Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 50, Sayı 3, 131 - 134, 15.09.2019
https://doi.org/10.16948/zktipb.464411

Öz

ÖZET

Amaç: Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda, küçük hava yollarının enflamatuvar obstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Bazı predispozan faktörler ve altta yatan hastalıklar bronşiolit de tekrarlayan ataklara neden olabilir. Çalışmamızda Tekrarlayan Bronşiolit tanılı infantların geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2016-31 Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemiz süt çocuğu servisinde yatarak takip edilen, yaşları 1-24 ay arasında değişen Akut bronşiolit tanılı 759 hastanın dosyaları iki yıllık geriye dönük olarak tarandı. Bu hastalardan birden fazla atak geçiren 231 olgu çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, geçirdiği atak sayısı, ilk atak yaşı ve hastalığın görüldüğü mevsim gibi demografik özellikleri incelendi. Etyolojiye yönelik yapılan Ekokardiyografi, ve solunum yolu viral paneli tetkiki sonuçları, tekrarlayan ataklarda altta yatan hastalık, prematüre doğum, hasta ve ailede atopi öyküsü kaydedildi.

Bulgular: 1 Ocak 2016-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yatarak takip edilen Tekrarlayan Bronşiolit tanılı 231 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş grupları incelendiğinde en kalabalık grubu 1-6ay arası hastalar oluşturmaktaydı. Hastaların çoğunun (%70,6) ilkbahar ve kış mevsiminde hastaneye başvurduğu görüldü. Etyolojiye yönelik tetkikler sonrası atakların tekrarlamasına zemin hazırladığı düşünülen hastalıklar; viral bronşiolit, gastro özefagial reflü, konjenital kalp hastalıkları, kistik fibrozis, wheezing infant olarak saptandı. Solunum Yolu Viral Paneli sonuçlarına göre viral bronşiolit ’in en sık respiratuar sinsinyal virüs, parainfluenza ve rhinovirus kaynaklı olduğu görüldü.

Sonuç: Akut bronşiolit de atakların tekrarlamasına zemin hazırlayan faktörlerin bilinmesi, erken teşhis ve tedavi ile hastaneye yatış oranını azaltacaktır.


Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • 1. Berger I, Argaman Z, Schwartz SB. Efficacy of corticosteroids in acutebronchiolitis: Short-termandlong-termfollow-up. Pediatr Pulmonol 1998;26:162-6.
 • 2. Edwards G. Acutebronchitis-aetiology, diagnosisandmanagement. BritMed J 1966;1:963.
 • 3. Çiftel M, Şiraneci R, Biçer S. Çocuklarda akut bronşiolit. JOPP Derg 2009;1(3):115-123.
 • 4. Panitch HB, Callahan CW, Schidlow DV.Bronchiolitisin Children. ClinChestMed 1993; 14:715-29.
 • 5. Leung AKC, Klinier JD, Davies HD. Respiratory Syncytial Virüs Bronchiolitis. J Natl Med Assoc 2005; 97:1708-13.
 • 6. Wohl MEB. Bronchiolit. In: Chernick V, Boat TF, eds. Kendig’sDisorders of theRespiratoryTract in Children, 7th edition, Philadelphia: W.B Saunders, 2006:423-32.
 • 7. Rodriguez R, Ramilo O. Respiratory syncytial virus: how, why and what to do. J Infect 2014;68(1):115-8.
 • 8. Polat A, Erol M, Yiğit Ö, Gayret ÖB. Bronşiolitte predispozan faktörler .JAREM 2016;6:40-4.
 • 9. Benigno V, Cusimano RA, Colanino G, Basile A, Varia F, La Grutta S. Is appearance of bronchiolitis affected by environmental and genetic factors? Pediatr MedChir 1991; 13: 155-7.
 • 10. Schroeder A, and Mansbach JM. Recent evidence on the management of the bronchiolitis. CurrOpinPed 2014;26:328-33.
 • 11. Hacımustafaoğlu M. RSV enfeksiyonları. Ankem Derg 2006; 20(ek 29):240-7.
 • 12. Wennergren G, Hansson S, Engström I, et al. Characteristics and prognosis of hospital treated obstructive bronchitis in childrenaged less than two years.Act a Pediat 1992;81:405.
 • 13. Dalt DL, Bressan S, Martinolli F, et al. Treatment of bronchiolitis: state of art. Early Human Development 2013;89(S1):31-6.
 • 14. Alvarez AE, Marson FA, Bertuzzo CS, Arns CW, Ribeiro JD. Epidemiological and genetic charaecteristics associated with the severty of acute viral bronchiolitis by respiratory syncytial virus. J Pediatr 2013;89: 531-43.
 • 15. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. 2014;134(5):1474-502.
 • 16. Budhiraja S, Verma R, Shields MD. The management of acute bronchiolitis in infants. Pediatrics and Child Health 2012; 23:296-299.
 • 17. Ergin H, Dağdeviren E, Polat A, Kılıç İ, Semiz S, Cinbiş M. Akut Bronşiolitli olguların retrospektif Değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6(3):29-32.

Retrospective evaluation of patients with recurrent acute bronchiolitis

Yıl 2019, Cilt 50, Sayı 3, 131 - 134, 15.09.2019
https://doi.org/10.16948/zktipb.464411

Öz

ABSTRACT

Objective:  Acute bronchiolitis is the most common disease of lower respiratory tract caused by inflammatory obstruction of small airways, especially in children under two years of age. Some predisposing factors and underlying diseases can cause recurrent attacks in bronchiolitis. The aim of this study was to evaluate the recurrent bronchiolitis-diagnosed infants retrospectively.

