Year 2016, Volume 1, Issue 1, Pages 170 - 187 2016-01-01

Küresel Eğlence Endüstrisinde Yaşanan Gelişmenin Televizyon Programları ile Dizi Filmler Üzerindeki Etkileri
The Development of the Global Entertainment’s Industry Effect on the TV Series and Films

Betül Pazarbaşı [1]

250 1312

Küreselleşme yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren hemen her alanda önemli değişimlere yol açmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle eğlence endüstrisi ve medya yepyeni bir boyut kazanmış, küresel izleyici internet üzerinden sağlanan ve kişiselleştirilebilen zengin TV içeriklerini tercih etmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmeyle birlikte milyonlarca insanın internet ve mobil iletişim alanına dâhil olabileceği etkileşimli bir ortamda yayıncılık, küresel/yerel program içerik üretimi/akışı ana unsurlar olarak tartışmaya açılmıştır. Küresel eğlence endüstrisi ve medya alanında sistemin sınırlı sayıda ulusötesi aktör tarafından yönetilmesi, içeriğin onlar tarafından üretilerek uluslar arası dağıtıma sunulması dijital çağda rekabeti güçleştirmekte ve kültürel/yerel çeşitliliği yok ederek sorunlara yol açmaktadır. Problemin küresel boyutta çözümü için izlenmesi gereken stratejilerin temel dinamiklerinin belirlenmesi çerçevesinde çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: Dijital teknolojik entegrasyonun küresel eğlence endüstrisi ve yayıncılık alanındaki yansımaları neler olacaktır? Mobil teknolojilerin kullanımı artan dijital reklam gelirlerine paralel olarak uluslararası program akışına nasıl etki edecektir? Gelişmekte olan ülkelerin küresel eğlence endüstrisi ve dizi içerik üretiminde global düzeyde rekabet edebilmesi, endüstrileşme sorunlarını çözebilmesi ve kalıcı olabilmesi için izlenmesi gereken politikalar nelerdir? Küresel eğlence endüstrisi ve uluslararası program pazarının temel dinamiğinin kâra endeksli olduğu ve yoğunlaşma eğilimi sergilediği düşüncesinden hareketle Materyalist Medya Kuramı (Alver, 2011) perspektifinden yararlanılarak alana ilişkin bilimsel çalışmalar, araştırmalar incelenecektir. Küresel eğlence endüstrisi içinde önemli bir yere sahip olan TV programları aracılığıyla iletilen içeriğin, kültürel değerlerin, yaşam tarzlarının aktarımı konusunda son derece önemli olduğu temel varsayımından hareketle çalışmayla eğlence endüstrisi ve küresel/yerel program akışının gelecekte nasıl bir boyut kazanacağı konusunun araştırılması amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular; mobil teknolojilerle entegre edilen küresel eğlence endüstrisi içinde TV program pazarının dijital reklam gelirlerinin artmasıyla birlikte küresel ve yerel düzeyde önemli boyutlarda gelişeceğini göstermektedir
Since second of the twenty century, globalization has made fundamental change for almost every area. Because of the globalization, entertainment industry and media have gain a new global perspective, so that people around the world has access and preferred rich TV programmed contents via internet. Technologic integration has opened a new discussion that millions of people can join and gain access internet and mobile communication area such as program contents, global and local broadcasting and publishing. Global entertainment industry is managed by a limited number of transnational actors in the media field. It is also submitted for distribution internationally and manufactured by them, so that the content is difficult to compete in the digital age. For this reason, local culture’s value has been disappeared significantly. Research questions of the study within the framework of determining the basic dynamics of the strategy to be followed for resolving the global problems were created as follows: There will be reflections of what in the digital technological integration of the global entertainment industry and the publishing sector? The use of mobile technology in parallel, with the growing digital advertising revenue, will impact on how the international programs flow? Developing countries, in order to compete in the global entertainment industry, on a global level and range of content production, what are the political policies to be able to solve the problems and be permanent of industrialization and monitoring. Global entertainment industry and international programs, earnings-indexed basic dynamics of the market and concentration trends on the idea, that exhibit to movement materialist Media Theory (Alver, 2011), scientific studies on areas benefiting from the perspective will examine the research. Global entertainment has an important place in the industry of content such as cultural values, lifestyles, which is transmitted through TV programs. From the major assumption that the entertainment industry and the global / local program’s flow is intended to investigate. The symptom of this point out that; because of the mobile technology, global entertainment industry and TV program market, with the increase in digital advertising revenues, it shows significant development at both the global and the local level
