(3), 647-680.
 • Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 21-29.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, Psikoloji, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seval AKSOY KÜRÜ> (Sorumlu Yazar)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1370-0287
Türkiye


Kemal KÖKSAL>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7653-1762
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ysbed954065, journal = {Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2587-2036}, address = {Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yıldız Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız - İstanbul}, publisher = {Yıldız Teknik Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {128 - 144}, title = {Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü}, key = {cite}, author = {Aksoy Kürü, Seval and Köksal, Kemal} }
APA Aksoy Kürü, S. & Köksal, K. (2022). Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 128-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/69391/954065
MLA Aksoy Kürü, S. , Köksal, K. "Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü" . Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 128-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ysbed/issue/69391/954065>
Chicago Aksoy Kürü, S. , Köksal, K. "Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2022 ): 128-144
RIS TY - JOUR T1 - Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü AU - SevalAksoy Kürü, KemalKöksal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 144 VL - 5 IS - 2 SN - -2587-2036 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü %A Seval Aksoy Kürü , Kemal Köksal %T Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü %D 2022 %J Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2587-2036 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Aksoy Kürü, Seval , Köksal, Kemal . "Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü". Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Nisan 2022): 128-144 .
AMA Aksoy Kürü S. , Köksal K. Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 128-144.
Vancouver Aksoy Kürü S. , Köksal K. Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 5(2): 128-144.
IEEE S. Aksoy Kürü ve K. Köksal , "Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi: Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü", Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 128-144, Nis. 2022