Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 303 - 314 2019-12-01

Social Media Aspect of Corporate Profiles of Universities: The Divide Between Public and Private Universities
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı

Ayşe Aslı SEZGİN [1] , Zaliha İnci KARABACAK [2] , Kamile ELMASOĞLU [3] , Emir TÜRKOĞLU [4]


The changes in the field of communication that have been taking place all over the world since 1990 have resulted in a polyphonic communication structure in Turkey. From the 2000s on, in particular, the Web 2.0 interactive media allowing individual users to create their own content have also had a deep impact on communication at the organizational level. From a comparative perspective, this study aims to analyze the use of social media by organizations in Turkey in terms of the concepts of corporate identity and corporate communication. For this purpose, the corporate social network profiles of the Turkish universities established after 2007 were analyzed through content analysis. In this study, which can be considered as a summary of our project supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), the universities in Turkey were analyzed by focusing on social media networks. The data, obtained from the social media network named Facebook, which is used by 43 state universities and 36 foundation universities in Turkey, were analyzed by applying 8 different criterion categories that had been revealed by our surveying method conducted within the scope of the study. Appearance, frequency of re-occurrence, and intensity were used for this analysis. This study is significant as it presents a new approach concerning the subject, and it provides a model related to the organizational/institutional use of social media networks.
İletişim alanında dünyada yaşanan değişimlerin, 1990 yılı sonrasında Türkiye'deki yansımaları, zaman içinde çok sesli bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren, medya içeriğinin kullanıcılar tarafından üretilmesine izin veren, etkileşimli Web 2.0 ortamının etkisi kurumsal anlamda da gözlenmiştir. Bu çalışma, sosyal medyanın Türkiye'deki kurumlar tarafından kullanımına kurumsal kimlik ve kurumsal iletişim kavramları çerçevesinde karşılaştırmalı bir bakış açısı ile yaklaşmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, 2007 yılından sonra Türkiye'de kurulan üniversitelerin sosyal medya ağlarındaki kurumsal profilleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenerek sonuçlandırılan projenin bir özeti niteliğinde olan bu çalışmada, Türkiye'deki üniversiteler, farklı bir bakış açısıyla, sosyal medya ağları vasıtasıyla incelenmiştir. Türkiye'deki 43 devlet ve 36 vakıf üniversitesinin Facebook sosyal medya ağlarından elde edilen veriler, tarama yöntemiyle, analizin kapsamına göre tespit edilen 8 ayrı kategorideki ölçütler altında, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu analiz için görünüş, tekrarlanış sıklığı ve yoğunluk sayma birimleri kullanılmıştır. Çalışma, konuya ilişkin yeni bir yaklaşım ve kurumların sosyal medya ağı kullanımına ilişkin bir model önerisi sunması açısından önem taşımaktadır.
 • Akyürek, R. (2005). Kurumsal iletişim yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Alqudsi-ghabra, T., & Al-Dousari, E. (2014). Internet use among incoming undergraduate students of Kuwait university. Journal of Information & Knowledge Management, 13(2), 1–11.
 • Al-Suwaidi, J. S. (2013). From tribe to facebook: The transformation role of social networks. Abu Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and Research.
 • Argenti, P. A. (2006). How technology has influenced the field of corporate communication. Journal of Business and Technical Communication, 20(3), 357–370.
 • Bayraktutan-Sütcü, G. (2007). Devasa online oyunlarda klan kültürü ve liderlik olgusu. Folklor ve Edebiyat, 50(13), 41–56.
 • Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., İslamoğlu, G., & Aydemir, A. (2012). Sosyal medyada 2011 genel seçimleri: Nicel-nitel ara yüzey incelemesi. Selçuk İletişim, 7(3), 5–29.
 • Bélanger, C. H., Bali, S., & Longden, B. (2014). How Canadian universities use social media to brand themselves. Tertiary Education and Management, 20(1), 14–29.
 • Binark, M. (2007). Dijital oyunlar: Sektör, içerik ve oyuncular. Folklor ve Edebiyat, 50(13), 11–23.
 • Binark, M., & Bayraktutan-Sütçü G. (2007). Dijital oyun rehberi: Oyun tasarımı, oyuncu ve türler (I. B. Fidaner, Der.). İstanbul: Kalkedon.
 • Binark, M., Bayraktutan-Sütcü G., & Buçakçı, F. (2009). How Turkish young people utilize internet cafes: The results of ethnographic research in Ankara. Observatorio, 3(1), 286–310.
