Year 2017, Volume 54, Issue 2, Pages 131 - 140 2017-06-22

Technical and Economic Analysis of Dairy Goat Farming: A Case Study of Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces
Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği

Sait Engindeniz [1] , A. Ferhan Savran [2] , Duygu Aktürk [3] , Nedim Koşum [4] , Turgay Taşkın [5] , Harun Kesenkaş [6] , Mukadderat Gökmen [7] , Ayşe Uzmay [8]

123 0

 

The main purpose of this research is to analyze technical and economic aspects of dairy goat farming in the provinces of Izmir, Canakkale and Balikesir. Data has been collected by survey from 234 goat farms through stratified (proportional) random sampling. The activities of goat farms for the year 2013 have been analyzed under three groups according to the number of animals. First group consists of farms with 75 goats and less, second group consists of farms with 76-150 goats while third group consists of farms with 151 goats and more. Average milk production per farm has been determined as 26251.82 kg, and average daily milk yield per animal was determined as 1.65 kg. 85.38% of the milk is marketed to dairy enterprises and integrated enterprises which process milk. Average farmer price for goat milk was calculated as 1.31 TL/kg. Average gross production value, average variable cost and average gross margin per animal were determined as 357.31 TL, 196.06 TL and 161.25 TL, respectively.

 

Bu araştırmanın amacı, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde süt keçisi yetiştiriciliğini teknik ve ekonomik yönden analiz etmektir. Araştırmanın verileri  tabakalı (oransal) tesadüfi örnekleme ile 234 işletmeden anket yöntemiyle derlenmiştir. İşletmelerin 2013 yılı faaliyetleri hayvan sayısına göre belirlenen üç grup altında analiz edilmiştir. Birinci grubu 75 baş ve daha az hayvanı olan, ikinci grubu 76-150 baş arasında hayvanı olan, üçüncü grubu da 151 baş ve daha fazla hayvanı olan işletmeler oluşturmuştur. İşletmelerin ortalama süt üretim miktarı 26251.82 kg, hayvan başına ortalama günlük süt verimi ise 1.65 kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde sütün %85.38’i mandıralara ve entegre süt işleyen işletmelere pazarlanmaktadır. Üretici eline geçen ortalama süt fiyatı 1.31 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde hayvan başına elde edilen ortalama brüt üretim değeri 357.31 TL, hayvan başına yapılan ortalama değişken masraf 196.06 TL, hayvan başına elde edilen ortalama brüt marj ise 161.25 TL olarak saptanmıştır.

 • Acar, M. ve V. Ayhan. 2012. Isparta ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinin mevcut durumu ve teknik sorunları üzerine bir araştırma, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2): 98-101.
 • Aksoy, A. ve F. Yavuz. 2008. Hayvancılık işletmelerinin Avrupa Birliğine uyumu ve rekabet edebilirliği; Doğu Anadolu örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 14(1): 37-45.
 • Aktürk, D., F.F. Tatlıdil ve F. Savran. 2005. Çanakkale damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine üye olan işletmelerde süt maliyetinin belirlenmesi. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs, 2005, İzmir, s.214-218.
 • Aktürk, D., F.F. Tatlıdil ve F. Savran. 2009. Determination of milk production cost on the member farms of Sheep and Goat Breeders Association in Çanakkale, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(3):526-529.
 • Aras, A. 1988. Tarım Muhasebesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No:486, İzmir.
 • Bilginturan, S. ve V. Ayhan. 2008. Burdur ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 24-31.
 • Çıtak, D. 2011. Keçi yetiştiren tarım işletmelerinin ekonomik analizi: Çanakkale İli Merkez İlçesi örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çiçek, A. ve O. Erkan. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 12, Tokat.
 • Dellal, İ., G. Keskin ve G. Dellal. 2002. GAP Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Hayvansal Ürünlerin Pazara Arzı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No: 83, Ankara.
 • Dellal, İ., G. Keskin, N. Tekel ve G. Dellal. 2008. Economic assesment of small ruminant farms in GAP Region of Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(9): 1128-1133.
 • Demircan, V., H. Yılmaz, M. Gül ve H. Köknaroğlu. 2011. Effect of farm size on performance and profitability of hair goat production in Isparta, Turkey, Animal Production Science, 51(5):454-459.
 • Engindeniz, S. ve K. Uçar. 2014. Süt keçisi yetiştiriciliğinin ekonomik yönleri ve yatırım özellikleri, GTHB Türktarım Dergisi, 219: 78-83.
 • Erkuş, A., M. Bülbül, T. Kıral, A.F. Açıl ve R. Demirci. 1995. Tarım Ekonomisi, A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayın No:5, Ankara:
 • Esin, A., M.A. Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri (Taro Yamane’den Çeviri), Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Kaymakçı, M. ve G. Dellal. 2006. Türkiye ve Dünya Keçi Yetiştiriciliği, Keçi Yetiştiriciliği. (Editör: Kaymakçı, M.), Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir İli Damızlık Koyun-Keçi Birliği Yayınları No:2, İzmir.
 • Kaymakçı, M. ve T. Taşkın. 2006. Türkiye süt keçisi geliştirme yolları. TAYEK/TUYAP Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, 25-27 Nisan, 2006, Menemen, İzmir.
 • Kaymakçı, M. ve S. Engindeniz. 2010. Türkiye keçi yetiştiriciliği; sorunlar ve teknik-ekonomik çözümler. Ulusal Keçicilik Kongresi, 24-26 Haziran, 2010, Çanakkale, s.1-25.
 • Kıral, T., H. Kasnakoğlu, F.F. Tatlıdil, H. Fidan ve E. Gündoğmuş. 1999. Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolijisi ve Veri Tabanı Rehberi, TEAE Yayın No:37, Ankara.
 • Koyuncu, E., A. Pala, T. Savaş, A. Konyalı, C. Ataşoğlu, G. Daş, İ.E. Ersoy, F. Uğur, İ.Y. Yurtman ve H.H. Yurt. 2006. Çanakkale koyun ve keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma, Hayvansal Üretim, 47(1):21-27.
 • Öztürk, D. ve O. Karkacıer. 2008. Süt sığırcılığı yapan isletmelerin ekonomik analizi:Tokat ili Yesilyurt ilçesi örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1):15-22.
 • Paksoy, M. ve A. Özçelik. 2008. Kahramanmaraş ilinde süt üretimine yönelik keçi yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 14(4): 420-427.
 • Paksoy, M. ve E. Alben. 2012. Süt keçiciliği yapan tarım işletmelerinin yapısal ve ekonomik yönü: Kahrmanmaraş ili Türkoğlu ilçesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, 2012, Konya, 1:579-587.
 • Savran, F., D. Aktürk ve T. Kumuk. 2012. Kırsal yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araç: keçi yetiştiriciliği. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, 2012, Konya, 2:.653-656.
 • TÜİK. 2016. Hayvancılık istatistikleri, http://www.tuik.gov.tr, (Erişim tarihi: 5 Kasım 2016).
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Sait Engindeniz (Primary Author)