 • Alemdar, K. (2001). İletişim ve Tarih, Ankara: Ümit Yayıncılık.
 • Alver, F. (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları. Gazetecilik Kuram Tasarımlarını Türkiye’deki Gaze- tecilik Sistemi ve Uygulamalarıyla Sınama Denemesi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Baylis, J. ve S. Smith. (2000). “The Globalization of World Politics: An Introduction To Internati- nal Relations”, Oxford Book Review.
 • Castells, M. (1999). The Rise of Nertwork Society. The Blackwell Publisher, Oxford.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, (2000). Küreselleşme Özel İhtisas Raporu. Ankara.
 • Erdoğan, İ. (1995). Uluslararası İletişim, Dünyanın Çarpık Düzeni. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Friedman, T. (2000). The Lexus and The Olive Tree. First Anchore Books, April.
 • Gerbier, B. (2001). “Jeo-Politik Emperyalizm, Kapitalizmin Güncel Aşaması”, Mürekkep Dergisi. Sayı: 17.
 • Giddens, A. (1994). Moderliğin Sonuçları. (Çev. E.Kuşdil). İstanbul: Ayrıntı Yayınlar.
 • Hoskins, C., S. MacFadyen ve A. Finn. (1997). Global Television and Film: An Introduction to the Economics of the Business. Oxford: Clarendon Press.
 • Hürriyet Gazetesi. (2007). “Doğan TV ve NDS, TV Pazarı İçin Güçlerini Birleştiriyor”. İstanbul: 30 Ocak.
 • Lee, Francis L. F. (2006). “Cultural Discount and Cross-Culture Predictability: Examining the Box Office Performance of American Movies in Hong Kong”, Journal of Media, Econo- mics. 19: 4.
 • McChesney, R. W. (2001). “Global Media, Neoliberalism and Inperialism”, Monthly Reviw. March, 52 (10), htpp://monthlyreview.org/301rwm.htm
 • Morley, D. ve K. Robins. (1997). Kimlik Mekânları. (Çev: Emrehan Zeybekoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Pazarbaşı, B. ve G. Yılmaz. (2007). “Türkiye’de Televizyon Programları Üretiminde Yoğunlaşma ve Dikey Entegrasyon: Prodüksiyon Şirketlerine İlişkin Bir İnceleme”, İletişim Yansı- maları Gerçekler ve Uygulamalar. (der. Vedat Demir, Pınar Eraslan Yayınoğlu). İs- tanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Schiller, H. I. (1991). “Not yet the post-imperialist era”, Critical Studies in Mass Communication.
 • , (1, March), 13-28.
 • Stover, W. J. (1984). Information Technology in the Third World-Can I.T. Lead to Humane Natio- nal Development. Colorado: Westview Press, Boulder.
 • Thompson, J.B. (1996). Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, Cambridge: Polity Press.
 • İnternet Kaynakları:
 • http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media- telecommunications /tr-media-tv-report.pdf Erişim Tarihi: 19.10.2015
 • http://www.ekovitrin.com/subat-15/dizi-ihracati-150-milyon-dolara-ulasti-h49369.html
 • http://www.haberturk.com/ekonomi/haberin-var-mi/haber/1136565-turk-dizileri-mipcom- 2015te-begeniye-sunuldu Erişim Tarihi: 30.10.2015
 • http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1086707-internetten-televizyona-alisan- izleyici-eski-tvyi-cabuk-unuttu Erişim Tarihi: 30.10. 2015
 • http://www.ito.org.tr/wps/portal/gazete-detay?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/ito- portal/gazete/gzt-2014gzt-2014-9/gzt-2014-9- 26/a022d18045dd5d5983e1ff174d181f0c. Erişim Tarihi: 27.07.2015
 • http://www.medyaloji.net/haber/time_warner_aol_ortakligi_bitti.htm. Erişim Tarihi: 18.05.2009
 • http://www.milliyet.com.tr/dizi-ihracati-4-yilda-15-kat-artti/ekonomi/detay/1931258/default. htm. Erişim Tarihi: 27.10.2015
 • http://www.pwc.com.tr/tr/basin-bulteni/2014/kuresel-eglence-medya-2014-2018-raporu. jhtm. Erişim Tarihi: 19.10.2015
 • http://yenihaber.be/turkiye-orta-asyanin-yeni-holywoodu/25610/ Erişim Tarihi: 19.10.2015
Other ID JA36BM85TB
Journal Section Makale
Authors

Author: Betül Pazarbaşı
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: January 1, 2016

APA Pazarbaşı, B . (2016). Küresel Eğlence Endüstrisinde Yaşanan Gelişmenin Televizyon Programları ile Dizi Filmler Üzerindeki Etkileri. TRT Akademi, 1 (1), 170-187. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/22014/236223