 • Böke, K. (Ed.) (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Birnbaum, M. G. (2008). Taking Goffman on a tour of facebook: College students and the presentation of self in a mediated digital environment. Unpublished doctoral dissertation, The University of Arizona, Center for the Study of Higher Education, Tucson, AR, USA.
 • Breakenridge, D. K. (2012). Social media and public relations: Eight new practices for the PR professional. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür-ağ toplumunun yükselişi (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Chiu, P. Y., Cheung, C. M., & Lee, M. K. (2008). Online social networks: Why do we use facebook? In M. D. Lytras, J. M. Carroll, E. Damiani, R. D. Tennyson, D. Avison, G. Vossen, & P. Ordóñez de Pablos (Eds.), The open knowledge society. A computer science and information systems manifesto (pp. 67–74). Heidelberg: Springer.
 • Doğu, B. (2006). Yeni medyanın belirleyici bir unsuru olarak bilgisayar oyunları. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1–3 Kasım 2006, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul.
 • Ellison, N. B., Steinfield C., & Lampe, C. (2007). The benefits of facebook friends: Social capital and college students use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.
 • Fuchs, C. (2013). Socia media. A critical introduction. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Futurarts. (2011). Üniversitelerin sosyal medya kullanımı, 2011. 27 Ocak 2015 tarihinde <https://futurarts.wordpress.com/2011/07/19/universitelerin- sosyal-medya-kullanimi-2/> adresinden erişildi.
 • Göker, G. (2015). İletişimin McDonaldlaşması: Sosyal medya üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 10(2), 389–410.
 • Gören, D. (2003). Yeni iletişim teknolojisi olarak internet kafeler ve internetin kamuya açık alanlarda kullanılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Greenberg, J., & Macaulay, M. (2009). Npo 2.0? Exploring the web presence of environmental nonprofit organizations in Canada. Global Media Journal, 2(1), 63–88.
 • Greenwood, G. (2012). Examining the presence of social media on university web sites. Journal of College Admission, 216, 24–28.
 • Global Digital Statistics. (2017). Digital in 2017: Global overview. 31 Mayıs 2017 tarihinde <https://wearesocial.com/uk/special-reports/ digital-in-2017-global-overview> adresinden erişildi.
 • Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması bağlamında sorunlar, eğilimler, ilkeler ve öneriler - 1. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113–121.
 • Haspels, M. (2008). Will you be my facebook friend? The 4th Annual GRASP (Graduate Research and Scholarly Projects) Symposium, April 25, 2008, Wichita State University, Wichita, KS, USA.
 • Hinton, S., & Hjorth L. (2013). Understanding social media. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hofmann, S., Beverungen, D., Rackers, M., & Becker, J. (2013). What makes local governments’ online communications successful? Insights from a multi-method analysis of facebook. Government Information Quarterly, 30, 387–396.
 • İTTD (2012). Yüksek öğretimde sosyal medya uygulamaları, 2012. 27 Ocak 2015 tarihinde <https://www.facebook.com/ittdSosyalMedya/timeline> adresinden erişildi.
 • Joosten, T. (2012). Social media for educators strategies and best practices. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Kalafat, Ö., & Göktaş, Y. (2011). Sosyal ağların yükseköğretimde kullanımı Gümüşhane üniversitesi: Facebook örneği. 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22–24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Matthews, L. (2010). Social media and the evolution of corporate communications. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(1), 17–23.
 • Miller, V. (2011). Understanding digital culture. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Osgood, C. E., Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H., (1957). The measurement of meaning. Urbana, IL: University of Illinois Press.
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 213–228.
 • Palmer, S. (2013). Characterisation of the use of twitter by Australian Universities. Journal of Higher Education Policy & Management, 35(4), 333–344.
 • Palmer, S. (2014). Characterizing university library use of social media: A case study of twitter and facebook from Australia. Journal of Academic Librarianship, 40(6), 611–619.
 • Peltekoğlu, F. (1997). Kurumsal iletişim sürecinde imajın yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4(1), 125–145.
 • Peltekoğlu, F. (2001). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta.
 • Peruta, A., Ryan, W., & Engelsman, R. (2013). Social media branding strategies for higher education: Comparing facebook pages and web sites. International Journal of Technology, Knowledge & Society, 9(1), 11–23.
 • Reilly, A. H., & Hynan, K. A. (2014). Corporate communication, sustainability, and social media: It’s not easy (really) being green. Business Horizons, 57, 747–758.
 • Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., & Herman, J. (2010). Findings on facebook in higher education: A comprasion of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and Higher Education, 13(3), 134–140.
