Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 295 - 308 2019-03-19

Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

Özlem KUVAT [1]

68 145

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin kullanımındaki gelişmeler ile bu sektörde çalışan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Ayrıca sektörün bu ihtiyacına yönelik girişimci niteliklerini taşıyan ve kendi işini kurma düşüncesindeki bireylerin bu özelliklerinin de belirlenip değerlendirilmesi bilişim alanı için önemlidir. Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri iş dünyasındaki kendi işini kuran kişilere yönelik talebin karşılanması için özellikle bilişim teknolojileri sektöründe potansiyel girişimci adaylarıdır. Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve niyetlerinin sosyo-demografik özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, girişimcilik eğilimi ve niyetleri ile ilgili özellikleri taşıma durumlarına ilişkin veriler, öğrencilere uygulanan anketler yoluyla toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekanslar belirlenmiş ve öğrencilerin kariyer planlarıyla diğer değişkenler arasındaki ilişkilerinin araştırıldığı istatistiksel analizler yapılmıştır. Sonuç olarak, bilişim sektöründeki girişimciliğin (bilgirişim) desteklenmesine ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi ve Niyeti, Bilişim Teknolojileri (BT/BİT) Sektörü
  • ABBAS, Lutfiah N. (2013), “Engineering Students: What Factors Effects Their Entrepreneurial Intention”, IOSR J. Hum. Soc. Sci, 15 (20), 35-40. ARSLANTAŞ, Cem C. (2001), “Girişimcilikte Yaratıcılık Ve Yenilik”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 12(38),. 17-23. AYDIN, İsmail (2012), “Bilişim Sektörü Ve Türkiye’nin Sektördeki Potansiyeli”, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1 (1), 180-200. BAŞER, Hakan ve Recep BÜBER (2012), “İş Kurma Amacı Olan Adayların Girişimcilik Özelliklerinin Ölçülmesi: Aydin İli’nde Bir Uygulama”. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4 (1), 136-143. BAŞOL, Oğuz., DURSUN Salih ve Serpil AYTAÇ (2011), “Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama”, “İş Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4 (13) ,7-22. ÇSGB UİS Raporu, Bilişim Sektörü Mevcut Durum Raporu (Haziran 2015). www.uis.gov.tr/media/1312/bilisim_sektoru_ikinci_idk.pdf (05,02,2017). DENANYOH, Richard, ADJEİ Kwabena, and Gabrial E.NYEMEKYE (2015), “Factors That Impact On Entrepreneurial Intention Of Tertiary Students In Ghana”, International Journal of Business and Social Research, 5 (3), 19-29. GUREL Eda, ALTİNAY Levent and Roberto DANIELE (2010), “Tourism Students’ Entrepreneurial Intentions. Annals Of Tourism Research”, 37 (3), pp. 646-669. İRMİŞ Ayşe ve Esin BARUTÇU (2012), “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (2), pp.1-25. KARAHOCA, Dilek ve Adem KARAHOCA (1998), İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler İçin Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, Beta Basım Yayım, İstanbul. KOÇAK, Orhan (2009), “Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57, 381-405. KOH Hian. Chye (1996). “Testing Hypotheses Of Entrepreneurial Characteristics”, Journal of Managerial Psychology, 11 (3), 12-25. LİÑÁN, Francisco, and CHEN Yi-Wen (2009), “Development And Cross‐Cultural Application Of A Specific Instrument To Measure Entrepreneurial Intentions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3),593-617. LİÑÁN, Francisco, MORİANO Juan. A., and JAÉN Inmaculada (2016), “Individualism And Entrepreneurship: Does The Pattern Depend On The Social Context?”, International Small Business Journal, 34 (6), 760-776. LİÑÁN, Francisco, RODRÍGUEZ-COHARD Juan Carlos and RUEDA-CANTUCHE José M. (2011), “Factors Affecting Entrepreneurial Intention Levels: A Role For Education”, International Entrepreneurship And Management Journal, 7(2), 195-218. LİÑÁN, Francisco, URBANO, David, and GUERRERO, Maribel (2011), “Regional Variations In Entrepreneurial Cognitions: Start-Up Intentions Of University Students In Spain”, Entrepreneurship and Regional Development, 23 (3-4), 187-215. ORHAN, Kamil (2010), “Türkiye’de Büyüme İçin Olası Bir Anahtar: Bilgirişimci”, Sosyoekonomi, 13 (13), 30-58. ÖĞÜT, Adem, ŞENDOĞDU, Aslan ve Nahit YILMAZ (2006), Bilişimci Girişimcilik Tipolojisi Açısından Bilgi Yönetiminin İlkeleri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 86 , 25-27 Mayıs 2006, Bişkek. ÖZDEMİR, Lütfiye (2015), “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1),617-626. ÖZTÜRK, Yunus Emre, KÖKSAL Onur ve Ramazan KIRAÇ (2014). “Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Journal of Human Sciences, 11 (2), 582-597. PRETHEEBA, Pratheesh (2014), “Predicting Entrepreneurial Intention Among Business And Engineering Students İn Sri Lanka”, Ruhuna Journal of Management and Finance, 1 (1), pp.25-36. SÁNCHEZ, Jose. C. and Licciardello ORAZİO (2012), “Gender Differences And Attitudes In Entrepreneurial Intentions: The Role Of Career Choice”, Journal of Women's Entrepreneurship and Education, 1 (2), 7-27. SARITAŞ, Ahmet ve Gülhan DURAN (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 147-164. SHEKHAWAT, Himanshu., TAK Preeti, and Savita PANWAR (2012), “Entrepreneurial Intentions Of Management Students: An Empirical Analysis”, Journal Of Entrepreneurship And Management, 1 (3), 15-23. SOLMAZ, Seyit. A., AKSOY Özlem, SENGÜL Serkan ve Mehmet SARIIŞIK (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26), 41-55. ŞEŞEN, Harun ve Nejat BASIM (2012), “Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 12, 21-28. TURKER, Duygu and SÖNMEZ SELÇUK Senem (2009), “Which Factors Affect Entrepreneurial Intention Of University Students?”, Journal of European Industrial Training, 33 (2), 142-159. Türkiye Bilişim Derneği, (2016), TBD 2015 Değerlendirme Raporu, Ocak 2016, Rapor Sayısı:10. UYGUN, Mutlu, METE Sinan ve Ebru GÜNER (2012), “Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi Ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 145-156. YELKİKALAN, Nazan, AKATAY Ayten, ve Emel ALTIN (2010), “Yeni Girişimcilik Modeli Ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği Ve Y, M, Z Kuşağı Girişimcisi”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (20) , 489-506.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem KUVAT
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek350282, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {295 - 308}, doi = {10.18657/yonveek.350282}, title = {Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KUVAT, Özlem} }
APA KUVAT, Ö . (2019). Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 295-308. DOI: 10.18657/yonveek.350282
MLA KUVAT, Ö . "Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 295-308 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/350282>
Chicago KUVAT, Ö . "Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 295-308
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma AU - Özlem KUVAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.350282 DO - 10.18657/yonveek.350282 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 308 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.350282 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.350282 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma %A Özlem KUVAT %T Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.350282 %U 10.18657/yonveek.350282
ISNAD KUVAT, Özlem . "Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 295-308. https://doi.org/10.18657/yonveek.350282
AMA KUVAT Ö . Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. YÖNEKO. 2019; 26(1): 295-308.
Vancouver KUVAT Ö . Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 308-295.