Year 2018, Volume , Issue , Pages 803 - 822 2018-01-20

KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF QUAY CRANE OPERATIONS IN CONTAINER TERMINALS

D. Özgün SARIOĞLU [1] , Muhsin ÖZDEMİR [2]

233 1078

Uluslararası ticaretin gelişmesi limanlarda elleçlenen yük miktarını her geçen gün arttırmaktadır. Bu nedenle liman işletmeleri de müşteri taleplerini karşılayabilmek ve verimliliklerini arttırmak adına operasyonlarını geliştirmektedir. Özellikle, limanlardaki konteyner yüklerin sayılabilir ve büyüklüklerin uluslararası standarta sahip olması, liman operasyonlarında performansı ölçmeye ve iyileştirmeye olanak tanımaktadır. Bu çalışmada bir liman işletmesinin konteyner operasyonlarının verimliliği simülasyon yöntemiyle ölçülmüştür. Bunun için iki simülasyon modeli oluşturulmuştur. Birinci simülasyon modeli mevcut sistemi yansıtmaktadır. Rıhtımda gerçekleştirilen elleçleme işlemi, rıhtım vincinin taşıyıcı araca yükleme ya da taşıyıcı araçtan boşaltma yapmasını kapsamaktadır. İkinci simülasyon modelinde ise rıhtım vinci taşıyıcı araçtan bağımsız olarak konteyner yüklemekte ve boşaltmaktadır. Böylelikle rıhtım vinçlerinin taşıyıcı aracı bekleme sürelerini gözlemek hedeflenmiştir. Simülasyon modelleri karşılaştırıldığında, mevcut sistemde var olan taşıyıcı araçların limanın rıhtım operasyonları için yeterli olduğu, gemi beklemelerinin sistem hatalarının ve eksikliklerinin giderilmesi ile ortadan kaldırılabileceği görülmüştür. Sonuç olarak öngörülen iyileştirmeler ile performans arttırılırsa geminin rıhtımda kaldığı sürenin yarı yarıya düşeceği ortaya konulmuştur.

The development of international trade has increased the amount of freight handled in ports every passing day. For this reason, port operators are also improving their operations in order to meet customer demands and increase their productivity. In particular, the container loads at the ports which are countable and the internationally standardised allow researchers to measure and improve performance in port operations. In this study, the efficiency of container operations of a port was measured by simulation. Two simulation models were created in this study. The first simulation model reflects and model the current system. In this model, handling performed on the quay includes loading from quay crane to truck or unloading from truck to the quay. In the second simulation model, the quay crane loads and unloads containers independently from the truck. Thus, it is aimed to observe the waiting times of the quay crane. When the simulation models are compared, it can be seen that the truck waitings that are in the current system can be removed. As a result, it was revealed that ship's waiting time on quay was halved.

