Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yükseköğretime Covid-19 Bulaşınca: Salgın Sürecinde Öğrenci ve Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Deneyimleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 1, 102 - 121, 30.04.2022
https://doi.org/10.2399/yod.21.816132

Öz

Covid-19 salgını sürecinde, eğitim ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde daha önce deneyimlenmemiş yenilikler ile tanışılmıştır. Salgının en çok etkilediği alanlardan biri de yükseköğretim olmuştur. Araştırmada, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında gerçekleşen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki 10 ayrı üniversitede görev yapan ve salgın sürecinde uzaktan eğitim verme tecrübesi yaşamış 46 akademisyen ile uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören 115 öğrencinin, oluşturulan bir soru formu vasıtasıyla uzaktan eğitim tecrübeleri sorgulanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninin benimsendiği araştırmada, elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan bulgular, uzaktan eğitim modelinin bünyesinde uygulamaya yönelik çeşitli zorluklar içermesi yanında, avantajlar da barındırdığını göstermektedir. Deneyimlenen süreçten elde edilen sonuçlar doğrultusunda, uzaktan eğitimle ilgili eksiklikler tespit edilip iyileştirmeler yapılarak sistemin daha iyi hale getirilebileceği öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92–97.
 • Akca, M. (2020). COVID-19’un havacılık sektörüne etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45–64.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–9.
 • Almarzooq, Z., Lopes, M., & Kochar, A. (2020). Virtual learning during the COVID-19 pandemic: A disruptive technology in graduate medical education. Journal of the American College of Cardiology, 75(20), 2635–2638.
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., & Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 91–100.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., & Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: Rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13).
 • Cook, D. A., & Dupras, D. M. (2004). A practical guide to developing effective web-based learning. Journal of General Internal Medicine 19(6), 698–707.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). New York, NY: Sage.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1–6.
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78–98.
 • Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği MOOC (massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15–22.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133.
 • Gewin, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature, 580(7802), 295–296.
 • Gündüzalp, S., & Şener, G. (2018). Üniversitelerde dijital dönüşüm. 1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 28–29 Aralık 2018, Diyarbakır.
 • Hava, K. (2019). Öğretim üyelerinin öğrenme ortamlarında yeni teknolojileri kullanma düzeyinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 165–181.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192.
 • Kaya, M., Çitil Akyol, C., Özbek, R., & Pepeler, E. (2017). Lisansüstü eğitim programlarında uzaktan eğitim uygulamasına yönelik eğitim bilimleri bölümü akademisyenlerinin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 16, 1616–1627.
 • Kayaduman, H., & Demirel, T. (2019). Investigating the concerns of first-time distance education instructors. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(5), 85–103.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283–289.
 • Kurnaz, E., & Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3, 262–288.
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Problems experienced by nursing students about distance education in the period of COVID-19 pandemic. Journal of Eurasian Social and Economic Research, 7(5), 66–77.
 • Linney, S. (2020). How is COVID-19 shaping the higher education sector? Erişim adresi: https://www.qs.com/how-is-covid-19-shaping-the-higher-education-sector/ (10 Haziran 2020)
 • Muhirwa, J. M. (2009). Teaching and learning against all odds: A video-based study of learner-to-instructor interaction in international distance education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(4), 1–24.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Sarı, E., & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Covid-19 örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49–63.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40–53.
 • Tam, G., & El-Azar, D. (2020). 3 ways the coronavirus pandemic could reshape education. World Economic Forum. Erişim adresi: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/ (8 Haziran 2021).
 • Thach, E. C., & Murphy, K. L. (1995). Competencies for distance education professionals. Education Technology Research and Development, 43(1), 57–59.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125–144.
 • UNESCO (2020). COVID-19 educational disruption and response. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/covid-19-educational-disruption-and-response (8 Haziran 2020).
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yamamoto, G. T., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25–34.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. A. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15–20.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu: 1. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/sayfalar/haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx (8 Haziran 2020).
 • Zhou, L., Shanshan, W., Zhou, M., & Li, F. (2020). ‘School’s out, but class’ on’, the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evidence in Chinese Education, 4(2), 501–519.

When Higher Education is Infected by Covid-19: An Analysis of the Experiences of Students and Academics in Distance Learning Activities during the Pandemic

Yıl 2022, Cilt: 12 Sayı: 1, 102 - 121, 30.04.2022
https://doi.org/10.2399/yod.21.816132

Öz

During the Covid-19 pandemic, many sectors, especially the education and health sector, have encountered new urgencies that they had never experienced before. One domain most affected by the pandemic has been higher education. This study aims to evaluate the distance education activities that have occurred at higher education institutions in Turkey during the pandemic. The distance education experiences of 46 academics and 115 students of 10 universities in Turkey during the pandemic were surveyed through a question form. A qualitative research method, phenomenology, was adopted and the data were analyzed using the content analysis technique. The findings show that the distance education model presents both practical difficulties and advantages. The system can be improved by considering the results obtained from the experiences and detecting the deficiencies of distance education.

