Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 330 - 343 2019-12-01

Faculty Members' Opinions About the Sources of Career Stagnation
Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri

Merve DURUSOY [1] , Çiğdem APAYDIN [2]


The objective of this research is to investigate the opinions of the faculty members working at Akdeniz University on stagnation in their careers. For this purpose, the views of the academic staff on the reasons of stagnation and whether their views on the stagnation differ according to the variables of gender, marital status, age, title, length of experience in the organization, and the length of service in the same position was investigated. This research was carried out with 310 scholars working at 17 different faculties on the main campus of Akdeniz University. It employed the mixed research method which uses both qualitative and quantitative techniques. Developed by researchers the "Resources of Stagnation in Career Scale" with eight sub-dimensions was administered to the faculty participating in this research. The data were analysed via the SPSS for Windows 23.0 programme. One-way analysis of variance (ANOVA) and two-way analysis of variance tests were used in the analysis of the data. Scheffe, a post-hoc analysis test, was used to determine the source of significant interactions among the groups. According to the findings, 43.87% of the faculty participating in the study had stagnation in their career. Having a child was an important factor in the family-related reasons of stagnation, while tenure issues (problems) was the most important factor originating from the organization. The results indicate that the participants who have suffered from stagnation mostly experience this problem at the post-doctorate level. It was found that the opinions of the academic staff about the stagnation varied significantly according to the variables of gender, marital status, age, title, length of experience in the current organization, and length of experience in the same position.
Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının kariyerlerinde yaşadıkları durgunluğa yönelik görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretim elemanlarının kariyerde durgunluğa maruz kalma nedenleri ile kariyerde yaşanan durgunluğa dair görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, çalışılan örgütteki hizmet süresi, aynı unvandaki hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma Akdeniz Üniversitesi merkez yerleşkede 17 farklı fakültede görev yapan 310 öğretim elemanı ile yapılmıştır. Araştırma nitel ve nicel tekniklerin kullanıldığı karma yöntem araştırma desenindedir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarına araştırmacılar tarafından geliştirilen ve sekiz alt boyuttan oluşan Kariyerde Durgunluk Kaynakları Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Windows v. 23.0) yazılımı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çift yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı etkileşimlerin kaynağının saptanması için post-hoc yöntemlerinden Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırmada, öğretim elemanlarının %43.87'sinin kariyerinde durgunluk yaşadığı, durgunluğun ailesel sebeplerinde çocuğun önemli etken olduğu, durgunluğun örgütten kaynaklı sebeplerinde kadro probleminin en önemli etken olduğu ve durgunluk yaşayan bireylerin daha çok doktora sonrası bu sürece girdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, çalışılan örgütteki hizmet süresi, aynı unvandaki hizmet süresi değişkenlerine göre kariyerde yaşanan durgunlukla ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
 • Abele, A. E., Volmer, J., & Spurk, D. (2011). Career stagnation: Underlying dilemmas and solutions in contemporary work environments. 5 Aralık 2018 tarihinde <file:///C:/Users/%C3%87i%C4%9Fdem%20APAYDIN/ Downloads/AbeleVolmerSpurkCareerStagnation2012.pdf> adresinden erişildi.
 • Almeida, D. M., & Kessler, R. C. (1998). Everyday stressors and gender differences in daily distress. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 670–680.
 • Aydın, K. B. (2018). Bekâr popülasyonlar için önerilen yasal düzenlemeler. Ankara Barosu Dergisi, 2018(3), 253–286.
 • Bakioğlu, A., & Ülker, N. (2018). Career barriers faced by Turkish women academics: Support for what? Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 313–321.
 • Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma. yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Yayınevi.
 • Baruch, Y., & Hall, D. T. (2004). The academic career: A model for future careers in other sectors? Journal of Vocational Behavior, 64(2), 241–262.
 • Berktemür, G. Demiray, D., & Ürkmez, D. (2016). Hemşirelerin kariyer planlaması: Bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği. Okmeydanı Tıp Dergisi, 32(1), 7–13.
 • Bird, A. (1994). Careers as repositories of knowledge: A new perspective on boundaryless careers. Journal of Organizational Behaviour, 15(4), 325–344.
 • Burke, R. J., & Mikkelsen, A. (2006). Examining the career plateau among police officers. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 29(4), 691–703.
 • Choy, M. R., & Savery, L. K. (1998). Employee plateauing: Some workplace attitudes. Journal of Management Development, 17(6), 392–401.
 • Çalık, T., & Ereş, F. (2006). Kariyer yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Dede, Y., & Demir, S. B. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ewert, A., & Sibthorp, J. (2000). Multivariate analysis in experiential education: Exploring the possibilities. Journal of Experiential Education, 23(2), 108–117.