Materıal and Methods:  The files of 759 patients with acute bronchiolitis aged between 1-24 months, who were followed-up in the infant-care unit of our hospital between January 1, 2016 and December 31, 2017, were reviewed retrospectively for two years. 231 patients with multiple episodes were included in the study. Demographic characteristics of patients such as age, gender, number of attacks, first episode age were examined. Echocardiography, findings of respiratory tract viral panel examinations, history of recurrent episodes, premature birth, history of atopy in the patient and family were recorded

. Results: A total of 231 patients with recurrent bronchiolitis who were hospitalized between January 1, 2016 and December 31, 2017 were included in the study. When the age groups of the patients were examined, the most crowded group consisted of 1-6ay patients. Most of the patients (70.6%) were admitted to hospital in spring and winter. Diseases thought to prepare the ground for recurrence of attacks; viral bronchiolitis, gastro esophageal reflux, congenital heart disease, cystic fibrosis, wheezing infant. According to the results of the respiratory tract viral panel, viral bronchiolitis was the most common cause of respiratory syncytial virus, parainfluenza and rhinovirus.

Conclision: Knowing the factors that cause the recurrence of attacks in acute bronchiolitis will reduce the rate of hospitalization by early diagnosis and treatment

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • 1. Berger I, Argaman Z, Schwartz SB. Efficacy of corticosteroids in acutebronchiolitis: Short-termandlong-termfollow-up. Pediatr Pulmonol 1998;26:162-6.
 • 2. Edwards G. Acutebronchitis-aetiology, diagnosisandmanagement. BritMed J 1966;1:963.
 • 3. Çiftel M, Şiraneci R, Biçer S. Çocuklarda akut bronşiolit. JOPP Derg 2009;1(3):115-123.
 • 4. Panitch HB, Callahan CW, Schidlow DV.Bronchiolitisin Children. ClinChestMed 1993; 14:715-29.
 • 5. Leung AKC, Klinier JD, Davies HD. Respiratory Syncytial Virüs Bronchiolitis. J Natl Med Assoc 2005; 97:1708-13.
 • 6. Wohl MEB. Bronchiolit. In: Chernick V, Boat TF, eds. Kendig’sDisorders of theRespiratoryTract in Children, 7th edition, Philadelphia: W.B Saunders, 2006:423-32.
 • 7. Rodriguez R, Ramilo O. Respiratory syncytial virus: how, why and what to do. J Infect 2014;68(1):115-8.
 • 8. Polat A, Erol M, Yiğit Ö, Gayret ÖB. Bronşiolitte predispozan faktörler .JAREM 2016;6:40-4.
 • 9. Benigno V, Cusimano RA, Colanino G, Basile A, Varia F, La Grutta S. Is appearance of bronchiolitis affected by environmental and genetic factors? Pediatr MedChir 1991; 13: 155-7.
 • 10. Schroeder A, and Mansbach JM. Recent evidence on the management of the bronchiolitis. CurrOpinPed 2014;26:328-33.
 • 11. Hacımustafaoğlu M. RSV enfeksiyonları. Ankem Derg 2006; 20(ek 29):240-7.
 • 12. Wennergren G, Hansson S, Engström I, et al. Characteristics and prognosis of hospital treated obstructive bronchitis in childrenaged less than two years.Act a Pediat 1992;81:405.
 • 13. Dalt DL, Bressan S, Martinolli F, et al. Treatment of bronchiolitis: state of art. Early Human Development 2013;89(S1):31-6.
 • 14. Alvarez AE, Marson FA, Bertuzzo CS, Arns CW, Ribeiro JD. Epidemiological and genetic charaecteristics associated with the severty of acute viral bronchiolitis by respiratory syncytial virus. J Pediatr 2013;89: 531-43.
 • 15. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, et al. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. 2014;134(5):1474-502.
 • 16. Budhiraja S, Verma R, Shields MD. The management of acute bronchiolitis in infants. Pediatrics and Child Health 2012; 23:296-299.
 • 17. Ergin H, Dağdeviren E, Polat A, Kılıç İ, Semiz S, Cinbiş M. Akut Bronşiolitli olguların retrospektif Değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6(3):29-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Sema ATEŞ (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Türkiye


Necati Emrecan TÜRK
ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 50, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zktipb464411, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2019}, volume = {50}, pages = {131 - 134}, doi = {10.16948/zktipb.464411}, title = {Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ateş, Sema and Türk, Necati Emrecan} }
APA Ateş, S. & Türk, N. E. (2019). Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 50 (3) , 131-134 . DOI: 10.16948/zktipb.464411
MLA Ateş, S. , Türk, N. E. "Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 (2019 ): 131-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/47961/464411>
Chicago Ateş, S. , Türk, N. E. "Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 (2019 ): 131-134
RIS TY - JOUR T1 - Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi AU - Sema Ateş , Necati Emrecan Türk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16948/zktipb.464411 DO - 10.16948/zktipb.464411 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 134 VL - 50 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.464411 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.464411 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi %A Sema Ateş , Necati Emrecan Türk %T Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi %D 2019 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 50 %N 3 %R doi: 10.16948/zktipb.464411 %U 10.16948/zktipb.464411
ISNAD Ateş, Sema , Türk, Necati Emrecan . "Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 50 / 3 (Eylül 2019): 131-134 . https://doi.org/10.16948/zktipb.464411
AMA Ateş S. , Türk N. E. Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019; 50(3): 131-134.
Vancouver Ateş S. , Türk N. E. Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019; 50(3): 131-134.
IEEE S. Ateş ve N. E. Türk , "Tekrarlayan Akut Bronşiolit tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 50, sayı. 3, ss. 131-134, Eyl. 2019, doi:10.16948/zktipb.464411