Author: A. Ferhan Savran

Author: Duygu Aktürk

Author: Nedim Koşum

Author: Turgay Taşkın

Author: Harun Kesenkaş

Author: Mukadderat Gökmen

Author: Ayşe Uzmay

Bibtex @research article { zfdergi387072, journal = {EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ}, issn = {1018-8851}, eissn = {2548-1207}, address = {Ege University}, year = {2017}, volume = {54}, pages = {131 - 140}, doi = {10.20289/zfdergi.387072}, title = {Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği}, key = {cite}, author = {Engindeniz, Sait and Savran, A. Ferhan and Aktürk, Duygu and Koşum, Nedim and Taşkın, Turgay and Kesenkaş, Harun and Gökmen, Mukadderat and Uzmay, Ayşe} }
APA Engindeniz, S , Savran, A , Aktürk, D , Koşum, N , Taşkın, T , Kesenkaş, H , Gökmen, M , Uzmay, A . (2017). Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği. EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 54 (2), 131-140. DOI: 10.20289/zfdergi.387072
MLA Engindeniz, S , Savran, A , Aktürk, D , Koşum, N , Taşkın, T , Kesenkaş, H , Gökmen, M , Uzmay, A . "Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 131-140 <http://dergipark.org.tr/zfdergi/issue/30575/387072>
Chicago Engindeniz, S , Savran, A , Aktürk, D , Koşum, N , Taşkın, T , Kesenkaş, H , Gökmen, M , Uzmay, A . "Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 (2017): 131-140
RIS TY - JOUR T1 - Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği AU - Sait Engindeniz , A. Ferhan Savran , Duygu Aktürk , Nedim Koşum , Turgay Taşkın , Harun Kesenkaş , Mukadderat Gökmen , Ayşe Uzmay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20289/zfdergi.387072 DO - 10.20289/zfdergi.387072 T2 - EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 140 VL - 54 IS - 2 SN - 1018-8851-2548-1207 M3 - doi: 10.20289/zfdergi.387072 UR - https://doi.org/10.20289/zfdergi.387072 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Agricultural Research Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği %A Sait Engindeniz , A. Ferhan Savran , Duygu Aktürk , Nedim Koşum , Turgay Taşkın , Harun Kesenkaş , Mukadderat Gökmen , Ayşe Uzmay %T Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği %D 2017 %J EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ %P 1018-8851-2548-1207 %V 54 %N 2 %R doi: 10.20289/zfdergi.387072 %U 10.20289/zfdergi.387072
ISNAD Engindeniz, Sait , Savran, A. Ferhan , Aktürk, Duygu , Koşum, Nedim , Taşkın, Turgay , Kesenkaş, Harun , Gökmen, Mukadderat , Uzmay, Ayşe . "Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği". EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 54 / 2 (June 2017): 131-140. https://doi.org/10.20289/zfdergi.387072