 • Ference, T. P., Stoner, J. A. F., & Warren, E. K. (1977). Managing the career plateau. Academy of Management Review, 2(4), 602–612.
 • Glenn, N. D. (1975). The contribution of marriage to the psychological well-being of males and females. Journal of Marriage and the Family, 37(3), 594–600.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Hallaçlı, B. (2018). Çalışan kadın personelin kariyer gelişimi: Eğitim sektöründe kıyaslamalı bir araştırma: Denizli örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • İnandı, Y., Tunç, B., & Uslu, F. (2013). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırması Dergisi, 3(1), 219–238.
 • Kaplan, D. (1995). Statistical power in statistical equation modeling. In H. R. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues and applications (pp. 100–117). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MacVicar, A., Graham, M., Ogden S., & Scott, B. (2000). Women and flexibility in the Scottish leisure industry. International Journal of Contemporary Hopitality Management, 12(6), 380–384.
 • Mayasari, I. (2008). Managing career plateau professionally in organization setting. 5 Aralık 2018 tarihinde <https://pdfs.semanticscholar.org/ b2dc/315192d70246278151e458868aaeed22c481.pdf> adresinden erişildi.
 • Nachbagauer, A. G. M., & Riedl, G. (2002). Causes of concepts of career stagnations on performance, work satisfaction, and commitment. International Journal of Manpower, 23(8), 716–733.
 • Neo, R. A. (2002). Employee training & developmen (2nd ed.). Chicago, IL: R. R. Donnelley & Sons Company.
 • Ngondi, B. W. (2017). Effects of career stagnation on performance in public service: A case of Murang’ a county government. Unpublished masters thesis, Murang’a University of Technology, Kenya.
 • Özkanlı, Ö., & White, K. (2008). Leadership and strategic choices: Female professors in Australia and Turkey. Journal of Higher Education Policy and Management, 30(1), 53–63.
 • Savickas, M. L. (2008). David V. Tiedeman: Engineer of career construction. The Career Development Quarterly, 56(3), 217–224.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness of fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 52.
 • Strage, A., & Merdinger, J. (2015). Professional growth and renewal for mid-career faculty. The Journal of Faculty Development, 29(1), 41–50.
 • Şimşek, Ş. (2002). Yönetim ve organizasyon (7. baskı). Konya: Günay Ofset.
 • Tharkude, D., & Bhave, S. (2015). Review of literature: A systematic study of individual and organizational level responsible factors for career stagnation. KHOJ: Journal of Indian Management Research and Practices, 2015(Suppl), 1–7.
 • Tremblay, M., Roger, A., & Toulouse, J. M. (1995). Career plateau and work attitudes. An empirical study of managers. Human Relations, 48(3), 221–236.
 • Tuzgöl Dost, M., & Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203–218.
 • Ünal, B., & Gizir, S. (2014). Öğretim elemanlarının baskın kariyer çapalarının incelenmesi: Mersin Üniversitesi örneği. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5). 1743–1765.
 • Yegengil, E. (2018). Kadının kariyer yaşamında karşılaştığı engeller ve cam tavan. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Ampirik Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7205-7335
Yazar: Merve DURUSOY
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Alanya Atatürk Ortaokulu, Antalya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4457-3199
Yazar: Çiğdem APAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Antalya
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yuksekogretim653579, journal = {Yükseköğretim Dergisi}, issn = {2146-796X}, eissn = {2146-7978}, address = {Gür Sokak, No: 7B, Kadiköy 34720 İstanbul}, publisher = {Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {330 - 343}, doi = {10.2399/yod.19.002}, title = {Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {DURUSOY, Merve and APAYDIN, Çiğdem} }
APA DURUSOY, M , APAYDIN, Ç . (2019). Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri. Yükseköğretim Dergisi , 9 (3) , 330-343 . DOI: 10.2399/yod.19.002
MLA DURUSOY, M , APAYDIN, Ç . "Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 330-343 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/50371/653579>
Chicago DURUSOY, M , APAYDIN, Ç . "Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri". Yükseköğretim Dergisi 9 (2019 ): 330-343
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri AU - Merve DURUSOY , Çiğdem APAYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2399/yod.19.002 DO - 10.2399/yod.19.002 T2 - Yükseköğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 343 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-796X-2146-7978 M3 - doi: 10.2399/yod.19.002 UR - https://doi.org/10.2399/yod.19.002 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yükseköğretim Dergisi Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri %A Merve DURUSOY , Çiğdem APAYDIN %T Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri %D 2019 %J Yükseköğretim Dergisi %P 2146-796X-2146-7978 %V 9 %N 3 %R doi: 10.2399/yod.19.002 %U 10.2399/yod.19.002
ISNAD DURUSOY, Merve , APAYDIN, Çiğdem . "Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri". Yükseköğretim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2019): 330-343 . https://doi.org/10.2399/yod.19.002
AMA DURUSOY M , APAYDIN Ç . Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(3): 330-343.
Vancouver DURUSOY M , APAYDIN Ç . Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri. Yükseköğretim Dergisi. 2019; 9(3): 343-330.