PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 29 - 34, 01.02.2010

Öz

-

Kaynakça

 • 1. Çiftçi A , Bingöl-Koloğlu M, Şenocak M.E. : Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J. PedSurg 2003,38: 1170-1176
 • 2. Eren S. , Balcı A. , Dikici B.: Foreign body aspiration in hildren : experience of 1160 cases. Ann Trop Paed 2003,23:31-37
 • 3. Rovin JD ,Rodgers BM. Pediatric Foreign Body Aspiration. Pediatrics in Review 2000,21: 86 -90
 • 4. Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986, 145:211-6
 • 5. Banarjee A , Subba Rao KSVK, Khanna SK : Laryngo Tracheo — Bronchial foreign bodies in children . J Laryngo Otol.1988, 102 : 1029 6. McCuirt WF, Holmes KD, Feehs R : Tracheobronchial foreign bodies . Laryngoscope 1988,98:615. 7. Black RE, Johnson DG, Matlak ME,Bronchoskopic removal of aspirated foreign bodies in children and adults. J.Pediatr Surg. 1994;29:682-4
 • 8. MuL, HeP, Sun D. The causes and complications of late diagnosis of foreign body aspiration in chidren.Arch otolaryngol Head and Neck Surg 1991;117:876-879
 • 9. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C,Brettlot MP, Rodenstein DO.Tracheobronchial foreign bodies:Presentation and management in chldrenandadults. Chest , 1999; 115:1357- 1362
 • 10. Liancai M, He P, Sun D : Inhalation of foreign bodies in Chinese Laryncoscope 1991,101 : 657 11. Wiseman NE .The diagnosis offoreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986; 145:211-6
 • 12. Şenkaya I, Sağdıç K, Gebitekin C, Management of foreign body aspiration in infancy and childhood.Turk J Ped 1997 ; 39:353-2 13. Oğuz F, Çitok A, Ünüver E, Sıdal M. Airway foreign bodies in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 52:11-6
 • 14. Ildırım İ, Özdemir A , Çil M,. Çocuklarda görülen yabancı cisim aspirasyonları. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 1990; 1:59-66
 • 15. Aytaç A, Yurdakul Y, İkizler Ç.: Inhalation of foreign bodies in children .Report of500 cases . J Thorac Cardiovas Surg 1977,74:145
 • 16. Friedman EM.Tracheobronchial foreign bodies.Otolaryngol Clin North AM, 2000;33 (1):179-185
 • 17. Mosian TC : Retained endobronchial foreign body removel facilitated by steroid therapy of an obstructing, inflamatory polyp. Chest 1990 ,100: 270
 • 18. Karakoç F,Karadağ B,Akbenlioğlu C,Ersu R, Yıldızeli B,Yüksel M,Dağlı E Foreign body aspiration :What is the outcome?Pediatr Pulmonol 2002;34:30-4
 • 19. Bodart E, de Biderling G, Tuerlinckx D, Gillet J.B. Foreign body aspiration in childhood : Management algoritm .Eur JEmerg Med 1999, 6: 21-5.