 • Rubina, B., Asghar, M. B., & Chohan, T. M., (2014). Social impact of internet: Facebook usage by the students of the Islamia University of Bahawalpur. Pakistan Library & Information Science Journal, 45(2), 12–22.
 • Sim, M. A., & Pop, A. M. (2014). The impact of social media on vocabulary learning case study – facebook. Annals of the University of Oradea: Economic Science Series, 23(2), 120–130.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(4), 23–32.
 • Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17). 12 Ocak 2015 tarihinde <https://pareonline. net/getvn.asp?v=7&n=17> adresinden erişildi.
 • Treem, W. J., & Leonardi, P. M. (2013). Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence and association. Annals of the International Communication Association, 36(1), 143–189.
 • Uusiautti, S., & Määttä, K, (2014). I am no longer alone – how do univesity students perceive the possibilities of social media? International Journal of Adolescence and Youth, 19(3), 293–305.
 • Uyguçgil, G., & Demiray, U. (2015). Açık ve uzaktan eğitimde bir pazarlama iletişimi araç olarak web siteleri ve sosyal medya. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7–38.
 • Valenzuela, S., Park, N., & Kee, K. F. (2009). Is there social in a social network site? Facebook use and college students’ life satisfaction, trust, and participation. Journal of Computer-Mediated Communication, 14(4), 875–901.
 • Vasquez, L. M. G., & Velez, I. S. (2011). Social media as a strategic tool for corporate communication. Revista Internacional de Relaciones Publicas, 1(2), 157–174.
 • Wilson, V. (2011). Research methods: Content analysis. Evidence Based Library and Information Practice, 6(4), 177–179.
 • Yılmaz, H., & Kesik, A. (2010). Yükseköğretimde yönetsel yapı ve mali konular: Türkiye’de yükseköğretimde yönetsel etkinliği artırmaya yönelik bir model önerisi. Maliye Dergisi, 158(1), 124–163.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Ampirik Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4557-7351
Yazar: Ayşe Aslı SEZGİN
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Osmaniye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4931-556X
Yazar: Zaliha İnci KARABACAK
Kurum: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3811-3038
Yazar: Kamile ELMASOĞLU
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4508-567X
Yazar: Emir TÜRKOĞLU
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yuksekogretim653576, journal = {Yükseköğretim Dergisi}, issn = {2146-796X}, eissn = {2146-7978}, address = {Gür Sokak, No: 7B, Kadiköy 34720 İstanbul}, publisher = {Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {303 - 314}, doi = {10.2399/yod.19.005}, title = {Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Ayşe Aslı and KARABACAK, Zaliha İnci and ELMASOĞLU, Kamile and TÜRKOĞLU, Emir} }
APA SEZGİN, A , KARABACAK, Z , ELMASOĞLU, K , TÜRKOĞLU, E . (2019). Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı. Yükseköğretim Dergisi , 9 (3) , 303-314 . DOI: 10.2399/yod.19.005
MLA SEZGİN, A , KARABACAK, Z , ELMASOĞLU, K , TÜRKOĞLU, E . "Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 303-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/50371/653576>
Chicago SEZGİN, A , KARABACAK, Z , ELMASOĞLU, K , TÜRKOĞLU, E . "Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 303-314
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı AU - Ayşe Aslı SEZGİN , Zaliha İnci KARABACAK , Kamile ELMASOĞLU , Emir TÜRKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2399/yod.19.005 DO - 10.2399/yod.19.005 T2 - Yükseköğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 303 EP - 314 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-796X-2146-7978 M3 - doi: 10.2399/yod.19.005 UR - https://doi.org/10.2399/yod.19.005 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yükseköğretim Dergisi Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı %A Ayşe Aslı SEZGİN , Zaliha İnci KARABACAK , Kamile ELMASOĞLU , Emir TÜRKOĞLU %T Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı %D 2019 %J Yükseköğretim Dergisi %P 2146-796X-2146-7978 %V 9 %N 3 %R doi: 10.2399/yod.19.005 %U 10.2399/yod.19.005
ISNAD SEZGİN, Ayşe Aslı , KARABACAK, Zaliha İnci , ELMASOĞLU, Kamile , TÜRKOĞLU, Emir . "Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı". Yükseköğretim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2019): 303-314 . https://doi.org/10.2399/yod.19.005
AMA SEZGİN A , KARABACAK Z , ELMASOĞLU K , TÜRKOĞLU E . Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(3): 303-314.
Vancouver SEZGİN A , KARABACAK Z , ELMASOĞLU K , TÜRKOĞLU E . Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(3): 314-303.