Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Suriyeli Göçmenlerin Açık ve Yeşil Alanlardan Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 58, Sayı 2, 273 - 284, 30.06.2021
https://doi.org/10.20289/zfdergi.753225

Öz

Amaç: Gözlemlere dayalı olarak Suriyeli Göçmenler açık ve yeşil alan kullanımlarında kendi geleneksel kültürlerini ülkemizde de yansıtmaktadırlar. Kültürel bir karmaşa yaratmamak nedeniyle Suriyeli Göçmenlerin kültürlerini anlamak ve açık-yeşil alan tasarımlarına kendi kültürümüzle birlikte entegre etmek bu çalışmanın temel hedefi olmuştur.

Materyal ve Metot: Hatay ili Antakya ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda yerinde/yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması gönüllülük esasına dayalı olarak 100 Suriyeli Göçmene uygulanmıştır. Göçmenlerin sosyo-demografik durumlarının parkı kullanım değerlendirmeleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak hesaplanmıştır. Ayrıca etkili olan faktörler belirlenerek anket soruları üzerindeki ilişki saptanmıştır.

Bulgular: Parkı kullanım değerlendirmesi sorularına verilen yanıtların üzerinde en fazla, eğitim durumu, mesleki unvan, çocuk sayısı ve parkın kimlerle kullanıldığı değişkenleri etkili olmuştur. Bu değişkenlerin ise parkın kullanım değerlendirmesi sorularından çoğunlukla 1, 2 ve 5 soruları arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca sözlü görüşmelerle elde edilen sonuçlara dayanarak, Suriye parkları ile Türkiye parkları arasında kullanım yönünden çok farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Ortak paydada buluşmak adına Suriyeli Göçmenler özelinde ülkemizde yaşayan tüm göçmenlerin geleneksel kültürlerini yansıtırken, kendi kültürümüzü asimile ettirmeden planlama ve tasarım yaklaşımlarına yönelik bulgular oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Akten, M. 2003. Isparta ilindeki bazı rekreasyon alanlarının mevcut potansiyellerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302-7085, s: 115-132.
 • Anonim, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.
 • Budak, E. Z. Cumhuriyet döneminde Antakya kenti açık ve yeşil alan sistemlerinin irdelenmesi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antakya, Türkiye, 2010.
 • Çetinkale Demirkan, G. 2020. University students’ use of campus open and green spaces and their satisfaction. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 57 (1):39-52.
 • Emür, S. H. ve Onsekiz, D. 2007. Kentsel yaşam kalitesi bileşenleri arasında açık ve yeşil alanların önemi-Kayseri/Kocasinan ilçesi park alanları analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 22, s: 367-396.
 • Ersoy, M. 2016. Kentsel planlama ansiklopedik sözlük. ISBN: 978-605-88444-2-1. 2. Baskı. Ninova Yayıncılık. İstanbul.
 • Es, M. ve Ateş, H. 2004. Kent yönetimi, kentlileşme ve göç: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sayı:48, İÜİF Yayını, İstanbul, 205-248.
 • Gül, A. ve Küçük, V. 2001. Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A Sayı: 2, s: 27-48, Isparta.
 • İçduygu, A., Sert, D. Ş.ve Karaçay, A. B. 2009. Türkiye’ye yönelen göç ve sığınma hareketleri ve politikaları üzerine brifing. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programı, No: 1.
 • Kalıpsız, A., 1981. İstatistik Yöntemler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın No: 2837, O.F. Yayın No:294, İstanbul.
 • Önder, S. ve Polat, A. T. 2012. Kentsel açık-yeşil alanların kent yaşamındaki yeri ve önemi. Kentsel Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri. Konya.
 • Tepe, A.C. 2018. Açık ve yeşil alanların kentsel yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi: Sancaktepe örneği. Doktora tezi, Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • Ülger, N. E. 2020. Arazi yönetimi. ISBN: 978-605-81366-1-8. 2. Baskı. Yem Kitabevi. İstanbul.
 • Yazıcı, K. ve Gülgün Aslan, B. 2017. Açık-yeşil alanlarda dış mekân süs bitkilerinin önemi ve yaşam kalitesine etkisi; Tokat kenti örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN 1018 – 8851. 54 (3):275-284.
 • Yörük, İ., Gülgün, B., Türkyılmaz, B. 2005. Akhisar ilçesi kentsel alan kullanım değişiminin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(3):171-182 ISSN 1018-8851.
 • Yücel, F. G. 2007. Kaliteli kent parkı tasarımı. Mimarlık Dergisi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyma YİĞİT (Sorumlu Yazar)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0837-0703
Türkiye


Mustafa ATMACA
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7811-3951
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 15 Haziran 2020
Kabul Tarihi 5 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 58, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yiğit, Ş. & Atmaca, M. (2021). Suriyeli Göçmenlerin Açık ve Yeşil Alanlardan Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 58 (2) , 273-284 . DOI: 10.20289/zfdergi.753225

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.