 • Alessandri, A., Carvellera, C., Cuneo, M., Gaggero, M. ve Soncin, G. (2009) Management of logistics operations in intermodal terminals by using dynamic modelling and nonlinear programming. Maritime Economics and Logistics. Vol: 11, No: 1., S:58-76. Altınçubuk, Fikret. (2000). Liman İdare ve İşletmesi. Deniz Ticaret Odası Yayınları: İstanbul.
 • Akal, Zühal (2003) Performans Kavramı ve Performans Yönetimi. Milli Prodüktivite Merkezi: Ankara.
 • Aydoğdu, Y. V., ve Aksoy, S. (2015). A study on quantitative benefits of port community systems. Maritime Policy & Management, 42(1), 1–10. 22 Ağustos 2016, http://doi.org/10.1080/03088839.2013.825053.
 • Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Bendall, H. ve Stent, A. (1987) On Measuring Cargo Handling Productivity. Maritime Policy & Management, 14(4), 337–343.
 • Bennacchio, M., Cariou, P. ve Haralambides, H. (2001) Dedicated Container Terminals: Costs and Benefits from a port perspective. 9th World Conference on Transport Research, Seoul, july 2001.
 • Bichou, K. ve Bell, M.G. (2007) Internationalisation and consolidation of the Container port industry: assessment of channel structure and relationships. Maritime Economics and Logistics. Vol. 9, s: 35-51.
 • Blumel, E., ve Novitsky, L., Simulation and Information System Design: Applications in Latvian Ports. JUMI Ltd., 2000
 • Borovits, L. ve Ein-Dor, P. (1990) Computer Simulation of A Seaport Container Terminal. Simulation Today, ss. 141-4. Bruzzone A., Mosca, R., Orsoni, A. ve Revetria, R., Ai-Based Optimization for Fleet Management in Maritime Logistics. Proceedings of Winter Simulation Conference, 2002: 1174-1182.
 • Balci, O. (1990). Guidelines for successful simulation studies. In Winter Simulation Conference, 25–32. 13 Ağustos 2017, http://doi.org/10.1109/WSC.1990.129482.
 • Bartan. (2007). “Konteyner Terminallerinde Performans Değerlendirmesi ve İzmir Alsancak Limanı Örneği”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Dengiz, B.17 Ağustos 2016, http://www.baskent.edu.tr/~bdengiz/end506_09.htm.
 • Dengiz, B. ve Akbay, K.S. (2000). Computer simulation of a PCB production line: metamodeling approach. Int. J. Production Economics 63(63), 195–205.
 • Dragović, B., Tzannatos, E., & Park, N. K. (2017). Simulation modelling in ports and container terminals: literature overview and analysis by research field, application area and tool. Flexible Services and Manufacturing Journal, 29(1), 4–34. 11 Ağustos 2016, http://doi.org/10.1007/s10696-016-9239-5.
 • Ducruet, C., Dumay, B ve Langen, P.W. (2007) “Average wage level as a new port performance indicator: a method and illustration of U.S. port counties”. IAME, 2007
 • Elver, Ö. (2009). Konteyner Alanlarında Stok Alanlarının Yerleşim Düzenlerinin Simülasyon ile Analizi. Lisans bitirme tezi, Pamukkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü.
 • Erdal, M. (2008). Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği (1. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Erkut, H. (1992). Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı (2. Baskı). İstanbul: İrfan yayıncılık.
 • Esmer, S. (2009). Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simulasyon Modeli. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Esmer, S., Yıldız, G. ve Tuna, O. (2007, Temmuz). Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi İle Modellenmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi’07, İzmir.
 • Genç, R. (2012). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Goode, J. W. and Ahtt, K. P. (1973). Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları (Çev. R. Keleş). Ankara, Sevinç Matbaası, 234-265.
 • Günther. H ve Kim,K. (2006). Container terminals and terminal operations. OR Spectrum, 28 (4), 437-445.
 • Halaç, O. (1998). İşletmelerde Simülasyon Teknikleri (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hassan, S.A. (1993). Port activity simulation; an overview, ACM SIGSIM Simulation Digest, 23(2), 17-36.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 241-243.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi (6.Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.aydogdu, Y. V., & Aksoy, S. (2015). A Study On Quantitative Benefits Of Port Community Systems. Maritime Policy & Management, 42(1), 1–10. Http://Doi.Org/10. 1080/03088839. 2013. 825053
 • Kemme, N. (2013). Container-Terminal Logistics (Pp. 9–52). Http://Doi.Org/10.1007/978-3-7908-2885-6_2
 • Koyuncuoğlu, M. U. (2013). Bir Konteyner Terminalinde İstif Vinçlerinin Meta Sezgisel Yöntemler Kullanarak Çizelgelenmesi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kulak, O., Polat, O., Gujjula, R., & Günther, H.O. (2013). Strategies For İmproving A Long-Established Terminal?S Performance: A Simulation Study Of A Turkish Container Terminal. Flexible Services And Manufacturing Journal, 25(4), 503–527. Http://Doi.Org/10.1007/S10696-011-9128-X
 • Kulak, O., Taner, M. E., & Polat, O. (2009). Bir Konteynır Terminalinde Taşıma Operasyonlarının Simülasyon İle Analizi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi. Ankara.
 • Langen, P.W. de (2004) The Performance of Seaport Clusters: A Framework to Analyze Cluster Performance and An Application to the Seaport Clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi. TRAİL Thesis Series, Delft.
 • Legato, P., & Mazza, R. M. (2001). Berth planning and resources optimisation at a container terminal via discrete event simulation. European Journal of Operational Research, 133(3), 537–547. http://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00200-9
 • Lin, J., Gao, B., & Zhang, C. (2014). Simulation-based investment planning for Humen Port. Simulation Modelling Practice and Theory, 40, 161–175. http://doi.org/10.1016/j.simpat.2013.09.009
 • Marlow, P. B., & Paixão Casaca, A. C. (2003). Measuring lean ports performance. International Journal of Transport Management, 1(4), 189–202. http://doi.org/10.1016/j.ijtm.2003.12.002
 • Mat Tahar, R., & Hussain, K. (2000). Simulation and analysis for the Kelang Container Terminal operations. Logistics Information Management, 13(1), 14–20. http://doi.org/10.1108/09576050010306350
 • Metsan (2017). Konteyner Ölçüleri. 22.Haziran 2017 Erişim http://www.metsan.com.tr/pdfler/konteyner.pdf
 • Monaco, M.F., Moccia, L. ve Sammara, M. (2009) Operations research fort he management a transhipment container terminal: The Gioia Tauro case. Maritime Economics and Logistics. Vol: 11, No: 1., S:7-35.
 • Nam Kyu Park ; Dragovıc Branislav ; Ju Young Kım ; (N.D.). Dynamic Equipment Deployment at a Container Terminal : Transfer System Based on Real-Time Positioning. J Mech Eng, 55(2), 83–94. Retrieved from http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21328749
 • Nam, K.C., Kwak, K.S. ve Yu, M.S. (2002) Simulation Study of Container Terminal Performance. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 128 (3): 126-132.
 • Nicoletti, L., Chiurco, A., Arango, C., & Diaz, R. (2014). Hybrid approach for container terminals performances evaluation and analysis. International Journal of Simulation and Process Modelling, 9(1/2), 104. http://doi.org/10.1504/IJSPM.2014.061464
 • Park, N., Dragovıc, B., Meštrovıc, R., & Kım, J. (2007). Sımulatıon And Analysıs Of Container Termınals Operatıons – Case Study: Korean Ports. Mocm, 3(13), 171–180. Retrieved from http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=mocm&num=200713&vol=3&aid=1813
 • Petering, M.E.H. and Murty, K.G. (2009). Effect of block length and yard crane deployment systems on overall performance at a seaport container transshipment terminal. Computers and Operations Research, 36: 1711–1725.
 • Ross, S., & Ross, S. (2013). Chapter 7 – The Discrete Event Simulation Approach. In Simulation (pp. 111–134). http://doi.org/10.1016/B978-0-12-415825-2.00007-3
 • Sgouridis, S. P., Makris, D., & Angelides, D. C. (2003). Simulation Analysis for Midterm Yard Planning in Container Terminal. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 129(4), 178–187. http://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-950X(2003)129:4(178)
 • Soman, C. ve Raghuram, G. (2008) Simulation modelling and analysis of jetty operations: a case study. IAME Annual Conference, 2-4 April, Dalian, China.
 • UNCTAD (1999) Technical note: the fourth generation port. UNCTAD Ports Newsletter, 19, 9–12
 • Yalçın, S. (2005). Konteyner Terminali Stok Sahası Optimizasyonu. İstanbul Üniversitesi. Retrieved From Http://Www.Necdetozcakar.Com/Wp-Content/Uploads/Konteyner-Terminali-Stok-Sahas%C4%B1-Optimizasyonu.pdf
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6575-6277
Author: D. Özgün SARIOĞLU
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Muhsin ÖZDEMİR
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 20, 2018