Foreign body aspirations in children: Analysis of 20 cases

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 29 - 34, 01.02.2010

Öz

Introduction and Aim: Foreign body aspiration is a common pediatric emergency in childhood. It has a high mortality rate in the first three years.Altough foreign body aspirations frequently present with acute respiratory symptoms the severity of the clinical picture may vary.lt may also be present with insidious and vague symptoms or may be introduced by a picture of persistant respiratory infection bronchiectasis or lung abscess. Material and Methods:20 patients with the diagnosis of foreign body aspiration between January 2001- January 2009 were retrospectively investigated. Results :Of the 20 patients, 8 were male (% 40 ), and 12 were female (% 60 ).The mean age was 2.6±1.31 , and 17 ( %85) of the patients were under the age of 3 years. Most common symptoms on admission were respectively cough,respiratory distress ,wheezing, fever and cyanosis .Only 5 cases (%25) were have foreign body aspiration history. %35 precent of the patients were admitted within the first 24 hours following the aspiration, and 65 % of the patients were admitted after the first 24 hours..In the 14 cases (%70 ), foreign bodies located in the right stem bronchus ,and the most common foreign bodies were dried fruits (%65) and otherfoods (%18). There was significant differences of fever and dispnea symptoms and radiografic findings between the early and late admitted patients (p < 0.05 ). Conclusion : The foreign body aspirations can be easyly confused with the similar clinical findings encountered together with other pediatric pulmonary problems in the childhood. Therefore the patients who have suspicion of foreign body aspiration should be evaluated promptly and systematically and treated as soon as possible.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi A , Bingöl-Koloğlu M, Şenocak M.E. : Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J. PedSurg 2003,38: 1170-1176
 • 2. Eren S. , Balcı A. , Dikici B.: Foreign body aspiration in hildren : experience of 1160 cases. Ann Trop Paed 2003,23:31-37
 • 3. Rovin JD ,Rodgers BM. Pediatric Foreign Body Aspiration. Pediatrics in Review 2000,21: 86 -90
 • 4. Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986, 145:211-6
 • 5. Banarjee A , Subba Rao KSVK, Khanna SK : Laryngo Tracheo &#8212; Bronchial foreign bodies in children . J Laryngo Otol.1988, 102 : 1029 6. McCuirt WF, Holmes KD, Feehs R : Tracheobronchial foreign bodies . Laryngoscope 1988,98:615. 7. Black RE, Johnson DG, Matlak ME,Bronchoskopic removal of aspirated foreign bodies in children and adults. J.Pediatr Surg. 1994;29:682-4
 • 8. MuL, HeP, Sun D. The causes and complications of late diagnosis of foreign body aspiration in chidren.Arch otolaryngol Head and Neck Surg 1991;117:876-879
 • 9. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C,Brettlot MP, Rodenstein DO.Tracheobronchial foreign bodies:Presentation and management in chldrenandadults. Chest , 1999; 115:1357- 1362
 • 10. Liancai M, He P, Sun D : Inhalation of foreign bodies in Chinese Laryncoscope 1991,101 : 657 11. Wiseman NE .The diagnosis offoreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986; 145:211-6
 • 12. Şenkaya I, Sağdıç K, Gebitekin C, Management of foreign body aspiration in infancy and childhood.Turk J Ped 1997 ; 39:353-2 13. Oğuz F, Çitok A, Ünüver E, Sıdal M. Airway foreign bodies in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 52:11-6
 • 14. Ildırım İ, Özdemir A , Çil M,. Çocuklarda görülen yabancı cisim aspirasyonları. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 1990; 1:59-66
 • 15. Aytaç A, Yurdakul Y, İkizler Ç.: Inhalation of foreign bodies in children .Report of500 cases . J Thorac Cardiovas Surg 1977,74:145
 • 16. Friedman EM.Tracheobronchial foreign bodies.Otolaryngol Clin North AM, 2000;33 (1):179-185
 • 17. Mosian TC : Retained endobronchial foreign body removel facilitated by steroid therapy of an obstructing, inflamatory polyp. Chest 1990 ,100: 270
 • 18. Karakoç F,Karadağ B,Akbenlioğlu C,Ersu R, Yıldızeli B,Yüksel M,Dağlı E Foreign body aspiration :What is the outcome?Pediatr Pulmonol 2002;34:30-4
 • 19. Bodart E, de Biderling G, Tuerlinckx D, Gillet J.B. Foreign body aspiration in childhood : Management algoritm .Eur JEmerg Med 1999, 6: 21-5.

Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi

Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1, 29 - 34, 01.02.2010

Öz

Giriş ve Amaç:Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağında sık olarak karşımıza çıkan pediatrik acillerdendir. Özellikle ilk 3 yaşta yüksek mortalite oranları ileseyreder.Çocuklardayabancı cisim asprirasyonları genellikle akut solunum sıkıntısı ile görülürken bazen sessiz kalabilir.Bu olgular daha sonra karşımıza dirençli akciğer enfeksiyonu, bronşektazi veya akciğer apsesi gibi klinik tablolarla çıkabilir. Materyal ve Method: Bu çalışmada solunum sistemi yabancı cisimleri araştırılarak klinik özellikleri ve sonuçları incelendi.Ocak 2001- Ocak 2009 tarihleri arasında yabancı cisim aspirasyon tanısı bronkoskopi ile doğrulanan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Olguların 8'i ( %40 ) erkek ,12'si ( %60) kız idi. Yaş ortalaması 2.6 ±1.31 olup ,17 olgu (%85) 3 yaşın altındaydı.En sık rastlanan başvuru şikayetleri sırasıyla öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ateş ve morarmaydı.Hastaların yalnızca 5 'inde (% 25 ) yatış sırasında yabancı cisim aspirasyon öyküsü mevcuttu. Vakaların % 35 'i ilk 24 saat içinde hastaneye başvururken ,%65'i daha geç başvurmuştu. 14 olguda (%70) yabancı cisimler sağ ana bronştan çıkarılmış olup, çeşitli kuruyemişler (% 65 ) ve diğer besin maddeleri (%18) en sık aspire edilen materyalleri oluşturmaktaydı.Erken ve geç başvuran olgular arasında ateş, dispne semptomları ile radyolojik bulgular açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.(p < 0.05). Sonuç:Yabancı cisim aspirasyonları,çocukluk yaş grubunda diğer akciğer problemleriyle kolaylıkla karıştırılabilmektedir.Bu nedenle yabancı cisim şüphesi bulunan olgular,hızlı ve sistematik olarak değerlendirilmeli ve zaman geçirmeden tedavi edilmelidirler.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi A , Bingöl-Koloğlu M, Şenocak M.E. : Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J. PedSurg 2003,38: 1170-1176
 • 2. Eren S. , Balcı A. , Dikici B.: Foreign body aspiration in hildren : experience of 1160 cases. Ann Trop Paed 2003,23:31-37
 • 3. Rovin JD ,Rodgers BM. Pediatric Foreign Body Aspiration. Pediatrics in Review 2000,21: 86 -90
 • 4. Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986, 145:211-6
 • 5. Banarjee A , Subba Rao KSVK, Khanna SK : Laryngo Tracheo &#8212; Bronchial foreign bodies in children . J Laryngo Otol.1988, 102 : 1029 6. McCuirt WF, Holmes KD, Feehs R : Tracheobronchial foreign bodies . Laryngoscope 1988,98:615. 7. Black RE, Johnson DG, Matlak ME,Bronchoskopic removal of aspirated foreign bodies in children and adults. J.Pediatr Surg. 1994;29:682-4
 • 8. MuL, HeP, Sun D. The causes and complications of late diagnosis of foreign body aspiration in chidren.Arch otolaryngol Head and Neck Surg 1991;117:876-879
 • 9. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C,Brettlot MP, Rodenstein DO.Tracheobronchial foreign bodies:Presentation and management in chldrenandadults. Chest , 1999; 115:1357- 1362
 • 10. Liancai M, He P, Sun D : Inhalation of foreign bodies in Chinese Laryncoscope 1991,101 : 657 11. Wiseman NE .The diagnosis offoreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr 1986; 145:211-6
 • 12. Şenkaya I, Sağdıç K, Gebitekin C, Management of foreign body aspiration in infancy and childhood.Turk J Ped 1997 ; 39:353-2 13. Oğuz F, Çitok A, Ünüver E, Sıdal M. Airway foreign bodies in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 52:11-6
 • 14. Ildırım İ, Özdemir A , Çil M,. Çocuklarda görülen yabancı cisim aspirasyonları. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 1990; 1:59-66
 • 15. Aytaç A, Yurdakul Y, İkizler Ç.: Inhalation of foreign bodies in children .Report of500 cases . J Thorac Cardiovas Surg 1977,74:145
 • 16. Friedman EM.Tracheobronchial foreign bodies.Otolaryngol Clin North AM, 2000;33 (1):179-185
 • 17. Mosian TC : Retained endobronchial foreign body removel facilitated by steroid therapy of an obstructing, inflamatory polyp. Chest 1990 ,100: 270
 • 18. Karakoç F,Karadağ B,Akbenlioğlu C,Ersu R, Yıldızeli B,Yüksel M,Dağlı E Foreign body aspiration :What is the outcome?Pediatr Pulmonol 2002;34:30-4
 • 19. Bodart E, de Biderling G, Tuerlinckx D, Gillet J.B. Foreign body aspiration in childhood : Management algoritm .Eur JEmerg Med 1999, 6: 21-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem ÜNLÜTÜRK Bu kişi benim


Özlem TEMEL Bu kişi benim


Meral İNALHAN Bu kişi benim


Feyza YILDIZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 41, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236991, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2010}, volume = {41}, pages = {29 - 34}, doi = {10.16948/zktb.16814}, title = {Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi}, key = {cite}, author = {Ünlütürk, Özlem and Temel, Özlem and İnalhan, Meral and Yıldız, Feyza} }
APA Ünlütürk, Ö. , Temel, Ö. , İnalhan, M. & Yıldız, F. (2010). Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 41 (1) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236991
MLA Ünlütürk, Ö. , Temel, Ö. , İnalhan, M. , Yıldız, F. "Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 29-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22074/236991>
Chicago Ünlütürk, Ö. , Temel, Ö. , İnalhan, M. , Yıldız, F. "Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 (2010 ): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi AU - Özlem Ünlütürk , Özlem Temel , Meral İnalhan , Feyza Yıldız Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 41 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi %A Özlem Ünlütürk , Özlem Temel , Meral İnalhan , Feyza Yıldız %T Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi %D 2010 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Ünlütürk, Özlem , Temel, Özlem , İnalhan, Meral , Yıldız, Feyza . "Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 41 / 1 (Şubat 2010): 29-34 .
AMA Ünlütürk Ö. , Temel Ö. , İnalhan M. , Yıldız F. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 29-34.
Vancouver Ünlütürk Ö. , Temel Ö. , İnalhan M. , Yıldız F. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2010; 41(1): 29-34.
IEEE Ö. Ünlütürk , Ö. Temel , M. İnalhan ve F. Yıldız , "Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 41, sayı. 1, ss. 29-34, Şub. 2010, doi:10.16948/zktb.16814