Kaynakça

 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92–97.
 • Akca, M. (2020). COVID-19’un havacılık sektörüne etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 45–64.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–9.
 • Almarzooq, Z., Lopes, M., & Kochar, A. (2020). Virtual learning during the COVID-19 pandemic: A disruptive technology in graduate medical education. Journal of the American College of Cardiology, 75(20), 2635–2638.
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., & Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 91–100.
 • Brooks, S. K., Smith, L. E., Webster, R. K., Weston, D., Woodl, L., Hall, I., & Rubin, G. J. (2020). The impact of unplanned school closure on children’s social contact: Rapid evidence review. Euro Surveilliance, 25(13).
 • Cook, D. A., & Dupras, D. M. (2004). A practical guide to developing effective web-based learning. Journal of General Internal Medicine 19(6), 698–707.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). New York, NY: Sage.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 1–6.
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78–98.
 • Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği MOOC (massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15–22.
 • Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 125–133.
 • Gewin, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature, 580(7802), 295–296.
 • Gündüzalp, S., & Şener, G. (2018). Üniversitelerde dijital dönüşüm. 1. Anadolu Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 28–29 Aralık 2018, Diyarbakır.
 • Hava, K. (2019). Öğretim üyelerinin öğrenme ortamlarında yeni teknolojileri kullanma düzeyinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 165–181.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192.
 • Kaya, M., Çitil Akyol, C., Özbek, R., & Pepeler, E. (2017). Lisansüstü eğitim programlarında uzaktan eğitim uygulamasına yönelik eğitim bilimleri bölümü akademisyenlerinin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 16, 1616–1627.
 • Kayaduman, H., & Demirel, T. (2019). Investigating the concerns of first-time distance education instructors. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(5), 85–103.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283–289.
 • Kurnaz, E., & Serçemeli, M. (2020). Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3, 262–288.
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Problems experienced by nursing students about distance education in the period of COVID-19 pandemic. Journal of Eurasian Social and Economic Research, 7(5), 66–77.
 • Linney, S. (2020). How is COVID-19 shaping the higher education sector? Erişim adresi: https://www.qs.com/how-is-covid-19-shaping-the-higher-education-sector/ (10 Haziran 2020)
 • Muhirwa, J. M. (2009). Teaching and learning against all odds: A video-based study of learner-to-instructor interaction in international distance education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(4), 1–24.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Sarı, E., & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Covid-19 örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49–63.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40–53.
 • Tam, G., & El-Azar, D. (2020). 3 ways the coronavirus pandemic could reshape education. World Economic Forum. Erişim adresi: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/ (8 Haziran 2021).
 • Thach, E. C., & Murphy, K. L. (1995). Competencies for distance education professionals. Education Technology Research and Development, 43(1), 57–59.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125–144.
 • UNESCO (2020). COVID-19 educational disruption and response. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/covid-19-educational-disruption-and-response (8 Haziran 2020).
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yamamoto, G. T., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25–34.
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. A. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15–20.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020). Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu: 1. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/sayfalar/haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx (8 Haziran 2020).
 • Zhou, L., Shanshan, W., Zhou, M., & Li, F. (2020). ‘School’s out, but class’ on’, the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during the COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evidence in Chinese Education, 4(2), 501–519.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Ampirik Araştırma
Yazarlar

Şayan Berber 0000-0002-7897-7335

Meltem Akca 0000-0001-5544-5929

Mübeyyen Tepe Küçükoğlu 0000-0002-3717-4165

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Berber, Ş., Akca, M., & Tepe Küçükoğlu, M. (2022). Yükseköğretime Covid-19 Bulaşınca: Salgın Sürecinde Öğrenci ve Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Deneyimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Yükseköğretim Dergisi, 12(1), 102-121. https://doi.org/10.2399/yod.21.816132

Yükseköğretim Dergisi, bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir. Yazarlar yazılarının bütün yayın haklarını derginin yayıncısı Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) devrettiklerini kabul ederler. Yayınlanan içeriğin (yazı ve görsel unsurlar) telif hakları dergiye ait olur. Dergide yayınlanması uygun görülen yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.

TÜBA, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için TÜBA'dan yazılı izin alınması gereklidir.