Bibtex @conference paper { ulikidince351367, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {803 - 822}, doi = {10.18092/ulikidince.351367}, title = {KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {SARIOĞLU, D. Özgün and ÖZDEMİR, Muhsin} }
APA SARIOĞLU, D , ÖZDEMİR, M . (2018). KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 803-822. DOI: 10.18092/ulikidince.351367
MLA SARIOĞLU, D , ÖZDEMİR, M . "KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 803-822 <http://dergipark.org.tr/ulikidince/issue/34379/351367>
Chicago SARIOĞLU, D , ÖZDEMİR, M . "KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 803-822
RIS TY - JOUR T1 - KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AU - D. Özgün SARIOĞLU , Muhsin ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.351367 DO - 10.18092/ulikidince.351367 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 803 EP - 822 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.351367 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.351367 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ %A D. Özgün SARIOĞLU , Muhsin ÖZDEMİR %T KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.351367 %U 10.18092/ulikidince.351367
ISNAD SARIOĞLU, D. Özgün , ÖZDEMİR, Muhsin . "KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (January 2018): 803-822. https://doi.org/10.18092/ulikidince.351367
AMA SARIOĞLU D , ÖZDEMİR M . KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. IJEAS. 2018; 803-822.
Vancouver SARIOĞLU D , ÖZDEMİR M . KONTEYNER TERMİNALİNDE RIHTIM VİNÇ OPERASYONLARININ VERİMLİLİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 822-803.